Krejčí, František Václav

František Václav Krejčí, fotograf neuveden. LA PNP, fond František Václav Krejčí.
František Václav
Krejčí
4. 10. 1867
Česká Třebová (CZ)
30. 9. 1941
Praha (CZ)
divadelní kritik, esejista, dramatik, překladatel

Širokému rozpětí jeho literárních aktivit dominuje kritika; 35 let soustavně sledoval pražské divadelní dění v sociálně demokratickém deníku Právo lidu (1897–1932). V devadesátých letech 19. stol. patřil, vedle F. X. Šaldy a J. Vodáka, k nejvýznamnějším představitelům mladé generace, která obrodila české kritické myšlení a ustavila kritiku jako autonomní umělecký žánr. Později se obrátil k etablující se dělnické vrstvě, s níž pojil vizi nové kultury. Přeložil hry A. Strindberga a F. Wedekinda.

Otec František K. byl učitelem v České Třebové, matka Františka, roz. Roesslerová pocházela z místního lékařského rodu, její bratr se stal starostou města. Bydleli v učitelském bytě ve škole, otec bral K. od čtyř let do výuky. Školní docházku chlapec nastoupil v šesti letech s ředitelskou výjimkou rovnou od třetí třídy. Po otcově smrti (1874 podlehl tuberkulóze) se matka s dětmi uchýlila k bratrovi. K. vychodil měšťanskou školu, na učitelský ústav v Hradci Králové však kvůli nízkému věku nebyl přijat; dva chybějící roky vyplnil nejprve studiem na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1880/81) a opakováním posledního ročníku měšťanky. Během studií na učitelském ústavu 1882–86 redigoval studentský časopis Mladost. Po absolutoriu nastoupil jako podučitel ve vsi Lhotka (dnes součást České Třebové), následující rok už učil v České Třebové. Zde ochotničil, založil a vedl dramatickou školu, byl činovníkem spolku Hýbl. 1891 se ucházel o místo na měšťanské škole, ale nezískal je kvůli svému sepětí s pokrokářským hnutím, stykům s dělnickými spolky a otevřenému antiklerikalismus (z církve vystoupil 1904). 1893 se oženil, v manželství se narodily dvě děti. 1895 rezignoval na pedagogickou dráhu, přesídlil do Prahy a začal se plně věnovat žurnalistice. Stal se redaktorem Českých novin, po jejich zániku 1896 vedl redakci Pelclových Rozhledů (přispíval do nich od jejich vzniku 1892), 1897–1932 pracoval v redakci sociálně demokratického deníku Právo lidu. Recenze, politické a kulturní úvahy psal i do brněnských Literárních listů (1890–98, pseudonym Klen), do Bahrova vídeňského sociálně demokratického týdeníku Die Zeit (1894–1914), do Masarykovy revue Naše doba (1895–96; studie Dekadence 1895) a do mnoha dalších periodik. Vedle novinářské práce vyvíjel čilou přednáškovou aktivitu a byl žádaným autorem proslovů (např. řeč Jubileum Národního divadla v Panteonu Národního muzea, 1918; proslov na matiné ke 100. výročí narození L. N. Tolstého, 1928). Referentskou činnost postupně omezoval ve prospěch naučné i beletristické prózy, do níž přispěl poutavými, esejisticky psanými monografiemi (Henrik Ibsen, Bedřich Smetana, Julius Zeyer, Jan Neruda, 1902; Karel Hynek Mácha, 1907, 1916; Jaroslav Vrchlický, 1913; Jan Hus, 1915, 1925), cestopisně naučnými díly (U sibiřské armády, 1922; Jaro v Japonsku, 1923; Veliké dobrodružství, 1924) a romány vzrušených dějů (Poslední, 1925; Pokolení, U protinožců – obě 1927). Byl aktivním členem sociálně demokratické strany, 1914 kandidoval do poslanecké sněmovny, mandát ale nezískal. Angažoval se v úsilí o státní samostatnost (signatář Manifestu českých spisovatelů 1917, člen Revolučního národního výboru), po vzniku ČSR zasedal v Národním shromáždění. V červnu 1919 vedl poselstvo k legiím na Sibiř, kde zůstal až do odbavení tří čtvrtin vojska, vrátil se v dubnu 1920. V deziluzi po rozkolu sociální demokracie a odštěpení Šmeralova křídla (1921) své politické angažmá omezil. 1928 byl zvolen do českého zemského zastupitelstva, 1929–35 byl senátorem.

K sedmdesátinám obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy. Na konci života trpěl slábnoucím zrakem, což mu posléze znemožnilo literární činnost. Zemřel v Praze, pochován byl v České Třebové; 1997 byla na rodném domě instalována pamětní deska.

Syn Jiří K. (1899–1977) se stal akademickým malířem a výtvarným kritikem; mj. upravil některé z přebalů otcových románů (např. Duch a krev).

K. ve svých raných úvahách (Vliv sociálního hnutí na literaturu, Několik myšlének o úpadku naší civilisace, K dnešní krisi duševní a mravní; 1893 programní stať Nové směry) navazoval na evropskou, zejména francouzskou kritiku (H. Tainea, P. Bourgeta, E. Hennequina aj.). Pro Pelclovu Kritickou knihovnu přeložil Rodovy Mravní názory naší doby (1895, s J. Vodákem) a Vědeckou kritiku E. Hennequina (1897). Zdůrazňoval etickou a sociální funkci umění, slovesnosti připisoval schopnost ovlivňovat jedince i společnost v duchu pokroku. Cílem mu byla mravní krása, uskutečnitelná v každém lidském individuu (spis Dnešní otázka mravní, 1. sv. Knihovny Rozhledů, 1894). Patřil k signatářům Manifestu české moderny (1895), program Moderny vykládal a obhajoval (studie Nové umění, Rozhledy 1896; Mladá kritika, Literární listy 1896), pokoušel se smiřovat rozpory a tlumit polemiky názorově nesourodého uskupení. Po jeho brzkém rozpadu vystřídal redakci Rozhledů za redakci Práva lidu, hodlaje v sociálně demokratickém deníku prosazovat představu nové kultury a zprostředkovávat nesporné umělecké hodnoty dělnictvu – etablující se sociální vrstvě, s níž pojil vizi nové kultury. Pokrokářské ideje prolínal s vysokými estetickými požadavky, nastolenými Modernou.

V Právu lidu sledoval od října 1897 soustavně činohru Národního divadla, od 1907 i Městského divadla Královských Vinohrad, výjimečně ochotnická představení. Od 1911 působil rovněž jako divadelní referent v časopisu Dalibor (šifra Kj.). Ve svých referátech se věnoval hlavně dramatickému textu, jevištní ztvárnění či herecké výkony zůstávaly na okraji jeho pozornosti i zájmu. Vyznával dramatiku realistické linie s polohami intimně psychologickými a symbolistními, vítal uvádění děl kritického, protiměšťáckého ducha (Gorkij). Nespokojen s činoherní dramaturgií Národního divadla devadesátých let navrhoval založit scénu, která by uváděla moderní, umělecky smělé a obecenstvu se nepodbízející kusy. Sympatizoval s pokusy Intimního volného jeviště (1897 proslovil na jednom z prvních večerů přednášku Henrik Ibsen) a dramatického odboru Typografické besedy Dělnické divadlo (programová přednáška při zahájení 9. 10. 1898, referáty v Právu lidu). V Právu lidu zastával i hudební referát (1897–1918), psal také obecně teoretizující stati o hudbě (Několik poznámek o kritice hudby, Rozhledy 1898/99; Hudba v dnešní kultuře, Dalibor 1901, Ironie a parodie v hudbě, tamtéž 1911; Otázka pokroku v hudbě, Akademie 1909) a rozbory děl (např. Foersterovy opery Eva, Ve jménu hudby, Rozhledy 1898/99). Docenil Fibichův přínos české opeře (Rozhledy 1900/01), je autorem první větší monografie o B. Smetanovi (1900).

V desátých letech napsal několik dramat (Půlnoc, aktovky Bojiště, Povodeň, Přes padesát, Dědic, Jelení skála), později dva dramatické obrázky vytěžené z domácího i zahraničního odboje. Poněkud schematické hry zaujímají v K. tvorbě marginální místo. Některé byly bez většího ohlasu provedeny v Národním divadle a v Městském divadle Královských Vinohrad, náměty ze života ve válečném zázemí jim zajistily dočasnou renesanci za nacistické okupace. Jednoaktovek se častěji chápali ochotníci, zvláště dělnické soubory (včetně krajanských ve Vídni a Chicagu). Silněji než původními dramaty zasáhl do divadelního dění překlady ze Strindberga (Tanec smrti, Královna Kristýna) a Wedekinda (Procitnutí jara).

Pro K. tvůrčí cestu je příznačné nerozlučné sepětí zřetelů uměleckých, sociálních a politických. Širokému rozpětí jeho literárních aktivit dominuje kritika. Jeho divadelní, literární a hudební recenze se vyznačují solidností, snahou o nezaujatou spravedlivost a absencí pózy. V devadesátých letech 19. stol. patřil, vedle F. X. Šaldy a J. Vodáka, k nejvýznamnějším představitelům mladé generace, která obrodila české kritické myšlení a ustavila kritiku jako autonomní umělecký žánr.

Pseudonymy, šifry

a, č, Č., -ej-, ff, F. V. K., K., Kj., Klen, -r-, r., R., rk., vk., -y-

Hry

Půlnoc, VD 1911, t. [1911]; Redakce, ND 1912 + Továrna + Hřbitov, t. [1912] pod společ. tit. Bojiště; Povodeň, ND 1916, i t.; Přes padesát, Vinohradské divadlo 1917, i t.; Dědic, MD Plzeň 1919, i t.; Jelení skála, ND 1920; Den v starém domě+ Noc na sibiřské dráze, t. 1926 pod společ. tit. Žena a vlast (dvě hry z domácího a zahraničního odboje).

Překlady

H. Heijermans: Na faře, ND Brno 1909, i t.; A. Strindberg: Tanec smrti, VD 1917, t. b. d.; Královna Kristýna, ND 1922, i t.; F. Wedekind: Procitnutí jara, ND 1922, t. 1923.

Teatralia

Divadlo a moderní umění, Rozhledy 5, 1896, s. 356–362; Henrik Ibsen, 1897 [pův. přednáška]; Literatura a divadlo, Právo lidu 11. 7. 1898; Nové drama Ibsenovo, Rozhledy 9, 1899/1900, s. 329–335; Úvod, in L. N. Tolstoj: Vláda tmy, čili, Jen drápek uváz, a ztracen je celý ptáček, [1900], s. 3–6; Hana Kvapilová, [1902, s K. B. Mádlem]; Věčné jitro v umění, [1903, dle přednášky v S. V. U. Mánes]; Divadelní otázka pražská, Český svět 2, 1905/06, č. 1, nestr.; Hana Kvapilová a moderní snahy umělecké, Zlatá Praha 25, 1907/08, s. 321–322, 334, 346; Jubileum Národního divadla [proslov v Panteonu NM], Praha 1918; Z japonského divadla, Právo lidu 3. 4. 1921. ■ Konec století. Výbor z pamětí, usp. B. Svozil, Praha 1989.

Prameny

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 3076, matrika narozených Čes. Třebová 1864–1871, s. 134.

LA PNP: osobní fond, část. zpracováno.

Literatura

sb. Za F. V. Krejčím (18671941), ed. A. Januška, Čes. Třebová 2001 [obs. bibliografii] ● ref. Půlnoc: Hč., Národní listy 28. 4. 1911, več.; T. [V. Tille], tamtéž 30. 4. 1911; J. Reichmann, Divadlo 9, 1910/11, s. 362; M. Rutte, Moderní revue 17, 1910/11, sv. 23, s. 47; A. Dvořák, Přehled 9, 1910/11, s. 474 ● ref. Redakce: K. Čapek, Česká revue 5, 1911/12, s. 446 → O umění a kultuře I, Praha 1984; H. Jelínek, Divadlo 10, 1911/12, s. 232; H. Jelínek, Lumír 40, 1911/12, s. 333–334; A-T P-A [A. Procházka], Moderní revue 18, 1911/12, sv. 25, s. 106; -r [R. J. Kronbauer], Máj 10, 1911/12, s. 287; J. K-ček [Kodíček], Přehled 10, 1911/12, s. 409; nesign. [K. Horký], Stopa 2, 1911/12, s. 527; T. [V. Tille], Národní listy 24. 2. 1912 ● ref. Povodeň: Ot. F. [Fischer], Národní listy 23. 9. 1916; H. Jelínek, Lumír44, 1916, s. 527; jv. [Vodák ], Lidové noviny 29. 9. 1916; ALAP [A. Procházka], Moderní revue 22, 1916, sv. 30, s. 287; O. Fischer, Česká revue 20, 1916/17, s. 63 ● ref. Přes padesát: Ev. [E. Vachek], Večerník Práva lidu 27. 1. 1917; jv [Vodák], Lidové noviny 30. 1. 1917; H. J. [Jelínek], Lumír 45, 1917, s. 190; šv., České divadlo 1, 1917, s. 11; R. Weiner, Kmen 1, 1917/18, č. 1 ● ref. Dědic: J. H. [Hilbert], Venkov 1. 5. 1919; jv. [Vodák], Česká stráž 2, 1919, č. 20, s. 7 ● ref. Jelení skála: Ot. F. [Fischer], Národní listy 14. 11. 1920; kazetka [K. Z. Klíma], Lidové noviny 14. 11. 1920; A. Dvořák, Rudé právo 14. 11. 1920; M. M. [Majerová], Rudé právo 14. 11. 1920 več.; jv. [Vodák], Jeviště 1, 1920, s. 514; Z. Hásková, Cesta 3, 1920/21, s. 329 ● Z. N. [Nejedlý]: F. X. Šalda a F. V. K., Var 2, 1922/23, s. 90–94; nesign., Hudební rozhledy 2, 1925/26, s. 137; J. Fučík: F. V. K. a Jindřich Vodák, Kmen 1, 1926/27, s. 266–267; K. Sezima: Podobizny a reliefy, Praha 1927, s. 280–306 ● k šedesátinám: nesign., České jeviště 1, 1927, č. 4, s. 1; nesign., Národní a Stavovské divadlo 5, 1927, č. 7, s. 2; F. Soukup, G. Winter, G. Habrman, V. Ryba, vše Právo lidu 2. 10. 1927; A. N. [Novák], Lidové noviny 4. 10. 1927; F. Götz, Národní osvobození 4. 10. 1927; -r- [J. Hora], Rudé právo 5. 10. 1927; H. Jelínek, Lumír 54, 1927/28, s. 383; K. Horký: Třicet let v jámě lvové, Fronta 1, 1927/28, s. 315–317 ● V. Štein Táborský: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého, Praha 1931, s. 197–199; Sors: Soudruh F. V. K., Právo lidu 4. 10. 1932; K. Polák: F. V. K., kulturní buditel českého dělnictva, Praha 1937 ● k sedmdesátinám: H. Jelínek, Lumír 63, 1936/37, s. 552–553; A. M. Píša, J. Kvapil, K. Polák, V. Patzak, F. Soukup, J. Stivín, J. Hora, -tr., A. Pražák, B. Laušman, vše Právo lidu 3. 10. 1937; B. Václavek, Moravský večerník 10. 10. 1937 → Literární studie a podobizny, Praha 1962; K. Polák, V. Běhounek, Dělnická osvěta23, 1937, s. 249; L. Jehl, Rozhledy po literatuře a umění 6, 1937, s. 209–210; nesign., Národní divadlo15, 1937/38, č. 2, s. 10 ● K. Polák: F. V. K., typ kritika socialistického, in sb. O českou literární kritiku: vůdčí zjevy kritiky let devadesátých, Praha 1940, s. 68–92 ● nekrology: AMP. [Píša], Právo lidu1. 10. 1941; om [Mrkvička], Lidové noviny 3. 10. 1941; A. Pražák, Naše věda 21, 1942, s. 51–52 ● F. Pražák: F. V. K., in Spisovatelé učitelé, Praha 1946, s. 113–120; L. Lantová: Hledání hodnot (o literární kritice devadesátých let), Rozpravy ČSAV, ř. společ. věd 79, Praha 1969, seš. 6, s. 44, 53–54, 57, 65, 67–69; Z. Trnková: F. V. K. Typ kritika z generace 90. let, dipl., FFUK Praha 1975; DČD III; A. Januška: F. V. K.: úvaha k dějinám českého kulturního myšlení, dipl., FFUK Praha 1991 + F. V. K. 1867–1941, Čes. Třebová 1998; F. Černý: Činoherní kritik F. V. K., Kapitoly z dějin českého divadla, Praha 2000, s. 204–208 [pův. přednáška 1997]; L. Kostrbová: F. V. K. První léta, dipl., FFUK Praha 2001; V. Bártová: Tvůrčí a lidské aspekty díla a činnosti F. V. K., dipl. a rigor. práce, FFUK Praha 2002 a 2003.
ČHS, LČL, Masaryk, Otto-dod, Pazdírek

Vznik: 2015

Autor: Ježková, Petra