Česká činohra 1900–1945: zkratky

Instituce

 

ABS □ Archiv bezpečnostních složek.

AMO □ Archiv města Ostravy.

AMP □ Archiv hlavního města Prahy.

Archiv ND □ Archiv Národního divadla v Praze.

Archiv NDB □  Archiv Národního divadla Brno.

Archiv NDM □ Archiv Národního divadla moravskoslezského.

Archiv UK □ Archiv Univerzity Karlovy.

DÚ – ViS □ Virtuální studovna Divadelního ústavu.

DÚdok □ Dokumentace Divadelního ústavu.

DÚk □ Knihovna Divadelního ústavu.

KČD DÚ □ Kabinet pro studium českého divadla, Divadelní ústav.

LA PNP □ Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze.

MZMd □ Divadelní oddělení Moravského zemského muzea v Brně.

NA □ Národní archiv.

NMd □ Divadelní oddělení Národního muzea v Praze.

SOA □ Státní oblastní archiv.

SZM □ Slezské zemské muzeum v Opavě.

ÚMČ □ Úřad městské části.

ZA □ Zemský archiv.

 

Jiné

 

r. □ režie

tit. □ titulní role

 

Slovníky a soupisové publikace a databáze

 

Biografický slovník Slezska □ Biografický slovník Slezska a severní Moravy, ed. Milan Myška, Opava: Ostravská univerzita 1993–1999.

Biografický slovník českých zemí □ Biografický slovník českých zemí, Praha: Libri 2004–2012, Academia 2013–2016 (Historický ústav AV ČR).

Brabec □ Slovník zakázaných autorů 1948–1980, red. Jiří Brabec a kol., Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1991.

Brno □ Almanach Státního divadla v Brně II. Soupis repertoáru českého divadla v Brně 18841974, ed. Eugenie Dufková, Brno: Státní divadlo 1974.

Buchner □ Alexandr Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, Praha: Divadelní ústav – Národní muzeum 1968.

ČBS □ Český biografický slovník XX. století I–III, red. Josef Tomeš, Praha–Litomyšl: Paseka – Petr Meissner 1999.

ČSBS □ Československý biografický slovník, red. Josef Toměš – Alena Léblová, Praha: Academia, Praha 1992.

ČHS □ Československý hudební slovník osob a institucí I–II, red. Gracian Černušák – Jiří Štědroň, Praha: Státní hudební vydavatelství 1963, 1965.

ČSFD.cz □ Česko-Slovenská filmová databáze, URL: https://www.csfd.cz/

DČD IV □ Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace, red. František Černý a kol., Praha: Academia 1983.

DČVU □ Dějiny českého výtvarného umění IV/1–2, 1890–1938, eds. Taťána Petrasová – Helena Lorenzová, Praha: Academia 1998.

EA □ Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha: Academia, 2004.

EDS □ Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, red. Eva Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000.

EDUS □ Encyklopédia dramatických umení Slovenska I–II, red. Rudolf Mrlian – Richard Blech, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1989, 1990.

ES □ Enciclopedia dello Spettacolo I–IX, vyd. Silvio d’Amico, Roma: Casa editrice le Maschere [1954–1962].

FDb.cz /čtvereček/ Filmová databáze, URL: https://www.fdb.cz/

Fikejz – Film I □ Miloš Fikejz: Český film. Herci a herečky. I. A–K, Praha: Libri, 2006.

Fikejz – Film II □ Miloš Fikejz: Český film. Herci a herečky. II. L–Ř, Praha: Libri, 2007.

Fikejz – Film III □ Miloš Fikejz: Český film. Herci a herečky. III. S–Ž, Praha: Libri, 2008.

Film I □ Český hraný film. Czech feature film I. 1898–1930, ed. Vladimír Opěla, Praha: Národní filmový archiv, 1995.

Film II □ Český hraný film. Czech feature film. II. 1930–1945, ed. Vladimír Opěla, Praha: Národní filmový archiv, 1998.

Film III □ Český hraný film. Czech feature film. II. 1945–1960, ed. Vladimír Opěla – Eva Urbanová, Praha: Národní filmový archiv, 2001.

HS □ Histoire des Spectacles, dir. Guy Lumur, Paris: Gallimard, 1965.

KA ČSR □ Kulturní adresář ČSR, Praha: Josef Zeibrdlich, 1934–1936.

Knížák □ Milan Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Hradec Králové: Nucleus 2005.

Komenský □ Komenského slovník naučný I–X, Praha: Nakladatelství a vydavatelství Komenského naučného slovníku 1937–1938.

Kosch □ Wilhelm Kosch (Hg.): Deutsches Theater Lexikon, Klagenfurt – Wien: Verlag Ferd. Kleinmayr 1953–1960.

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy □ Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, red. Jakub Ivánek – Zdeněk Smolka, Ostrava: Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity 2013 (2. upr. a rozš. vydání).

Kunc □ Jaroslav Kunc: Slovník soudobých českých spisovatelů I–II, Praha: Orbis 1945, 1946.

Kunc 45–56: Jaroslav Kunc: Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1957.

LČL □ Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce I–IV, eds. Vladimír Forst – Jiří Opelík – Luboš Merhaut, Praha: Academia 1983, 1985, 2000, 2006.

LThI □ Lexikon Theater International, vyd. Jochanan Ch. Trilse-Finkelstein – Klaus Hammer, Berlin: Henschel Verlag 1995.

Lublaň □ Repertoar slovenskih gledališč. Popis premier in obnovitev 18671967, vyd. Dušan Moravec, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej 1967.

MSN (1925) □ Bedřich Kočí: Malý slovník naučný 1, 2, Praha: B. Kočí 1925.

Masaryk □ Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí I–VII, Praha: Československý kompas 1925–1933.

MDP 50 □ Padesát let Městských divadel pražských 1907–1957, sborník, usp. Vladimír Müller, Praha: Ústřední výbor hlavního města Prahy 1958.

Místopis □ Místopis českého amatérského divadla I-II, eds. Vítězslava Šrámková – Jiří Valenta, Praha: ARTAMA 2001, 2002.

NDp □ Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního, red. Vladimír Procházka, Praha: Academia 1988.

NEČVU □ Nová encyklopedie českého výtvarného umění I–II, red. Anděla Horová, Praha: Academia 1995.

ÖBL □ Österreichisches biographisches Lexikon 18151950, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1954 – dosud.

ODS □ Ottův divadelní slovník, eds. Karel Engelmüller – Karel Kamínek – Jan Ladecký, Praha: J. Otto [1914–1920, nedokončeno, pouze A–F].

Ostrava □ 60 let Státního divadla v Ostravě, red. Eva Sýkorová-Čápová – Mojmír Weimann, Ostrava: Státní divadlo v Ostravě 1979.

Otto □ Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí I–XXVIII, Praha: J. Otto 1888–1909.

Otto-dod □ Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému I–VI, red. Bohumil Němec, Praha: J. Otto 1930–1935, Novina 1936–1939.

Otto-m □ Malý Ottův slovník naučný I–II, red. František Adolf Šubert, Praha: J. Otto 1904.

Pazdírek □ Pazdírkův hudební slovník naučný 2. Část osobní I–II [nedokončeno], red. Gracian Černušák – Vladimír Helfert, Brno: O. Pazdírek 1937, 1938.

PBJ I □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková – Bořivoj Srba, Brno: Státní divadlo v Brně 1979–1984.

PBJ II □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková – Bořivoj Srba, Brno: Národní divadlo v Brně 1985–1989.

PBJ III □ Postavy brněnského jeviště. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, red. Eugenie Dufková – Bořivoj Srba, Brno: Národní divadlo v Brně 1990–1994.

Plzeň □ Sto let českého divadla v Plzni 1865–1965, Plzeň – Praha: Západočeské nakladatelství – Divadelní ústav 1965.

PSN □ Příruční slovník naučný 1-4, red. Vladimír Procházka, Praha: Academia 1962–1967.

SČS 1964 □ Slovník českých spisovatelů, red. Rudolf Havel – Jiří Opelík a kol., Praha: Československý spisovatel 1964.

SČS 2000 □ Věra Menclová a kol.: Slovník českých spisovatelů, Praha: Libri 2000.

SČS od 1945 □ Slovník českých spisovatelů od roku 1945, red. Pavel Janoušek, Praha: Brána – Ústav pro českou literaturu AV ČR (2. díl: + Knižní klub) 1995–1998 → Slovník české literatury po roce 1945, online, URL: http://www.slovnikceskeliteratury.cz

SČSB 1945–56 □ Jaroslav Kunc.: Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956, Praha: SPN 1957.

TE □ Teatral’naja enciklopedija I–V, red. S. S. Mokul’skij a kol., Moskva: Sovetskaja enciklopedija 1961–1967.

Teichman □ Josef Teichman: Divadelní slovník, Praha: Orbis 1949.

ThL □ Theaterlexikon, Hrsg. Christoph Trilse – Klaus Hammer – Rolf Kabel, Berlin: Henschel Verlag 1978.

Toman □ Prokop Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců I–II, 3., rozš. vyd., Praha: Rudolf Ryšavý 1947, Tvar, nakladatelství Svazu čs. výtvarných umělců 1950.

Universum □ Universum. Encyklopedie pro 21. století, red. Jana Jůzlová – Antonín Kočí, Praha: Knižní klub 2006.

Uranie □ Vilemína Pecharová, Helena Vraná: Divadlo Uranie v dokumentech I–II, Praha: Divadelní ústav – Národní muzeum 1971.

VD 100 □ Divadlo na Vinohradech 1907–2007 (díl 1: Jiří Žák:Vinohradský příběh, díl 2: Zuzana Sílová – Radmila Hrdinová: Vinohradský ansámbl), Praha: Divadlo na Vinohradech 2007.

VD 25 □ Čvrtstoletí Městského divadla na Král. Vinohradech 19071932. Jubilejní sborník, Praha: Městské divadlo na Král. Vinohradech 1932.

VD 90 □ Divadlo na Vinohradech 1907–1997, ed. Zdeněk Hedbávný, Praha: Divadlo na Vinohradech 1997.