Instituce: zkratky

Zkratky a značky (ustálené zkratky neuvádíme)

 

alm.

almanach

AmatSc

Amatérská scéna

ActaS

Acta Scaenographica

AUS

Armádní umělecký soubor

b.d.

bez uvedení roku vydání

CD

Compact Disc

ČS

České slovo

Čs. divadlo

Československé divadlo

Čs. loutkář

Československý loutkář

ČVUT

České vysoké učení technické

DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

ĎaS

Dějiny a současnost

DDOČ

Dělničtí divadelní ochotníci českoslovenští

DDR

Divadelní a dramaturgická rada

DFN

Divadelní a filmové noviny

DivZáp

Divadelní zápisník

DN

Divadelní noviny

DR

Divadelní revue

DOPZ

Dům obchodních a průmyslových zaměstnanců

DramU

Dramatické umění

DÚk

Knihovna Divadelního ústavu

ed.

editor

FEMAD

Festival mladého amatérského divadla

FF

Filozofická fakulta

HD

Host do domu

HudRoz

Hudební rozhledy

JAMU

Janáčkova Akademie múzických umění v Brně

kat.

katalog

KKS

Krajské kulturní středisko

KNV

Krajský národní výbor

KOD

Krajské oblastní divadlo

KP

Kulturní politika

LD

Lidová demokracie

LitN

Literární noviny

LN

Lidové noviny

LUK

Listy pro umění a kritiku

MD

Městské divadlo

MNV

Místní/městský národní výbor

MK

Ministerstvo kultury

MOD

Městské (a) oblastní divadlo

MS

Mladý svět

MŠANO

Ministerstvo školství a národní osvěty

MŠO

Ministerstvo školství a osvěty

MŠVU

Ministerstvo školství, věd a umění

MU

Masarykova univerzita v Brně

MZMd

Divadelní oddělení Moravského zemského muzea v Brně

ND

Národní divadlo

nesign.

nesignováno

NL

Národní listy

NM

Národní muzeum

NMa

Archiv Národního muzea

NMd

Divadelní oddělení Národního muzea

NMDS

Národní divadlo moravskoslezské

NO

Národní osvobození

NP

Národní politika

NOÚZ

Národní odborová ústředna zaměstnanecká

OD

Osvobozené divadlo

OKD

Obvodní kulturní dům

ONV

Okresní národní výbor

PF

Pedagogická fakulta

PKO

Park kultury a oddechu

PKS

Pražské kulturní středisko

PL

Právo lidu

PNP

Památník národního písemnictví

prem.

premiéra

Prolegomena

Prolegomena Scénografické encyklopedie

rkp.

rukopis

RA

Rozpravy Aventina

RP

Rudé právo

RR

Revolver Revue

SaD

Svět a divadlo

sb.

sborník

SČDU

Svaz československých dramatických umělců

SČM

Svaz české/československé mládeže

SDS

Státní divadelní studio

SD

Státní divadlo

SS

Svobodné slovo

SKKS

Středočeské krajské kulturní středisko

SSM

Socialistický svaz mládeže

StD

Stavovské divadlo

SZMd

Divadelní oddělení Slezského zemského muzea v Opavě

Tan. listy

Taneční listy

UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Brně

UK

Univerzita Karlova v Praze

ÚLD

Ústřední loutkové divadlo

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

UP

Univerzita Palackého v Olomouci

ÚRO

Ústřední rada odborů

VŘSR

Velká říjnová socialistická revoluce

VŠMU

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě

VUS

Vysokoškolský umělecký soubor

YMCA

Young Men’s Christian Association

ZD

Zemské divadlo

ZN

Zemědělské noviny

ZO

Základní organizace

 

 

Zkratky užívané v údajích o inscenacích

 

d: dirigent

dram: dramatizace

h: hudba

ch: choreografie

k: kostýmy

p: překlad

r: režie

s: scéna

sc: scénář

ú: úprava

v: výprava (scéna i kostýmy)

 

 

Bibliografické zkratky

 

ČHS

Československý hudební slovník I–II, 1963–1965

EDUS

Encyklopédia dramatických umení Slovenska I–II, Bratislava, 1989–1990

MEČO

Dalibor Janota – Jan P. Kučera: Malá encyklopedie české opery, 1999

NW

Jan Dvořák – Vladimír Hulec: Příští vlna. Next Wave. Antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let, 1996

ODS

Ottův Divadelní slovník (nedokončeno, A–F), 1914–1919

SSD

Małgorzata Semil – Elżbieta Wysińska: Slovník světového divadla 1945–1990, 1998 (české doplněné a aktualizované vydání rozšířeno zejm. o hesla českých divadelníků a divadel)