Vratislav z Mitrovic, František Adam

František Adam
Vratislav z Mitrovic
23. 6. 1732
19. 7. 1788
Praha
mecenáš

Příjmení psáno také Wratislav z Mitrovic, Mitrovicz, křest. jména Franz, František de Paula Adam. – Pocházel z jedné z četných větví velmi staré české šlechtické rodiny, která svůj původ legendárně odvozuje od Přemyslovců, do hraběcího stavu byla povýšena 1701. Otcem V. byl hrabě Vratislav Maxmilián (1675–1739), matkou Josefa z Kunic a Weidenburka. Po bezdětném strýci Františku Karlovi (1679–1750) zdědil majoráty Dírná a Jince. Byl c. k. tajným radou a komořím. Se svou manželkou Marií Antonií, roz. Kinskou, neměl potomstvo.

Na zámku v Jincích (mezi Prahou a Příbramí) zřídil V. zámecké divadlo nejpozději 1760 jako dřevěnou stavbu, na jejíž výzdobě či na malbě dekorací se podílel malíř J. Hager, autor řady dekorací pro Divadlo v Kotcích v Praze. První operní premiéra měla být v divadle 22. 7. 1760 (⇒ dopis správce Johna adresovaný von Frankensteinovi z 15. 7. 1760, dle sdělení J. Porta, dnešní uložení neznámo). Dle vepsaného obsazení několika dochovaných libret k místně blíže neurčeným a nedatovaným operním inscenacím šlechtického souboru, který patrně 1760–70 provedl i dvě opery s hudbou hraběte Jana Čejky (La Nitteti, l: P. Metastasio; L’isola disabitata [Pustý ostrov], l: C. Goldoni) a serenátu L’Endimione (l: Metastasio), se V. a jeho manželka těchto představení aktivně účastnili. Souvislost libret s divadlem v Jincích však není doložena. V. patřil k soukromým podporovatelům pražských divadelníků, takže je pravděpodobné, že v jeho pražském paláci i na zámku v Jincích mohli vystupovat také profesionálové.

Divadelním mecenášem byl též Vincenc Ignác V. (*1725), 1766–88 komoří a tajný rada vévody Kristiána IV. ve Zweibrückenu, hlavním městě vévodství Pfalz-Zweibrücken (dnes Porýní-Falc), kde zřídil vlastní malou divadelní scénu.

Prameny a literatura

Dírná u Tábora, RA Vratislavové z Mitrovic (v majetku rodiny, inventář ⇒ Tříska 1963), odd. Vincenc Ignác Vratislav z Mitrovic, sign. III E 1, kart. 51: kvitance za nájem lóží v Divadle v Kotcích 1763–74; sign. III E 2, kart. 51: pokladní výkazy Spenglerovy společnosti 1793/94, přehled abonovaných představení ⇒ Volek–Bittner 1991; sign. III C 11, kart. 39: stavba divadla ve Zweibrückenu, účty, abonmá, platy hercům 1772/73; odd. František Adam Vratislav z Mitrovic, sign. III B 1b, kart. 184: korespondence 1752–81; sign. III B 1c, kart. 185: korespondence se zaměstnanci, panství Jince 1759–77; sign. III D 8, kart. 208: předplatné, Divadlo v Kotcích 1764–75; Zámecká knihovna Křimice (fond spravuje NMk, oddělení zámeckých knihoven), sign. 3135, přív. 4 (též 3269): L’Endimione, Serenata…, libreto, b. m., b. d., rkp. doplněno obsazení (hraběnka V., roz. Kinská – Diana, hrabě Čejka – Amore ⇒ Meyer 2/XVII, s. 263); sign. 3138, přív. 1: L’isola disabitata, rkp. doplněno obsazení (V. – Panico, hraběnka V., roz. Kinská – Carolina, hrabě Čejka – Valdimonte ⇒ Meyer 2/XIX, s. 83); NK: La Nitteti, libreto (hraběnka V., roz. Kinská, hrabě Čejka ⇒ Kamper 1936). • O. Kamper: Hudební Praha v XVIII. věku, Praha 1936, s. 194, 241; T. Volek: Repertoár pražské Spenglerovy divadelní společnosti v sezóně 1793–1794, Miscellanea musicologica 15, 1960, s. 5–26; K. Tříska: Rodinný archiv Vratislavů z Mitrovic 1503–1897, České Budějovice 1963; T. Volek–I. Bittner: Mozartovské stopy v českých a moravských archivech, Praha 1991, s. 11, 52n.; J. Pömerl: Divadlo v Kotcích a zámecká divadla, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 288n. + Zámecká divadla v Čechách a na Moravě, DR 3, 1992, č. 4, s. 7. • OSN, Pouzar


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 643

Autor: Mašek, PetrJakubcová, Alena