Spiegelberg, Johann Christian

Johann Christian
Spiegelberg
1682
Gdaňsk (Polsko)
23. 8. 1732
Bergen (Norsko)
herec, ředitel divadelní společnosti

Podle tradovaného tvrzení byl odchovancem souboru C. E. Veltenové, v němž působil neznámo odkdy až do 1705, kdy je poprvé doložen jako principál společnosti, angažované 1705/06 u bádenského dvora ve Stuttgartu a užívající od té doby označení Hochfürstliche Württembergische Hoff Commoedianten. V jejím čele navštívil S. Prahu poprvé v říjnu 1706 a hrál zde ještě 1707 a 1713. (1708 dostala v Praze povolení jiná trupa užívající týž název.) Členy společnosti byli nejpozději od 1707 první německy mluvící Harlekýn L. A. Denner, jeho sestra Elisabeth, s níž se S. 25. 8. 1710 v Braunschweigu oženil, a od 1710 J. G. Förster. V Praze přibyla zdejší rodačka M. M. Ritterová, pozdější Dennerova manželka. S. vedl nadále společnost se svým švagrem Dennerem. Württemberští komedianti procestovali pak rozsáhlou oblast Evropy od Vídně na jihu (1707) po Stralsund na severu (1720), od Stuttgartu na západě (1705) po Prahu a Zhořelec (1722) na východě. 1717 získal S. privilegium od hannoverského dvora a společnost se pak označovala také Königliche Grossbrittanische Comoedianten. Do Prahy se S. vrátil i s manželkou ještě 1725, kdy se oba začlenili do souboru J. Leinhaase a M. Waldtmanna. Svou někdejší společnost obnovil 1727 ve Weißenfelsu, ale od 1728 již nefiguroval jako její vedoucí. Vedli ji střídavě Denner, Förster a Elisabeth S. až do jejího zániku 1737.

S. společnost byla jedním z nejvýznamnějších divadelních souborů pozdně barokního období. Navazovala na dědictví společnosti J. Veltena. Repertoár se skládal z hauptakcí, jejichž charakter byl však obměněn v samém jádru tohoto žánru, jímž byla vždy komická postava: dřívějšího Pickelheringa nahradil Dennerův Harlekýn. Ten je poprvé doložen na náhodně zachované vídeňské ceduli k zakázané hře Die hohe Vermählung Zwischen Maria Stuart und Heinrich Darley König von Schottland und Frankreich [Urozený sňatek Marie Stuartovny a Jindřicha Darleye, krále Skotska a Francie, 1707]. K nejvýznamnějšímu pražskému hostování došlo v létě 1713 v divadle hraběte Františka Antonína Šporka, kdy tu Württemberští komedianti ve spojení se společností J. C. Haackeho předvedli nejnáročnějších hry svého repertoáru. Hráli hauptakce s větším počtem jednajících osob a dohry s Harlekýnem. Vedle her, jež byly přínosem jejich partnerů, uvedli úpravu hry holandského dramatika J. Serwoutera o krutém zajetí a osvobození tureckého císaře Bajazeta Tamerlan oder Der weib­liche Arlequin [Tamerlan aneb Ženský Harlekýn], hru Das Leben und Tod des grossen Welt-schröckenden Attilae [Život a smrt velkého, světu nahánějícího hrůzu Attily], vzniklou z německého překladu italského operního libreta M. Norise a vyžadující velkolepé scénické efekty, dále hojně uváděnou hru Die glückseelige Eyffersucht zwischen Roderich und Delmiren [Šťastně zakončená žárlivost mezi Roderichem a Delmirou], jejíž italskou předlohou, tepající neodůvodněnou žárlivost, bylo drama G. A. Cicogniniho. Těsně poté hráli v Braunschweigu hauptakci s českým či alespoň pseudočeským námětem Die billige Bestraffung der Tyrranischen Böhmischen Königin Orismannae, Oder der Durchl. Bauer und die Durchl. Zigeunerin [Spravedlivé potrestání tyranské české královny Orismanny aneb Urozený sedlák a urozená cikánka], velmi volně zpracovávající přemyslovskou pověst.

Prameny a literatura

NA, fond Kk, sign. 1148, Commoedianten (27. 9./5. 10. 1706, 16. 12. 1707); sign. 1155, Commoedianten (11. 12. 1708); fond SM, sign. T-61/1, fol. 139–141; fond NMa, sign. T-2, č. 15; fond Wunschwitzova genealogická sbírka, Sporck, divadelní cedule, inv. č. 1193 (tisky); Wiener Stadt- und Landesarchiv, Alte Registratur 128/707: cedule k zakázané hře Die Hohe Vermählung Zwischen Maria Stuart und Heinrich Darley König von Schottland und Frankreich 16. 10. 1707 ve františkánské míčovně ve Vídni (⇒ Hansen 1984); Stadtarchiv Kiel: Die mit Blut gefärbte Liebe bey der enthaupteten Unschuld der Märtyrerin Margaretha… [Kiel 1710] ⇒ tamtéž. • J. M. Schottky: Prag, wie es war und wie es ist I, Prag 1831, s. 221; Teuber I 1883, s. 110; G. Hansen: Formen der Commedia dell’arte in Deutschland, Emsdetten 1984, zvl. s. 23n., 272–275; B. Rudin: Der Blankenburger Herzog Ludwig Rudolph und die „Mecklenburgi­schen Hofcomoedianten“ oder: Die Katholiken kommen!, Daphnis (Amsterdam) 24, 1995, s. 351–353 + Venedig im Norden oder: Harlekin und die Buffonisten. „Die Hochfürstl. Braunschw. Lüneb. Wolffenbüttelschen Teutschen Hof-Acteurs“ (1727–1732), Reichenbach i. V. 2000, s. 29, 47, 53–55, 64, 72, 80, 120, 125; A. Scherl: Berufstheater in Prag 1680–1739, Wien 1999, s. 32n., 40, 83, 87, 199–201.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 566–568

Autor: Scherl, Adolf