Pernecker, Johann Christoph

Johann Christoph
Pernecker
mezi 1620–35
Vídeň (Rakousko)
herec, ředitel divadelní společnosti

Uváděn též jako Pernegger, Bernecker. – Příslušník starší generace českokrumlovského zámeckého souboru, do něhož přišel s dlouholetými principálskými zkušenostmi. P. i jeho manželka Marie Anna byli 1659–62 členy dvorního divadla v Innsbrucku, P. 1662 dokonce jedním z jeho vedoucích. Spolu s J. E. Hoffmanem vedl 1666 vlastní cestující společnost, s níž absolvoval několik štací ve Štýrsku, Korutanech a Kraňsku (mj. Lublaň, dnes Slovinsko), poté v Salcburku a Augsburgu, kde byl 1670 zaznamenán jako samostatný principál. P. čes­kokrumlovské angažmá začalo 1. 5. 1676, pobýval zde však spolu s manželkou pravděpodobně již dříve (průkazně 1675), protože kníže → Jan Kristián Eggenberk využíval jeho odborných znalostí v období příprav na otevření svého divadla (svěřil mu dozor nad divadelním zařízením, poté nad jeho dalšími inovacemi, 1680 mu bylo přikázáno nepřítomného knížete informovat o postupu prací na stavbě nového divadla). V divadelním souboru byl kromě toho činný jako herec, věnoval se i dramaturgii (1677 rozepisoval role komedie G. A. Cicogniniho, 1687 napsal novou hru neznámého názvu). Jeho další divadelní a životní osudy nejsou známy. Pravděpodobně setrval v českokrumlovském souboru až do jeho propuštění z knížecích služeb 1691 a lze předpokládat, že se s manželkou účastnil, alespoň zpočátku, i dalšího působení společnosti Eggenberských komediantů.

Prameny a literatura

SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, fond Velkostatek Český Krumlov (⇒ Záloha 1986); matriky Český Krumlov (⇒ Navrátil 1968). • J. Záloha: První herecký soubor v českokrumlovském divadle, Dějiny a současnost 6, 1964, s. 33 + Divadelní život na českokrumlovském zámku v druhé polovině 17. stol., Sborník Národního muzea v Praze, řada A (historie) 40, 1986, s. 53–79 + Zu den Anfängen der Eggenbergischen Hofkomödianten in Böhmisch Krumau, Theater am Hof und für das Volk (Maske und Kothurn 48), ed. B. Marschall, Wien–Köln–Weimar 2002, s. 266; F. Navrátil: Herecká společnost na českokrumlovském zámku v 17. stol., Jihočeský sborník historický (České Budějovice) 37, 1968, s. 48n.; D. Ludvik: Die Eggenbergischen Hofkomödianten, Acta neophilologica (Ljubljana) 3, 1970, s. 65–92 + Die Innsbrucker Komödianten I, tamtéž 4, 1971, s. 15, 17, 19, 21, 25, 34; B. Rudin: Das Fürstlich Eggenbergische Hoftheater in Böhmisch Krumau (1676–91). Zur ästhetischen Allianz zwischen Wanderbühne und Hofkultur, Daphnis (Amsterdam) 25, 1996, s. 467–488 + Knížecí dvorské divadlo Eggenbergů v Českém Krumlově 1676–91, DR 8, 1997, č. 2, s. 12–20.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 451

Autor: Scherl, Adolf