Obinger, Johann Georg

Johann Georg
Obinger
14. 10. 1778
Praha (CZ)
loutkář, ředitel divadelní společnosti

Psán též Obiger. – Pocházel z Vídně a dle vlastního vyjádření se od 1732 zabýval provozováním loutkových her v Praze. 1739 vystupoval během jarního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a prohlašoval se za loutkáře z Prahy, poté hrál šest týdnů v Kolíně nad Rýnem. V říjnu 1740 mu zemřelo dítě ve Vídni, což nasvědčuje tomu, že zde tehdy bydlel. Jeho činnost v Praze je doložena poprvé 1759 žádostí o povolení „Marionetten oder Figuren Spiel“. Z let 1763–78 se zachovalo více než třicet jeho dalších žádostí o povolení loutkových produkcí v Praze. O. hrál obvykle ve vlastní boudě na Starém Městě, na Koňském trhu a na Malé Straně, a to zejména o jarmarcích a při různých svátcích a slavnostech. V té době se také pohyboval často na Moravě; 1763 žádal o povolení komických loutkových her ve Znojmě, 1770 v Prostějově, o masopustu 1771 v Jihlavě, 1773 v Olomouci. Od 1771 se zprvu bezúspěšně snažil získat povolení pro představení se živými herci na Malé Straně v Praze, později je však zřejmě získal pro venkov, neboť počátkem 1776 jeho herecká společnost pobývala devět týdnů v Liberci. I jeho další žádost o povolení hrát v Praze z 19. 10. 1776 byla zamítnuta. Až v červenci 1778 obdržel povolení hrát po čtyři týdny na Malé Straně burlesky se živými herci, 3. 9. 1778 pak ke hrám se živými herci po dobu čtyř týdnů na Příkopech během václavského trhu. V té době však onemocněl a krátce nato zemřel. Žádosti jeho pozůstalé společnosti o prodloužení povolení nebylo vyhověno. Zamítnuta byla i žádost bývalé O. pokladní a snad i družky T. Aulichové o povolení tzv. krejcarových komedií se živými herci (termínem „krejcarová komedie“ se označovala různá divadelní představení hraná v dřevěných boudách za nízké vstupné).

O. patří k divadelníkům, kteří se ve druhé polovině 18. stol. dlouhodobě usadili v českých zemích a svým působením na mnoha místech v Čechách a na Moravě ovlivnili zdejší divadelní život. Čilými styky s okolními zeměmi zároveň přispíval k vzájemné výměně repertoáru.

Prameny a literatura

NA, fond ČG-Publ, Index 1756–63, kniha č. 126, sign. B 11/44 (povolení produkcí 1759/60, aktový materiál skartován); ČG-Publ 1764–83, sign. B 11/12 (54 listů), kart. 287; AMP, kniha dekretů Starého Města, č. 769. • Teuber I 1883, s. 337; V. Lug: Das Schauspielwesen in Reichenberg, Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues (Reichenberg) 26, 1932, seš. 1, s. 81; A. Novotný: Staropražská theatralia, Praha 1955, s. 68; G. Gugitz: Die Totenprotokolle der Stadt Wien als Quelle zur Wiener Theatergeschichte, Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 1953/54, Wien 1958, s. 134; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 27–29, 35; H. R. Purschke: Puppenspiel und verwandte Künste in der Freien Reichs-Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1980, s. 71.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 438

Autor: Dubská, Alice