Žák, Josef Václav

Josef Václav
Žák
12. 2. 1805
Veselíčko u Tábora
31. 5. 1874
Praha
Překladatel a úpravce divadelní her, prozaik.

V matrice zapsán s křest. jm. Jozef Johann Nepomuk, německé práce podepisoval Joseph Wenzel Žák. – Otec byl zahradníkem. Ž. získal základní vzdělání v Týně n. Vltavou a v hlavní škole u chrámu P. Marie před Týnem v Praze. Po čtyřech letech studia na pražské polytech­nice se od 1828 učil typografem v Arcibiskup­ské knihtiskárně v Praze. 1830 byl odveden na vojnu, pro onemocnění byl předčasně pro­puštěn. Od 1834 pracoval jako sazeč, od 1836 v Arcibiskupské knihtiskárně jako sazečský faktor (vyjma 1846, kdy řídil tiskárnu L. Gáje v chorvatském Záhřebu), 1849 přešel do tis­kárny Synové B. Haase. Živě se zajímal o li­terární a kulturní život, přátelil se mj. s V. Štul­cem a J. K. Tylem. 1857 získal místo faktora v táborské pobočce Landfrasova nakladatelství (t. r. se stal ředitelem Společnosti divadelních ochotníků J. K. Tyla v Táboře), 1859 přesídlil do pobočky v Jindřichově Hradci, kde zastával rovněž místo faktora, ale de facto byl nakla­datelským redaktorem. Po odchodu z Landfra­sova podniku (asi 1866) pracoval v tiskárnách po celých Čechách (České Budějovice, Plzeň, Klatovy, Příbram, Jičín) a v Praze, naposledy u firmy Steinhauser&Novák. Byl činný v pro­fesním spolku Typografická beseda, v časopi­se Veleslavín uveřejňoval články o dějinách knihtiskařství a tiskařské praxi. 1868–69 redi­goval týdeník Šumavan. V šedesátých letech se pokusil i o prozaickou tvorbu (příběh z uher­ských dějin Bohumil, vychovanec cikánský, 1862), z rukopisů připravil k vydání několik nenáročných próz V. R. Krameria, pro děti sestavil rádce společenského chování Malý dvorný soudruh (1864) aj.

Těžiště Ž. literární práce spočívalo v pře­kládání divadelních her nejrůznějších žán­rů (fraška – J. F. Jünger, rytířské drama – Ch. R. Maturin, konverzační hra s historic­kým námětem – F. Kratter, obraz ze života se zpěvy a tanci – T. Megerleová, hry pro děti – Ch. F. Weiße aj.) především z němčiny, ale i z italštiny a angličtiny. Texty zároveň upravo­val pro potřeby českého jeviště. Větší autorský podíl lze předpokládat u čtyřaktové národní báchorky Zlodějská straka, která vznikla adap­tací Chmelenského překladu libreta Rossiniho opery La gazza ladra, které je dílem G. Ghe­rardiniho. Ž. text pořízený 1851 inscenovala pod názvem Zlodějská straka aneb Bůh nevin­nost chrání a mstu trestá ochotnická družina v Táboře. Ojediněle překládal i z chorvatšti­ny, např. tragédii I. Kukuljeviće Sakcinského Pirát (1847), která nebyla provedena na profe­sionální scéně a text překladu je dnes nezvěst­ný. V rukopisech se zachovaly původní čino­hry Přenáhlené a Jen s pravdou ven (1849) a překlad Kotzebuova dramatu Nesvorní bratři (druhá polovina 40. let).

Šifry

J. V. Ž., J. W. Ž.

Překlady a úpravy

J. F. Jünger: Do všeho se plete aneb Veverka v al­maře, StD 1839, t. 1840; I. F. Castelli: Hubička na poukázání, t. 1842, StD 1845; F. Kratter: Děv­če z Marienburku aneb Vítězství lásky, StD 1845, t. s tit. Děvče z Marianova 1849; Ch. R. Ma­turin: Zlý Krolo aneb Nešťastná příhoda na vrchu Svatobernardském ve Švejcařích, StD 1845; T. Megerleová: Selská rodina, Pštroska 1855; G. Gherardini: Zlodějská straka aneb Bůh nevin­nost chrání a mstu trestá, ochotn. Tábor 1858, ukázky t. in alm. Thalia, Týn n. Vl. 1858; F. L. Schröder: Tichá voda břehy ryje, t. 1861; A. Co­smar: Ztracený syn, t. 1863; Ch. F. Weiße: Dívka podle módy, t. 1863; týž: Sanice, t. [1864]; týž: Zvedené dítky, radost rodičův, t. [1864].

Prameny a literatura

SOA Tábor: Sbírka matrik, Veselíčko 1, matrika na­rozených 1804–1822, s. 5, obr. 7; pozůstalost, inven­tář → H. Hubáčková, 1998. ■ Nesign., ref. Do vše­ho se plete, Česká včela 6, 1839, s. 388; nesign. [J. K. Tyl], ref. Děvče z Marienburku, Květy 12, 1845, s. 511 → Divadelní referáty a stati, 1960●; nekrology: Národní listy 8. 6. 1874; Veleslavín 2, 1874, č. 23 ●; J. Karásek: Zpráva o Landfraso­vých rukopisech, Český lid 12, 1903, s. 117–119; F. Strejček: Jak se probouzel Jindřichův Hradec, Jindř. Hradec 1930, s. 153; K. Pletzer: Landfrasův faktor J. V. Ž., Výběr z prací Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 30, 1993, č. 1, s. 28–32. ■ LČL, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1226–1228

Autor: Vojtková, Milena