Zöllner st., Filip

Filip
Zöllner st.
11. 4. 1783
Hainburg (Rakousko)
15. 2. 1863
Plzeň
Herec, divadelní ředitel.

Křtěn Philipp. Narození uváděno i 1. 9. 1785, 7. 9. 1785 Pešť [Budapešť], zápis v matrice zemřelých uvádí jako rodiště Prešpurk [Bra­tislava] a věk jednaosmdesát let. – Syn Jo­hanna Friedricha Z. (1745 – asi 1835), herce a principála původem z Drážďan, který strá­vil svou divadelní dráhu v rakouské monar­chii (mj. ředitelem divadelní družiny hraběte P. Batthyányho v Hainburgu, divadel v Olo­mouci, Prešpurku a Pešti). Matka Marie Anna (roz. von Merisch) byla herečkou. Prvoroze­ný Z., stejně jako deset jeho sourozenců, vystu­poval v dětských rolích u otcovy společnosti od 1792 nebo 1793. Brzy od ní odešel a mno­ho let působil v Dolních i Horních Uhrách: v prvním roce 19. stol. v Prešově, 1804 u ře­ditele J. Holzmanna v Pětikostelí [Pécs], pak u J. K. Kuntze v Prešpurku. Wurzbach zmiňuje další Z. působiště ze začátku 19. stol. (Osjek, Varaždín, Szeged). 1808/09 se dostal do Znoj­ma, asi v téže době hostoval v Divadle na Ví­deňce. 1809 hrál v Rábu [Györ] opět u ředitele Kuntze, 1810 odešel do Pešti, pak do Košic (zde opět u Holzmanna), 1812/13 byl v Pre­špurku. Nejpozději 1811 se oženil s herečkou Josefou Pauli, rodačkou ze Štýrského Hradce. Ředitelské působení zahájil v Košicích (1813– 16), kam se vrátil 1819 (mezitím byl v Peš­ti). 1821 působil v Lembergu [Lvov], záhy se vrátil do Pešti a po rozdělení tamního divadla vedl druhou scénu v Budíně 1824/25, kde však záhy finančně ztroskotal a vrátil se na scénu pešťskou. Z následujícího působiště v Prešpur­ku (asi od 1832) odešel 1837 s ředitelem F. Po­korným do Vídně. V Divadle v Josefově pobyl do března 1839. Nakrátko se vrátil se do Pešti, kde se sblížil s mladou tanečnicí Erzsébetou Czinegeovou (1822–1911), která se stala jeho družkou a ještě za života jeho manželky mu porodila syna Filipa (1853) a nedlouho po její smrti (26. 5. 1858) syna Františka. 1841/ 42 byl Z. artistickým správcem u ředitele A. Schmidta v Pětikostelí a po dalším puto­vání zakotvil 1845 ve Vídni jako herec a re­žisér u F. Pokorného v Divadle na Vídeňce, pak v Divadle v Josefově. Po smrti Pokorného (1850) opustil Vídeň a téměř sedmdesátiletý se vydal se synem Friedrichem (1827 – 1. 5. 1853) do Čech. Své působení v českých ze­mích zahájil s německou hereckou společnos­tí v Hradci Králové, kde zbudoval za pomoci J. Štandery arénu, v níž hrál od začátku čer­vence 1851 do poloviny května 1852. Po smrti syna Friedricha, který mu pomáhal řídit pod­nik, soubor rozpustil. Odešel do Prahy, kde jej údajně zaměstnal ředitel StD J. A. Stöger jako režiséra frašek a výpravných her, pražské di­vadelní almanachy však Z. nezaznamenávají. V tu dobu se na Z., který měl platnou, ale ne­využívanou koncesi, obrátil J. K. Tyl, hledající ředitele ochotného přijmout skupinu českých herců propuštěných z Kullasovy společnosti.Za spoluúčasti J. Štandery došlo k uzavření dohody a k ustavení nové, tentokrát české Z. divadelní společnosti (německy se hrálo jen výjimečně), která zahájila 29. 6. 1853 v Hrad­ci Králové (v Aréně na Střelnici). Hospodář­ským správcem se stal Štandera, vrchním re­žisérem (de facto artistickým vedoucím) Tyl, Z. zůstal ředitelem až do smrti. Se svou druž­kou se oženil 30. 7. 1861 v Plzni, 1862 žádal kvůli svému vysokému věku o převod kon­cese na manželku, ale nebylo mu vyhověno. V lednu 1863 legitimoval oba nemanželské syny, třetí Karel se narodil jako pohrobek 1863. Posledním místem Z. působení se stala Plzeň, kde jeho společnost hrála už v létě 1856 a 1861. O Vánocích 1862 zahajoval v měst­ském divadle část sezony vyhrazenou české­mu provozu, zemřel před jejím dokončením. Pochován byl na svatomikulášském hřbitově, podle svého přání do hrobu sousedícího s Ty­lovým. Společnost převzala vdova a provozo­vala ji na získanou vlastní koncesi.

Z. četní potomci (devět z prvního manžel­ství, tři z druhého svazku) pokračovali vyjma jednoho v rodinné divadelní tradici. Z dětí z prvního manželství působila v Čechách kro­mě předčasně zemřelého Friedricha dcera Ma­rie Beatrice (Mimi), angažovaná J. A. Stöge­rem do StD (1835–45). Podle smlouvy měla hrát i v českých představeních, k tomu však nikdy nedošlo. V Praze se 1843 provdala za baletního mistra J. Raaba a po vypršení smlou­vy odešla za manželem do vídeňského Diva­dla v Josefově. V českých zemích, jmenovitě v Brně, hrál i Z. bratr Anton, rovněž komik. V linii tří synů od E. Czinege se zöllnerovský rod rozvětvil a zanechal v českém divadle hlu­bokou stopu.

Pestrý repertoár, který pěstovaly divadelní společnosti první poloviny 19. stol. poskyto­val Z. spektrum rolí v rozličných žánrech od dobových frašek a kouzelných her přes váž­né činohry a dramata až po zpěvohry a ope­ry. Podle kritik nebyly zpěvní party Z. sil­nou stránkou, nicméně mezi jeho rolemi byli kupř. Bartolo (Rossini: Lazebník sevillský), Papageno (Mozart: Kouzelná flétna) či Sebas­tian (Paër: Die Weibercur). Jeho doménou se staly komické lokální postavy v soudobých vídeňských fraškách, např. Wastl (Schika­neder, h. Haibel: Des Tyroler Wastels zwey­ter Theil oder Die Scharfschützen in Tyrol, 1812), Kasperl (Perinet, Lentway: Astaroth der Verführer oder Der Kampf mit dem Fürs­ten des Finsternis, 1813). Již na počátku de­sátých let platil v Uhrách za renomovaného komika; v angažmá v Pešti byl vysoko hono­rován (roční plat 3 800 zl. a benefice). Téměř po celou svou hereckou dráhu se uplatňo­val v komických typech z dobové produkce (např. tit. role v Bäuerlově parodistické hře Falsche Catalani, Pešť 1817/18; Knackerl v Bäuerlově hudební frašce Fiaker als Mar­quis, Košice 1822; Florian, Raimund: Diamant des Geisterkönigs, 1826; Fortunatus Wurzel, týž: Bauer als Millionär, 1827; Rappelkopf, týž: Alpenkönig und Menschenfeind, 1829; u F. Pokorného Damian Stutzel, Nestroy: Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Glückes, 1835; Cyprian Deckel, Hopp: Hutmacher und Strumpfwirker; Valen­tin, Raimund: Der Verschwender – obě 1837; Zwirn, Nestroy: Lumpacivagabundus; Fritz Hurlebusch, Kotzebue: Pagenstreiche; Fritz Schmuck, Guttenberg: Zwanzigtausend Tha­ler). Byl ceněn za komickou přirozenost a jis­tou noblesu, vyhýbal se dryáčnictví a nevkusu, rád však improvizoval a napodoboval slavné vídeňské komiky. Jeho výkony prý ukazovaly na svědomitou přípravu. Hrál i postavy cha­rakterní, např. v Kotzebuově rytířském drama­tu Der Graf von Burgund. Začátkem působení v Čechách, kdy provozoval německá předsta­vení, byl herecky činný: 1851 hrál čeledína Jirku ve Štěpánkově Čechu a Němci a tit. roli v Nestroyově frašce Eulenspiegel. Po transfor­maci společnosti v český podnik hrál už jen výjimečně. Ponechal si roli Jirky, kterou podle současníků ztvárnil nejlépe z tehdejších, před­chozích i následujících interpretů (představil se v ní i na Smíchově 1860), občas vystupo­val v německých quodlibetech sestavovaných z úryvků rozličných her nebo ve výpravných hrách (např. Zauberspiegel, 1857), zařazova­ných občas na program speciálně kvůli němu.

Do českého divadla se zapsal především jako ředitel, ale také jako zakladatel rozvětve­né české odnože divadelního rodu. V polovině 1853 sestavil novou společnost, která během bachovské éry byla až do konce padesátých let – vedle společnosti J. A. Prokopa – jedi­ným podnikem soustavně pěstujícím české divadlo. Hospodářskou stránku provozu svěřil J. Štanderovi (do 1859) a uměleckou režiséru J. K. Tylovi (do 1856). Za jejich schopného vedení společnost všestranně prosperova­la a šířila na venkově vlastenecko-osvětový divadelní program. Kvalitou svých produk­cí zastiňovala soubor Prokopův, negativně ovlivňovaný neuspořádanými interními po­měry. Z. neměl na formování umělecké strán­ky rozhodný vliv, avšak jako ředitel vládl sou­boru pevnou rukou, jak o tom svědčí jeho předchozí praxe, zvláště desatero, formulované za principálského působení v Košicích (1813), jež vykazuje nápadné shody s tzv. divadelním řádem J. K. Tyla. Od herců vyžadoval napros­tou kázeň, sám projevoval tehdy nevšední so­lidnost: Vyplácel pevně stanovené gáže, nikoli tzv. díly. Ve Štanderovi měl zdatného a šetrné­ho ekonoma, v Tylovi koncepčního dramatur­ga a režiséra, nicméně je pravděpodobné, že jeho vlastní podíl na řízení podniku byl větší, než se obvykle míní. Přinejmenším v záleži­tostech personálních si ponechával rozhodující slovo, jak je patrné z obsazení místa režiséra po Tylově smrti. Tehdy ustanovil do funkce V. Graua a po jeho brzkém odchodu odmítal – ke škodě společnosti – pověřit režií mladého, talentovaného K. Poláka. Funkci pak zastá­val sám až do listopadu 1859, kdy ji předal herci F. J. Čížkovi. Souborem prošli bezmála všichni významní kočující herci té doby; jeho prvními členy byli M. Forchheimová-Tylová, její sestra A. Rajská, M. Čížková, sestry M. a H. Lipšovy, F. J. Čížek, J. Chramosta, F. Kru­mlovský, A. Mušek, F. Pokorný, J. E. Kramue­le, V. Svoboda, brzy přibyla M. Köhlerová (poz­ději provd. Ryšavá), za Tylova života ještě F. F. Šamberk, K. Polák a T. Knížková. V druhé polovině padesátých let přistoupili J. Jelínek, J. Vilhelm, K. Ryšavý, J. Frankovský, A. Mer­haut, F. Paclt, A. Kubíčková (provd. Frankov­ská), začátkem další dekády manželé Rottovi, E. Bíl ad. Kromě běžných odchodů a příchodů jednotlivců byl Z. soubor dvakrát decimován odchodem početnější skupiny herců: Poprvé 1859 (Kramuele odvedl část herců k řediteli J. J. Stránskému, odchod Štanderův k ředite­li Kullasovi po roztržce s Z.), podruhé 1862, kdy dlouholetí členové přešli k A. Szeningovi (manželé Čížkovi, Muškovi, Ryšavých a J. Vil­helm). Z. se podařilo společnost konsolido­vat natolik, že plynule pokračovala v činnosti a dlouhodobě obsazovala význačné lokality; např. v létě 1860 osmitýdenní stagiona na Smí­chově v hostinci V Eggenberku, 1861 dlouhá štace v Českých Budějovicích a tři letní mě­síce v Plzni, poté česká část hlavní (zimní) sez. 1861/62 ve starém divadle v Plzni.

V první generaci průkopníků českého ko­čovného divadla zaujímá Z. čelné místo. V padesátých letech vytvořil spolu se svými českými správci umělecky i provozně příklad­nou společnost, která předčila nejen nemnohé efemérní podniky, ale i jediného vážného kon­kurenta, společnost J. A. Prokopa. Z. prožil převážnou část aktivní umělecké dráhy u ně­meckých scén rakouské monarchie, avšak v pokročilém věku dokázal přijmout novou výzvu a věnovat se českému divadlu, pro je­hož potřeby jevil, ač rodem i praxí Rakušan, nebývale vzácné pochopení. Společnost, kte­rou 1853 založil, prošla v dalších desetiletích mnoha peripetiemi; zanikla až 1945.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1850–1854, kart. 152–154, sign. 8/6/06/323, kart. 155–163, sign. 8/6/601, 1861– 1870, kart. 882, sign. 8/6/24/20 [koncese]. SOA Plzeň: Sbírka matrik, Plzeň 028, matrika odda­ných 1860–1868, s. 55, obr. 56; Plzeň 042, matrika zemřelých 1859–1866, s. 134, obr. 135. ■ Wie­ner allgemeine Theaterzeitung 33, 1840, s. 1368; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin], 1852, s. 238 [Hradec Králové], s. 239–241 [biografie]; Wiener Jahrbuch für Zeitgeschichte, Kunst und Industrie und Osterreichische Walhalla, 1851, s. 164–166 [medailon]; Lumír 10, 1860, s. 214 [z Litomyšle], 331, 665n., 692n., 740n., 763, 835 [ze Smíchova], 959n., 1029n., 1079 [z Písku], 1126, 1262n. [z Jin­dř. Hradce]; tamtéž 11, 1861, s. 68 [z Jindř. Hrad­ce], 309 [z Třeboně], 549n. [z Budějovic], 908n. [z Plzně]; Poutník od Otavy 10. 5. a 31. 5. 1862 [z Tábora]; nesign., nekrolog, Lumír 13, 1863, s. 189; F. Kaiser: Unter fünfzehn Theater-Direkto­ren, Wien 1870, s. 138; J. Neruda: J. Frankovský vypravuje, Národní listy 16. 11. 1880 → České diva­dlo VI, 1973; J. L. Turnovský: O životě a působení J. K. Tyla, 1881; nesign.: První apoštolé českého di­vadla, Divadelní listy 5, 1884, s. 115n., 125; J. Schi­ebel: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 43–50; J. Vondráček: Počátky českých kočovných diva­delních společností, Budivoj 29. 5., 2., 12. a 23. 6. 1914; J. Pešek: Kočující společnosti divadelní v Hradci Králové…, Zlatá Praha 32, 1914/15, s. 546n.; V. Budil: O F. Z., Sborník městského his­torického musea v Plzni VI, 1921, Plzeň 1922, s. 98–101 + Památce F. Z., Český deník 31. 10. 1923; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společ­ností, 1930, s. 57–64; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 9–116 + Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 18–24, 28, 34–36; K. Pletzer: Pobyt J. K. Tyla v Č. Budě­jovicích v r. 1856, in Jihočeský sborník historic­ký 29, 1960, s. 92; W. Binal: Deutschsprachiges Theater in Budapest, Wien–Köln–Graz 1972, s. 54, 80, 113, 122n., 125, 132–134, 136, 140, 147–149, 162, 194; DČD III ■ EDS [Zöllnerova spol.], Eisenberg, Wurzbach [* 7. 9. 1785 Pest; též Zöll­ner-Familie]; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1214–1218

Autor: Šormová, Eva