Zeyer, Julius

Julius
Zeyer
26. 4. 1841
Praha
29. 1. 1901
Praha
Dramatik, prozaik, básník.

Křtěn Julius Jan Jiří. Otec původem z Alsas­ka byl zámožný pražský tesař a obchodník dřevem. Matka pocházela z bohaté pražské židovské rodiny a po manželově předčas­né smrti 1851 se starala o podnik. Německy mluvící rodina sice udržovala styky s českým prostředím, vzdělání však dostal Z. německé (normální škola u sv. Jakuba, staroměstská reálka) a německy psal i své první nedochova­né tragédie (česky se naučil od chůvy a přítele A. Kašpara). Na nástup do rodinného podniku se připravoval 1859–61 studiem na pražské technice a praxí ve Fellnerově velkoobchodu dřívím ve Vídni. 1862 podnikl tovaryšskou cestu do Německa, Švýcarska, Francie. Místo tesařině se však intenzivně věnoval studiu li­teratury, filozofie a hlavně mytologie, zvláště keltské. Po neúspěšném pokusu odmaturo­vat na piaristickém gymnáziu (1869, propadl z matematiky) studoval soukromě na pražské univerzitě (filozofii, filologii, estetiku, staro­věké kultury aj.); prokázal mimořádný jazyko­vý talent. 1873 debutoval v časopisu Paleček povídkou Krásné zoubky, ale ve snaze uživit se literaturou neuspěl. Na pozvání přítele A. Kašpara odcestoval do Ruska, kde získal místo předčitatele u knížete Golicyna, poz­ději pracoval jako vychovatel syna ministra a spisovatele P. A. Valujeva (s ním cestoval do Německa). Povzbuzován Valujevovými k literární tvorbě nabídl další povídky ča­sopisu Lumír, v němž pak publikoval až do konce života většinu svých děl a stal se spolu s J. V. Sládkem a J. Vrchlickým předním před­stavitelem lumírovců. Druhou významnou tri­bunou se Z. staly od konce osmdesátých let Květy, redigované jeho přítelem S. Čechem. V létě 1878 podnikl s celoživotním přítelemJ. V. Sládkem cestu do Skandinávie (Švéd­ska, Dánska, Norska). 1880 opět odcestoval do Ruska, kde působil jako vychovatel synů generála V. P. Popova (pobýval s nimi v Sim­feropolu a Petrohradu). Po úmrtí matky (1881) se vrátil do Prahy a 1882 se stal vychovatelem syna hraběte J. Harracha (cesta do Němec­ka, Holandska, Belgie a do Vídně). Poté žil z renty a psaním si vydělával na časté cesty do zahraničí (1883–84 Itálie a Tunis, 1885 Itálie, Řecko a Turecko, 1889 Francie, 1890 Španělsko, 1892 Itálie, 1893 a 1899 Rusko,1894 Štýrsko, Slovinsko a Chorvatsko, 1896 Německo – Bavorsko). Zklamán neúspěchem v divadle a v těžké osobní krizi (opakovala se i později) se 1887 přestěhoval do Vodňan (do Prahy se vrátil až 1899); spolu s F. Herite­sem a O. Mokrým zde vytvořili jakési kulturní centrum, hojně navštěvované literáty a jinými umělci. Po celý život udržoval přátelské sty­ky se Z. Braunerovou, S. Čechem, B. Fridou, A. Heydukem, A. Chittussim, A. Kašparem, se sestrami Kalašovými, V. Náprstkem, K. Svět­lou, J. Vrchlickým (roztržka způsobená prav­děpodobně vzájemnou rivalitou se vystupňo­vala 1890, kdy Z. veřejně odmítl svou volbu za mimořádného člena nově založené ČAVU), V. V. Zeleným a mnoha dalšími osobnostmi, později s J. Hlávkou, který se stal jeho tajným mecenášem a u něhož v Lužanech nedaleko Přeštic často pobýval, F. Bílkem, S. Bouškou ad. Z. byl členem Umělecké besedy (1874 zvolen náhradníkem správního výboru, 1875 správcem jejího domu), Svatoboru (od 1892), Alliance française v Praze (1886 ve výboru), ale aktivní účasti na veřejném spolkovém ži­votě se vyhýbal a odmítal zasahovat do lite­rárních polemik v časopisech. Žil sám, o jeho osudové lásce se spekulovalo již za jeho ži­vota, bývá za ni považována M. A. Stoneová ze spřátelené anglické rodiny, popř. anglická vychovatelka v rodině generála Popova miss Kershaw. Zemřel po těžké srdeční nemoci, na­vzdory svému přání byl pohřben – jako prv­ní – do hrobky Slavín na Vyšehradském hřbi­tově. Pozůstalost odkázal Náprstkovu muzeu (hlavně sbírky) a ČAVU, podle jeho přání byl zřízen fond na podporu začínajícím spisova­telům.

Bratr Jan Z. (1847–1903) se stal architek­tem, synovec Jan Angelo Z. (1878–1945) malířem, synovec R. Schlaghamer (1875–1917) hercem.

Veškerou svou tvorbou se Z. snažil prosa­zovat vysoké umělecké nároky na literaturu a prostředkovat podněty světové literatury staré i nejnovější (krátce též překlady a odbor­nými články) s cílem vymanit české písem­nictví z provinciálnosti. Usiloval o „obnovo­vání“ a aktualizaci rozmanitých látek starých (báje, mýty, pohádky, povídky, legendy ap.) i cizích (vedle evropských i exotické: indické, egyptské, hebrejské, arabské, čínské, japonské aj.), ve kterých zpravidla (a polemicky k české společnosti poslední třetiny 19. stol.) ukazo­val sílu mravních a citových hodnot, očistnou a výkupnou moc lásky. Jeho dílo se vyznaču­je vysoce kultivovaným stylem, barvitým ja­zykem a do jemných detailů propracovanou kompozicí. Z. doménou byla veršovaná i pro­zaická epika, často spojovaná do cyklů, např. Vyšehrad (1880), jímž se zapojil do úsilí tzv. generace ND ukázat velikost české minulosti od dob mytických, dále Karolinská epopeja (1896), Z letopisů lásky (1889–92), Obnovené obrazy (1894–98). Obnoveným obrazem rytíř­ského středověku je Román o věrném přátelství Amise a Amila s kontrastním zobrazením křes­ťanského světa a temného pohanského Severu (1880). V románu z ruského prostředí z doby Kateřiny Veliké Ondřej Černyšev (1876) uvedl do české literatury typ mladého citlivého sníl­ka, přicházejícího do „velkého světa“ s ideály a touhou po lásce, nutně však podléhajícího v nerovném střetu. Obdobným tragickým hr­dinou je Jan Maria Plojhar ze stejnojmenného románu ze současnosti a s četnými autobio­grafickými prvky (1891). Snaha vystihnout krizi vzdělance a příslušníka utiskovaného národa vyvrcholila novelou Dům U tonoucí hvězdy (1897). V devadesátých letech se sílící Z. zájem o katolickou mystiku a víra ve vy­kupující moc Krista projevily v knize Tři le­gendy o krucifixu, v životopisu Ježíšovy matky (Zahrada mariánská), a zejména v bilancující skladbě Troje paměti Víta Choráze.

Největší ambice měl Z. v oblasti drama­tické. Drama považoval za vrchol literárního snažení a hlásil se k tradici velkého dramatu antického (Aischylos, Sofokles) a klasického (Shakespeare, Corneille, Calderón aj.). Zá­jem o projevy lidového divadla, o komedii dell’arte, středověká mysteria, divadelní prv­ky v různých slavnostech, obřadech, rituálech, průvodech i v dobově oblíbených živých ob­razech apod. dokládá nejen pojednání Počát­ky anglického divadla, ale také častý výskyt divadelních motivů v jeho prózách (např. barvitý popis mariánského průvodu a dojem z provedení mysteria o Jidášovi s názvem Rimoni v Románu o věrném přátelství Amise a Amila, vylíčení římské slavnosti Befany či představení Bizetovy Carmen v Janu Mariovi Plojharovi, provedení soukromého představe­ní v novele Jeho svět a její apod.). Poměrně často a se sympatiemi vykresloval postavy herců, zpěvaček, tanečnic i kejklířů, a to jako protiklad falešného, sobeckého a netvůrčího světa bohatých vrstev společnosti (novely Miss Olympia, Darija, Rokoko, Gdoule).

Z. juvenilní pokusy o tragédii, psané ještě německy, se nedochovaly. Po marných poku­sech uplatnit překlady divadelních her (Dumas st.: Slečna de Belle-Isle; Feuillet: Šedý vlas, oboje nezvěstné; Molière: Šibalství Scapino­va) se od konce sedmdesátých let, podnícen blížícím se otevřením ND, věnoval drama­tické tvorbě. Na scéně debutoval až čtvrtou z her, Starou historií (1882), v níž se inspi­roval komedií dell’arte, obratně uplatnil její typické postavy a zápletky, aniž by slevil z ja­zykové a formální vytříbenosti. Hra, vymy­kající se hravým půvabem a bujnou náladou z jeho tvorby, však neměla valný ohlas. Ani následující Sulamit, Legenda z Erinu a Libu­šin hněv nezaujaly publikum, uvyklé na módní salonní komedie či dějově atraktivní dramata, jimiž Z. marně konkuroval umně zkompono­vanými díly, která vedle kultivované zábavy měla zaujmout poetickým kouzlem i jemným mravním poučením. Roztrpčen jevištním neúspěchem a kritickým přijetím svých her, jimž byla vytýkána slabá dramatičnost a obtížná in­scenační forma (množství vložených příběhů vyprávěných postavami), odtažitost námě­tů, využití chóru, uplatnění nadpřirozených postav (např. Anpiel v Sulamit, ad.), přestal po uvedení komedie Libušin hněv (její nezdar byl jednou z příčin jeho přesídlení do Vodňan) zadávat divadlu své nové práce (ze starších se na repertoáru ND udržovala toliko Sulamit). Zveřejňoval je knižně s předmluvami, v nichž se distancoval od soudobé divadelní praxe; kritika hodnotila hry jako poměrně zdařilá knižní dramata. Obrat nastal v devadesátých letech, kdy v Z. nalézala předchůdce mladá generace vyznávající kult umění a kdy drama i divadlo objevovaly niterný svět člověka. V té době vznikla jeho dramaticky nejzdařilejší hra Neklan i nejúspěšnější Radúz a Mahulena. Po téměř desetileté pauze obnovil kontakty s ND, které vedle nových her uvádělo i jeho starší díla. Tragédie Neklan z období proni­kání křesťanství a mocenských bojů o knížecí stolec tvořila spolu s operním libretem Šárka a s „bohatýrskou komedií“ Libušin hněv cyk­lus her z české minulosti, jenž měl být pandá­nem „české epopeje“ Vyšehrad. Vznešenému tématu cyklu odpovídá zvolená veršovaná po­doba i užití chóru (Šárka).

Do české dramatiky Z. vnesl nové náměto­vé okruhy a motivy, čerpané z Bible (Sulamit, kde v dikci Písně písní obměnil talmudskou pověst o Šalamounovi s oblíbeným dvojnic­kým motivem; mysterium Příchod ženichův, rozvádějící novozákonní podobenství o pan­nách pošetilých), z hebrejské a arabské kultury (pastýřská hra Z dob růžového jitra), z irské mytologie (Legenda z Erinu, zobrazující svár práva na lásku, vazalské povinnosti a krevnímsty). Španělské prostředí vystihl v calde­rónovsky vášnivém dramatu o zhrzené lásce a krvavé pomstě (Doňa Sanča), exotika Dálné­ho východu, jehož ornamentalismus byl blízký secesi, prostupuje čínskou hříčku Bratři, poja­tou jako oslava rodinného štěstí, i japonskou hru Lásky div. Lyricky snivým oparem zvýraz­něným hudbou J. Suka je prosycen pohádkový příběh o lásce přemáhající kletbu Radúz a Ma­hulena, jímž Z. konstituoval svébytný žánrový útvar lyrického melodramu (působivé zfilmo­vání 1970, r. P. Weigl). Hra situovaná do tat­ranských hor a dedikovaná S. H. Vajanskému byla vnímána i jako oslava slovenské země. Oslavou askeze a pokory vyznívá poslední hra (moralita, pohádkový příběh) Pod jabloní, pů­vodně snad psaná (podobně jako mysterium Příchod ženichův) pro projekt pašijových her ve Vodňanech (1895), jímž chtěl Z. obnovit tradici lidových her jako protiváhy měšťan­ského divadla a možná i vytvořit protějšekk německým pašijím v Hořicích na Šumavě. Záměr však ztroskotal na nedostatku finanč­ních prostředků.

Mimořádná znalost odborné i krásné lite­ratury a nezvykle široký rozhled po světovém umění se u Z. propojily se snahou zajistit čes­kému dramatu (a literatuře) důstojné místo v evropské kultuře. K tomuto cíli směřoval jednak úsilím o vytvoření hrdinského drama­tu (ať čerpal náměty z české minulosti, nebo z jiných, často utlačovaných národů), jed­nak obohacením repertoáru o exotické látky, a to zdůrazněním jejich cizokrajného půvabu i obecně lidských hodnot (láska, čest, odpuš­tění). Hudební a výtvarná vnímavost se proje­vovala v autorově schopnosti vystihnout s im­presionistickou jemností různé nuance nálad a dodávala hrám nezvyklou poetičnost a ly­rickou účinnost. Duchovní patos děl jemně a melancholicky podbarvovalo Z. vědomí osamoceného postavení v české kultuře, zvláš­tě po roztržce s Vrchlickým (ten se začal víc přizpůsoboval nárokům publika), s nímž ho zprvu podnětně spojovalo úsilí o velké drama a kult umění v záměrné opozici proti soudobé divadelní produkci (zejména proti salonním komediím) i proti úsilí o realistické drama. V české dramatice poslední třetiny 19. stol. Z. představuje výjimečný zjev zařazovaný jak mezi pozdní romantiky, tak mezi předchůdce moderních uměleckých směrů (symbolismus, dekadence), jejichž představitelé se k němu vřele hlásili; katolická moderna zase vítala jeho sílící tíhnutí ke katolickému mysticismu zejména v pokusech o obnovu středověkých mysterií.

Trvaleji se na repertoáru udrželo pouze ně­kolik her, kromě Radúze a Mahuleny zejména Stará historie (mj. 1921 ve vinohradském di­vadle v režii K. Čapka, 1940 v D 41 v režii E. F. Buriana). K inscenování naopak lákala dia­logická forma některých jeho básní (např. Srd­ce Pikangovo). V překladech byla Z. dramata uváděna v zahraničí, ale bez většího ohlasu.

Pseudonymy, šifry

Ascanio, Trut, -er., Jul. Z., J. Z.

Hry

Blanka, t. in Lumír 8, 1880, s. 97–103, 113–116, kn. in Poesie, 1884, Dramatické studio Čin 1941; Tillotama, t. in Báje Šošany, 1880, s. 107–137; Bratří, t. in Lumír 10, 1882, s. 513–516, 531–535, 550–552, 561–563, kn. in Tři komedie, 1894, ND 1899; Stará historie, PD 1882, t. 1883; Sula­mit, t. in Lumír 11, 1883, s. 417–422, 438–443, 455–459, 472–475, i PD-NČD, kn. 1885; Srdce Pi­kangovo, t. in Poesie (Spisy IX), 1884, s. 157–172 (1910 zhudebnil G. Roob, prov. VD 1918); Legen­da z Erinu, t. 1886, i ND (zhudebnil O. Ostrčil, prov. ND Brno 1921); Libušin hněv, t. in Lumír 14, 1886, s. 529–533, 545–550, 566–571, kn. 1887, i ND; Šárka, t. in Česká Thalia 1, 1887, s. 5–8, 21–23, 41–43, kn. in Dramatická díla II, 1906 (zhudebnil L. Janáček ve třech verzích: 1887, 1889 a 1918, prov. ND Brno 1925); Lásky div, t. in Květy 10, 1888, d. 2, s. 505–520, kn. in Tři komedie, 1894, MD Plzeň 1909; Doňa Sanča, t. 1889, i ochotn. Chrudim, Budilova spol. Plzeň 1890; Neklan, t. 1893, ND 1896; Z dob růžového jitra, t. in Kvě­ty 11, 1889, d. 1, s. 253–266, 380–393, kn. in Tři komedie, 1894, ND 1896; Příchod ženichův, t. in Almanach secesse, 1896, s. 51–59; Legenda o ry­tíři Albanu, t. in Nový život 1, 1896, s. 3–6, 29–33, 54–56, 76–79, kn. in Obnovené obrazy III, 1898; Radúz a Mahulena, t. in Květy 18, 1896, d. 1, s. 220–230, 269–281, 380–389, 506–514, kn. 1898, i ND, h. J. Suk; Pod jabloní, t. in Nový život 5, 1900, s. 71n., 110–112, 206–213, 274–279, 322–326; 6, 1901, s. 6n., 37–39, 110–113, kn. in Dramatická díla IV, 1906, ND 1902, h. J. Suk (zhudebnil J. Suk, prov. ND 1934). ■ Souborně: Dramatická díla I–IV (Spisy J. Z. 23–26), 1905–06.

Překlady

Molière: Šibalství Skapinova, t. [1898], ND 1901.

Teatralia

Počátky anglického divadla, Lumír 3, 1875, s. 41 až 44, 54–56, 66–69 → Ostatní prósa, 1907.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Dvořáková, H. Klínková, 1999. ■ V. Bitnar: J. Z., in Pouť za svatým grálem, [1918], s. 25n.; J. Louženský: Vý­běrová bibliografie o J. Z. z let 1875–2000, in sb. J. Z. 184119012001, Městská knihovna Vodňany 2001, s. 147n. ■ Ref. Stará historie: R., Lumír 10, 1882, s. 160; J. L. T. [Turnovský], Pokrok 25. 3. 1882; uh. [V. Guth], Politik 25. 3. a 1. 4. 1882; O. Hostinský, Národní listy 26. 3. 1882 → Studie a kritiky, 1974; A M., Divadelní listy 3, 1882, s. 115; B. [E. Bozděch], Le Pragois 5, 1882, č. 6; -r-, Světozor 16, 1882, s. 167; Dr. Nejedlý [J. Ne­jedlý], České noviny, dříve Posel z Prahy 28. 3. a 11. 4. 1882; F. Zákrejs, Osvěta 13, 1883, s. 81●; nesign. [J. Neruda]: J. Z., Humoristické listy 25, 1883, s. 378 → Podobizny II, 1952●; ref. Sula­mit: T. [J. L. Turnovský], Pokrok 11. 10. 1883; E. B. [Bozděch], Politik 11. a 12. 10. 1883; nb., České noviny 12. 10. 1883; nesign., Divadelní listy 4, 1883, s. 244; š. [J. Kuffner], Národní listy 12. 10., příl., 13. 10. 1883; F. Zákrejs, Osvěta 13, 1883, s. 1017; -f.-, Světozor 17, 1883, s. 499; Č. [L. Čech], Literární listy 6, 1885, s. 268; ref. Legenda z Erinu: B. F. [Frida], Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 127; nesign., Národní listy 23. 1. 1886; J. V. [Vrchlický], Pokrok 24., 26. 1. a 2. 2. 1886; š. [J. Kuffner], Národní listy 26. 1. 1886; nesign., Pražský denník 26. 1. 1886; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 20, 1886, s. 142; nesign., Zábavné lis­ty 8, 1886, s. 215n.; F. Zákrejs, Osvěta 16, 1886, s. 275n.; R. [F. Kvapil?], Ruch 8, 1886, s. 64; Č. [L. Čech], Hlídka literární 3, 1886, s. 240; L. Šolc, Literární listy 7, 1886, s. 351–353, 367n.; ref. Libušin hněv: R. Růžička, Rozhledy literár­ní 1, 1886/87, s. 340n.; B. F. [Frida], Zlatá Praha 4, 1886/87, s. 190; J. Vrchlický, Hlas národa 30. 1. 1887, příl.; š. [J. Kuffner], Národní listy 1. 2. 1887, příl.; Č. [L. Čech?], Literární listy 8, 1887, s. 273n.; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 21, 1887, s. 175; J. Lý [Ladecký], Česká Thalia 1, 1887, s. 50; J. V. Sládek, Lumír 15, 1887, s. 78n.; F. Zákrejs, Osvěta 17, 1887, s. 257 [též o Sulamit]; Nemo. [K. B. Mádl], Ruch 9, 1887, s. 96; T. [J. L. Turnov­ský], Zábavné listy 9, 1887, s. 239n.●; ref. Doňa Sanča: B. Čermák, Národní listy 13. 12. 1888, příl.; J. V. [Vrchlický?], Světozor 23, 1888/89, s. 72; Č. [L. Čech?], Literární listy 10, 1889, s. 122–124, 139–143, 157n., 174n.; F. Zákrejs, Osvěta 19, 1889, s. 279n. [též o Lásky div]●; J. Ladecký: Sulamit, Česká Thalia 3, 1889, s. 121n., 133–135 + Nová dramata, tamtéž, s. 328n. [Doňa Sanča]●; ref. Ne­klan: Lubor., Národní listy 17. 3. 1893; jv. [Vodák], Literární listy 14, 1893, s. 207n., 222n.; F. Zákrejs, Osvěta 24, 1894, s. 373n.; Apollonius, Časopis pokrokového studentstva 3, 1895/96, s. 178n.; P., Světozor 30, 1895/96, s. 250n., 276n.; J. K. [Kva­pil], Zlatá Praha 13, 1895/96, s. 264; š. [J. Kuff­ner], Národní listy 1. 4. 1896; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 1. a 3. 4. 1896; V. Bitnar, Nový ži­vot 1, 1896, s. 90; J. Třebický, Rozhledy 5, 1896, s. 465n. ●; ref. Sulamit: š. [J. Kuffner], Národní lis­ty 27. 9. 1893; nesign., Čas 7, 1893, s. 645n.; F. X. Šalda, Rozhledy 3, 1894, s. 83n. → Kritické projevy I, 1949 a O věcech divadelních, 1987●; jv. [Vodák], ref. Tři komedie, Literární listy 15, 1893/94, s. 254n. [Dramatická díla II]●; ref. Libu­šin hněv: J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 12, 1894/95, s. 338n.; š. [J. Kuffner], Národní listy 29. 5. 1895; F. X. Šalda, Rozhledy 4, 1895, s. 621 → Kritické projevy II, 1950●; Kb. [J. Kabelík]: Dramatická díla J. Z. I–II, Hlídka literární 12, 1895, s. 293n., 331n.; š- [J. Kuffner]: Kronika, Národní listy 23. 5. 1895 [o Z. díle, o projektu pašijových her]●; ref. Z dob růžového jitra: P., Světozor 30, 1895/96, s. 612; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 13, 1895/96, s. 623; -K-, Pražský deník 28. 10. 1896; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 29. 10. 1896; š. [J. Kuff­ner], Národní listy 29. 10. 1896; -z-, Lumír 25, 1896/97, s. 48; K. [F. V. Krejčí?], Rozhledy 6, 1896/97, s. 179n.●; ref. Doňa Sanča: F. X. Šal­da, Literární listy 18, 1896/97, s. 287n., 299n. → Kritické projevy III, 1950; -z.-, Lumír 25, 1896/97, s. 240; -K. [K. Kamínek], Moderní revue 3, 1896/ /97, sv. 6, s. 31n.; K. [F. V. Krejčí?], Rozhledy 6, 1896/97, s. 661n.; J. Flekáček, Vlasť 13, 1896/97, s. 781; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 14, 1896/97, s. 262n., 275; Olga P. [Přibylová], Ženský svět 1, 1896/97, s. 139n.; K., Pražský deník 3. a 6. 4. 1897; -š. [J. Kuffner], Národní listy 4. 4. 1897●; Renald Javor [A. Novák]: Ženy v poezii J. Z., Ženský svět 2, 1897/98, s. 2n., 21n., 35n.●; ref. Radúz a Mahulena: F. X. Šalda, Literární listy 19, 1897/98, s. 245n., 262n. → Kritické projevy IV, 1951; -z.-, Lumír 26, 1897/98, s. 252; K. [F. V. Krejčí?], Roz­hledy 7, 1897/98, s. 709n.; ech. [V. Štech], Světo­zor 32, 1897/98, s. 272; Nemo [K. B. Mádl], Zla­tá Praha 15, 1897/98, s. 275; -rn-, Ženský svět 2, 1897/98, s. 146n.; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 8. 4. 1898; š. [J. Kuffner], Národní listy  8. 4. 1898; J. Boleška, Lidové noviny 30. 4. 1898; K. Kamínek, Moderní revue 4, 1898, sv. 8, s. 51; F. Zákrejs, Osvěta 28, 1898, s. 467n.●; ref. Bratří: P, Světozor 33, 1898/99, s. 574; -ák., Hlas národa  15. 10. 1899, příl.; š. [J. Kuffner], Národní listy 15. 10. 1899; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 17. 10. 1899 + šifra K. [dub.] Rozhledy 9, 1899/1900, s. 113n.; jv [Vodák], Obzor literární a umělec­ký 1, 1899, s. 176; Sk. [F. Skácelík], Samostat­nost 3, 1899, s. 419; N-k. [J. Kamper], Česká revue 3, 1899/1900, s. 363n.; A. Kraus, Das literarische Echo 2, 1899/1900, s. 517; Dugazon, Lumír 28, 1899/1900, s. 59n.●; nekrology: Besedy Času 6, 1900/01, s. 152; Besedy lidu 9, 1900/01, s. 191n. (a č. 16 věnované Z.); Rozhledy 10, 1900/01, s. 398n.; Vlasť 17, 1900/01, s. 484; A. Svoboda, Museum 35, 1900/01, s. 98; A. Kraus, Das litera­rische Echo 3, 1900/01, s. 849n.; A. Nečásek, Lu­mír 29, 1900/01, s. 217n.; Jc. [J. Jakubec], Naše doba 8, 1900/01, s. 391, 461 [přehled nekrolo­gů]; J. Karásek, Moderní revue 7, 1900/01, sv. 12, s. 157–160 n. [s výňatky z dopisů]; A. P. [Procház­ka], tamtéž, s. 182n.; I. B., Zvon 1, 1900/01, s. 228n., 239n.; F. X. Šalda, Česká revue 4, 1900/01, s. 659–666, 788–795 → Kritické projevy V, 1951; nesign. [J. Vrchlický], Národní listy 29. 1. 1901 + podeps. vl. jm., Hlas národa 30. 1. 1901; Politik 30. 1. 1901; S. [A. Macek], Právo lidu 30. 1. 1901; = [J. Vodák], Čas 31. 1. 1901; Q., Lidové noviny 31. 1. 1901; J. Kamper, Politik 23. 3., 17. a 19. 4. 1901, čes. → ČČM 75, 1901, s. 36n., 204n., 333n.; O. S., Časopis pokrokového studentstva 4, 1901, s. 33n.; K. Dostál Lutinov, Nový život 6, 1901, s. 89n.; Z. Nejedlý, Obzor literární a umělecký 3, 1901, s. 47; E. Krásnohorská, Osvěta 31, 1901, s. 202n.●; F. V. Krejčí: J. Z. a jeho exotismus, Roz­hledy 10, 1900/01, s. 403n. + J. Z., 1901; A. Pražák: O symbolismu Z. Radúza a Mahuleny, Lumír 29, 1900/01, s. 422n., 434–436; -ová [O. Fastrová]: J. Z., Divadelní listy 2, 1900/01, sl. 121n.; faš. [F. A. Šubert]: Z. dramatik, Hlas národa 3. 2. 1901; Ar…ti [A. Kraus]: Nationaltheater, Politik 10. 2. 1901[Sulamit, o Z. dramatikovi]; Z. Przesmycki: Los geniuszów, in J. Z.: Wybór Pism, Warszawa 1901; J. Borecký: J. Z. jako dramatik, Obzor lite­rární a umělecký 3, 1901, s. 33n., 69–72, 8385, 113–116, 132–134 [nedok.] + Sulamit, Meziak­tí 2, 1901/02, č. 10; A. Pražák: Život J. Z., Srd­ce 1, 1901/02, s. 173n., 213n., 240n., 277n., 297n.; V. Mrštík: K soubornému vydání Z. spisů, Lumír 30, 1901/02, s. 45n., 57n., 69n., 82n., 93n. → Moje sny I, 1902; ref. Pod jabloní: nesign.: 30. 12. 1902 -ák., Hlas národa 30. 12. 1902; -q [J. Borecký], Národní listy 30. 12. 1902; Ar…ti [A. Kraus], Po­litik 30. 12. 1902; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 30. 12. 1902; -s-, Lumír 31, 1902/03, s. 146n.; F. X. Hodáč, Moderní revue 9, 1902/03, sv. 14, s. 230n.; nesign., Přehled 1, 1902/03, s. 91n.; *, Rozhledy 13, 1902/03, s. 349; Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Pra­ha 20, 1902/03, s. 131; J. Lý. [Ladecký], Zvon 3, 1902/03, s. 211n.; -ctý. [M. Čtrnáctý?], Čas 2. 1. 1903; K. H. [K. H. Hilar], Moderní život 2, 1903, s. 56n.; V. K., Osvěta 33, 1903, s. 177; A. Novák, Samostatnost 7, 1903, s. 3 [31. 12. 1902]●; J. Má­chal: Ze studií o J. Z., Listy filologické 31, 1904, s. 218n.; Tenax: J. Z. a divadlo, Divadlo 3, 1904/05, s. 232 až 236; J. Voborník: J. Z., 1907 [obs. seznam díla]; M. Marten: J. Z., Moderní revue 16, 1909/10, sv. 22, s. 69–76, 132–141, 196–204, 243–252, 293–301, 345–354, 357–359 → kn. 1910 a in Akord. Mácha – Z. – Březina, 1916; M. Rutte: Ly­rické divadlo, Moderní revue 17, 1911/12, sv. 23, s. 407–409 [Lásky div]; J. Šach: O vlasteneckém smýšlení Z., Nový obzor 2, 1912, s. 22n., 70n., 116n., 180n. + O náboženském smýšlení J. Z., Osvěta 42, 1912, s. 481n., 597n., 678n., 752n., 822n., kn. → 1942; nesign. [J. Vodák]: Z. pohádka, Čas 12. 3. 1914 [Radúz a Mahulena]; B. Frída: Proslov u pomníku J. Z. dne 16. září 1913, Zvon 14, 1914/15, s. 22n.; F. Frýdecký: Z. blankvers, Naše řeč 1, 1916/17, s. 141n.; V. K., Lípa 1, 1917/18, s. 816 [Srdce Pikangovo]; Ad. P. [Piskáček], Venkov  16. 8. 1918; V. Zbrojný [S. Verner]: J. Z., 1920; V. Novák: J. Z., [1920]; K. Čapek: J. Z. Stará historie, in program insc. MD na Král. Vinohra­dech, 1921, s. 3n. → O umění a kultuře II, 1985; V. Bitnar: Katolicita v díle J. Z., 1926; J. Voborník: Mučedník touhy, Vodňany 1926; V. M. Augusta: Mystika díla J. Z., 1928; J. Karásek ze Lvovic: K výročí smrti J. Z., Literární rozhledy 13, 1928, s. 162n.; F. X. Šalda: Několik slov o J. Z., Šaldův zápisník 3, 1930, s. 241n.; J. Kvapil: S J. Z., Lidové noviny 1. 2. 1931 + Vrchlický a Z., nepřátelé, tam­též 22. 3. 1931, oboje → O čem vím, 1932; roč. Chudým dětem (Památce J. Z.) 43, Brno 1931; F. Gottlieb: Jan Maria Zeyer, Lumír 58, 1931/32, s. 140n., 198n. [i sep.]; J. Viskovataja: Ruské mo­tivy v tvorbě J. Z., 1932; A. Janáček: Indické pra­meny Z. Radúze a Mahuleny, ČNM 107, 1933, s. 226n.; V. Jirát: Látkoslovná poznámka k Z. Su­lamit, Časopis pro moderní filologii 22, 1935/ 36, s. 149n. + Z. zpovědnice, Kritický měsíčník 5, 1942, s. 7n.; V. Dresler: Lidské typy v díle J. Z., Zvon 41, 1940/41, s. 478n., 498n., 510n., 539n., 552n.; sb. Český bibliofil J. Zeyerovi, 1941; E. Jur­činová: J. Z., život básníka, 1941; V. Renč: J. Z., 1941; sb. J. Z. a Vodňany, usp. F. Fencl, Čes. Bu­dějovice 1941; Vý.: J. Z. a Národní divadlo, Venkov 15. 1. 1941●; 40. výr. úmrtí: jšk. [J. Š. Kvapil], Národní listy 26. 1. 1941, příl. + Kritický měsíč­ník 4, 1941, s. 273n.; F. Tichý, Lidové noviny 29. 1. 1941; K. P. [Polák], Národní práce 29. 1. 1941●; 100. výr. narození: T. Vodička, Akord 8, 1940/41, s. 277n.; J. Š. Kvapil, Naše doba 48, 1940/41, s. 395n.; J. Knap, Lidové noviny 26. 4. 1941; J. Po­pelová, Národní práce 27. 4. 1941●; V. Müller: Osud Z. dramatika, Národní listy 20. 4. 1941 + J. Z., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 96–104; J. Š. Kva­pil: K problému dekadence u J. Z., Kritický měsíč­ník 4, 1941, s. 231n. + Gotický Z., 1942; J. Strakoš: J. Z., Řád 7, 1941, s. 290n. + Geneze nábožen­ské zkušenosti v díle J. Z., tamtéž, s. 365n., 410n., 457n.; AMB. [Brousil], ref. insc. Blanka, Venkov  18. 9. 1941; J. Š. Kvapil: J. Z.: Půl století Z. kul­tu a hodnocení, Slovesná věda 4, 1951, s. 13–21; I. Vaculín: Doslov k J. Z., Radúz a Mahulena, 1955; M. Bobrownicka: Studia nad twórctoscia J. Z., Kraków 1959; F. V. Krejčí: Drama lásky k slo­venskému lidu, úvod k J. Z., Radúz a Mahulena, 1961; M. Bobrownicka: Dramat czeski i slowacki na scenach polskich, Wroclaw–Warszawa–Kraków 1965, s. 35n., 47n., 79; M. I. Křovák: Komedie dell’arte v našem divadle, Amatérská scéna 4, 1967, č. 10; A. Mazlová: Zeyerova a Janáčkova Šárka (Pokus o srovnání básnického textu a libret opery), Časopis Matice moravské 53–54, 1968/69, s. 71–88; V. Müller: Jubilující a přece nestárnou­cí (k výročí prem. Radúze a Mahuleny), Lido­vá demokracie 7. 4. 1973; Š. Vlašín: Jevištní osu­dy Z. Neklana, in Na křižovatce umění. Sborník k poctě šedesátin A. Závodského, Brno 1973, s. 231 až 242; R. B. Pynsent: J. Z. The path to decadence, Paris 1974; V. Jirát: Zeyerova Libuše, Portréty a studie, 1978, s. 224–243; L. Lantová: J. Z., Český jazyk a literatura 31, 1980/81, s. 228n.; A. Urbano­vá: Známí a zapomínaní. J. Z., Amatérská scéna 20, 1983, č. 3, s. 22n.; J. Z. Radúz a Mahulena, in Deset z Národního. Slavné premiéry českých her na scé­nách Národního divadla, ed. V. Kovářík, 1983, s. 164–211; K. Cvejn: O J. Z., Marginálie 1980 až 1985, [1985], s. 47n.; M. Štědroň: Janáček a Z. veršv opeře Šárka, SPFF BU 1986, ř. H hudebněvěd­ná 21, s. 41–49; Z. Hrbata: Místo díla J. Z. v prou­du neoromantismu a dekadence, in sb. Prameny české moderní kultury, 1988, s. 118n.; K. Srp: Hos­té z jiného světa. Tesknota u Jana Zrzavého a J. Z., Dějiny a současnost 13, 1991, č. 5; Radúz a Mahu­lena, program insc. ND Praha, 1993 [obs. mj. In­scenace Radúze a Mahuleny na scénách ND]; B. Balajka: Z. výjimečné postavení v české litera­tuře, Tvar 5, 1994, č. 11; sb. J. Z. Texty, sny, obrazy, ed. T. Vlček, 1997 [obs. mj. J. Janáčková: Lumírov­ská etapa a J. Z.; M. Červenka: Lumírovec: séman­tika verše v Z. epice; V. Skalická: Autorské úvody v díle J. Z.; J. Pömerl: Z. projekt pašijových her ve Vodňanech]; M. Exner: Touha po zázraku, Host 1997, č. 2, s. 83–89; E. Stehlíková: Z. středověké mystérium, Divadelní revue 8, 1997, č. 3, s. 40–43; D. Tureček: Radúz a Mahulena. Povaha a souvis­losti textu, in antologie Pohádkové drama, 1999, s. 368n.; sb. J. Z. 184119012001, ed. J. Loužen­ský, Vodňany 2001 [komentovaná montáž ukázek z díla, citátů z korespondence, tisku, vzpomínek přátel a pamětníků]; D. Vlašínová: J. Z. dramatik, 2003 [se soupisem her a přehledem intersémio­tických přepisů] + Slovenské inspirace J. Z., in sb. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět, 2004, s. 165 až 170; F. Všetička: Radúz a Mahulena J. Z., tamtéž, s. 191–196; M. Hynšt: Básník bez mateřštiny, Od di­vadelního eseje k divadelnímu tvaru II, Brno 2006, s. 5–19; sb. J. Z., lumírovský básník v duchov­ním dění Evropy, ed. J. Kudrnáč, Brno 2009 [obs. mj. V. Viktora: Ciselér šperků Thalie; P. Deutsch­mann: Zasněná současnost. Z. historická dramata]. ■ ČHS, LČL, Masaryk, Otto, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1203–1209

Autor: Kraitlová, Irena