Zefi, Josef Heřman

Josef Heřman
Zefi
11. 3. 1872
Praha
8. 7. 1955
Praha
Herec, zpěvák, autor kupletů a komických scén, nakladatel.

Vl. jm. Josef Heřman. Psán i Zeffi. – Rodiče vlastnili malé hokynářství a otec ještě pracoval jako podomek. Z. se vyučil řezníkem a uzená­řem, s divadlem začínal u ochotníků. Na po­pud kamaráda a za souhlasu matky se vydal na divadelní dráhu. Působil nejprve u kočov­ných společností E. Rotta, F. Knábla, J. Faltyse či K. Stockého, v mezidobí také statoval v ND. Během Národopisné výstavy 1895 účinkoval jako kupletista v různých programech, pořá­daných na Výstavišti např. v České hospodě. Od 1897 začal trvale působit jako šantánový umělec: nejprve u Páslera v Apollu na Fügne­rově nám., 1898 u Šindeláře v Orfeu na Král. Vinohradech, 1900 u Sýkory ve Varieté v Ce­letné ul., 1902–03 u A. Kohna v Typografické besedě, 1903–06 u Sýkory v německojazyč­ném Orfeu ve Dvorním pivovaru (zde jako jediný český komik), 1907–09 tamtéž jako člen Umělecké družiny R. Kamenského, 1909 u F. Hartmana U Medvídků, 1910 v záhřeb­ském Orfeu, kde byl též nejmenovaným ředitelem, 1911 u Cihelky a naposledy 1912 opět u F. Hartmana. 1914 ukončil uměleckou čin­nost a v Praze na Novém Městě si otevřel obchod s mandlem, papírnictvím a naklada­telstvím, v němž v letech 1922–42 vydával své i cizí šantánové texty, zejména v několika řadách edice Veselost.

Z. patřil k nejoblíbenějším šantánovým umělcům sklonku 19. a prvého desetiletí 20. stol. Byl urostlé, vysoké postavy. Prosadil se zejména kostýmními kuplety a sólovými vý­stupy jako představitel typických pražských fi­gurek, které ztvárňoval v pečlivě provedených, výpravných kostýmech (Harfeník NováčekŠvec Věchet, Dědeček z Vyšehradu). Jeho hu­mor byl neučesaný, dryáčnický, texty se vyzna­čovaly mnohomluvností. K jeho nejznámějším kupletům patřily Točte se, pardálové, Nešťast­né kalhoty či Bacil přes tyfus a raky. Napsal údajně přes dva tisíce šantánových čísel; ucho­vala se rozsáhlá umělecká pozůstalost. V do­bách největší slávy odmítl nabídky na účinko­vání v cizině (např. Vídeň, Budapešť), známým se však mimo česká území stal díky prodeji autorských práv ke svým textům. Jednou též účinkoval ve filmu (Lásky slečny Věry, 1922).

Umělecky činná byla též Z. manželka Ma­rie (1882–1933). Začínala jako koncertní ko­loraturní zpěvačka, v prostředí šantánů uspěla jako subreta v kostýmních kupletech (Vojačka, Pasačka hus, Rozpustilá), v angažmá byla nej­častěji po manželově boku. Třikrát hrála ve fil­mu (Děvče z hor, 1924; Příběh jednoho dne, 1926; Skalní ševci, 1931).

Pseudonymy a šifry

Josef Zeffi-Heřman, Josef Zefi, Josef Zeffi, Josef Zefíček, Silvestr Laštovička, Silvestr Vlaštovička, Sylvestr Lašťovička

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství Praha I, konskrip­ce, kart. 176, obr. 18, 173 [Heřmann Josef, 1872]. NMd: pozůstalost K. Heřmana-Zefiho; Album his­torie lidových zpěváků v Praze 18701930, Klub členů bývalé Jednoty národních zpěváků – Orga­nisace českých kabaretiérů, usp. a slovní doprovod napsal J. Waltner; J. Meszner: Jak se Praha bavila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem, sou­bor dokumentů a materiálů, 1988 [i Marie Z.]. ■ K. Nosovský, V. Pražák: Soupis československé li­teratury za léta 19011925 I/1, 1931, s. 51, 286, 532, I/2, 1931, s. 676; V. Pletka: Přehledný soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. a v první polo­vině 20. století, Hudební věda 1, 1964, s. 320n., 327, 331, 334, 336, 338, 344. ■ Ypsilon: Dozpí­váno, Národní listy 10. 6. 1928; V. V. Tomek: Ze starých pražských šantánů, 1929, s. 8, s. 133–142, s. 142–153 [Marie Z.]; Katalog retrospektivní vý­stavky dokumentů, fotografií, rukopisů a různých tiskopisů z dob působení lidových zpěváků od roku 1863 do roku 1935, 1937; J. Waltner: Lidový zpě­vák H. Z., Národní listy 21. a 22. 8. 1940; L. Buzek: Historie pražského šantánu, Svobodné slovo 17. 3. 1957; V. Pletka, V. Karbusický: Kabaretní písničky, 1961, s. 53, 65, 126, 154, 162, 176; J. Karbusický: Mezi lidovou písní a šlágrem, 1968, s. 106, 136n., 139; DČD III; L. Klosová: Zvuková dokumentace českého činoherního divadla v letech 1848–1918, in Dějiny českého divadla. Soubor zvukových do­kumentů k I.IV. sv., 1971, s. 18 + ukázka č. 28; A. Branald: Zrození velkoměsta, 1985, s. 212, 215, 217; J. Kotek: Český kuplet, jeho prostředí a pěsto­vatelé, Hudební věda 22, 1985, č. 2, s. 122 + Šan­tán s červenou lucernou aneb Ať žije Baj-Kaj-Laj!, 1985, s. 32, 182–186, 190, 204–208 + Dějiny čes­ké populární hudby a zpěvu I, 1994, s. 120, 190n., 210; II, 1998, s. 16; Český hraný film I, 1995, s. 51 [Marie Z.], 103, 172 [Marie Z.]; II, 1998, s. 311 [Marie Z.]; P. Rut: Písničky, 2001, s. 45n., 293n. + Orchestrion v hlavě, 2011, s. 42, 51; M. Sza­bo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 109, 110 [Marie Z.]. ■ ČHS, Pazdírek, Zach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1193–1194

Autor: Švejda, Martin J.