Vojan, Eduard

Eduard
Vojan
5. 5. 1853
Praha
31. 5. 1920
Praha
Herec.

Narodil se jako druhý syn úředníka Františ­ka V. a Anny, roz. Krejčí. Vyrůstal se třemi sestrami, několik dalších sourozenců zemře­lo. Po obecné škole u sv. Tomáše navštěvoval německou reálku na Starém Městě, kterou ne­dokončil, a začal se učit litografem. Pro spory s otcem (podle jeho přání se měl připravovat na vojenskou kariéru) uprchl v únoru 1869 ke kočovné společnosti J. Krämera. Po něko­lika měsících se vrátil, živil se řemeslem, hrál s ochotníky a deklamoval ve zpěvních síních. Brzy ke Krämerovi odešel znovu, 1870–71 působil u nově založené společnosti E. Rotta, 1871–73 u V. Brauna, kde navázal celoživotní přátelství s hercem P. Řadou. 1873–76 vojá­koval v Plzni, navštěvoval představení Švan­dovy a Kramuelovy společnosti a intimně se sblížil s herečkou M. Pospíšilovou. Od 1876 byl členem Kramuelovy společnosti, 1878 se neúspěšně ucházel o angažmá v PD s M. Po­spíšilovou a nastoupil k F. Pokornému (debut ve Slaném 22. 2. v Moserově hře Zlatohlávek). 1879–81 hrál u Pištěkovy společnosti, odkud se vrátil k Pokornému a absolvoval všechny tři jeho plzeňské sezony (1881–84). Na jaře1884 jej angažoval P. Švanda ze Semčic, s je­hož souborem hrál na Smíchově, opět v Plzni, poté v ND v Brně. Když na jaře 1886 Švanda ansámbl rozpustil, V. získal vlastní koncesi a usiloval o zadání plzeňského divadla. Pomýš­lel také na zbudování letního divadla na Smí­chově, pro něž počítal i s H. Kubešovou (Kva­pilovou), s níž měl po několik let blízký vztah. Oba plány ztroskotaly a V. se v létě 1886 stal opět členem Švandovy obnovené společnosti. 1888 byl po dvou zkušebních vystoupeních angažován do ND, kde působil do své smrti 1920. K šedesátinám 1913 mu bylo uděleno čestné občanství města Prahy a titul vrchní re­žisér ND. Po odchodu J. Kvapila z ND 1918 mu byla nabídnuta funkce šéfa činohry, kterou nepřijal. Během angažmá v ND často zajížděl hrát do Brna a do Plzně, ke kočujícím společ­nostem i ochotnickým spolkům, z nichž někte­ré již nesly jeho jméno. 1910 hostoval v Bě­lehradě a Záhřebu, nabídky k vystoupením v Německu však odmítal, ač měl mezi tamní­mi herci přátele a kritika jej uznale srovnávala s J. Kainzem a A. Bassermannem. Aktivně působil v ÚJČH (1907 zvolen předsedou), prosazoval zbudování azylového domu pro staré herce. Veřejného dění se stranil a přísně si chránil soukromí. Nevystupoval jako recitá­tor, nevyučoval herectví (s výjimkou několika lekcí E. Vrchlické), nepřijímal filmové role. Oženil se až 1895, s manželkou Růženou, roz. Štěpánkovou, měl dvě dcery, mladší záhy ze­mřela. 1920 prodělal srdeční záchvat a nedlou­ho poté zemřel. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Dcera Olga (1896 Praha – 1922 Berlín) stu­dovala herectví u M. Reinhardta v Berlíně. Od 1915 do své dobrovolné smrti působila na ně­meckých, hlavně berlínských scénách.

Herec vysoké, štíhlé postavy, výrazně mo­delované tváře a pronikavého pohledu byl za svého působení u malých kočujících spo­lečností obsazován do rolí hrdinských milov­níků, v nichž však pro ostrý a neškolený hlas neuspěl. Usilovným tréninkem nabýval jeho hlas na zvučnosti a ohebnosti, mluvní projev vyznačovala pečlivá výslovnost a dramati­zování každého slova, jež rozvíjelo styl ro­mantického přednesu o niternou procítěnost a významovou zřetelnost. Nevšedním talen­tem, silnou vůlí, sebekázní a odpovědným přístupem k umělecké tvorbě se vypraco­val v předního člena elitních společností; už koncem sedmdesátých let byl uznale oceňo­ván kritikou a obdivován publikem jako je­den z nejschopnějších herců mladé generace. Ředitelé Pokorný, Pištěk, a zvláště Švanda mu poskytovali bohaté spektrum úkolů v re­pertoáru klasickém (Shakespeare, Schiller), v hrách realistických (Mrštíkové) a psycho­logických (Ibsen), ale i v konverzační a salon­ní dramatice (Bozděch, Sardou, Dumas ml., Augier), ve fraškách (Nestroy, Šamberk), a do­konce v operetách. Mnohé z postav vytvořil posléze znovu v ND, nezřídka v několikerých nastudováních hry. V. projev byl silně ovliv­něn realistickým a naturalistickým stylem; interpretace rozmanitých typů a charakterů jevila stále zřetelněji osobnostní ráz jeho indi­vidualistického, tragicky založeného herectví, jež spolu s herectvím jeho jevištní partnerky H. Kubešové ohlašovalo nový styl. Po přecho­du do ND se protagonista Švandova souboru, na němž ředitel stavěl svůj náročný repertoár a dramaturgické výboje, obtížně prosazoval. Vedení první scény respektující dominanci J. Seiferta přidělovalo V. několik let vedlejší role nebo úlohy, které se míjely s jeho bytost­ným založením; tehdy opakovaně pomýšlel na odchod. Zástup za nemocného Seiferta (Mortimer, Schiller: Marie Stuartovna, 1891) prokázal V. potenciál, ale teprve role Francka v Maryše bratří Mrštíků (1894), pro niž si jej vyžádali autoři, mu otevřela cestu k velkým úkolům (Marcus Antonius, Shakespeare: Ju­lius Caesar), zejména v současných českých hrách (Hošek, Hilbert: Vina; Honza, Kvapil: Princezna Pampeliška; P. Bonaventura, Jirá­sek: Emigrant). Po nástupu nové divadelní správy (1900) se stal oporou programu dra­maturga a režiséra J. Kvapila a protagonis­tou souboru. Ztělesnoval hlavní role dramat Shakespearových (Macbeth, Hamlet, Beneš, Lear, Othello, Shylock, Richard III., Petru­chio), Ibsenových (Cizinec, Dr. Rank, Solness, Borkman) a Čechovových (Astrov, Veršinin), hrál Rostandova Cyrana, Schillerova Valdštej­na, Mefistotofela v Goethově Faustovi a řadu hrdinů v dílech domácích autorů (Jiráskův Jan Žižka, Gero, Jan Hus; Mahenův Janošík aj.). Role Pavla I. (Merežkovskij: Smrt cara Pav­la I.) v únoru 1920 byla jeho poslední.

V. hrál široký a bohatý rejstřík postav. Udi­voval charakterizačním uměním, jímž dokázal vyjádřit s naléhavou vnitřní pravdivostí podstatu a ideu každé postavy. Zavrhoval možnost ukrývat se za herecký obor, ze svého projevu důsledně odstranil osvědčené herecké maný­ry, komedianství i efektní akcenty; v každém okamžiku hry usiloval o autenticitu a pravdi­vost. Jednotícím principem výkonů byla jeho jedinečná schopnost individualizace a přetě­lesňování. Pro totální vyjádření postavy na­lézal detaily, jejichž konkrétnost v průběhu hry povyšoval k symboličnosti. Prokázal, že herecká postava může být uměleckým dílem, do základů promýšleným a prožitým, kompo­zičně skladebným a energeticky prováděným.

Každé postavě dokázal vtisknout svou ne­zaměnitelnou podobu, a přesto ji vystihnout v její celistvosti a plnosti. Svou hrou suverén­ně ovládal hlediště. V Mefistovi demonstroval dravou démoničnost zlomyslného pekelníka, jako Cyrano byl básníkem a fanfarónským hráčem, jeho Valdštejn byl tragicky osamě­lým mužem, jako Shylock divoce nenáviděl a mstil se. K rolím přistupoval vždy z pozice tvůrce –, i když hrál opakovaně tutéž posta­vu. 1886 u Švandy byl jeho Hamlet zasněným a nerozhodným melancholikem, po dvaceti letech v ND intelektuálem, uzavírajícím se za hradbou ironie, ale po setkání s otcem živelně vzplál pomstou, nedlouho před smrtí jej hrál jako duchovní bytost, nahlížející do nebytí; do realistické autentičnosti a věcnosti jeho hry pronikala s postupujícím časem synteti­zující symboličnost a spiritualita. V. nitro se bezprostředně vtiskovalo do jeho těla, jež jako by se stávalo médiem pro tlumočení duchov­ních obsahů. Jako šedesátiletý přesvědčivě hrál mladé muže (Hamleta, Cyrana, Hoška), podávaje nadčasovou ideu mládí, založenou na emocionální paměti. Pod všemi postavami bylo jeho „osobní lidství“ [Honzl], realizova­né setrvalým zápasem a bojem, a soustředě­nost na vnitřní život postavy, v níž jako by existoval jeho „vnitřní dvojník“ [Fischer].

Na roli pracoval V. sám a dlouho (pověstné byly jeho tvůrčí procházky). Postavy vytvářel nejprve v celostním obrysu, který následně do detailu prokresloval hlasem, mimikou a ges­ty. Osobitost postavy vystihoval již základní tělesnou pozicí a svalovým tonusem: např. Hamletův zamyšlený postoj se sklopenouhlavou, Žižkovo nakročení s rukou sevřenou v pěst, vyzývavě vypnutá hruď Francka nebo Cyrana, do sebe se hroutící Astrov. Tělesné tvarování utvářelo charakteristickou symboli­ku hrané postavy a představovalo její základ a těžiště, z něhož V. rozehrával obrovskou škálu emocí v postojích, gestice, mimice i řeči, které komponoval jako hudební skladatel. Zvláštního významu v této kompozici nabý­val způsob práce s hlasem. Po počátečních po­tížích dokonale zvládl techniku řeči a dovedl přesně pracovat s jejími dramatickými akcenty a s pauzou, dokázal mluvit s konverzační leh­kostí i pádně a útočně či řeč záměrně deformo­vat ve vášních, kdy slova doslova cedil sevře­nými rty. V. řeč nebyla melodická ani líbivá, jeho tlumený a zastřený baryton, byl-li zvedán k tenoru, „rachotil“ a trhal uši.

V tvorbě i životě byl V. uzavřeným samotá­řem a jeho individualismus měl výsostně dra­matické a tragické podloží. Příznačný pro něj byl sarkasmus a cynismus, často vystupoval jako žalobce, zvláště v rolích buřičů, mstite­lů a vášnivých bojovníků, v nichž mohl úto­čit na lidskou lhostejnost. S modernistickými proudy jej sbližoval zájem o vnitřní pravdu umění a odpor k obsahovému i formálnímu diletantství, eklekticismu, ale i k národovectví. Divadlo vnímal jako chrám, kde herec obětu­jící se umění žije jevištní postavu skrze svou vnitřní pravdu.

V. tvorba měla pro české divadlo zásadní význam. Svým herectvím obsáhl celou před­chozí tradici od národního obrození a syn­tetizoval ji s principy moderny. Za svého předchůdce považoval F. Kolára, obdivně se vyjádřil o ruských hercích při zájezdu diva­dla MCHT (1906). Rušil hranice tradičních oborů, byl prvním skutečným představitelem osobnostního herectví, důsledně uskutečnil ideál herce jako dramatického tvůrčího umělce a pozvedl české herectví na světovou úroveň. Jeho projev lze obtížně jednoznačně zařadit do určitého historicky ohraničeného směru – v jeho hře byly obsaženy základní nadčasové principy herectví.

Role

Braunova spol.

Vítek (S. K. Macháček: Ženichové) – mezi 1871 až 1873.

Kramuelova spol.

Southampton (H. Laube: Hrabě Essex), Eduard z Valdeku (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž národa), Václav IV. (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat, i Pištěkova spol. 1879) – 1876; Champignac (V. Sardou: Když si motýl křídla spálí), Osip (P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniševi, i Pokorného spol. 1881), Robert (E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky, i Švan­dova spol. 1885), František Risler (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior, i Pokor­ného spol. 1882) – 1877; Dr. Tholosan (V. Sar­dou: Mnoho přátel naše škoda, i Pokorného spol. 1881) – 1878.

Pokorného spol.

Baron Viktor Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek,i Švandova spol. 1887), Don César (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana), Julius z Hejřilova (F. Raimund: Marnotratník aneb Švec a víla), Roger de Vaudrey (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci), Zdeněk Zásmucký (V. K. Klicpera: Bla­ník), Polivokyta (J. K. Tyl: Lesní panna), Karel (F. Schiller: Loupežníci), Jonáš Břinkal (J. Ro­sen: Hubička), Baron Doubravský (J. Nestroy: En­špígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví), Percival Waleský (F. Halm: Griselda), Odolan Pětiburský (J. J. Kolár: Monika), Vít (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Marcel de Prie (F. Halm: Fučík aneb Tajemství hraběcí rodiny), Karel Jed­lička (H. Müller: Se stupně k stupni, i Pištěkova spol. 1879), Lert (W. Shakespeare: Hamlet), Lu­bin Pátecký (J. J. Šantl: Kouzelnice Černoborka), Vilém Nádherný (A. Anno: Nevěsta z Amsteroda­mu), Jindřich Berville (F. Pyat: Hadrník pařížský), Hrozinka (J. Nestroy: Chtějí mít švandu aneb Ku­pečtí mládenci v hlavním městě), Oktav (A. Dumas ml.: Pan Alfons, i Pištěkova spol. 1880), Javorník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Rudolf Caverlet (E. Augier: Paní Caverletová), Klíh (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký troj­lístek) – 1878; Jiří Sokol (G. v. Moser: Profesor a bursián) – 1879.

Pištěkova spol.

Pavel Krupička (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Chevalier Raoul z Langey (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen), Desátník Sokol (K. Costa: Zuzančin pan kaprál), Jeník Ostrý (F. F. Šamberk dle O. F. Berga: Brno bez ševce), Tovaryš Spurný (A. L’Arronge: Můj Vojtíšek), Dr. Robert Slavík (J. Rosen: Malí velikáni), Pippo (J. Offenbach: Bandité), Pavel Rozkošný (G. v. Moser, E. Jacob­son: Petr jako Pavel), František Štěpán Lotrinský (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Vasil Norov (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně, i Pokor­ného spol. 1881), Pietro, princ Palermský (F. v. Sup­pé: Boccaccio, i Pokorného spol. 1881) – Brno 1879; Ivan Mazepa (J. V. Frič: Mazepa) – Vino­hrady 1880; Henri de Sartoris (H. Meilhac, L. Ha­lévy: Frou-Frou, i Pokorného spol. 1884), Hrabě de Croix (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Břetislav (J. V. Frič dle H. T. Schmida: Zápas o korunu českou), Bernard (E. Augier: Dítě lásky), Essex (H. Laube: Hrabě Essex, i Pokorného spol. 1882), Jacques (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci), Dr. Krátký (F. F. Šamberk: Rodinná vojna, i ND 1894), Jindřich z Flavigneulů (E. Scribe, E. Le­gouvé: Boj s dámami) – Brno 1880; Rytíř de Ca­raman (E. Bozděch: Z doby kotilionů, i ND 1890), Beránek (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, i Po­korného spol. 1881) – 1881; J. K. Tyl (týž: Josef Kajetán Tyl, i Pokorného spol. 1882), František I. (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské, i Pokorného spol. 1884), Boleslav (J. K. Tyl: Krva­vé křtiny), Valentin (J. W. Goethe: Faust, i Švando­va spol. 1888), Henri Dumont (E. de Girardin: Po­kuta ženy, i Švandova spol. 1887), Pierre Gringoire (T. de Banville: Gringoire), Arthur de Pontbrise (H. Chivot, A. Duru: Arthurova lesť) – 1879–81.

Pokorného spol. Plzeň

Jindřich (G. v. Moser: Bibliotekář), Josef (S. H. Mo­senthal: Debora), Jindřich Otto z Losů (J. J. Kolár: Magelona), Jakub (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Nourvady (A. Dumas ml.: Princezna bagdadská), Rosenkranz (M. Klapp: Rosenkranz a Güldenstern), Petruchio (W. Shakespeare: Zkro­cení zlé ženy, i Švandova spol. 1886, ND 1913), Ambrož Potocký (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Klaudius Ruper (A. Dumas ml.: Žena Klaudiova), Armand (týž: Dáma s kame­liemi), Víšek (M. Krajník: Jan Roháč z Dubé), Václav Budil (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána) – 1881; Záviš z Falkenštejna (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), První herec (W. Shake­speare: Hamlet, princ dánský), Hrabě St. Germain (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta), Cassio (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benát­ský), Rainer (J. J. Kolár: Mravenci), de Prunelles (V. Sardou: Cyprienna), Tomeš (F. A. Šubert: Pro­buzenci), Vítek Copeau (E. Zola, dram. O. Gastineau, W. Busnach: Zabiják), Roger de Ceran (E. Paille­ron: Svět, v němž se nudíme), Adam Květoňský (F. V. Jeřábek: Veselohra), Kníže Sergius Panin (G. Ohnet: Kníže Panin), Václav hrabě Kounic (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i ND 1888), Vé­voda Choiseul-D’Amboise (A. E. Brachvogel: Nar­cis), Martin (F. Nissel: Čarodějnice), Uriel Acosta (K. Gutzkow: Uriel Acosta), Pavel (Ch. Birch­-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Jaro­mír Sokolov-Rodovský (F. V. Jeřábek: Syn člově­ka), Emanuel Střela (týž: Cesty veřejného mínění), Hypolit (J. J. Kolár: Monika, i ND 1895), Bechamel (V. Sardou: Odetta, i Švandova spol. 1886), Hrabě Mussat (E. Zola, dram. O. Gastineau, W. Busnach: Nana), Hrabě Flahault (E. Bozděch: Světa pán v žu­panu), Jindřich z Lípova (F. v. Schönthan: Hloupý kousek) – 1882; Jiří (E. Erckman, A. Chatrian: Tvrdohlavci), Reif z Reiflingů (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Reif z Reiflingů), de Pomerol (V. Sardou: Fernanda), Lord Rowland Rochester (Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Ba­ron Chevrial (O. Feuillet: Pařížský román), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Fileas Fogg (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Loris Ipanov (V. Sardou: Fedora, i Švandova spol. 1884, ND 1898), Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Vít + Slepý mládenec (J. K. Tyl: Slepý mlá­denec), Ferdinand (F. Schiller: Ouklady a láska) – 1883; Robert Dudley hrabě Leicester (F. Schiller: Marie Stuartovna, i Švandova spol. 1888), Hrabě Rysoor (V. Sardou: Vlast), Sigmund (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1884.

Švandova spol.

Rudolf II. (J. J. Kolár: Don César a spanilá Mage­lona, i ND 1912), Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštej­ně, i ND 1906), Beneš (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic, i ND 1907), John Gabriel Borkman (H. Ibsen: John Gabriel Borkman, i ND 1913) – 1884; Eduard (J. Arbes: Moderní upíři), Valdštejn (F. Schiller: Valdštejnova smrt), Michail Alexandrovič Rakytin (I. S. Turgeněv: Měsíc na vsi) – 1885; Vévoda de Choiseul (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Risler senior (A. Daudet, A. Belot: Fromont ml. a Risler st., i ND 1888), Hrabě André de Bardannes (A. Dumas ml.: Denisa), Mikuláš Dačický z Heslova (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Ondřej Brtnický (týž: Paní mincmis­trová), Ferréol (V. Sardou: Ferréol), Filip Lang z Langenfelsu (J. Vrchlický: Rabínská moudrost),Jan Žižka (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i ND 1905), Perin (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1886; Fra Orfano (F. V. Jeřábek: Závist), Marcus Antonius (W. Shakespeare: Julius Caesar, i ND 1895), Jan Výrava (F. A. Šubert: Jan Výrava), Cayrol (G. Ohnet: Sergej Panin), Merkucio (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Ing. Cirkl (J. Štolba: Vod­ní družstvo), Giboyer (E. Augier: Pelikán), Bořek Dohalský z Dohalic (J. Vrchlický: Exulanti), Fab­ricius (A. Wilbrandt: Dcera pana Fabricia), Vé­voda Alba (V. Sardou: Vlasť, i ND 1890), Dr. Otto Stockman (H. Ibsen: Nepřítel lidu), Ulrik Brendel (týž: Bílí koně), Mikuláš Čaganov (A. N. Potěchin: Román mladé vdovy), Macbeth (W. Shakespare: Macbeth, i ND 1902), Markýz de Arcis (V. Sardou: Fernanda), smrt), Něklužev (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Lear (W. Shakespeare: Král Lear, i ND 1914), Dr. Rank (H. Ibsen: Vánoce, i ND 1906) – 1887; Orsino (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Karjagin (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Habršperk (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1888; Kean (A. Dumas st.: Kean) j. h. – ND Brno 1889.

ND

Demetrius (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské) – 1888; Eduard (J. Echegaray: Světec či blá­zen?), Náčelník Indianů (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech) – 1889; Teiresias (Sofokles: Antigona), Clavignac (V. Sardou: Cy­prienna), Aron Bauchem (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Roler (F. Schiller: Loupežníci), Nezná­mý (B. Bjørnson: Nad naši sílu) – 1890; Kurt (H. Sudermann: Čest), Mortimer (F. Schiller: Marie Stuartovna), Rokycana (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Benvoglio (W. Shakespeare: Romeo a Julie)– 1891; Lorenco (týž: Kupec benátský), Jiří Vo­borský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) – 1892; Princ Oranský (V. Sardou: Vlasť), Champignol (M. Desvallieres, G. Feydeau: Champignol) – 1893; Lumpacivagabundus (J. Nestroy: Lumpacivaga­bundus aneb Ludrácký trojlístek), Hrabě Neipperg (E. Scribe, E. Moreau: Madame Sans-Gêne), Fran­cek (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Václav (A. Ji­rásek: Otec) – 1894; Dr. Richard Mayrek (G. Da­vis: Katakomby), Klaudio (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic) – 1895; Dušek (J. Kvapil: Bludička), Stanislav Hošek (J. Hilbert: Vina), Bed­řich Lobheimer (A. Schnitzler: Milkování) – 1896; Honza (J. Kvapil: Princezna Pampeliška) – 1897; P. Bonaventura Pitr (A. Jirásek: Emigrant), Lancelot (J. Vrchlický: Král a ptáčník) – 1898; Hrabě de Guiche (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Václav Strouhal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Bas­sanio (W. Shakespeare: Kupec benátský), Václav hrabě Michna (F. A. Šubert: Probuzenci), Nurchazi (J. Zeyer: Bratří) – 1899; Hvězdínský (V. Štech: Třetí zvonění), Princ dánský (H. Drachmann: Byl jednou jeden král), Hrabě Almaviva (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba), Nikita (L. N. Tol­stoj: Vláda tmy) – 1900; Král Šalomón (J. Zeyer: Sulamit), Astrov (A. P. Čechov: Strýček Váňa), Antonín Havel (A. Jirásek: Vojnarka), Tybalt (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Jan Flem­ming (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), Harle­kýn (R. Lothar: Král Harlekýn) – 1901; Relski (J. A. Kisielewski: Karikatury), Ludvík (M. A. Ši­máček: Ztracení), Julien de Suberceaux (M. Pré­vost: Polopanny), Tětěrev (M. Gorkij: Měšťáci), Don Juan Tenorio (J. Zorrilla: Don Juan Teno­rio) – 1902; Leontes (W. Shakespeare: Zimní pohádka), Záviš z Falkenštejna (J. Hilbert: Falken­štejn), Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (A. Jirásek: Jan Žižka), Vojtěch Králenec (F. A. Šubert: Dra­ma čtyř chudých stěn), Boleslav III. (J. Vrchlický: Knížata), Petr Kocián (J. Kvapil: Oblaka) – 1903; Cizinec (L. Rydel: Navždy), Cyrano de Bergerac (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Gero (A. Jirá­sek: Gero) – 1904; Herodes (O. Wilde: Salome), Mlynář (A. Jirásek: Lucerna), Cizinec (H. Ibsen: Paní z námoří) – 1905; Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera), Mefistofeles (J. W. Goethe: Faust) – 1906; Veršinin (A. P. Čechov: Tři sestry), Lord Goring (O. Wilde: Ideální manžel), Posel (V. Dyk: Po­sel) – 1907; Přemysl (A. Dvořák: Kníže), Othello (W. Shakespeare: Othello) – 1908; Simone (O. Wil­de: Florencká tragedie), Shylock (W. Shakespeare: Kupec benátský), Valdštejn (F. Schiller, ú. J. Kva­pil: Valdštejn) – 1909; Jura Janošík (J. Mahen: Janošík) – 1910; Jan z Husi (A. Dvořák: Král Vá­clav IV.), Richard, vévoda z Glostru (W. Shake­speare: Richard III.), Gospar Orsat Veliký (I. Voj­nović: Dubrovnická trilogie), M. Jan Hus (A. Jirá­sek: Jan Hus), Oinomaos (J. Vrchlický, ú. J. Kvapil: Hippodamie) – 1911; Stavitel Solness (H. Ibsen: Stavitel Solness), Václav (F. Langer: Svatý Vá­clav) – 1912; Mojžíš (S. Lom: Vůdce) – 1917; Tor­quato Tasso (J. Maria: Torquato Tasso), Petr z Lomu (O. Fischer: Přemyslovci), Havelka (J. Mahen: Mrtvé moře), Jan Roháč z Dubé (A. Jirásek: Jan Roháč) – 1918; Karel Vičar (J. Mahen: Nebe, pek­lo, ráj), Kníže Svatopluk (R. Krupička: Vršovci) – 1919; Pavel I. (D. S. Merežkovskij: Smrt cara Pavla I.) – 1920.

Prameny a literatura

Jeviště 2, 1886, s. 58 [koncese]; K. S. B., Ruch 10, 1888 [Risler senior, Fromont ml. a Risler st.]●; ref. Vina: J. Hilbert, Čas 10, 1896, s. 308n.; š. [J. Kuffner], Národní listy 14. 5. 1896; J. Třebic­ký, Rozhledy 5, 1896, s. 532–534●; J. Lý [Ladecký], Thalie 2, 1897/98 s. 43n. [Borkman]; r. [F. V. Krej­čí], Právo lidu 14. 6. 1899 [Bassanio, Kupec benát­ský]; O. F.: E. V., Divadelní listy 3, 1901/02, s. 7n.; š. [J. Kuffner], Národní listy 14. 1. 1902 [Rel­ski, Karikatury]; 8. 10. 1902 [Tětěrev, Měšťáci]●; ref. Macbeth: r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 8. 4. 1902; nesign. [J. Vodák], Čas 8. a 9. 4. 1902●; r. [F. V. Krej­čí], Právo lidu 26. 5. 1903 [Falkenštejn]●; ref. Hamlet: r., Večerní list Hlasu národa 26. 1. 1905; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 27. 1. 1905; nesign. [J. Vodák], Čas 29. 1. 1905 → Shakespeare, 1950●; týž, Čas 28. 2. 1905 [Leontes, Zimní pohádka] → Shakespeare, 1950; av., Právo lidu 11. 5. 1905 [Mortimer, Marie Stuartovna]; J. J. Bor: E. V. Kri­tické kapitoly, 1907; nesign. [J. Vodák], Čas 29. 3. 1907 [Beneš, Mnoho povyku pro nic] → Shake­speare, 1950; J. Karásek, Moderní revue 13, 1907, sv. 19, s. 166–168 [Mefisto, Faust]●; ref. Othello: r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 5. 12. 1908; J. Hilbert, Ven­kov 15. 12. 1908●; ref. Kupec benátský: F. X. Šal­da, Novina 2, 1908/09, s. 700n.; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 8. 10. 1909; š. [J. Kuffner], Národní lis­ty 8. 10. 1909●; ref. Valdštejn: J. Hilbert, Venkov 30. 11. 1909; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 30. 11. a 1. 12. 1909; š. [J. Kuffner], Národní listy 30. 11. 1909●; ref. Janošík: F. X. Šalda, Novina 3, 1909/10, s. 721–726, 735; J. Hilbert, Venkov 2. 10. 1910; T. [V. Tille], Národní listy 2. 10. 1910; nesign. [J. Vodák], Čas 10. 1910●; týž, Čas 25. 4. 1911 [Richard III.] → Shakespeare, 1950 + tamtéž 29. 3. 1912 [Solness], + 5. 4. 1913 [John Gabriel Bork­man]; J. Kodíček: E. V., Přehled 11, 1912/1913, s. 541n.; K. H. Hilar: E. V., Moderní revue 19, 1912/13, sv. 27, s. 129–132, s tit. Lyrik mezi herci → Divadelní promenády, 1915; nesign. [J. Vodák], Čas 3. 6. 1913 [Othello]; 23. 9. 1913 [Petruchio, Zkrocení zlé ženy], obojí → Shakespeare, 1950●; ref. Král Lear: T. [V. Tille], Národní listy 27. 3. 1914; K. [F. V. Krejčí], Právo lidu 27. 3. 1914●; -al., Lidové noviny 7. 3. 1914 [Shylock, Kupec be­nátský]; K. Engelmüller: Z dějin českého Hamle­ta, Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 75–78; T. [V. Tille]: Divadelní vzpomínky, 1917, s. 5–24●; nekrology: F. Drápal, Moderní revue 26, 1919/20, sv. 35, s. 547–549; K. Mašek, R. Deyl, Národní listy 6. 1920, več.; J. Kodíček, Tribuna 1. 6. 1920; H. Je­línek, Národní politika 2. 6. 1920, ráno; V. Bu­dil, Český deník 5. 6. 1920; jv [Vodák], Jeviště 1, 1920, s. 221n., 234–236; M. Hýsek: J. Merhaut o V., tamtéž, s. 261–263; M. Svoboda, tamtéž, s. 267; J. Honzl: E. V. Rozbor uměleckých tenden­cí historického zjevu, Právo lidu 10. a 17. 7. 1920, příl. Sobota. Dělnická kulturní hlídka → K no­vému významu umění, 1956; 2. výr. úmrtí: K. H. Hilar, Prager Presse 1. 6. 1922; nesign. [J. Vodák], Jeviště 3, 1922, s. 337n.●; K. Mušek, Divadlo 3 (10), 1922/23, č. 11, s. 1 [k nedožitým sedmdesáti­nám]; H. Jelínek: S prvního balkonu, 1924, s. 108n., 183n., 201, 230; nesign.: (V. výročí), Národní a Stavovské divadlo 2, 1924/25, č. 39, s. [1]; E. Konrád: Největší ze všech, tamtéž, s. [2] n.; F. Vondruška: E. V. Jeho život a dílo, [1924]; J. Kvapil in sb. Nové české divadlo 19181926, 1927, s. 96n.; J. Auerswald: Divadelní vzpomínky, 1929, s. 42–48●; 10. výr. úmrtí: ND památce Voja­nově, Národní divadlo 7, 1929/30, č. 41–42 [obs. K. H. Hilar: Býti druhým Vojanem!, s. 1n. → O di­vadle, 2002; K. Dostal]; J. Vodák, České slovo 31. 5. 1930●; G. Schmoranz: E. V., 1930; J. Götzo­vá: Profily českých herců, 1931, s. 25n., obr. část s. 1–6; J. Kvapil: O čem vím, 1932, zvl. s. 184, 269n., 392, 400–403, 473; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 70; V. Tille: Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu (Dějiny ND V), 1935, s. 9–11; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 57–60; R. Deyl: Jak jsem je znal, 1937, s. 143–155; M. Rutte: Herec našeho mládí, Mo­hyly a vavříny, 1939, s. 219–225●; 20. výr. úmrtí: Divadlo 26, 1939/40, č. 7 [obs. V pracovně E. V., rozhovor s R. Vojanovou, J. Bartoš: První pokus, J. Vodák o E. V. ad.]; K., Lidové noviny 31. 5. 1940; K. Engelmüller: Vzpomínky na E. V., in sb. Český herec, 1940, s. 9–11; A. Karlovský: Vzpo­mínky na E. V., tamtéž, s. 54–56; V. Mlčkovský: Ze vzpomínek, tamtéž, s. 148n.; J. Teichman: Postavy českého divadla a hudby, 1941, s. 156–186; J. Vo­dák: E. V., 1943, 2. vyd. 1944, 3. vyd. 1945 [soubor referátů o V. výkonech]; A. Pražák: V. a hercova po­smrtnost, Divadlo 29, 1943, s. 17–20; jtg. [Träger]: V. Vodákův, tamtéž, s. 20–22; E. Vrchlická: Cestou necestou, 1946, s. 7–29; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 15–18; M. Rutte: Dovršitel a vy­vratitel, Šest podob českého herectví, 1947, s. 9–52; J. Teichman: E. V., 1947●; 30. výr. úmrtí: Národní divadlo 25, 1949/50, č. 33 [přísp. J. Honzl, E. Vrch­lická, B. Vrbský, L. Veselý]; R. Deyl: Vojan zblízka, 1953; V. Müller, J. Träger: E. V., 1953 [obr. publ.]●; 100. výročí narození: Český tragéd E. V., kat. vý­stavy NM, 1953; Národní divadlo 28, 1952/53, č. 17 [obs. O. Krejča: Tři Janové E. V., A. Jirásek: Na paměť E. V. /nepronesená řeč z 1920/]●; sb. Listy z dějin českého divadla II, 1954 [obs. V. Mül­ler: E. V. – herec hrdinného češství; O. Krejča: Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč ve skutečnosti, v dra­matech Aloise Jiráska a ve ztělesnění E. V.; V. Jí­lek: V. boj o vedení plzeňského divadla; Z. Jeřáb­ková: Brněnské působení E. V. v zrcadle kritik J. Merhauta; Z. Nejedlý: E. V.]; A. Scherl in Ak­senov, Scherl, Vnouček: Kniha o uměleckém před­nesu, 1957, s. 55–57; F. Černý: Hana Kvapilová, 1960, passim; J. Mahen: Za oponou umění a života, 1961, s. 26–28; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1978, s. 217–240; J. Mahen: Pryč s divadelní idylou, eds. J. Hek, Ś. Vlašín, 1967, s. 113–117; Z. Štěpánek: Herec, 1961, s. 39–44; L. Dostalová: Herečka vzpomíná, 1964, s. 109–114; J. Kazda: E. V., Prolegomena scénografické encyklopedie, č. 17, 1973, s. 56–61; M. Obst: L’individualisme de l’acteur – E. V., in sb. La participation de lacteur à la réforme théâ­trale à la fin du 19e et du début du 20e siècle, 1976, s. 91–104; DČD III; DČD IV; M. Cesna­ková-Michalcová: Slavné osobnosti divadla, 2004, s. 164–166; J. Hyvnar: E. V. a jeho královský odkaz, Disk č. 10, 2004, s. 70–92 + O českém dramatic­kém herectví 20. století, 2008, s. 7–28. ■ ES, LThI, NDp, Otto, PBJ, TE

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1159–1166

Autor: Hyvnar, Jan