Vojáček, Václav

Václav
Vojáček
29. 7. 1821
Tetín
25. 2. 1898
Praha
Epický a dramatický básník, překladatel.

Syn statkáře. Po maturitě na malostranském gymnáziu (1838; jeho profesorem byl V. A. Svoboda) absolvoval dva ročníky filozofie, 1840–45 vystudoval práva. Po složení soud­covské zkoušky (1847) se stal justiciárem na otcově tetínském velkostatku, 1849 na­stoupil jako výpomocný úředník do kanceláře říšského sněmu ve Vídni. Od 1851 byl suplen­tem na katolickém gymnáziu v Levoči, 1855 se vrátil do Vídně jako korektor při ředitelství školního skladu knih. 1858 získal aprobaci z klasické filologie a t. r. byl jmenován řádným učitelem v Levoči. 1862 přešel na gymnázium do Hradce Králové, 1870–85 působil na Aka­demickém gymnáziu v Praze.

Od mládí byl nábožensky založen. Ve stu­dentských letech publikoval knižně dvě roz­sáhlejší skladby (pod vlivem V. Štulce, kte­rý jej podněcoval k literární tvorbě). Epický baladický příběh Václav o nenaplněné lásce kralevice (pozdějšího Václava IV.) spájí moti­vy mládí a smrti, hříchu a spasení. Veršované ideové drama Ludmila akcentuje při použití tradiční historické látky nevyhnutelnost ví­tězství křesťanství nad pohanstvím. Později se věnoval pouze překládání a práci na jazy­kovědných příručkách.

Hra

Ludmila, t. 1843.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → V. Čiháková, 1998. ■ Nesign. [F. Doucha]: Z knihtiskárny Jar. Pospíšila vyšla […] Ludmila, Česká včela 10, 1843, s. 251●; nekrology: Světozor 32, 1897/98, s. 202; A. Truhlář, 34. roční zpráva c. k. Akademického gymnasia v Praze 1897/98, 1898, s. 12–14; Dr. T. [J. Tumpach], Časopis katolického duchovenstva 38, 1898, s. 186, 251; J. L. Turnovský, Osvěta 29, 1899, s. 160●; J. V. Frič: Paměti I, ed. V. Cvejn, 1957, s. 150. ■ LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1159

Autor: Vojtková, Milena