Vocel, Jan Erazim

Jan Erazim
Vocel
23. 8. 1802
Kutná Hora
16. 9. 1871
Praha
Dramatik, básník, prozaik, publicista.

Křtěn Jan Křtitel Erazim, obvykle používal podobu příjmení Wocel, německé práce pode­pisoval Johann Erasmus W. – Otec byl kance­listou kutnohorského magistrátu a kontrolorem městských důchodů. V. strávil mládí v rodišti, kde také vychodil německou normální školu. Od 1817 studoval na německém piaristickém gymnáziu v Praze na Novém Městě, přitaho­vala jej však čeština a česká literatura. Po ma­turitě (1823) absolvoval jeden ročník filozofie, v následujícím roce navštěvoval přednášky o zemědělství. V dalším studiu filozofie chtěl pokračovat ve Vídni, tíživé existenční pomě­ry jej ale 1825 přiměly přijmout místo učitele češtiny a latinské filologie u hraběte Otakara Černína. Tím započala jeho mnohaletá dráha vychovatele ve šlechtických rodinách (mj. u markýzy Pallavicini, Leopolda Sternberga, knížete Maxe ze Salm-Salmu, hraběte Kálno­kyho a Františka Arnošta Harracha), s nimiž pobýval ve Vídni, Uhrách, v Čechách i na Mo­ravě a hojně cestoval po západní a jižní Evro­pě. V té době si osvojil několik dalších jazyků (francouzštinu, italštinu, dánštinu, holandšti­nu), svůj zájem obrátil i ke studiu matemati­ky, přírodních věd (mineralogie), a především národní historie a archeologie. Ve druhé polo­vině třicátých let se začal sbližovat s brněn­ským a částečně i pražským vlasteneckým okruhem (1839 se stal členem Matice české) a publikoval své první česky psané básnické pokusy. Zajištěn důchodem usadil se 1842 na­trvalo v Praze. Navázal úzké přátelství s F. Pa­lackým a P. J. Šafaříkem, kterému vypomá­hal na cenzorském úřadě. 1843–50 redigoval ČČM, 1843 se stal členem KČSN, t. r. stál u zrodu Sboru archeologického (od 1854 před­sedou). 1848 se jako kapitán polovojenského uskupení Svornost a člen Národního výboru aktivně účastnil politického dění, později byl zvolen poslancem za Kutnou Horu na obno­vený zemský sněm, za Poličsko poslancem říšské rady. Po rozehnání ústavodárného sně­mu v Kroměříži se stáhl z politického živo­ta a cele se věnoval vědecké práci. 1850 byl jmenován mimořádným, 1862 řádným profe­sorem archeologie, dějin umění a české lite­ratury na pražské univerzitě (jeho základním odborným dílem byl Pravěk země české I–II, 1866, 1868). Značně rozsáhlá byla V. celoži­votní vlastenecká a odborná publicistika. Byl členem řady zahraničních vědeckých institucí a je pokládán za zakladatele české archeolo­gie. Zemřel v devětašedesáti letech, pochován je na Olšanských hřbitovech.

Už jako gymnazista napsal řadu her k pří­ležitostným ochotnickým představením, která o prázdninách pořádali kutnohorští studenti. Hrálo se německy i česky, nejprve v mázhauzu starobylého domu V. rodičů, později v kres­lírně hlavní školy. Hry byly zřejmě divácky úspěšné, V. je však považoval za začátečnické pokusy a záhy je spálil. Dochovaly se pouze dvě: deklamativní osudová tragédie Die Rache (Pomsta, 1820), odehrávající se 1520 ve Švéd­sku, a veršovaná sentimentálně romantická rytířská truchlohra Harfa s určujícími moti­vy nevinnosti, touhy po moci, zrady a trestu, umístěná do pohanské doby za panování kní­žete Neklana, kterou V. otec tajně zaslal k vy­dání J. H. Pospíšilovi. Autor se v ní pokoušel využít prvky vysokého stylu k navození pocitu vznešenosti a tragiky, pro přílišnou rétoričnost, a hlavně pro naprostý nedostatek dramatickéhoděje se však premiéra (s hudbou J. N. Škrou­pa) ve StD stala zároveň derniérou. Pouze ze vzpomínek jsou jménem známy dramatická romance Krvočíše (1821), oslavující Karla IV., jenž dal do Čech přivézt vinnou révu, hra Der Schwur (Přísaha, 1821) a historické drama Výpalné, vyzdvihující udatnost kutnohorských horníků v čase husitských válek. Tato hra, pro­vedená 1821 v historickém prostředí Vlašského dvora v Kutné Hoře, zaujala mladého J. K. Tyla natolik, že jej podnítila k prvním dramatic­kým pokusům. Rukopisným torzem zůstalo pozdější německy psané drama Torrigiani (1827). Časopisecky uveřejnil V. dvě nenároč­né komedie související s jeho vychovatelským působením Der Sterndeuter (Hvězdopravec) a Das Trauerspiel (Truchlohra). K psaní v čes­kém jazyce se vrátil v polovině třicátých let vlasteneckými básněmi, opěvujícími pod vli­vem západoevropského romantismu slavnou českou historii, jež uspořádal do cyklů Pře­myslovci (1839), Elegie beskydské (1839), Meč a kalich (1843) a Labyrint slávy (1846).

Šifry

E. W., J. E. V., J. E. W., V., Vo, W.

Hry

Harfa, t. 1825, StD 1837 s tit. Harfa aneb Vina a trest; Der Sterndeuter, t. in Jugendfreund [Wien] 2, 1832; Das Trauerspiel, t. tamtéž 3, 1833.

Prameny a literatura

Archiv Kutná Hora: rkp. tragédie Die Rache. LA PNP: osobní fond, inventář → D. Lábusová, 1998. ■ K. V. Seydler: Seznam spisův J. E. V., Věstník bibliografický 4, 1872, s. 83. ■ Ref. Harfa: nesign. [F. B. Tomsa], Čechoslav 6, 1825, s. 72; Chmelen­ský, Česká včela 4, 1837, s. 7; K. Püner, Květy 4, 1837, příl. 9, s. 35●; J. K. Tyl: Předmluva k první­mu vydání sebraných spisů z r. 1844, Sebrané spi­sy II, 1908, s. 792–795●; nekrology: ▲[J. Neruda], Národní listy 17. 9. 1871 → Česká společnost II, 1960; nesign. [J. Barák], Svoboda 1871, s. 409●; J. Malý: E. V., 1872; P. M. Veselský: J. E. V., ro­dák kutnohorský, Koruna česká [Kolín] 15. až 25. 3. 1876; V. Vlček: U kolébky J. E. V., Posel z Prahy 28. 8. 1876; nesign. [J. Neruda]: J. E. V., Humoris­tické listy 23, 1881, s. 282 → Podobizny I, 1951; sb. Slavnost na počest stých narozenin J. E. V., 1903; L. Niederle, V. Birnbaum, A. Novák: J. E. V., 1922; J. B. Čapek: Duch české literatury předbřez­nové a předmájové, 1938, s. 117; F. Strejček: Pro­rok konečného vítězství Slovanů, Naši bojovníci pérem, 1948, s. 84–99; K. Sklenář: J. E. V., 1981; J. Hedvičáková: K dramatickému pokusu J. E. V., Naše řeč 76, 1993, s. 83–88 [Harfa]. ■ Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach [Wocel]; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1157–1158

Autor: Vojtková, Milena