Vlček, Václav

Václav
Vlček
1. 9. 1839
Střechov u Kácova
17. 8. 1908
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Prozaik, dramatik, kritik a publicista.

Podepisoval se Vácslav V. – Pocházel z rol­nické rodiny, měl osm sourozenců. Základní školu vychodil v Kácově, třetí třídu navště­voval v Amerlingově Budči v Praze. Po stu­diích na Akademickém gymnáziu (1852–60) pokračoval na filozofické fakultě, absolvoval 1864. Už 1863–65 byl suplentem na Akade­mickém gymnáziu, pak působil v Českých Budějovicích na gymnáziu a vyšší dívčí ško­le (učil češtinu, němčinu a klasické jazyky). Vyvíjel tu různorodé kulturní aktivity: Založil ochotnické divadlo, přednášel a podporoval spolek Budivoj, 1866 zorganizoval Tylovu slavnost. 1867 se na popud bratří Grégrů vrá­til do Prahy a nastoupil do redakce Národních listů. Spolupracoval i s jinými periodiky (Hlas, Obrana). 1868 se oženil s Annou Kurzovou, dcerou učitele ze svého rodného kraje, na jejíž výchovu působil od jejího mládí. Z osmi dětí narozených v manželství čtyři zemřely v útlém věku. 1871 založil reprezentativní populárně­-naučnou, kulturně-politickou a literárně­-uměleckou revui Osvěta, kterou až do konce života redigoval, vydával, řídil i distribuoval s manželčinou pomocí. Zpočátku ojedinělé periodikum získalo autoritu i značnou oblibu mezi českou společností, díky V. organizač­ním schopnostem bylo úspěšné i komerčně. Postupně však ztrácelo kontakt s dobou a kon­zervativním vlasteneckým postojem, zejména v oblasti umění, působilo retardačně (polemi­ky s Lumírem v sedmdesátých letech, důraz­né odmítnutí naturalismu a moderny, urputná obrana pravosti Rukopisů v letech osmdesá­tých a devadesátých). Mezi stálé spolupracov­níky Osvěty a V. osobní přátele patřili E. Krás­nohorská, F. Schulz a F. Zákrejs. 1872 obdržel stipendium Svatoboru a navštívil Německo, Švýcarsko a Francii. Od počátku šedesátých let se angažoval ve veřejném a politickém životě. Pracoval, většinou ve funkci jednate­le, v kulturních spolcích (Divadelní jednota, Jednota dramatických spisovatelů a skladate­lů českých, Svatobor, Matice lidu, Máj), byl předsedou literárního odboru Umělecké bese­dy (1875, 1877–78), 1874 inicioval ustanovení záhy zaniklé Jednoty českých spisovatelů, byl členem městské rady a obecního zastupitelstva Král. Vinohrad. Proslul jako řečník při roz­manitých kulturních a společenských akcích i na pohřbech, některé z projevů vydal spo­lu s příspěvky z Osvěty v knižních výborech (Tužby vlastenecké, 1879; I novému pokolení, 1904). Na sklonku života trpěl šedým zákalem a srdeční chorobou. Zemřel ve své vile Osvěta na Král. Vinohradech, byl pohřben na Vino­hradském hřbitově.

Dcera Ludmila V., manželka herce F. Matě­jovského, se stala herečkou (1891–1921 člen­ka činohry ND).

V. byl plodným autorem: psal historickou prózu (Jan Pašek z Vratu, 1867; Paní Lichnická, 1870, dramatizaci s názvem Bílá paní na zám­ku Lichnickém aneb Na dušičky uvedla 1872 Švandova společnost v Plzni; Ctibor Hlava, 1874; Hvězda z Vícemilic, 1874; Dalibor, 1888; Golgota i Tábor, 1904; Syn svého lidu, 1904), obsáhlé romány ze soudobé společnosti (Vě­nec vavřínový, 1877; Zlato v ohni, 1882; Samo­hrady, 1889; Setník Halaburd, 1892; Černé je­zero, 1893), autobiografickou a vzpomínkovou prózu (V rodném hnízdě, 1902; V budečské škole I–II, 1902 a 1903; Kde Vltavu líbá Mal­še, 1905; Druhové z mládí, 1907; Sněhy a ledy, 1908), okrajově a bezúspěšně se pokoušel i o tvorbu básnickou.

V dramatice se V. hlavní doménou stalo historické drama. Soběslav zobrazuje boje o český trůn mezi Soběslavem a německým Ottou a zápasy mezi českými knížaty. Hra, koncipovaná jako historická kronika a při roz­víjení fabule spoléhající na postavu intrikán­ského žida Gideona, který stupňovanou a ra­finovanou mstou za hubení souvěrců uvádí do chodu dějinné události zásadního význa­mu, nápadně usilovala o naplnění shakespea­rovského vzoru. Tragédie Přemysl Otakar za­chycuje pád českého krále, který je pojat jako mesiášský vizionář, jemuž okolí nedovolí rea­lizovat smělé sny o spravedlivém světě. Také titulní hrdinka tragédie Vlasta je výjimečnou heroinou, obětující vše vášnivé obraně ná­rodní svobody; legendární námět dívčí vál­ky, oblíbený ve starší literatuře, V. upozadil.

V tragédii Milada dospěje českobratrská dív­ka k vraždě pronásledovatele své víry. Oproti prvním dvěma široce epickým, dějově místy nejasným dramatům se Vlasta, a zejména Mi­lada vyznačují jasnou stavbou, koncentrovaně směřující k závěrečné katastrofě, a jejich děj postupně vyrůstá ze situace a z rozpoložení ti­tulní postavy, nikoli z vnější intriky. Dvě verze elegicky laděné hry Eliška Přemyslovna po­ukazují k V. snaze dostát dobovým požadav­kům na dramatickou stavbu. První verze se vyznačuje rozbíhavým syžetem, v jehož kom­pozici má rozhodující funkci intrika, druhá je uzavřenější a soustředěně postupuje k efektní­mu závěru. V truchlohře Lipany zůstal V. nej­věrnější historickým událostem, které propojil s individuálními osudy postav, a přiblížil se tak soudobým představám o národní tragédii velkého slohu. Historické tragédie jsou pečli­vě členěny do pěti aktů a – s výjimkou Lipan, psaných prózou – zveršovány v poučeném, rytmicky bezchybném jambu. Charakteristic­ké jsou obsáhlé patetické monology, jejichž promyšlená gradace, efektní obrazy a rétoric­ké figury odrážejí autorovu řečnickou zkuše­nost. Historické náměty V. využíval k expli­citní manifestaci vlastenecké tendence; lásku k vlasti řadil mezi nejvyšší mravní imperativy a snažil se ji univerzalizovat. Jejím nositelem bývá idealizovaná hlavní postava, jejíž akcen­tovaná jedinečnost a výjimečnost ji vnějškově přibližuje podobě romantického titána. Poje­tí hrdinů se rozchází s tradicí i s historickou skutečností; např. Vlasta je obhájkyní demo­kratismu, Prokop Holý hlasatelem národní­ho smíru. Počátkem devadesátých let napsal

V. podle svého románu Samohrady jediné dra­ma ze soudobého života se symbolicky in­terpretovatelným názvem Povodeň. Usiloval v něm postihnout moderní senzibilitu a temati­zovat pocit vykořeněnosti a zmaru, proti němuž v konvenčně řešeném závěru postavil tradič­ní hodnoty jako nezpochybnitelné východis­ko. Po neúspěšných komediích z počátku své dramatické tvorby (aktovky Veselý pohřeb a Nesvorní, tříaktová historická veselohra Šachy) se pokusil i o dramatickou satiru (Re­belie v Kocourkově).

K divadlu se vyjadřoval v textech a kriti­kách, které publikoval v Osvětě. V sedmdesá­tých letech opakovaně kritizoval dramaturgii českého divadla, důrazně požadoval, aby se věnovala větší pozornost původním českým hrám. Napsal oslavné portréty O. Sklenářové­-Malé (ztělesnila hlavní postavy v jeho hrách), E. Peškové a F. Zákrejse. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl V. uznávaným autorem. Jeho romány patřily k nejčtenějším knihám, hry sklízely oficiální ocenění (Náprstkova cena za dramata Soběslav a Eliška Přemyslovna, první místo v soutěži o národní frašku pro novou Arénu Na Hrad­bách za Rebelii v Kocourkově), byly premiéro­vané v PD a obsazovány předními herci, tragé­die Lipany zahajovala 12. 6. 1881 činoherní představení v ND (r. F. Kolár). Od sklonku devadesátých let čelil ostré kritice nastupující literární generace (J. S. Machar, T. G. Masa­ryk, F. X. Šalda), která jej vinila z umělecké nemohoucnosti, zakrývané formálně pojatým vlastenectvím. Divadlo 20. století se s V. dra­matikou již zcela míjelo.

Hry

Veselý pohřeb, StD 1862; Šachy, PD 1864, i t.; Soběslav, t. 1865, Kramuelova spol. Aréna v Kra­víně 1872; Přemysl Otakar, t. 1865; Eliška Pře­myslovna, PD 1866, i t., přepracovaná verze PD 1876, i t.; Nesvorní, Švandova spol. Čes. Budějo­vice 1867; Milada, PD 1868, t. 1869; Rebelie v Ko­courkově, PD-AH 1869; Vlasta, PD 1871; Lipany, ND 1881, i t.; Povodeň, ND 1891, i t.

Teatralia

Zimní saisona na českém divadle I. Činohra, Osvě­ta 2, 1872, s. 466 – 476; Otilie Sklenářová-Malá, tamtéž 3, 1873, s. 458–464; Zimní saisona na čes­kém divadle. Činohra, tamtéž, s. 469–471; Česká literatura z českého divadla vypuzena!, tamtéž 4, 1874, s. 130–137, 160; Slovo obrany, tamtéž, s. 632–634 [J. J. Kolár: Magelona]; Eliška Peško­vá, tamtéž, s. 782–789; Vítězslav Hálek, tamtéž, s. 864–868 [nekrolog]; Z Pražského divadla, tam­též 5, 1875, s. 471–476, vše → Tužby vlastenec­ké, 1879; Divadelní rozhledy, tamtéž 13, 1883, s. 1131–1133 [F. Zákrejs: Červenobílá stolistka]; Květnové divadelní jubileum, Osvěta 18, 1888, s. 421–428 [O. Sklenářová-Malá]; František Zá­krejs, tamtéž 29, 1899, s. 401–417; Oslava založe­ní samostatného českého divadla, tamtéž 33, 1903, s. 82–86; O Františku Zákrejsovi, tamtéž 37, 1907, s. 685–703.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [obs. i rkp. her Nesvorní, Rebelie v Kocourkově], inventář → J. Wagner, 1966. NMd: sign. Č 1793, rkp. hry Rebelie v Kocourkově. Archiv ND: sign. r 2013, r 6017, opisy hry Vlasta. ■ ref. Veselý pohřeb: J. N. [Neruda], Hlas 13. 1. 1862 → České divadlo I, 1959; H. [V. Hálek]: Ná­rodní listy 14. 1. 1862●; ref. Šachy: H. [V. Hálek], tamtéž 10. 5. 1864; N. [J. Neruda], Hlas 11. 5. 1864 → České divadlo II, 1951 + zn. ∆, Hlas 16. 5. 1864 [polemika s V.]●; ref. Eliška Přemyslovna: J. N. [Neruda], Národní listy 20. 12. 1866 → České divadlo III, 1954; = [G. Pfleger Moravský], Poli­tik 21. 12. 1866; – s, Lumír 2, 1866, s. 381n., 397●; z., ref. Nesvorní, Budivoj 3, 1867, č. 28, s. 3n.●; ref. Milada: J. N. [Neruda], Národní listy 4. 7. 1868 → České divadlo IV, 1958; nesign., Květy 3, 1868, s. 223; F. K., Ruch 8, 1886, s. 383n.; Š. [M. A. Šimá­ček], Světozor 22, 1887/88, s. 383n.; ref. Rebelie v Kocourkově: V. G. [Guth], Pokrok 11. 9. 1869 + šifra uh, Politik 12. 9. 1869; * [J. Neruda], Národní listy 15. 9. 1869; V. Vávra, tamtéž 19. 9. 1869; nesign., Květy 4, 1869, s. 295●; ref. Vlasta: Δ [J. Ne­ruda], Národní listy 22. 4. 1871 → České divadlo IV, 1958; D. [J. Durdík], Světozor 5, 1871, s. 199n.; nesign., Květy 6, 1871, s. 135●; J. N. [Neruda], ref. Eliška Přemyslovna 2. verze, Národní listy 20. 4. 1876 → České divadlo V, 1966●; ref. Lipany: nesign., Pokrok 14. 6. 1881; Z. [V. V. Zelený], Čes­ké noviny 14. a 16. 6. 1881; uh. [V. Guth], Politik  15. 6. 1881; O. Hostinský, Národní listy 14. a 22. 6. 1881 → Studie a kritiky, 1974; S., Květy 3, 1881, d. 2, s. 115n.; F. L. H. [Hovorka], Divadelní listy 2, 1881, s. 160n.●; nesign. [J. Neruda]: V. V., Hu­moristické listy 23, 1881, s. 18 → Podobizny I, 1951; =: V. V., Světozor 18, 1884, s. 21–23; nesign.: V. V., Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 62n.; J. Ar­bes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 172n. → Theatralia 1, [1912]●; k šedesátinám: Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 16, 1898/99, s. 202; R., Světozor 33, 1898/ 99, s. 117; J. S. Machar, Naše doba 6, 1898/99, s. 469–474 → Knihy fejetonů II (18961900), 1902 [s V. odpověďmi a dalšími polemikami pod tit. Vlčkoviáda prvá až sedmá]●; ref. Povodeň: š. [J. Kuffner], Národní listy 2. 12. 1891; nesign., Čas 5, 1891, s. 811n.; P., Světozor 26, 1891/92, s. 36; α [J. Kamper], Zlatá Praha 9, 1891/92, s. 36; L. Šolc, Hlídka literární 9, 1892, s. 66●; J. Bo­rotínský: V. V., Divadlo 3, 1904/05, s. 76n.●; ne­krology: F. H. [Herites], Máj 6, 1907/08, s. 708n.; J. D. K. [Konrád], tamtéž, s. 727n.; V. Dyk, Lu­mír 36, 1907/08, s. 522–525; A. Novák: Přehled 6, 1907/08, s. 826–828; Zvon 8, 1907/08, s. 719n.; jv [Vodák], Čas 18. 8. 1908; F. X. Šalda: Novi­na 1, 1908, s. 512 → Kritické projevy VII, 1953●; D. Stříbrný: Dramata V. V., Naše doba 20, 1912/13, s. 735–743, 836–847; J. Božek: Několik pohle­dů do života V. V., Osvěta 43, 1913, s. 116–121, 188–192, 288–294; E. Krásnohorská: Památce V. V., Osvěta 50, 1920, s. 277–285, 337–344, 399 až 408; V. Brožová: Svaté touhy vlastenecké, in sb. Sacrum et profanum, 1998, s. 68–75. ■ LČL, Ma­saryk, Otto, Wurzbach; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1152–1155

Autor: Topolová, Barbara