Vinařický, Karel Alois

Karel Alois
Vinařický
24. 1. 1803
Slaný
3. 2. 1869
Vyšehrad (Praha-V.)
Autor hry, básník, překladatel, literární historik a kritik.

Otec byl obuvníkem, několik let strávil jako člen kapely ve Vídni. V. navštěvoval od 1809 německou piaristickou normální školu ve Sla­ném, 1813 přestoupil na tamní gymnázium. Zúčastňoval se ochotnických představení slánských studentů, ponejvíce jako nápověda. Od 1818 studoval v Praze filozofii, po dvou ročnících odešel ke strýci do Vídně, kde filo­zofická studia 1821 dokončil. Ovlivněn svým profesorem B. Bolzanem rozhodl se pro dráhu duchovního a vstoupil do pražského arcibis­kupského semináře. Když se stal vychova­telem dětí v rodině hraběte Šlika (1823–25), seminář dostudoval externě. Po absolutoriu 1825 získal místo ceremoniáře u pražské­ho arcibiskupa, 1829 se stal arcibiskupským tajemníkem. Přátelsky se stýkal s mnohými představiteli šlechty a kléru i s nejvýznamněj­šími příslušníky pražské a venkovské vlaste­necké inteligence – s J. Jungmannem, F. Palac­kým, F. L. Čelakovským, J. K. Chmelenským, J. V. Kamarýtem, J. Markem aj. 1833 mu byla na vlastní žádost přidělena fara v Kováni u Mladé Boleslavi, kde po šestnáct let kro­mě duchovní správy rozvíjel široké aktivity vlastenecké a osvětové, 1848 byl za mlado­boleslavský okres zvolen poslancem říšské­ho sněmu. Od 1849 zastával děkanský úřad v Týně n. Vltavou, 1855 byl jmenován viká­řem v Soběslavi. 1859 se vrátil do Prahy a pů­sobil jako kanovník na Vyšehradě, 1861 byl jmenován farářem vyšehradské kapituly (po­sléze byl pohřben na Vyšehradském hřbitově). Po celý život se soustavně vzdělával, věnoval se zejména lingvistice, dějepisu, národopisu, zeměpisu a archeologii. Byl členem mnoha vědeckých, kulturních, společenských a správ­ních institucí a spolků (KČSN, Český spolek historický, Akademický čtenářský spolek, Ma­tice česká, Svatobor aj.). 1860 dal podnět k za­ložení spolku pro vydávání teologických knih v českém jazyce Dědictví sv. Prokopa, stál u zrodu Časopisu katolického duchovenstva, který 1860–68 redigoval, od 1866 zasedal v okresním výboru karlínském, 1868 se stal čestným radou arcibiskupské konzistoře. V. se řadí k nejvýznamnějším národním budite­lům, nezanedbatelná byla jeho činnost didak­ticko-pedagogická, jíž se věnoval po celý ži­vot, 1863–65 také jako člen rakouské vyučo­vací rady (prosazoval zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka do škol, sestavil učebnice pro národní školy, zasadil se o stavby a rekon­strukce školních budov apod.).

V básnické tvorbě (veršovaná alegorie Sně­my zvířat, 1841; Varito a lyra, 1843; idealizu­jící básnický cestopis Vlast, 1863) kladl důraz především na formu. Dětem věnoval kromě slabikáře (Česká abeceda, 1839), čítanek (Čí­tanka malých, 1850) a české mluvnice soubo­ry krátkých próz a básní, často s náboženskou tendencí, z nichž některé zlidověly (Kytka, 1842; Druhá kytka básní, bajek, písní a poví­dek, 1845, aj.). Od studentských let překládal, zejména klasickou literaturu (Vergilius, Hora­tius, Homér aj.) a české humanisty (Hasištejn­ský z Lobkovic).

Svou jedinou divadelní hru, pětiaktovou tragédii Jan Slepý, zachycující poslední dny Jana Lucemburského, který 1346 padl v bitvě u Kresčaku, zbásnil časoměrným veršem vy­sokého stylu, neadekvátním dramatické formě. Myšlenkovým posláním bylo především oce­nit hrdinství českého krále a jeho vůli dostát čestně – přes četné dvorské intriky – závazkům vůči Francii. Jde o historicky poučené dílo (doplněno množstvím vysvětlivek k dobovým a místním reáliím), usilující žánrem a formou naplnit postuláty jungmannovců na původní české drama. Při zjevné absenci dramatické­ho konfliktu (většina dění se nadto odehrává mimo scénu) je však více epickým básnickým obrazem zaznamenávajícím a interpretujícím dějinné události než dramatem. Sám autor dílo označil jako „historický truchloděj“.

Pseudonymy, šifry

J. Slánský, K. Slánský, Karel Slánský, Karel V. Slanský, Karel V.; K. A. V., K. V., Redaktor, -ř-, W-ř-ý, -ž­

Hra

Jan Slepý, hrdinský král Čechů, StD 1847, i t. (pseud. K. V. Slanský).

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → H. Mikulová, K. Bílek, 2004. ■ Ref. Jan Slepý: A. Fähnrich, Ost und West 11, 1847, s. 559; Břetislaw [F. B. Mi­kovec], Bohemia 16. 12. 1847 → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; J. J. Melichar, Včela 15, 1848, s. 59; -a. [V. Vávra Haštalský], Lumír 11, 1861, s. 835●; S.: K. A. V., Světozor 2, 1868, s. 469, 473n.,481n.; L. J. Kovaříček: Život a práce K. A. V., Pae­dagogium 7, 1885, s. 469–475, 506–523, 537–556; F. Strejček: Jak se probouzela Mladá Boleslav, 1930, s. 5, 24–28, 39, 43, 45–47, 53, 57–59, 64, 68, 76, 78, 96n., 146, 158, 163n., 170; P. Komers, V. Petrbok in K. V.: Varito a lyra, 1996, s. 46–49, 50–52; M. C. Putna: Česká katolická literatu­ra v evropském kontextu 18481918, 1997, zvl. s. 171n.; J. Vomáčka: Severočeští Bolzanovci, Libe­rec – Ústí n. Labem 2000, s. 38, 43, 46, 61, 85, 139; M. Reissner: Opomíjený básník a teoretik, Ladění 8, 2003, č. 1, s. 38–40. ■ Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1150–1151

Autor: Vojtková, Milena