Viková-Kunětická, Božena

Božena
Viková-Kunětická
30. 7. 1862
Pardubice
18. 3. 1934
Libočany u Žatce
Dramatička, publicistka.

Roz. Novotná. – V dobovém tisku pseudonym připojován k příjmení i bez spojovníku. – Pocházela z devíti dětí (šest zemřelo v útlém věku) pardubického obchodníka s obilím a hostinského. Absolvovala osmitřídní dívčí školu, vyššího vzdělání jí soudobé možnos­ti studia žen nedovolily dosáhnout. Stala se učitelkou a vzdělávala se samostudiem. Hrála s divadelními ochotníky v Pardubicích a při­pravovala se na hereckou dráhu soukromým školením u O. Sklenářové-Malé. Po požá­ru ND zkušebně vystoupila v PD (Růžena, L’Arronge: Dcery pana Zajíčka, 19. a 21. 8. 1881), byla příznivě přijata, ale hereckou ka­riéru neznámo proč nenastoupila (většina li­teratury mylně uvádí, že její herecké ambice pohřbil požár ND). Od počátku osmdesátých let vyvíjela literární činnost, zprvu publikova­la v časopisech (Zábavní listy, Ruch, Lumír, Světozor, Květy, Zlatá Praha). 1884 se provda­la za cukrovarnického úředníka Josefa Vika, rodina se kvůli jeho zaměstnání několikrát stěhovala (Štětí, Duchcov, Most, Uhříněves, Český Brod). V manželství se narodily tři děti; dva chlapci zemřeli v dětství, dcera Vlasta se stala učitelkou. V. intenzivně působila v po­litice a v emancipačním hnutí. S vypjatým nacionalismem vystupovala na obranu čes­kých menšin v pohraničí a Slováků v Uhrách, sugestivní rétorikou si dobývala ohlas doma i v zahraničí (přednáška pro krajany v Ber­líně 1903 rozpuštěna policií). Její tempera­mentní politická aktivita nabývala leckdy kontroverzních projevů (známky dobového antisemitismu, demagogické skandalizování odhalení nepravosti Rukopisů, šovinistický výpad proti Ch. Masarykové). 1912 byla zvo­lena do českého zemského sněmu za Národní stranu svobodomyslnou (mimo Skandinávii první žena-poslankyně v Evropě), ve výkonu mandátu jí zabránily obstrukce místodržitele F. Thuna-Hohensteina. Po vzniku ČSR byla členkou Revolučního národního shromáždění a od 1920 senátorkou za stranu národnědemo­kratickou. 1919 ovdověla a 1922 se přestěho­vala k ovdovělé dceři na zámek v Libočanech (u Žatce). V podpoře a národním uvědomování české menšiny pokračovala i na Žatecku; byla předsedkyní Hraničářského komité a spolku Československé národní demokracie, působi­la v Národní jednotě severočeské a v ženském odboru Sokola. Byla členkou Spolku českých spisovatelů beletristů Máj a Klubu českých dramatiků. Za literární dílo byla 1927 zvolena členkou ČAVU (druhá žena po E. Krásnohor­ské). Podnikla několik cest po Evropě (Ně­mecko, Švýcarsko, Švédsko, Dánsko). Zemře­la v Libočanech, byla zpopelněna v pražském krematoriu ve Strašnicích a urna uložena na Kunětické hoře.

Beletristickou tvorbu V. pojila problema­tika současné ženy (citový život, mateřství, postavení v manželství, rodinné konflikty). Odvážně otevřený náhled, provázený demas­kováním pokrytecké morálky, předsudků a konvencí, kolísal mezi emancipovaným myšlením a tradičními postoji (např. mateř­ství jako bytostný a nejvyšší úkol ženství). Vedle povídek, rozsáhlejších románů (Minu­lost, 1895; Medřická, 1897; Vzpoura 1901; Pán 1905) a básnické sbírky Má lásko! (1908) psala cestopisné úvahy a fejetony (Švýcarské scenerie, 1902; Z cest, 1919), obrázky rázovi­tého podkrkonošského lidu vzdorujícího ně­meckému živlu (Dobytí severu, 1912), eseje a studie z oblasti ženské emancipace, politiky, literatury, divadla i spiritismu (Věřím, 1908; rozš. vyd. s tit. Vyznání, 1919; Dál!, 1912).

O divadelní hry se pokoušela údajně již od osmi let. Jako dramatička se představila 1890 dvěma vydanými pracemi: Fraškovi­tou jednoaktovkou Sběratelka starožitností a tříaktovým dramatem V bludišti, nesoucí­mi ještě stopy pozdně romantické dramatiky a zároveň předznamenávajícími zájem o žen­skou problematiku (ušlechtilé ideály a mravní síla umožní hrdince vyšvihnout se nad nízké rodinné a společenské prostředí). Následu­jící realističtěji pojatá dramata neopouštějí sociálněkritický tón a usilují o nový pohled na ženu. Pod pseudonymem Jan Bárta se po­koušela 1896 uplatnit v ND vážnou aktovku Matky a veseloherní obraz V rodině (o ne­uvedených a nevydaných hrách víc nevíme). Jednoaktovka V jařmu (původně zadaná ND pod názvem V pasti, dedikovaná O. Sklenářo­vé-Malé, která ztvárnila hlavní roli) ukazuje ženu trpící v nešťastném a duševně nerovném manželství, z něhož se ubita společenský­mi i právními stereotypy nemá sílu vymanit. V Neznámé pevnině morálně silná hrdinka, typická postava V., vyléčí skeptického flout­ka z životní letargie a pesimismu. Odhalení někdejší mužovy nevěry rozrývá ztišené stáří manželského páru v ibsenovsky laděné jed­noaktovce Co bylo, tragicky završené smrtí starce, který neunesl odchod ženy s vnučkou. Symbolistní a impresionistické dramatice se přiblížila jednoaktová hra Holčička sondujícíduši dospívající dívky. Ženská problematika dominovala i veselohrám, jimiž V. dosáhla di­váckého úspěchu, uznání kritiky a jimiž pro­nikla na zahraniční scény. Formálně dovedná, temperamentní a vtipně ironická Přítěž kari­kuje uplatňování individualismu (dle dobově módní filozofie M. Stirnera) v rodinných vzta­zích a připomíná emancipované intelektuálce povinnosti hospodyně. Dospělé děti ironicky konfrontují radikální feministické názory s ži­votní realitou. (Obě hry získaly Náprstkovu cenu.) Svižná satirická veselohra Cop se vtip­ně strefuje do zkostnatělé dívčí výchovy a po­kryteckých zásad domnělé mravnosti. Poslední z veseloher Representantka domu upadá k po­stupům frašky, na něž je poněkud tendenčně naroubován problém předmanželské čisto­ty. Ze zkušeností a poznatků z Podkrkonoší, kde se V. snažila proniknout do fenoménu spiritismu, těží dramatická vize Lidé. Pod ovzduším „duchařů“ lze znovu nalézt femi­nistické téma: Ženu toužící po čemsi hlubším a ideálním, narážející na konvence všedního života, v partnerském vztahu na omezeného a hmotně založeného muže. Jádro hry spočívá v konfliktu idejí s pozemským životem. Vedle standardních dramatických postav vystupují redukované typy (Zahalený člověk, Zubožený člověk) a abstrakta. Netradiční útvar prozrazu­je inspiraci dramaty M. Maeterlincka. Inscená­tory nalezl až po válce (1920 se jej pokoušel rehabilitovat K. H. Hilar, k premiéře 1923 hru dovedl V. Vydra). Ve své době patřila V. k nej­plodnějším dramatickým autorům, její hry uvádělo poprvé ND (osm premiér mezi 1896 až 1911), odkud zpravidla putovaly na brněn­ské, plzeňské a vinohradské jeviště či do ho­lešovické Uranie a dlouho patřily k oblíbeným kusům ochotnických scén. Byly překládány a hojně uváděny v zahraničí: Přítěž ve Víd­ni (1903, 1908), Drážďanech (1906, 1907, 1909), Záhřebu (1908), Geře (1908), Greizu (Durynsko, 1908), Lipsku (1908), Poznani (1908), Moskvě (1909); Holčička v Záhřebu (1908), Lublani (1910), Paříži (1912); Cop v Záhřebu (1907), Novém Sadu (1907), Paříži (1912). Dramatická tvorba V., vyjma jedno­aktovky Holčička nepřesahující úroveň běž­né repertoárové produkce, přinášela aktuální společenskou problematiku, zejména ženskou otázku. Úzká vazba na dobové problémy za­jistila poněkud tezovitým hrám značný ohlas a úspěch, ale také způsobila jejich nedlouhou životnost.

V několika esejistických studiích o divadle, uveřejňovaných povětšině ve fejetonní rubri­ce Národních listů, stavěla V. do středu svých úvah herce a jeho práci. Vzorem opravdové­ho „bolestného tvůrčího procesu“, v němž se má herec v každé postavě cele vydat, jí bylo herectví H. Kvapilové (ztvárnila několik rolí v jejích hrách a pojilo je přátelství). V. po­střehla měnící se roli režie, přisvojující si stále více zodpovědnosti za výsledný jevištní tvar. Ve svém zaujetí pro herce však nahlížela tento proces negativně, neboť herec splývá s celkem „ne proto, že celek tvoří, ale že je pro celek formován“. S teoretizujícími statěmi (Excel­sior, Herec a člověk, Ještě o divadle) úzce souvisely analytické portréty hereček H. Kva­pilové, I. Grégrové a M. Hübnerové.

Pseudonymy, šifry

Ignota, Jan Bárta, Julia Ugnota, X. Ignota

Hry

Sběratelka starožitností, t. 1890, slovinsky s tit. Starinarica, Lublaň 1896; V bludišti, t. 1890; V jař­mu, ND 1896, t. 1897; Neznámá pevnina, ND 1898, t. 1899; Přítěž, ND 1901, i t., přepr. t. 1919; Co bylo, ND 1902, i t.; Srazit [dram. scéna], t. in Květy 24, 1902, d. 1, s. 20–30, Dramatický sbor Dělnické besedy v Karlíně 1903; Cop, ND 1904, t. 1905; Holčička, t. in Květy 26, 1904, d. 2, s. 300–313, kn. 1905, i ND; Lidé, t. in Květy 29, 1907, d. 2, s. 19–33, 158–170 a 311–322; kn. 1909, ND-StD 1923; Špalíček [dram. scéna], t. in Květy 31, 1909, d. 2, s. 25–43; Dospělé děti, ND 1909, i t.; Repre­sentantka domu, ND 1911, i t., přepr. t. 1920; Princ Heliodor, ochotn. Libočany po 1921.

Teatralia

Divadlo, in Věřím, 1908, s. 111–150; Vyznání (Dílo B. V. K. II), 1919 [obs. O Haně Kvapilové, 1907; Excelsior, 1907; Isa Grégrová, 1908; Herec a člo­věk, 1908; Ještě o divadle, 1908; Marie Hübnerová, 1916].

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [obs. i dvě rkp. verze hry Princ Heliodor, rkp. fragmentů Nevěsta a Doba], inventář → J. Wagner, J. Pacltová 2004. NMd: tis­ky [mj. V. K. Vzpomínky členů Máje], rukopisy [def. verze hry Lidé], korespondence [K. H. Hila­rovi, M. Hübnerové, M. Laudové-Hořicové, O. Sklenářové-Malé, A. Volfové, J. Mošnovi, K. Muškovi, L. Novákovi aj.]. ■ Nesign. [J. Ne­ruda]: B. V. K., Humoristické listy 30, 1888, s. 20 → Podobizny III, 1954; ref. V bludišti: Astur. [H. G. Schauer], Literární listy 11, 1890, s. 344; P., Hlídka literární 7, 1890, s. 344●; ref. V jařmu: -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 31. 12. 1896 a 7. 1. 1897; -z.-, Lumír 25, 1896/97, s. 132; K. [F. V. Krejčí], Rozhledy 6, 1896/97, s. 364; nesign., Světozor 31, 1896/97, s. 107; J. K. [Kvapil], Zlatá Praha 14, 1896/97, s. 107n.; J. Flekáček, Vlasť 13, 1896/97, s. 367; Olga P. [P. Moudrá], Žen­ský svět 1, 1896/97, s. 46; š. [J. Kuffner], Národní listy 1. 1897; F. Zákrejs, Osvěta 27, 1897, s. 171n. ●; ref. Neznámá pevnina: J. [Vodák], Čas 12, 1898, s. 790n.; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas ná­roda 6. 12. 1898; nesign., Právo lidu 6. 12. 1898; -š. [J. Kuffner], Národní listy 6. a 9. 12. 1898; a…ž, Samostatnost 2, 1898, s. 399; Quidam [F. X. Šalda], Literární listy 20, 1898/99, s. 165 + šifra F. X. Š., Lumír 27, 1898/99, s. 131n., 192 → Kritické proje­vy IV, 1951; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 16, 1898/99, s. 58; Olga P. [P. Moudrá], Ženský svět 3, 1898/99, s. 9; P., Světozor 33, 1898/99, s. 58; K. K. [Kamínek], Moderní revue 5, 1898/99, sv. 9, s. 94; Kj. [F. V. Krejčí], Rozhledy 8, 1898/99, s. 279; nesign., Česká revue 2, 1898/99, s. 490; nesign. [F. Zákrejs], Osvěta 29, 1899, s. 184n.; ref. Přítěž: O. F. [Fastrová], Divadelní listy 2, 1900/01, s. 81–83; tamtéž, s. 188–190, 211–213 [zrcadlo kritik]; H. [H. Jelínek], Lumír 29, 1900/01, s. 196; K. [F. V. Krejčí], Rozhledy 10, 1900/01, s. 349–351; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 18, 1900/01, s. 131; K., Zvon 1, 1900/01, s. 203; K. [J. Kamper], Česká revue 4, 1900/01, s. 741; nesign. [J. Vodák], Čas 1. 1901; Ar…ti [A. Kraus], Politik 13. 1. 1901; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas ná­roda 13. 1. 1901; -š. [J. Kuffner], Národní listy 9. a 13. 1. 1901; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 15. 1. 1901; r., Obzor literární a umělecký 3, 1901, s. 45n.; F. Zákrejs, Osvěta 31, 1901, s. 157; nesign., Samostatnost 5, 1901, s. 29●; ref. Co bylo: O. F. [Fasterová], Divadelní listy 3, 1901/02, s. 218; -s-[A. B. Dostal], Lumír 30, 1901/02, s. 239; -α­[J. Kamper], Obzor literární a umělecký 4, 1901/02, s. 167n.; J. Lý. [Ladecký], Meziaktí 2, 1901/02, č. 170; K. [F. V. Krejčí], Rozhledy 12, 1901/02, s. 679; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 252; K., Zvon 2, 1901/02, s. 351; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 12. 3. 1902; š. [J. Kuffner], Národní listy 12. 3. 1902; Ar…ti [A. Kraus], Politik 12. 3. 1902; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 12. 3. 1902; nesign. [J. Vodák], Čas 12. a 13. 3. 1902; in. [A. Nečásek], Česká demokra­cie 14. 3. 1902; nesign. [F. Zákrejs], Osvěta 32, 1902, s. 362; A. N. [Novák], Ženský svět 6, 1902, s. 81●; nesign., ref. Srazit: Divadelní listy 4, 1902/ 03, s. 215●; ref. Cop: nesign. [J. Vodák], Čas 13. 12. 1904; nesign., Hlas národa 13. 12. 1904; š. [J. Kuffner], Národní listy 13. 12. 1904, 14. a 16. 1., 2. a 23. 2. 1905; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 14.12. 1904; F. X. H. [Hodač], Lidové noviny 15. 12. 1904; Ar…ti [A. Kraus], Politik 15. 12. 1904; P. Maternová, Ženský svět 8, 1904, s. 273; M. Fučík, Divadlo 3, 1904/05, s. 156n.; H-a., Máj 3, 1904/05, s. 222; Nemo. [K. B. Mádl], Zla­tá Praha 22, 1904/05, s. 118; J. Lý. [Ladecký], Zvon 5, 1904/05, s. 119n. + podeps. vl. jm., Osvě­ta 35, 1905, s. 179n.; nesign., Ženský obzor 5, 1904/05, s. 222; Osten., Divadelní list Máje 1, 1905, s. 10●; ref. Holčička: ; -ý [J. Ladecký], Diva­dlo 3, 1904/05, s. 274; O. T. [Theer], Lumír 33, 1904/05, s. 341; K. [R. J. Kronbauer], Máj 3, 1904/ /05, s. 454; nesign., Přehled 3, 1904/05, s. 456; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 274n.; ○ [J. Vrchlický], Zvon 5, 1904/05, s. 446; nesign. [J. Vodák], Čas 18. 3. 1905; š. [J. Kuffner], Národní listy 18. 3. 1905; Ar…ti [A. Kraus], Politik  18. 3. 1905; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 18. 3. 1905; Osten., Divadelní list Máje 1, 1905, s. 108n.; J. La­decký, Osvěta 35, 1905, s. 553●; ref. Dospělé děti: uj., Akademie 13, 1908/09, s. 384; O. Theer, Česká revue 2, 1908/09, s. 507; nesign., Divadlo 7, 1908/09, s. 353; FXŠ [Šalda], Novina 2, 1908/09, s. 344 → Kritické projevy VII, 1953; O. Fischer, Přehled 7, 1908/09, s. 548; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 383n.; KMČ. [Čapek Chod], Zvon 9, 1908/09, s. 478; S. P., Ženský obzor 8, 1908/09, s. 82; š. [J. Kuffner], Národní listy 20.4. 1909; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 20. 4. 1909; nesign. [J. Vodák], Čas 20. 4. 1909; J. Hilbert, Ven­kov 20. 4. 1909; -jm- [J. Mahen], Lidové noviny 21. 4. 1909; B-r. [J. Bor], Samostatnost 13, 1909, s. 229; K. Čvančara, Osvěta 39, 1909, s. 564●; ref. Representantka domu: nesign. [J. Reichmann], Divadlo 9, 1910/11, s. 180; J. K. [Kamper], Lumír 39, 1910/11, s. 232–234; Dr. K. [R. J. Kronbauer], Máj 9, 1910/11, s. 205; KMČ. [Čapek Chod], Zvon 11, 1910/11, s. 269; M. Rutte, Moderní re­vue 17, 1911, sv. 23, s. 299; Nemo. [K. B. Mádl], Zlatá Praha 28, 1910/11, s. 202; O. S., Ženský obzor 10, 1910/11, s. 50; nesign., Čas 8. 1. 1911; -r. [R. J. Kronbauer], Hlas národa 8. 1. 1911; T. [V. Tille], Národní listy 8. 1. 1911; -K., Právo lidu 8. 1. 1911; J. Hilbert, Venkov 8. 1. 1911; -jm- [J. Mahen], Lidové noviny 1. 1911; K. Čvanča­ra, Osvěta 41, 1911, s. 153; P. Maternová, Ženský svět 15, 1911, s. 26●; J. Máchal: Dějiny českého dramata, 1917, s. 221n.;●; k šedesátinám: M. Hý­sek, Kmen 3, 1921/22, s. 271; F. Sekanina, Zvon 22, 1921/22, s. 650; L. Baudyšová, Ženský obzor 18, 1921/22, s. 131; K. H. [Hikl], Cesta 5, 1922/23, s. 87; ref. Lidé: Et [E. Tréval], Zvon 23, 1922/23, s. 266; nesign. [J. Hilbert], Venkov 1. 1923; Kazetka [K. Z. Klíma], Lidové noviny 14. 1. 1923; MilNý [Novotný], Národní listy 17. 1. 1923; nv., Právo lidu 14. 1. 1923; M. M. [Majerová], Rudé právo 14. a 16. 1. 1923; J. P. [Petr], Česko­slovenské divadlo 1 (6), 1923, s. 54; Z. Hásková, Lumír 50, 1923, s. 163, 384●; k sedmdesátinám: V. Brtník, Zvon 32, 1931/32, s. 620; jv. [Vodák], České slovo 7. 1932; A. Novák, Lidové noviny 30. 7. 1932; X [A. S. Mágr], Prager Presse 30. 7. 1932; vr [V. Ryba], Právo lidu 30. 7. 1932; red., Československé divadlo 15 (10), 1932, s. 203●; V. Minařík: B. V.-K., 1932; r. [V. K. Müller]: B. V.-K. a divadlo, Národní divadlo 10, 1932/33, č. 3, s. 2–4; A. Chaloupka: Dramatické dílo B. V.-K., Česko­slovenské divadlo 15 (10), 1932, s. 242–244; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 53, 235, 236●; ne­krology: HJ [Jelínek], Lumír 60, 1933/34, s. 296; P. [J. J. Paulík], Rozpravy Aventina 9, 1933/34, s. 107; -btk- [V. Brtník], Zvon 34, 1933/34, s. 407; p. [A. M. Píša], Právo lidu 18. 3. a 20. 3. 1934; od., Lidové noviny 19. 3. 1934; jv. [Vodák], České slovo 20. 3. 1934; A. Vetterová-Bečvářová + V. Sís + R. Jesenská + V. K. Müller, Národní listy  20. 3. 1934; G. [F. Götz], Národní osvobození  20. 3. 1934; X [A. S. Mágr], Prager Presse 20. 3. 1934; K. Kramář + J. O. Novotný, Národní listy  22. 3. 1934; tamtéž 23. 3. 1934 [z pohřebních pro­jevů J. S. Machara, L. Rašína aj.]; Dr. F. Herman, Československé divadlo 17, 1934, s. 82n.; b., tam­též, s. 83n.●; J. Voborník: B. V.-K., 1934 [obs. bib­liografii od F. Páty]; J. Sajíc: B. V. K., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Te­tauer, 1941, s. 186–192; DČD III; M. Neudorf­lová-Lachmanová: České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci, 1999, s. 221, 280; I. Jusová: Feminismus na jevišti Národního divadla?, Divadelní revue 13, 2002, č. 3, s. 3–16; P. Štěpánková: „Slovutná paní“ B. V. K., Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 89, Brno 2004, s. 261–276 + Dramatická tvorba B. V. K. v kontextu vývoje českého divadla, SPFF BU 2006, ř. Q – Theatralia 9, s. 165–188 + „Když jdu, tak jdu.“ Nezadržitelná B. V.-K., in sb. V blud­ném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako para-doxy modernity, eds. P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová, 2006, s. 14–37 + Hilar křísí zne­uznané Lidi. Dramatická tvorba B. V. K. na naší první scéně, Divadelní revue 18, 2007, č. 2, s. 35–49; H. Železná: „Případ V.-K.“ Příspěvek ke studiu kritického myšlení o ženě a v ženě, dipl., FF JČU 2007; http://www.libocany.cz (obec-his­torie-kroniky-kronika v datech. Léta 1918–1938), přístup 20. 6. 2013. ■ Komenský, LČL, Masaryk, Otto; NAlb, Lublaň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1142–1146

Autor: Ježková, Petra