Vávra Lomnický, Jan

Jan
Vávra Lomnický
10. 5. 1792
Dolní Lomnice (Lomnice nad Popelkou)
27. 8. 1866
Praha
Překladatel.

Vl. jm. Jan Antonín V., psán též Jan Nepomuk či Jan Nepomucký V. Podle rodiště přijal jmé­no Lomnický. – Pocházel z rodiny sedláka. Vychodil farní školu v rodném městě a vyučil se tkalcem. Studovat začal až v devatenácti letech na gymnáziu v Jičíně (1811), pokra­čoval na filozofii v Praze, kde ho ovlivnili vlastenecky smýšlející přátelé (V. K. Klicpe­ra, V. Hanka, F. B. Tomsa). Po studiích pra­coval nejprve v kanceláři krajského úřadu kouřimského v Praze, pak v zemské účtárně, kde v hodnosti oficiála působil až do odchodu na odpočinek. V. zájem o literaturu podnítilo setkání s nakladatelem J. H. Pospíšilem, jemuž pomáhal vést pražskou tiskárnu v Liliové ul. 1828 se oženil s jeho dcerou Annou, v man­želství se narodilo osm dětí. Na konci 1835 byl přijat na pražskou univerzitu jako suplující profesor české řeči a literatury (místo náhle odvolaného F. L. Čelakovského) a působil tu do 1839. Češtinu vyučoval později ve stavov­ském konviktu na německé reálce, v první sou­kromé škole pro výuku tohoto jazyka, kterou sám zřídil, a posléze na pražské polytechnice (za revoluce 1848 bezplatně, pak až do smr­ti jako suplující profesor). 1849 byl zvolen zemským poslancem za Jičín a Lomnici n. Popelkou. Zemřel na choleru za pruské oku­pace Prahy, pohřben je na Olšanských hřbi­tovech.

Literární činnost V. se omezila na překla­dy prózy a dramatu. Pro mládež překládal povídky soudobých německých spisovatelů (H. Zschokke, Ch. Schmid, P. Körber). Z pera soudobých německých a rakouských autorů pocházely i všechny divadelní hry, které vo­lil ke svým překladům. Nejpočetněji zastou­penou autorkou byla plodná a ve své době velice oblíbená Ch. Birch-Pfeifferová, následo­vaná A. v. Kotzebuem, R. Benedixem, L. Feld­mannem ad. Překlady byly uváděny na jeviš­ti StD a později PD. Jediný kus francouzské provenience, Hrabě z Letoriéru, byl s největ­ší pravděpodobností přeložen z německého převodu, jak bylo tehdy obvyklé. Zatímco první překlad (Kotzebue: Což si mne žádná nevezme) byl při jevištním uvedení (1835) hodnocen jako zdařilý a nenucený, vyznaču­jící se dobrou češtinou a oplývající slovní­mi hříčkami, pozdější překlady, případně je­jich uvedení z let padesátých a šedesátých, byly už zhusta kritizovány za chabou a všed­ní jazykovou úroveň i za časté prohřešky proti správné češtině. Přesto se na pražském repertoáru udržely do sedmdesátých let, u kočujících společností a u ochotníků ještě déle.

Pseudonymy a šifry

J. Vávra Lomnický, J. V. Lomnický, J. Lomnický, Lomnický, Jan N. Wáwra, Jan Nep. Wawra, V. L., J. V. L., V. K.

Překlady

A. v. Kotzebue: Což si mne žádná nevezme? [Das Epigramm], StD 1835 (podeps. Jan N. Wawra), t. 1836 s tit. Epigramm aneb Což si mne žádná ne­vezme? (podeps. Jan Nep. Wáwra); A. W. Iffland: Advokáti, StD 1844; J. Franulová v. Weißenthurn: Elisena, kněžna Volharská aneb Les u Sibině, StD 1845; Ch. Birch-Pfeifferová: Štefek Langer z Hlo­hova aneb Holandský krb, StD 1845, s tit. Cař a provazník aneb Štefek Langer z Hlohova, PD 1871; R. Benedix: Vězení, StD 1853, i t.; J. Fra­nulová v. Weißenthurn: Statek Lhota aneb Výhra z velké loterie, Pštroska 1853, t. s tit. Statek Lhota 1854; J.-F.-A. Bayard, Dumanoir: Hrabě z Letorié­ru aneb Jak se přízeň získá, Pštroska 1854, i t. s tit. Vicomt z Letorièru aneb Jak se přízeň získá; Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowood­ský, StD 1855, t. 1868 [2. opr. vyd.]; K. Blum: Vý­roční trh v Miloticích, Pštroska 1855, i t.; I. F. Cas­telli: Petr a Pavel, Pštroska 1856, t. 1866 [2. opr. vyd.]; Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Ďáblova bařina, t. 1858, s tit. U ďáblova potoka aneb Ná­mluvy na Šumavě, Novom. 1859; Ch. Birch-Pfeif­ferová dle F. Bremerové: Matka a syn, StD 1859; táž: Kateřina II. aneb Zjevení u hrobu, Novom. 1859; O. Redwitz: Filipina Velserová aneb Ví­tězství lásky nad otcovským srdcem, StD 1860; Ch. Birch-Pfeifferová: Kolovrátkář a jeho scho­vanka, Novom. 1860; táž: Miláček Štěstěny aneb Babička a vnučka, StD 1861; T.-L. Danis: On jest hluchý, PD 1863 (šifra V. K.), t. s tit. Je hluchý! 1865; Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvor­ský, PD 1863; L. Feldmann: Účtovní rada a jeho dcery, PD 1863; R. Benedix: Ženit nebo neženit?, t. 1865, PD-AH 1871.

Prameny a literatura

Ref. př. Což si mne žádná nevezme: Dr. [J. K.] Chmelenský, Česká včela 2, 1835, s. 16; T. H. [J. K. Tyl], Květy 3, 1836, příl. 3, s. 11 → Divadelní referáty a stati, 1960●; X., ref. př. U ďáblova poto­ka, Lumír 9, 1859, s. 810●; ref. př. Filipina Velse­rová: R., Pražské noviny 4. 1. 1860; H. [V. Hálek], Národní listy 4. 6. 1861●; J. Neruda, ref. př. Sedlák Zlatodvorský, Hlas 1. 10. 1863 → České divadlo II, 1951; Národní listy 28. 8. 1866 [nekrolog]; M. Sza­bo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, 147. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1136–1137

Autor: Trávníčková, Markéta