Tyl, Josef Kajetán

Josef Kajetán
Tyl
4. 2. 1808
Kutná Hora
11. 7. 1856
Plzeň
Dramatik, překladatel, režisér, herec, kritik, prozaik a redaktor.

Vl. jm. Josef František Till, jméno Kajetán dostal při biřmování. Od 1825 se podepisoval Týl, od 1838 Tyl. – Narodil se jako první ze čtyř dětí (dvě zemřely) v chudé rodině vojen­ského hudebníka J. Tilliho, který se později živil krejčovinou a muzicírováním. Otec ho již v dětství cvičil ve zpěvu a hře na hudeb­ní nástroje. Během studií na Akademickém gymnáziu v Praze (1822–27) se T. stýkal s českými vlastenci (J. J. Langrem, J. V. Pe­likánem, K. Vinařickým). V Hradci Králové, kde gymnázium dokončil (1827–28), se sblížil s profesory J. Chmelou, a zvláště s V. K. Klic­perou, pod jehož vlivem začal psát vlaste­neckou poezii a historické povídky v duchu W. Scotta. 1828 se vrátil do Prahy a zapsal se na filozofii, záhy se dal zlákat nabídkou ře­ditele kočovné společnosti K. Hilmery. V břez­nu 1829 za ním odešel na venkov spolu s E. Bí­lem, J. A. Prokopem a M. Forchheimovou. Po­čátkem 1830 se musel kvůli odvodu vrátit do Prahy, pak znovu kočoval s německou he­reckou trupou (možná spol. E. Prevora). 1831 nastoupil místo pomocného účetního ve vo­jenské zásobovací kanceláři, aby se vyhnul vojenské službě. Souběžně vyvíjel intenzivní literární a žurnalistickou činnost: 1833 se stal po J. Hýblovi redaktorem týdeníku Jindy a ny­ní, 1834–36 redigoval jeho bezprostředního pokračovatele Květy české (přezvané 1835 na Květy). Překládal divadelní hry, psal původ­ní dramata pro česká představení ve StD, do nichž se zapojil i jako herec. 1834 založil a vedl scénu mladé generace, ochotnické Kajetánské divadlo na Malé Straně. Po roztržce v soubo­ru (konflikt s Máchou ad.) i ve StD se v září 1836 uvolnil z úřadu a na výzvu J. A. Pro­kopa, tehdy působícího u německé společnos­ti K. Fallerové, se vydal za touto skupinou, kterou dostihl ve Svídnici v pruském Slezsku. Po návratu 1837 nenastoupil zpět do místa, avšak ze svazku s armádou byl definitivně uvolněn až v prosinci 1842, kdy také získal nárok na výslužné. Obnovil hereckou a autor­skou spolupráci s českým divadlem, pokračo­val v literární činnosti, vydatně přispíval do České včely (1837–39), psal do almanachu Vesna, vydával Divadelní bibliotéku (1837–41, 5 sv.), navazující na Pünerovu knižnici Výbor di­vadelních her zahraničních. 1839 se po desetileté známosti oženil s herečkou Magdalenou Forch­heimovou, manželství ale nebylo šťastné. Po­čátkem čtyřicátých let se intimně sblížil s její mladší sestrou Annou, rovněž herečkou, která se stala jeho doživotní partnerkou a porodila mu osm dětí (poslední po jeho smrti). 1840 za­ložil a do 1842 řídil časopis Vlastimil, 1841–46 opět redigoval (s přestávkami) Květy, sborníč­ky veršů a próz Pomněnky určené ženám-vlas­tenkám, 1842 sborník České besedy. 1842 měl nastoupit jako režisér ve Stögerově Novém di­vadle v Růžové ul. (otevřeno 28. 9.), k angaž­má však na zásah pražského policejního pre­zidenta P. Mutha nedošlo. V dubnu 1846 jej nový ředitel StD J. Hoffmann ustanovil pla­ceným dramaturgem (de facto vedoucím) čes­kých her. 1848–49 se T. zapojil do revoluční­ho dění (byl setníkem sboru Svornost, členem Národního výboru a spolku Slovanská lípa) především žurnalistickou aktivitou, která mu napomohla k poslaneckému mandátu do říš­ského sněmu. Patřil k pravicovému křídlu české politiky, usilujícímu realizovat české požadavky parlamentní cestou (Rieger, Palac­ký, Brauner). Otevřel mu list Pražský posel, změněný z dvouměsíčníku (vycházel od 1846) na politický týdeník. Po jeho zastavení 1849 vydával krátce Sedlské noviny. Na sněmu ve Vídni a poté v Kroměříži však nevyvíjel žád­nou aktivitu. 1849 stanul v čele zprofesionali­zovaného českého souboru ve StD a vedl ho do října 1851, kdy ředitel Hoffmann jeho členům po zastavení zvláštní subvence od zemského výboru neobnovil smlouvy. 1851 redigoval obnovený list Pražský posel. Za tuhé reakce po porážce revoluce byl od srpna 1850 pod po­licejním dohledem, cenzura zakazovala jeho hry, žádost o divadelní koncesi mu byla pro politickou nespolehlivost zamítnuta. S propuš­těnými herci se uchytil u ředitele podřadné ně­mecké společnosti J. Kullase, stal se hlavním správcem a skutečným vůdcem počeštěného podniku. V prosinci 1852 při obnovování kon­cese na další rok úřady Kullasovi výslovně povolily hrát pouze německy. Ředitel docílil prodloužení českojazyčného provozu do Veli­konoc 1853, poté musel T. i čeští herci odejít. Několik měsíců bezvýsledně hledal uplatně­ní u kočujících divadel a znovu marně žádal o koncesi. Ztroskotal i záměr nakladatele Ko­bera vydávat T. spisy a početná rodina zůstala zcela bez prostředků. V červnu 1853 získal i s manželkou a švagrovou angažmá u F. Zöll­nera, který právě uzavřel nájemní kontrakts J. Štanderou. Do rekonstruované společnosti byl T. přijat na místo režiséra, působil tu jako artistický správce a herec. Obtíže kočovného života podlomily jeho zdraví, počátkem 1856 s plnou silnou propuknuvší jaterní choroba mu znemožnila pracovat a Štandera mu zastavil plat. V chudobě a nuzných podmínkách ze­mřel na štaci v Plzni, kde byl také pohřben.

Ve třicátých a čtyřicátých letech patřil k osobnostem, které tvůrčími i organizačními aktivitami formovaly českou kulturu a národ­ní život. Jako příslušník generace třicátých let byl ovlivněn romantickým světonázorem s demokratickými a sociálními ideály revolucí 1830 a 1848. V otázce vztahu svobody indivi­dua a svobody národního společenství, která názorově rozštěpila tuto i pozdější generaci, vycházel – na rozdíl od K. H. Máchy a pozdě­ji J. J. Kolára – z idylické postrousseauovské představy národa jakožto komuny srdcí, v je­hož kolektivní duši se měla svoboda jednotliv­ce zcela rozplynout. Svorníkem i úběžníkem T. umělecké tvorby a veškerých aktivit byla národně propagační a lidovýchovná tendence. Redakční činností konstituoval typ beletris­tického a vzdělávacího listu – „národního zábavníku“ určeného širší čtenářské obci, jíž přístupně a emocionálně zprostředkovával – zvláště soudobými povídkami – vlastenecké ideje a ideály. V žánrově rozmanité literární tvorbě, úzce svázané s prací redakční (redi­gované listy z velké části zaplňoval vlastní­mi příspěvky), utvářel postupy a formy, které usnadňovaly její přijetí rozsáhlému okruhu čtenářů. V historických prózách (Rozina Rut­hardova, 1839; Dekret kutnohorský, 1841, ad.) rozehrával romantické milostné zápletky na panoramatu českých dějin, v povídkách a novelách ze současného, povětšině malo­městského života se jako první u nás zdařile vyrovnával se zobrazením soudobé reality, vlasteneckými povídkami oponoval (i jako kritik) máchovskému romantickému pesimis­mu a skepsi (Rozervanec, 1840). Kontroverz­ně přijatý román Poslední Čech se vzorovým typem českého vlastence (1844; vyznamenán cenou Matice české, ostře zkritizován Havlíč­kem v Květech 1845) završil etapu T. senti­mentálního romantismu a idealizace vlaste­nectví. Následná povídková tvorba obrácená k venkovskému prostředí přinesla silný zřetel sociální a zvýrazněnou moralizující tendenci, které se staly pevným základem české ves­nické prózy 19. stol. V některých povídkách a románech T. zobrazil divadelní prostředí (Pouť českých umělců, Nový rok, Ženich na li­cho, Divadelní ředitel) a vyjádřil své názory na problémy a poslání divadla ve společnosti. Psal je v dobovém stylu výchovných románů s motivy putování, iniciace a dozrávání člo­věka.

Divadelními aktivitami (kritická, autor­ská, překladatelská, režijní, herecká) usiloval o všestranný rozvoj českého divadla, které chápal jako nástroj vlastenecké a morální vý­chovy. Proti předchozí vlastenecky buditelské generaci, která se zaměřila především na kul­tivaci jazyka a literatury, hledala v historii legendární hrdiny, respektovala státotvornost a kult rodiny, představovala T. koncepce další národně uvědomovací a mravně kultivující fázi, odrážející potřeby již svébytné české kul­tury a schopné konkurovat kultuře německé. Ještě v duchu osvícenských názorů se snažil divadlo zapojit do obnovy národní kultury; mělo být „výkvětem a výlevem národní by­tosti“, a proto mělo jít cestou, „po níž příhodno národu k srdci se přibližovati“. Koncepce vše­obecně přístupného divadla, jak ji formuloval již 1833–36 v kritikách českých představení StD a v publicistických statích, byla v té době velmi progresivní, neboť překonávala propast mezi programem vzdělanců Jungmannovy generace (akcentujícím estetické a umělecké hodnoty a volajícím po vysokém básnickém dramatu) a nenáročnou produkcí pěstovanouve StD J. N. Štěpánkem. T. hledal rovnováhu mezi uměleckými ideály a reálnými možnost­mi divadelního provozu nebo požadavky li­dového publika. Proti Štěpánkovu repertoáru propagoval dílo Klicperovo a hry ze života měšťanských a lidových vrstev (Kotzebue, Raupach). Svou dramaturgickou koncepci prakticky realizoval nejprve v ochotnickém Kajetánském divadle, které se stalo platformou mladé generace z okruhu Květů (K. H. Má­chy, J. Malého, B. Jablonského, K. Sabiny ad.) a začínajících herců (J. J. Kolára, J. Kašky aj.) a v němž se snažil pozvednout inscenační tvor­bu a veškerou divadelní práci na profesionální úroveň. Vznik a působnost scény znamenaly také rozšíření dosud nevelkého dosahu české­ho divadla, které bylo nutným předpokladem k tomu, aby divadlo mohlo plnit funkci spo­lutvůrce české společnosti. Proto T. podporo­val činnost ochotníků v Praze i mimo Prahu, hostoval v jejich představeních (např. 1840 v Plzni, 1841 v Nymburku, 1845 v Kutné Hoře), propagoval ustavení kočujících společnos­tí (Cestující společnosti herecké, 1845), stál u zrodu první z nich (společnost J. A. Prokopa, 1849), byl jejím dramaturgickým poradcem a několikrát u ní hrál (1850 v Kutné Hoře – také režíroval, 1851 v Příbrami). Navzdory úředně znemožněnému angažmá ve Stögero­vě Novém divadle v Růžové ul. spoluutvářel svými překlady a původními hrami jeho re­pertoár a anonymní režijní spoluprací i insce­nační produkci. Po brzkém zániku této první samostatné české scény podnikal 1845–46 s F. L. Riegrem a dalšími přípravné akce k za­ložení Jednoty pro divadlo české (budoucího provozovatele českého divadla), které však ztroskotalo na byrokracii vídeňské vlády. 1846–51 jako dramaturg českých her ve StD a po otevření Arény ve Pštrosce (1849) i jako vrchní režisér profiloval české divadlo v duchu svého ideového programu. Poskytl prostor pů­vodním novinkám a domácí produkci obohatil řadou vlastních her (byl povinen dodávat ročnědvě nové hry a šest překladů). Žánrové těžiš­tě T. dramaturgie zacílené k lidovým a nižším středním vrstvám tvořily tzv. obrazy ze života a dramatické báchorky, odpovídající mentalitě a nárokům těchto skupin, v revolučních letech 1848–49 pak vlna her s náměty z českých dě­jin, vyjadřujících prostřednictvím historických dějů aktuální zápas o národní a státní práva. Se zvýšeným podílem dramatiky zobrazující soudobý život a typy „obyčejných“ postav souvisela proměna hereckého stylu. Oproti klasicistnímu typovému herectví, ostentativně teatralizovanému projevu a vyznačení základ­ních rysů postav T. prosazoval věrohodnější charakteristiku a uplatnění výstižného životní­ho detailu. Závěr jeho působení na stavovské scéně probíhal pod silným tlakem umělecké opozice (ztělesňované J. J. Kolárem, F. B. Mi­kovcem), kritizující koncepci lidového a vý­chovného divadla zvláště po stránce drama­turgické, která neuspokojovala vyšší kulturní nároky a byla považována za brzdu rozvoje českého divadla.

V posledních pěti letech života uskutečňo­val svou představu národního divadla u kočují­cích společností, které chápal jako nutný před­stupeň stálého profesionálního divadla, jako školu herců i publika. Patrně v době nástupu ke Kullasovi sepsal Divadelní řád, obsahují­cí v paragrafech týkajících se převážně herců souhrn zásad a požadavků, jež měly zkvalitnit divadelní práci (odpovědná příprava, zkoušky, studium rolí, zápověď improvizací), zajistit spolehlivý chod a spořádané poměry v soubo­ru (při zkouškách a představeních zakazovaly požívat alkohol a kouřit, herec se neměl vzda­lovat z města bez ohlášení apod.). T. zásluhou se v první polovině padesátých let Kullasova a posléze Zöllnerova společnost staly průkop­níky českého kočujícího divadla a za útlumu veřejného života sehrály významnou kulturní i společenskou roli.

Umělecky nejzávažnější část T. mnoho­stranného díla představuje jeho tvorba dra­matická. V první etapě navazovala na snahy předchozí generace o vytvoření dvou drama­tických typů: vysokého básnického drama­tu a pražské lokální frašky. Pokusy o první z těchto typů, jimiž byly historické hry Vý­hoň Dub (kterým 1832 debutoval, text zničil) a neuvedený Břeněk Švihovský, neznáme. Fid­lovačka s hudbou F. Škroupa představuje oso­bitý pandán k lokální vídeňské frašce a rozví­jí starší náběhy k české lokální hře (Šedivý: Masné krámy). Na pozadí velikonoční pouti, původně slavnosti pražských ševců, se jako ve filmu pohybují typické figurky z různých společenských vrstev, od prostého lidového a řemeslnického živlu po zpanštělé odrodilce a zbohatlíky. Charakteristika postav je dotvá­řena diferencovanými jazykovými prostředky: Jadrnou češtinou mluví lidové postavy, čes­ko-německá hatmatilka zesiluje komičnost poněmčených postav. Jazyk dramatu se tu sbližuje se soudobou hovorovou češtinou, což se projevuje i v dalších hrách. Jednotlivé ob­razy jsou proloženy písněmi (budoucí hymna Kde domov můj) a tanci, celek vyznívá jako oslava české řeči a národa. Na rozdíl od jed­noznačné zábavnosti vídeňské lidové frašky plní u T. tento žánr i funkci národnostně vý­chovnou. Fidlovačka, která má zakladatelský význam pro žánr hudební komedie a operety v Čechách, při premiéře propadla. Pro obecen­stvo, dávající přednost zábavným kouzelným báchorkám, byl její „všední“ děj a postavy málo atraktivní, nepřikrášlené líčení skuteč­nosti se vymykalo ze soudobých estetických norem. Po neúspěchu Fidlovačky se T. obrátil k historickým a legendárním námětům (Če­stmír, 1835; Slepý mládenec, 1836; Bruncvík, 1842). Bohatým dějem, patetickým jazykem a romantickým koloritem jsou dramata po­platná technice přežívajících rytířských her, v duchu T. ideje národa jako rodiny předsta­vují kritiku nihilistického rozervance, který se svou individuální vzpourou proti konvencím dostává do rozporu s potřebami národního ko­lektivu, ale nakonec se dává na pokání a vra­cí se zpět. T. dramatická tvorba kulminovala v období 1845–51 a tvořily ji tři žánrové okru­hy: činohry nebo obrazy ze současného živo­ta, báchorky a historická dramata. V obrazech ze života (Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce, Flamendr aneb Co mu přece po­mohlo, Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, Bankrotář a kramářka, Chudý kejklíř aneb Noční navštívení) navázal na typ měšťanského dramatu se sociálními a ekonomickými konflikty, které však rozvíjel v rovině morální a charakterové, řešil je sen­timentálně a soucitem ve prospěch tradičních hodnot (rodina, vlast), jejichž narušení proží­vají postavy emocionálně. Nejdramatičtější z této skupiny je Paličova dcera s postavami vykreslenými v ostrých kontrastech; zobrazuje konflikt chudé a ušlechtilé dívky s maloměst­ským prostředím, které ji odsuzuje za vinu otce. T. dovedně využil melodramatické sché­ma nevinné oběti, ale zasadil je do dobových reálií tak, že drama nekončí šťastně, hrdinka odchází a zlo zůstává; hra se tak blíží k poz­dějšímu typu kriticko-realistického dramatu. V jevištních báchorkách (Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Tvrdohlavá žena a za­milovaný školní mládenec aneb Zlatohlav kní­že krkonošské, Jiříkovo vidění, Čert na zemi, Lesní panna aneb Cesta do Ameriky) rozvíjel typ vídeňské kouzelné hry (Raimund, Nestroy) charakteristicky lidovým prolínáním světa reál­ného a pohádkového s nadpřirozenými bytost­mi. Přirozený svět lidí s idealizovanou morál­kou je narušen negativní vlastností hlavního hrdiny (nezkrotným furiantstvím, rozervanos­tí, zaslepeností, touhou po mamonu), který se většinou vydává na pouť do neznámého světa s nadějí ve splnění svých tužeb. Ocitá se však ve stavu ohrožení, za pomoci nadpřirozených bytostí a trpělivě milujícího partnera překoná nebezpečí a po závěrečném prozření se kajícně vrací domů, do klidné a skromné existence. Přirozený svět se opět vrací do původní rovno­váhy. Hlavním motivem je láska (milenecká, mateřská, láska k rodině či vlasti), schopná překonat všechny překážky a chránit člověka před svody cizího, nebezpečného světa. Do uvol­něné kompozice vkládá T. tance, a zejména písně a kuplety, které lapidárně vyjadřují mrav­ní poselství nebo mají zřetelně časový ráz. Historická dramata (Jan Hus, kazatel bet­lémský, Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Krvavý soud aneb Kutnohorští havířiŽižka z Trocnova a bitva u Sudoměřic, Staré Město a Malá Strana, Měšťané a študenti čili Dobývání Prahy od Švédů) představují vrchol vážné dramatické tvorby národního obrození. T. zde opouští techniku romantických rytí­ren i osudovou fatalitu a legendárnost, hrdiny národních dějin staví na pozadí konkrétnější a objektivnější znalosti historie. Dramata sy­cená revoluční atmosférou kolem roku 1848 se stala tribunou k hlásání už nejen sociálně a mo­rálně, ale především politicky akcentovaných národních idejí a ideálů. Hry nesené vlnou do­bového sebevědomého a optimistického patosu prezentují hrdinné postavy českých dějin jako monumentalizované a idealizované vzory uvě­domělého národovectví. Tyto hranice překra­čují pouze Krvavé křtiny, kde svár dvou kon­cepcí národa míří k univerzálnějšímu dramatu a k hledání identity jedince v české historii. T. původní dramatiku uzavírá nedochovaná hra Petr Veliký čili Carův syn před soudem (zaká­zána před premiérou ohlášenou na 1. 1. 1851), inspirovaná tragédií K. L. Immermanna Ale­xis. Na okraji prací pro divadlo stojí slavnost­ní scény, předehry a dramatizované prology k různým příležitostem (Pouť k chrámu umě­ní, 1846; Slovanská lípa, 1849, aj.), které mají hodnotu dokumentů vlasteneckého života Pra­hy a autorovy aktivní účasti na veřejném dění.

Dramatická tvorba tvořila součást T. jed­notného programu, podle něhož mělo být di­vadlo věcí celého národa, odrazem i projevem jeho kolektivního života, tribunou ještě ne­uskutečněných národních i morálních ideálů. V tomto duchu T. zobrazoval současný život města a vesnice s jeho dobovými sociálními konflikty, předváděl velké postavy české his­torie, dojímal pohádkovými příběhy o idylic­kých návratech ztracených synů do vlasti-rodi­ny. Nebyl uměleckým novátorem, vycházel ze vžitých, snadno přístupných a srozumitelných forem, umožňujících popularizovat vlastenec­ké a morální ideje v širokých vrstvách společ­nosti. Na diváckou obec působil emocionálně sentimentem, bohatším a napínavým dějem, schematickými konflikty mezi kladnými a zá­pornými postavami; hry mají mnoho společ­ného s melodramaty. Dokázal se vcítit do nej­různějších typů postav a jako obratný stylista je vynalézavými mluvními obraty a bohatým jazykem plasticky charakterizoval, poutavě vystihl i atmosféru prostředí. Jeho tvorbu lze zahrnout do proudu rakouského biedermei­eru, s nímž má společnou snahu překonávat sociální, náboženské i národnostní spory vět­šinou smírně, nezaměřovat se na znepokoji­vá témata subjektivně pojatého romantismu, např. tragiku lidské existence (K. H. Mácha), nebo je soudit, ale hledat oporu v pozitivních hodnotách a akceptovat předem dané mravní normy a národní zájmy, výchovu k odpověd­nosti, práci a harmonii třeba i skromného ži­vota. V rámci tohoto pojetí T. dokázal mnohé konflikty psychologicky prohloubit a přiblížit k realističtějšímu zobrazení skutečnosti. Jeho dramatická tvorba vznikala v těsném kontak­tu s divadelní praxí, kterou důvěrně znal jako herec, dramaturg a kritik. Nejintenzivněji psal v době dramaturgického působení ve StD, kdy vznik nových her stimulovala i povinnost do­dat stanovené penzum. Neváhal přejímat cizí náměty a celé kostry her jiných autorů (před­lohou pro Čestmíra byl Ebertův Czestmir, pro Paní Marjánku Kotzebuova hra Das Kind der Liebe, pro Jana Husa Schierovo drama Johan­nes Hus). Tvořil velmi rychle a pohotově, což mnohé hry poznamenalo nedopracovaností.

Repertoár českého divadla rozhojnil četný­mi překlady, které pořizoval od počátku třicá­tých let. Podle dobových zvyklostí přizpůsobo­val hry domácímu prostředí, vsouval do nich aktuální motivy a ozvuky současných událostí (kupř. Angely: Das Fest der Handwerker Řemeslnická merenda). Od původních textů se nezřídka podstatně odchyloval a přetvářel je na­tolik, že jeho překlady jsou zároveň autorský­mi adaptacemi (např. Kola: Der letzte Zwan­zigerPoslední desetník; Bayard: Gamin de Paris Nalezenec; Varry: Monarchenspie­gel Císař Josef II.), zkombinoval i dvě hry do jedné (Told: Die böhmischen Amazonen + Klicpera: Ženský bojČeské amazonky; tato adaptace způsobila, že se Klicperův Žen­ský boj až do 1871 vůbec nedostal na pražskou scénu); pod T. jménem byly pak tyto hry uvá­děny ještě v PD. V souladu se svou představou divadla pro lidové a středostavovské vrstvy tlumočil převážně texty odpovídající vkusu a nárokům tohoto diváckého okruhu. Větši­nou to byla lidová melodramata, vaudevillové komedie se zpěvy, frašky a historická dramata zručných autorů vídeňských (Nestroy, Bäuer­le), německých (Birch-Pfeifferová, Gutzkow, Raupach, Töpfer) i francouzských (Bayard, Dennery). Velká světová dramatika zůstávala až na nečetné výjimky stranou překladatelské­ho zájmu (Shakespearův Král Lear a falstaf­fovské scény z Krále Jindřicha IV., údajně Romeo a Julie a Macbeth; Schiller: závěr III. jedn. Valdštejnovy smrti). Vedle činoher a her se zpěvy překládal příležitostně také operní libreta (Rossini: Obležení Korintu; Auber: Čarovné jezero; F. Škroup: Oldřich a Bože­na – 1847; Donizetti: Lucrezia Borgia – 1848). Autorství překladů připisovaných T. později Turnovským (Nestroy: Opice a ženich; anon.: Škola boháče) není doloženo z jiných zdro­jů, u Raupachovy hry Mlynář a jeho dítě šlo o úpravu českého přetlumočení G. Silberná­gla. Jungmannova Historie literatury české informuje o rukopisném překladu Kotzebuovy jednoaktovky Chudý básník (dnes nezvěstné).

Od konce dvacátých let až do své smrti (s pře­stávkou 1841–45) byl herecky činný. Po epi­zodě u Hilmerovy společnosti hrál 1830–41 jako volontér v českých představeních StD, 1834–36 souběžně v Kajetánském divadle. Do 1837 vystupoval pod pseudonymem Skalný, 1834 používal herecké jméno Horník. 1846–50 hrál opět ve StD, od 1849 i na jeho pobočné letní Aréně ve Pštrosce, jako herec působil i po odchodu z Prahy u kočujících společnos­tí. Vytvořil mnoho rolí milovnických, charak­terních i komických, ale o jeho herectví, pa­mětníky později značně zidealizovaném, víme málo. Podle pražských kritik velké herecké předpoklady neměl, nedostatkem byl údajně slabý a dutě znějící hlas, zmiňuje se jeho sklon k nepřirozené deklamaci a slavnostnímu, „ka­zatelskému“ patosu. V duchu lidovější verze romantického herectví kladl důraz na emocio­nální působení a na citovou spoluúčast diváka na osudech kladných i záporných postav.

T. dramatické dílo, které patří k živému od­kazu minulosti, bylo v dalších historických etapách českého divadla nahlíženo velmi od­lišně. Ožívalo zejména v údobích, kdy se do popředí vysouvaly mimoumělecké funkce di­vadla (druhá polovina 19. stol., období nacis­tické okupace, padesátá léta 20. stol. – tehdy bylo zneužito k propagandě ideologie komu­nistického režimu), zatímco v době, kdy tyto funkce slábly (meziválečná éra, šedesátá léta 20. stol.), bylo většinou vnímáno jako nesou­časné. Protichůdné přijímání T. tvorby prame­ní z ní samé, z napětí mezi ideovou tendencí a uměleckou hodnotou her (tento vztah není dosud kriticky zhodnocen). Spor o T. dědictví mezi těmi, kteří zdůrazňují především národ­nostní a výchovnou tendenci jeho díla, a těmi, kteří je odmítají z pozice zastánců existen­ciálních dramat jedinců, pokračuje s různou intenzitou dodnes. T. program a dílo tak stále zůstává seismografem stavu a vývoje české společnosti.

Pseudonymy a šifry

Antonín Čermák, Horník, M. Horský, Kajetán, J. K. Kopecký, F. Vladiboj Ostrý, V. Oliva, Jan Vítek, Skalný, H., H.rn-k, J. K., J. K-n., J. K.-an, J. K. T., K, K-n, T., T. H.

Hry

Vyhoň Dub, StD 1832; Břeněk Švihovský, t. zlomek in Květy české 1, 1834, s. 159–162; Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, StD 1834, úryvek t. tamtéž, s. 405–408, kn. s tit. Fidlovačka 1877; Čestmír, StD 1835, t. 1838; Jeden za všecky, StD 1836, t. in Květy 3, 1836, s. 185–189, 195–198, kn. 1868; Slepý mládenec, StD 1836, t. 1847; Bruns­vik anebo Meč a Lev, NdR 1843, t. s tit. Bruncvik, kníže české 1871; Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce, NdR 1845, i t.; Pouť k chrámu umění aneb Zaslíbení, StD 1846, t. in Theateral­manach [Prag] 1847; Flamendr aneb Co mu pře­ce pomohlo?, StD 1846, t. s tit. Pražský flamendr 1859; Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, StD 1847, i t.; Strakonický dudák aneb Hody divých žen, StD 1847, též s tit. Švanda, strakonický dudák aneb Hody divých žen, Strako­nický dudák aneb Noční hody divých žen, t. 1858; Zkouška o slavnosti ve Hvězdě aneb Bankrotář a kramářka, StD 1848, též s tit. inverzním, t. s tit. Bankrotář 1854; Chudý kejklíř aneb Noční navští­vení, StD 1848, též s tit. Chudý komediant, t. s tit. Chudý kejklíř 1870; Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, StD 1848, i t.; Slib národu, StD 1848; Mat­ka Sláva, StD 1848, t. in J. Mikuláš Boleslavský: Příruční kniha pro divadelní ochotníky […], 1867; Jan Hus, kazatel betlemský, StD 1848, t. 1849; Slovanská lípa, t. in Pražský posel 1848, StD 1849; Umělcové na pouti, Prokopova spol. 1849, t. 1868; Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové, StD 1849, t. 1868; Tvrdohlavá žena a zamilovaný škol­ní mládenec, StD 1849, t. 1862; Jiříkovo vidění, Pštroska 1849, t. 1866; Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměřic, StD 1849 (pseud. K. V. Kopecký), t. s tit. Žižka z Trocnova 1869; Čert na zemi, StD 1850, t. 1868; Lesní panna nebo Cesta do Ameri­ky, Pštroska 1850, t. 1869; Měšťané a študenti čili Dobývání Prahy od Švédů, Pštroska 1850, t. s tit. Měšťané a študenti aneb Oblehnutí Prahy od Švédů 1870; Sňatek panovníkův, Zöllnerova spol. 1854, t. in Divadelní hry od J. K. T. III, b. d.; Slavnostní hra v předvečer narozenin nebo jmenin J. M. císaře a krále českého, t. in J. Mikuláš Boleslavský: Pří­ruční kniha pro divadelní ochotníky […], 1867; Slavnostní hra k Novému roku, t. tamtéž; Staré Město a Malá Strana, t. 1868, Severočes. div. Li­berec 1955. ■ Souborně: Divadelní hry a umělecké rozpravy (Spisy J. K. T. XI–XIV), 1890–92; Hry (J. K. T. sebrané spisy VII), 1901; Spisy dramatic­ké (Sebrané spisy J. K. T. III), 1907; Hry (Spisy J. K. T. VII, X), 1923; Dramatické báchorky (Spi­sy J. K. T. XIX), 1953; Dramatické obrazy ze života (Spisy J. K. T. XVIII), 1954; Historická dramata (Spisy J. K. T. XX), 1954; První dramata (Spisy J. K. T. XVII), 1957.

Překlady a úpravy

A. Fischer: Obležení plzenské leta 1434, StD 1831; W. Vogel dle E. T. A. Hoffmanna: Dědičná smlou­va pánů Těchobuzských [Der Erbvertrag], StD 1831, t. 1872; P. A. Wolff: Preciosa, StD 1831, též s tit. Preciosa, spanilé děvče cikánské, t. 1871; J. L. Dein­hardstein: Vdovec, StD 1832, t. 1835; R.-Ch. G. de Pixérécourt, ú. T. Hell: Ali Baba aneb Čtyřicet lou­pežníků, StD 1833; I. F. Castelli: Dvě šelmy [Die Domenstikenstreiche], t. in Jindy a nyní 1833, s tit. Oba šelmy Kajet. div. 1834, kn. s tit. Obě šelmy 1853; E. Raupach: Pašáci/Pašerové aneb Schůzka u Kočičí hory [Der Wechsler], StD 1834, t. 1838; J. A. Törring: Kaspar Torinský aneb Výstra­ha ducha strážného v kamenné chodbě, StD 1834; J. W. Lembert: Václav Outrata a podivné příhody jeho po zemi a pod vodou [Fortunatus Abenteuer], StD 1834, později s tit. Hejsek a provazník aneb Cesta pro perlu a obrázek, úryvek t. s tit. Václa­vík Outrata a podivné příhody jeho na zemi a pod vodou, in Květy české 1, 1834 s. 133n.; W. Shake­speare: Král Lear aneb Nevděčnost dětenská, StD 1835, t. in Literární archiv I, 1966; F. Schiller: Smrt Waldsteinova, úryvek StD 1836; J. L. Deinhard­stein: Jan Sachs aneb Švec a zpěvák norimberský, StD 1837, i t.; J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch: Nalezenec [Le Gamin de Paris], t. 1837, StD 1838; J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvílku něja­ké čtveráctví, StD 1838, t. 1869; A. v. Kotzebue: Panna sluneční, StD 1839; K. Töpfer: Matka a dce­ra aneb Milující a nemilovaní, StD 1839, t. 1841; K. Meisl: 1739 – 1839 – 1939 aneb Dvěstěletý sen starého Pražana, StD 1839, i t. s inverzním tit.; E. Raupach: Robert ďábel, StD 1840, t. s tit. Kníže ďábel 1872; A. Cosmar dle P. Calderóna: Láska v nárožním domě, t. 1841, ochotn. Německý [Hav­líčkův] Brod 1844, Prokopova spol. 1849; F. v. Hol­bein dle F. L. Schrödera: Pantofel a kord, NdR 1842 (pseud. J. Novotný), t. 1872; K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Milenka a manželka [Werner oder Herz und Welt], NdR 1842, t. 1845; W. A. Gerle: Noc před Novým rokem aneb Ponocný na redutě, NdR 1842, t. 1870; F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarov­ný závoj aneb Malíř, víla a hospodská, NdR 1843, t. 1893; F. X. Told, V. K. Klicpera: Nové amazon­ky aneb Ženy a muži v rozbroji, NdR 1843, t. s tit. České amazonky aneb Ženská vojna 1870; anon.: Sanice u Řetězového mostu aneb Řezník z Brandej­sa, StD 1843; anon.: Čarodějná věž v horách krko­nošských aneb Náramek, zvon a ostruha, NdR 1844 (pseud. J. Novotný, dub.); Ch. Birch-Pfeifferová: Jan Gutenberg, vynálezce kněhotisku, NdR 1845 (pseud. V. Oliva); F. L. Schirnding: Život ve snách aneb Švec, postilion a lord, StD 1845, t. 1872; A. Bäuerle: Paleček na cestách v Brně a ve Vídni, StD 1845; J. Nestroy: Děvče z Karlína čili Všec­ko přijde najevo [Das Mädl aus der Vorstadt], StD 1846, t. 1873, hráno i s tit. Plzeňské švadleny; týž: Tajnosti šedivého domu aneb Jak zejskal, tak vejskal, StD 1846; A. Dennery, G. Lemoine: Spani­lá Savojanka v Paříži, StD 1846, t. 1869; Ch. Birch­-Pfeifferová: Mlynářovy dcery aneb Sen hraběte Voldemára, StD 1846; J. Nestroy: Nepatrný člověk aneb Čest si musí hájit každý, StD 1846; K. Töpfer: Nestálé dary lidského štěstí aneb Jeden v bohatství, druhý v chudobě [Gebrüder Foster oder Das Glück mit seinen Launen], StD 1847, později hráno s tit. Bratři Fostrové aneb Nestálé dary lidského štěstí; H. Börnstein dle A. Dennery, J. de Mallian: Muka chudé ženy aneb Síla mateřského srdce [Marie­-Anne oder Eine Mutter aus dem Volke], StD 1847, t. 1860; G. Raeder: Skalní duch aneb Artezská studně, StD 1847, též s tit. Skalní duch aneb Cesta artezskou studní, Cesta artezskou studní do Afriky, t. s tit. Středem země do Afriky aneb Skalní duch 1877; A. Bäuerle: Zeman ze starého času aneb Láska všude vítězí [Rokoko], StD 1847, t. s tit. Ze­man ze starého času aneb Cop a frak 1871; A. Klin­gemann: Doktor Faust aneb Pekelní/á nevěsta, StD 1847, t. s tit. Doktor Faust aneb Nevěsta z pekla 1872; K. F. Hensler: Vodní žínka z Vltavy a rytíř z Točníku aneb Podivné zjevení za dnů svatebních  [Das Donauweibchen], StD 1847 (šifra J. K. T.); anon.: Jan Nepomucký, kanovník pražský, StD 1848, t. 1872; A. Varry: Císař Josef aneb Oběť synovské lásky [Das Monarchenspiegel], StD 1848, t. s tit. Cí­sař Josef Druhý 1873; E. Raupach: Jenerál a pro­fesor aneb Tak to bylo před sto lety, StD 1848, t. 1865; A. E. Wollheim: Zaklený plavec aneb Tři­staletý bludič po vodách, StD 1849; M. Stegmayer: Rochus Perníček aneb Nešťastná cesta pro nevěs­tu, StD 1849 (pseud. J. Horský, dub.); F. Hebbel: Genovefa, žena nejctnostnější, StD 1849, t. s tit. Jenovefa 1870; L. Angely: Řemeslnická merenda [Das Fest der Handwerker], Pštroska 1849, t. 1867; Ch. Birch-Pfeifferová: Sládkova dcera a panská rodina, StD 1850, t. 1856; F. Kaiser: Kněz a voják aneb Bitva u kláštera skalického, StD 1850, též s tit. Mnich a voják, t. 1868; anon.: Princ a havíř aneb Kterýpak jest ten pravý?, StD 1850, t. s tit. Princ a havíř aneb Který je ten pravý Václav 1872 (pseud. M. Horský, dub.); N. I. Kola: Poslední de­sítník, StD 1851, přepr. s tit. Poslední dvacetník, StD 1851, t. s tit. Poslední desetník 1869, pozdě­ji hráno s tit. Kryšpín a kmotra; T. Hell dle T. B. D’Aubignyho: Život za přítele aneb Zrada vděčné­ho srdce, Pštroska 1851, t. 1870 (pseud. K. Dosko­čil, dub.); A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven! [Ein alter Deutschmeister], Pštroska 1851, t. 1868 (pseud. A. Čermák); J.-F.-A. Bayard dle H. de Balzaka: Lakomec a jeho dcera, StD 1852 (pseud. K. Uhlíř); F. Kaiser: Darebák aneb Dobré jádro v špatné skořápce, Pštroska 1855, t. 1860 s tit. Dareba (pseud. J. K. Kopecký); K. Töpfer: Pěnkava a Čížek [Rosenmüller und Finke oder Ab­gemacht], StD 1856, i t.; A. v. Kotzebue: Dva lístky, ochotn. Kutná Hora 1869, i t.

Teatralia

Souborně: Divadelní referáty a stati (Spisy J. K. T. XV), 1960 [obs. Cestující společnosti herecké, Květy 1845; Nebezpečný proslov, Včela 1848; O stavení českého divadla, Pražský posel 1851; Divadelní řád, rkp., LA PNP, ad.].

Role

Hilmerova spol.

Rudolf (T. Körner: Hedvika), Bolemír (V. K. Klic­pera: Loketský zvon), Císař Maxmilian (J. L. Dein­hardstein: Jan Sachs), Otomar (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu), Karl Windischgrätz (J. N. v. Kalch­berg: Wilfing von Stubenberg, něm.), Karl Leiden (anon.: Der felsene Mann) – 1829.

Kajetánské div.

Jan (V. K. Klicpera: Žižkův meč) – 1834.

StD

Poňatovský (Ch. A. Vulpius: Syta Mány aneb Ka­rel XII. u Bendru) – 1830; Maxmilian (F. Schiller: Loupežníci) – 1831; Ladoň (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Křepelka (T. Körner: Ponocný), Kozelka (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka) – 1834; Jan (I. F. Castelli: Oba šelmy), Hájek (A. v. Kotzebue: Což si mne žád­ná nevezme?), Čestmír (J. K. Tyl: Čestmír), Šašek (W. Shakespeare: Král Lear aneb Nevděčnost dě­tenská) – 1835.

Spol. K. Fallerové

Ringelstern (E. v. Bauernfeld: Bürgelich und Ro­mantisch) – 1836.

StD

Ivan (V. K. Klicpera: Jelen), Klih (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský trojlist), Hynek (J. K. Tyl: Jeden za všecky) – 1836; Jan Sachs (J. L. Deinhardstein: Jan Sachs aneb Švec a zpěvák norimberský), Aron Bauchem (J. N. Ště­pánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hranicích), Třeštihlav (F. Raimund: Krakonoš a nevlídník), Krasník (E. Vocel: Harfa neb Vina a trest), Ferina (A. v. Kotzebue: Nájemník Kmínek z Ploškovic), Vít (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1837; Koloredo (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švejdů aneb Věrnost a udatnost česká), Bohuslav (V. K. Klic­pera: Blaník aneb Zdeněk Zásmucký), Kouzelník (J. A. Gleich: Krkonošský kouzelník aneb Troje přání), Kolovrat (V. K. Püner: Císař Karel IV. v Pise), Hynek (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec), Klenovský (I. F. Casteli: Dva přátelé a jediný kabát), Faust (J. F. Schink dle W. Shakespeara: Faust druhý aneb Tak se krotí zlé ženské), Karel VII. (F. Schiller: Panna Orlean­ská) – 1838; Kuklovín (V. K. Klicpera: Soběslav a Bedřich aneb Boj o knížecí korunu), Don Alonzo (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa), Rych­novský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Aubry (R.-Ch. G. de Pixérécourt: Aubryho pes aneb Vražda v lese u Bondy), Basanio (W. Shakespeare: Benátský kupec) – 1839; Jaromír (J. Picek: Vilém Rožmberk aneb České srdce poklad nejdražší), Javorník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Silvin (C. Goldoni, ú. F. L. Schröder: Trufaldýn, slou­žící dvou pánů), Franc (F. Schiller: Loupežní­ci), Edouard (E. Scribe, E. Vanderburch: Malíř), Trčka (F. Schiller: Wallenstein) – 1840; Havelka (E. Souvestre, E. Devrient: Fabrikant), Milovín (F. Raimund: Diamant krále duchů) – 1841; Adolf (J. K. Tyl: Flamendr aneb Co mu přece pomoh­lo?) – 1846; Kolinský (týž: Pražská děvečka a ven­kovský tovaryš aneb Paličova dcera) – 1847; Ba­vor Strakonický (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Rekordat (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři) – 1848; Albík z Uničova (týž: Jan Hus, kazatel betlemský), Čížek (H. Börn­stein: Zámecké schody a Ostruhová ulice aneb O jedno patro níž), Vojtěch (V. K. Klicpera: Blaník aneb Rytíř Zdeněk Zásmucký), Karel Gustav, král švédský (F. Turinský: Pražané v roku 1648) – 1849; Mikuláš z Husi (J. J. Kolár: Smrt Žižkova) – 1850.

U ochotníků

Milínský (S. K. Macháček: Ženichové) – Plzeň 1840; Sekáček (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Sosnomil (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán) – Kutná Hora 1845.

Kullasova spol.

Don José de Santarem (Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Bazano aneb Zasnoubení před po­pravou), Tomáš + Alamir (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen) – 1851; Valenta (týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličo­va dcera) – 1852.

Zöllnerova spol.

Božepor Žďárský (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Smil Hornov (V. K. Klicpera: Staročeský soud), Stojmír (J. K. Tyl: Brunsvik aneb Meč a Lev), Opat Kunrád (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Poctiva (F. Kaiser: Chyba lávky), Bedřich Stierlehn (A. Dumas st.: Hrabě Herman), Voorst (R.-Ch. G. de Pixérécourt, V. Ducange, ú. J. W. Lembert: Kat amsterodámský) – 1853; Hrabě St. Germain (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta), Baron Bonicard (A. Dennery, G. Lemoine: Spanilá Savojanka), Hájek (R. Benedix: Vězení) – 1854; Vla­dař (A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský) – 1855; Zik­mund Herzog (J. K. Tyl: Chudý kejklíř) – 1856.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → M. Sládek, 1994. Archiv města Plzně: další část pozůstalosti. Regio­nální muzeum Teplice: sign. MD 6, TPE 001, nedat. cedule spol. E. Prevora, Hanns Klachel von Prze­lautsch [Herr von Grünthal – Till]. ■ J. Procházka: Pražská dramaturgie J. K. T. 183156. Soupis T. je­vištní tvorby, 1954; M. Laiske: J. K. T. Soupis lite­rárního díla, 1957. ■ Dr. [J. K.] Chmelenský: Di­vadlo české…, ČČM 5, 1831, s. 448 + ref. Čestmír, Česká včela 2, 1835, s. 150–152, 158–160; K. Pü­ner, ref. Krakonoš a nevlídník, Květy 4, 1837, příl., s. 31 [T. herectví]; J. Čejka: J. K. T., Květy 11, 1844, s. 290n.; nesign. [F. B. Mikovec], nekrolog, Lumír 6, 1856, s. 692n., 739–741, 764–766, 787–790 → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; V. Filípek: J. K. T., jeho snažení a působení, 1859; J. E. Sojka: J. K. T., Naši mužové, 1862, s. 312–365; P. M. Ve­selský: Malý dodatek k životopisu J. K. T., Lumír 2, 1866, s. 77; nesign.: J. K. T., tamtéž, s. 138–140, 152–157; nesign. [J. Arbes]: J. K. T., Národní listy  4. 2. 1878; E. Krásnohorská: J. K. T., Osvěta 8, 1878, s. 81–97, 179–193, 447–461, 495–509; nesign. [J. Neruda]: J. K. T., Humoristické listy 30, 1878, s. 41n. → Podobizny I, 1951; nesign.: Památ­ce Tylově, Světozor 12, 1878, s. 74; J. L. Turnov­ský: Mistr Jan Hus na jevišti, Divadelní listy 2, 1881, s. 13n. + J. K. T. Obraz životopisný, in Spisy  J. K. Tyla XIII, 1881, s. 335–613 + O životě a pů­sobení J. K. T., 1881 + Život a doba J. K. T., 1892; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatického bás­nictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 546–549; J. Arbes: Tylův had z ráje, Divadelní list 2, 1887, č. 35, s. 1–3, č. 36, s. 1–3 → Ze zákulisí, 1888 a Silhouetty divadelní [1904] + J. K. T., Národní politika 27. 1. 1890 → Z divadelního světa, 1954 + Tylovy první dramaturgické pokusy, Česká politika  3. 2. 1890 → Theatralia I, [1912]; Teuber III, s.294–324, 371–417; F. A. Šubert: O J. K. T., Osvěta 29, 1899, s. 350–353; J. L. Turnovský: T. Paličova dcera, Meziaktí 2, 1901/02, č. 107; J. Máchal in sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 757–787 + O J. K. T., 1906, s. 3–42; J. Kamper: J. K. T., Divadlo 4, 1905/06, s. 284–288, 319–322, 345–348; V. Štech: J. K. T., Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 229–232; J. Vlček: K padesátému vý­ročí úmrtí Tylova, Lumír 34, 1905/06, s. 456–463; F. X. Šalda: J. K. T., Novina 1, 1908, s. 84–86 → Kritické projevy VII, 1956; P. Nebeský: O J. K. T., Divadlo 6, 1907/08, s. 364–370, 390–396, 414 až 419, 438–441, kn. 1908; I. Lach: T. in početki češkega gledališča, Slovan [Ljubljana] 8, 1910, s. 59–61, 78–80; J. Vondráček: Počátky českých kočovných divadelních společností, Budivoj 2., 12. a 23. 6. 1914; K. Mašek: Šest desetiletí po smrti T., Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 487–489; A. Fencl: T. a české herectví, Národní listy 4. a 5. 11. 1916; O. Fischer: K dramatu, 1919, s. 15–18; V. Tille: T. Strakonický dudák, Jeviště 2, 1921, s. 280–282; F. Strejček: Jak náš T. překládal, Zvon 23, 1922/23, s. 104n., 120–122, 134n.; M. Hýsek: K politické­mu významu her T., Lumír 51, 1924, s. 429–434, 474–478; F. Strejček: J. K. T., 1925 + Český herec podle J. K. T., Československé divadlo 4 (9), 1926, s. 168–171; P. Picka: O dramatické tvorbě J. K. T., Komedia 1, 1925/26, s. 170–174, 191–196; M. Hý­sek: Doslov k J. K. T.: Fidlovačka, 1926 + J. K. T., 1926; K. Engelmüller: Náš přítel T., Československé divadlo 4 (9), 1926, s. 2–8; S. Lom: T. idealismus, tamtéž, s. 167n.; M. Laudová-Hořicová: J. K. T. – učitelem divadelního dorostu, tamtéž, s. 172–174; K. Želenský: J. K. T., Divadlo 6, 1926, s. 7–9, 22n.; F. Götz: J. K. T. a dnešek, Národní osvobození  11. 7. 1926; A. Novák: T., Lidové noviny 11. 7. 1926; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje. Život Divadlo, 1926 + J. K. T., 1926; B. Vavroušek: J. K. T., český buditel, spisovatel a spolutvůrce národní hymny Kde domov můj, 1926; A. Grund: T. překlady z Nestroye, Listy filologické 55, 1928, s. 241–253; K. H. Hilar: Fidlovačka hrou těžké hodinky národa, Národní divadlo 9, 1931/32, zvl. č. Národní divad­lo všesokolskému sletu [červen] 1932, s. 8–10; F. Strejček: T. drama životní, 1932; V. Jirát: J. K. T. und Goethes Faust, Germanoslavica 2, 1932/33, s. 109–113; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho bu­dovatelé, 1933, s. 39–44; M. Rutte: Slavný osud Fidlovačky, Národní listy 23. 12. 1934; V. Jirát: K ovzduší a pramenům T. písně Kde domov můj, in sb. Kde domov můj, usp. H. Humlová, Brno 1934, s. 16–23; F. Strejček: Jak došlo k Fidlovačce, Čes­koslovenské divadlo 17, 1934, s. 275–282; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, vyd. M. Hýsek, 1936, zvl. s. 72–75, 117–121, 143, 235n.; H. Jelí­nek: J. K. T. et les débuts du théâtre tchèque, L’Europe centrale 11, 1936, s. 428n.; nesign. [A. Hadač]: Třeboňské vzpomínky na J. K. T., 1936; J. Karásek ze Lvovic: J. K. T., České postavy III, 1941, s. 7–17; J. Sajíc: J. K. T., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 41–53; J. Teichman: J. K. T., Postavy čes­kého divadla a hudby, 1941, s. 48–50; F. Strejček: T. Fidlovačka, 1945; K. Engelmüller: Trocnovský hrdina v českém dramatu, Z letopisů českého diva­delnictví I, 1946, s. 162–174; J. Honzl: Hus z re­volučního roku 1848, Otázky divadla a filmu 1, 1945/46, s. 35–43 + O úpravě Kutnohorských haví­řů J. K. T., tamtéž 4, 1948/49, s. 223–234; A. Pra­žák: T. Strakonický dudák, České obrození, 1948, s. 365–367; Z. Nejedlý: J. K. T., Var 1, 1948, s. 257 až 269; F. Hampl: J. K. T., buditelský účastník  r. 1848, 1948; F. Černý: Kapitoly z dějin české divadelní kritiky. J. K. T., Divadlo 1, 1949/50, s. 432–438; J. Hájek: J. K. T., básník revolučního  r. 1848, Brno 1950 + O nový poměr ke klasikům našeho dramatu, Lidové noviny 4. 2. 1951; M. Iva­nov: Odkaz J. K. T., Svět práce 1, 1951, č. 28; J. Procházka: Objevné nálezy nových her J. K. T., Svobodné slovo 5. 5. 1951 + J. K. T. a hudební život českého obrození, tamtéž 9. 8. 1951+ Dramatizace Balzaka z Tylovské dramaturgie, tamtéž 28. 10. 1951; J. Frejka: J. K. T. a jeho začarovaný svět, in J. K. T.: Strakonický dudák, 1951, s. 91–95; J. Ko­pecký: K Strakonickému dudáku na našich jeviš­tích, Divadlo 2, 1951, s. 44–56 + T. dvakrát cenzu­rovaný, tamtéž, s. 58n.; sb. Živý odkaz J. K. T., 1952 [konference na Dobříši 1951]; H. Hrzalová: Histo­rická dramata J. K. T., dipl., FF UK 1952; M. Ka­čer: K repertoáru Kajetánského divadla, Divadlo 3, 1952, s. 1121; J. Procházka: Osudy T. dramatu o J. Husovi, Socialistický směr 4, 1952, č. 1, s. 28 až 30 + T. Jan Hus a c. k. rakouská cenzura, Národ­ní divadlo 29, 1953/54, č. 10, s. 24–34; J. Hájek: Doslov, in J. K. T.: Dramatické báchorky, 1953, s. 457–76 + Doslov, in J. K. T.: Historická dramata, 1954, s. 574–593; A. Bejblík: K T. překladu Krále Leara, Lidová demokracie 7. 1954; G. Leščin­skaja: J. K. T., in J. K. T.: Izbrannoje, Moskva 1954, s. 3–25; O. Vočadlo: J. K. T. a Shakespeare, in sb. Listy z dějin českého divadla I, 1953, s. 9–26; F. Černý: Ohlas premiéry T. Jana Husa v divadelní kritice r. 1848, tamtéž, s. 231–237; J. Kopecký: Konflikt Mikovec – T. v zrcadle úředních dokumen­tů, tamtéž, s. 241–248; V. Procházka: Od improvi­zace k T., in sb. Listy z dějin českého divadla II, 1954, s. 9–51; A. Jedlička: K jazykové a sloho­vé stránce T. divadelních her, Naše řeč 37, 1954, s. 73–86; M. Kačer: Doslov, in J. K. T.: Dramatické obrazy ze života, 1954, s. 462–474 + Paní Marjánka ve vývoji tvůrčí metody J. K. T. dramatika, Česká literatura 2, 1954, s. 29–40; J. Hájek: Velké drama, objevené po stu letech, Divadlo 6, 1955, s. 405–414; F. Černý: Nástin dějin českého divadla III, Národní obrození, 1955, s. 125–245; Buditel, sborník k 100. výročí úmrtí, Plzeň 1956; V. Justl: Dramatik vskut­ku národní, in J. K. T.: Strakonický dudák, 1956, s. 143–146; A. Scherl: T. dramatická řeč, Divadlo 7, 1956, s. 563–568; V. Čejchan: Jihočeská zastavení J. K. T., tamtéž, s. 569–571; L. Čavojský: Tylovská tradícia na Slovensku, tamtéž, s. 664–666, 734–736; F. Strejček: J. K. T. a Amerika, tamtéž, s. 808 až 811; K. Tauš: Otázka hudebních spolupracovní­ků J. K. T., Hudební rozhledy 9, 1956, s. 255n.; J. Grossman: Česká klasika a česká divadelní pří­tomnost, Divadlo 8, 1957, s. 103–117; M. Kačer: K hodnocení tylovského roku 1956, tamtéž, s. 117 až 124; E. Hodoušek: J. K. T. jako první překladatel Calderóna, Časopis pro moderní filologii 39, 1957, č. 1, s. 1–8; L. Solnceva: J. K. T. i teatr, in J. K. T.: Teatr, ed. P. Bogatyrjov, Moskva 1957, s. 3–28; V. Štěpánek: Doslov, in J. K. T.: První dramata, 1957, s. 461–478; J. Telcová-Jurenková: T. cesty na Moravu, Časopis Moravského musea 42, 1957, s. 111–121; Vondráček II; J. Šácha, M. Šáchová: Tylovská tradice na Moravě, in sb. Franku Wollma­novi k sedmdesátinám, 1958, s. 617–633.; J. Kopec­ký: Knížka o T., 1959; M. Lukeš: Nový Strakonický dudák, Divadlo 10, 1959, s. 55–64; M. Otruba, M. Kačer: J. K. T., 1959; V. Štěpánek: Postavení preromantické dramatiky ve vývoji národního dra­matu, Počátky velkého národního dramatu v obro­zenské literatuře, 1959 + T. Čestmír ve vývoji jazy­ka národního dramatu, in Sborník Vysoké školy pedagogické, Jazyk literatura I, 1959, s. 195–228; M. Kačer: T. divadelní publicistika, in J. K. T: Di­vadelní referáty a stati, 1960, s. 239–257; M. Otru­ba, M. Kačer: Tvůrčí cesta J. K. T., 1961 [obs. bib­liografii od M. Laiskeho]; A. Stich: Text T. Dra­homíry jako problém dramaturgický, Divadlo 11, 1960, s. 410 až 412; J. Císař: Osudný osud, Divad­lo 19, 1968, č. 8–9, s. 73–79; H. Šimáčková: Žena v díle J. J. T., dipl., FF UK 1968; DČD II; F. Kožík: Miláček národa, 1975; DČD III; F. Černý: Měnivá tvář divadla, 1978, zvl. s. 33–41; V. Königsmark: T. historická dramata v dramaturgickém pojetí Jin­dřicha Honzla a E. F. Buriana, in sb. Pocta F. Pa­lackému, red. J. Dvořák, F. Valouch, M. Pospíchal, Olomouc 1979, s. 270–276; L. Mašata: Švédské obležení Prahy r. 1648 v obrozenské dramatice. Štěpánek – Turinský – T., SPPdF Ostrava 46, 1980, ř. D 16, s. 35–49; L. N. Titova: Češskij teatr epo­chi nacionalnogo vozroždenija, Moskva 1980; O. Hostinský: O divadle, ed. M. Jůzl, 1981, s. 134n.; F. Černý: Doslov, in J. K. T: Strakonický dudák, 1983, s. 85–102; D. Navrátilová: Mistr J. Hus v po­znání historiků a jeho odkaz v českém dramatu, dipl., FF UK 1984; I. Osolsobě: Co je Fidlovačka, Program SD Brno 56, 1984/85, s. 10–12 + Zname­ní a obrazy, tamtéž, s. 135–138; V. Štěpánek: Budo­vání českého národního divadla a dramatu, Z dějin obrozenské literatury, 1988, s. 106–122; V. Koloco­vá: T. fraška a její širší kontexty, dipl., FF UK 1992; V. Ambros: Fidlovačka revue, Divadelní revue 3, 1992, č. 4, s. 31–35; I. Osolsobě: Rvačka o Fidlo­vačku, tamtéž, s. 60–64; Monology o J. K. T. (sb. ze symposia na FF UK 1988), ed. F. Černý, 1993; D. Tureček: Jistoty tichého domova (T. literární bie­dermeier), Tvar 5, 1994, č. 11, příl. Edice Tvary + J. K. T. a vídeňské divadlo, Wiener slavistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 129–139; B. Mazáčová: J. K. T. romantik?, Divadelní revue 8, 1997, č. 3, s. 29–34; J. K. T.: Paličova dcera, program insc. ND Praha, 1997 [obs. F. Černý: Tylův rok sedmačtyři­cátý, Z. Benešová: Paličova dcera na scénách ND, I. Klimeš: Paličova dcera ve filmu, V. Kindl: K práv­ním reáliím ve hře…]; F. Černý: T. báchorka z čes­ké vesnice a dalekého světa, Kapitoly z dějin české­ho divadla, 2000, s. 39–50 + Boj Pražanů proti Švédům v českém obrozeneckém dramatu, tamtéž, s. 63n.; E. Formánková: Tylovské návraty na přelo­mu čtyřicátých a padesátých let, in sb. Návraty k velkým, Praha – Opava 2000, s. 53–58; F. Všetič­ka: Dramatická báchorka J. K. Tyla, in sb. Roman­tismus v české a polské literatuře, red. L. Pavera, Opava 2000, s. 149–154; D. Tureček: Rozporuplná sounáležitost, 2001, s. 80–94; M. Uhde: T. manifest malosti. Česká literární xenofobie, Revue Proglas 13, 2002, č. 2, s. 32n. → Objevy pozdního čtenáře, Brno 2012; H. Klementová: Hry o polepšení (Bes­serungsstücke) u Gerleho a T., in sb. Biedermeier v českých zemích, eds. H. Lorenzová, T. Petrasová, 2004, s. 309–319; D. Tureček: Dvojjazyčné diva­delní hry v letech 1787–1854, in sb. Nadnárodní kontexty národní kultury, 2004, s. 13–21; J. K. T.: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, pro­gram insc. ND Praha, 2005 [obs. T. Dobiášová: J. K. T. /1808 až 1856/. Dramatický obraz z dějin českých v pěti odděleních; L. Kolihová Havlíková: Kudy kam českými dějinami aneb Tylovské inspi­race]; J. Císař: Jistoty tichého domova, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, eds. J. Vyčichlo, V. Vikto­ra, Radnice – Plzeň 2005, s. 23–28 + Přehled dějin českého divadla, 2006, s. 51–53, 55–79; T. Tyl: J. K. T. a jeho rod, Genealogické listy 3, 2006, s. 2–5; sb. J. K. T. 1808185620062008, eds. J. Vostrý, Z. Sílová, 2007; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, Brno 2012, s. 117n., 1101, př. Král Lear, aneb Nevděčnost dětinská, s. 457 až 490, Král Jindřich IV., s. 491–497; L. Chválová: Žena v divadle J. K. T., 2012. ■ ČHS, ES, HD, Jung­mann, LČL, Masaryk, NDp, Otto, Rieger, TE, ThL, Wurzbach; Laiske, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1115–1127

Autor: Hyvnar, Jan