Turnovský, Josef Ladislav

Josef Ladislav
Turnovský
9. 2. 1838
Sobotka
8. 2. 1901
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Spisovatel a novinář, překladatel, editor, herec.

Narodil se v rodině punčocháře a nájemce hostince. Otec (pův. jm. F. Heller; byl židov­ského vyznání, konvertoval a přijal matčino rodné příjmení) brzy zemřel a matka se znovu provdala. T. získal pouze základní vzdělání na triviální farní škole v Sobotce, kde v něm probudil vlastenecké cítění kaplan D. Šimů­nek; další studium nedovolovaly skromné rodinné poměry. Vyučil se kupcem v Bakově a krátce pracoval jako kupecký pomocník. Pil­ně četl a soustavně si doplňoval vzdělání. Již jako dítě byl okouzlen produkcemi kočovných marionetářů a místních ochotníků, později vy­hledával představení kočujících společností a pomýšlel na divadelní dráhu. Ač zrazován Tylem, s nímž se krátce setkal 1854, nastou­pil ji 1856 u společnosti J. A. Prokopa. 1857 odešel k řediteli Sternfeldovi, ale zakrátko se vrátil a ještě t. r. se nechal zaměstnat u finanční stráže v Praze, aby nemusel narukovat. 1859 znovu nastoupil k Prokopovi, u něhož tehdy hrály Tylova vdova M. Forchheimová a její sestra Anna, matka Tylových dětí. V červenci 1860 odešel spolu s nimi ke Kullasově společ­nosti řízené J. Štanderou. Rozhodnut zabez­pečit Tylovy pozůstalé, nabídl Anně sňatek; věkově nerovné manželství bylo uzavřeno v dubnu 1861 v Jindřichově Hradci. Po svat­bě pracoval jako kolportér u nakladatelské a knihkupecké firmy I. L. Kober. Usiloval o angažmá v PD, při zkušebním vystoupení v hlavní roli Tylova Strakonického dudáka (1863) nesplnil očekávání a 1864 byl přijat jako epizodista, ale po necelém půlroce pro­puštěn. V té době začal intenzivně překládat a upravovat divadelní hry. Pracoval v redakci listu Čas, po jehož zániku 1866 opět kočoval na venkově i s manželkou, která se po rozpuš­tění souboru PD za pruské okupace Prahy ocit­la bez angažmá. Nejprve řídil nevalnou druži­nu ovdovělé J. Šmídové, ale nedařilo se mu, pak byl artistickým správcem u V. Prokopové. 1868 odešel s ženou a jejími dcerami Eliškou a Marií na Moravu ke společnosti A. Muška, pak k A. Libické. 1872 definitivně zanechal di­vadelní činnosti a natrvalo se usadil s rodinou v Praze. V září t. r. nastoupil po K. Sabinovi do redakce týdeníku Slovan, kde působil až do jeho zániku 1876; souběžně spolupracoval se staročeským deníkem Pokrok, 1880 se stal jeho odpovědným redaktorem. Od 1887 byl ředitelem kanceláře Ústřední matice školské, od 1890 redigoval matiční Věstník a 1899 odešel do výslužby. Ještě předtím redigoval beletristické Zábavné listy (1879–95) a již jako penzista pracoval od 1899 v redakci Hla­su národa. Přispíval i do dalších novin a ča­sopisů (Národní listy, Národ, Květy, Lumír, Osvěta, Paleček, Světozor, Zlatá Praha) včetně divadelních (Divadelní listy, 1880–82, Česká Thalia (1888–90), do různých sborníků, roče­nek a almanachů. V osmdesátých letech redi­goval kalendáře lidového čtení, zvláště Kalen­dář Koruny české (1881–85). Věnoval se práci vydavatelské, psal hesla pro Ottův slovník na­učný. Stál u zrodu Spolku českých žurnalistů, Ústřední matice školské, v nichž i v dalších (např. v Čtenářsko-zábavním spolku Hálek)zastával různé funkce. Účastnil se veřejných akcí (mj. vystupoval jako řečník na táborech lidu), pracoval pro staročeskou stranu, kde po F. A. Šubertovi převzal funkci tajemníka po­slaneckého sdružení Český klub (1883–89). Zemřel na srdeční infart, pohřben je na Vyše­hradském hřbitově.

Svou touhu stát se hercem uskutečnil, ale nikterak nevynikl. Kromě epizodních úloh z krátkého působení v PD je známo jen ně­kolik jeho rolí z doby, kdy hrál u společnosti Prokopovy (Spiegelberg v Schillerových Lou­pežnících, Martin v Tylově Paličově dceři, Živel v Upírovi Žížaly Donovského, Lambert v Kolárově Monice) a Kullasovy (Mikuláš, vévoda opavský, Macháček: Záviš Vítkovec, pán z Růže). Za pobytu na venkově důvěr­ně poznal poměry u kočujících společností i živý ohlas publika a upevnil se v tylovském náhledu na národně buditelskou a osvětovou funkci českého divadla, kterou pak trvale po­važoval za prvořadou. Tyl se mu stal vzorem i pro vlastní aktivity, jimiž se všemožně sna­žil posilovat národní život a které stejně jako on zaměřoval k širokým lidovým vrstvám. Oddaně pečoval o Tylův odkaz, zasloužil se o uchování jeho rukopisů, uspořádal edici spi­sů (oproti Filípkově z padesátých let podstat­ně rozšířenou) a napsal obsáhlou monografii (O životě a působení J. K. Tyla, přeprac. s tit. Život a doba J. K. Tyla), v níž na základě vzpo­mínek pamětníků, pramenných materiálů (ko­respondence, úřední dokumenty) a soudobých ohlasů zevrubně vylíčil jeho lidský a umělec­ký osud. O kočujících společnostech sepsal první přehlednou studii Herecké společnosti české, v beletrizovaných črtách a memoárech (Z potulného života hereckého, Paměti staré­ho vlastence) výstižně zachytil jejich prostředí a mnohé postavy. Sledoval i současné pražské divadelní dění, glosoval jeho poměry, refero­val o premiérách v PD, psal herecké medailo­ny a po řadu let informačně bohaté nekrology (zvláště do Osvěty). Schopností analýzy umě­leckého díla nadán nebyl; v kritikách i v diva­delních a literárních studiích (o Tylovi, F. V. Je­řábkovi, F. J. Rubešovi) se do těchto rozborů nepouštěl. Z rukopisné pozůstalosti J. J. Stan­kovského uspořádal a dopsal nedokončenou Kroniku divadla v Čechách. Jako kmenový spolupracovník knižnic Divadelní bibliotéka a Divadelní ochotník, které byly určeny hlavně ochotníkům, překládal starší hry německých a rakouských autorů, případně upravoval dří­vější překlady, pořizoval úpravy starších čes­kých her, např. J. N. Štěpánka. Angažoval se v ochotnickém divadelnictví, které chápal jako významnou platformu osvětového a kulturní­ho působení na lidové vrstvy, vyvíjel činnost organizační, jejímž vyvrcholením bylo ustave­ní Matice divadelní, jež inicioval 1880 spolu s J. Barákem (v jejím výboru pak působil). Věren buditelsko-obrozenskému kulturnímu konceptu, patřil názorově ke konzervativnímu národnímu křídlu. Svým neměnným náhledem na divadlo a jeho funkci zůstal vzdálen novým uměleckým trendům; jako divadelní referent se projevoval poněkud staromilsky. Od sedm­desátých let až do své smrti pilně a obětavě sloužil potřebám národa svou prací vydavatel­skou, organizační, redakční a publicistickou, kterou vykonal mnoho užitečného i pro české divadlo.

Šifry

J. L. T., T., ý, ský

Teatralia

Cestující společnosti herecké, Lumír 1, 1865, s. 74 až 77, 91–93, 108n.; O životě a působení J. K. Tyla vypravuje J. L. Turnovský, 1881, přeprac. s tit. Život a doba J. K. Tyla, 1892; Z potulného života hereckého, 1882 [memoáry]; F. V. Jeřábek, in F. V. J.: Dramatické spisy, 1883; Z naší doby, 1884 [obs. též medailony divadelníků]; Kresby, 1887 [obs. též medailony divadelníků]; F. V. Jeřábkovi, in Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělec­ké besedy 18631893, 1894; Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 82–115; Strakonický dudák. Literárně historický úvod, in J. K. Tyl: Strakonic­ký dudák, [1898]; Paměti starého vlastence I–II, [1900, 1901].

Uspořádal

J. J. Stankovský: Kronika divadla v Čechách, in Almanach matice divadelní, 1881; Spisy J. K. Tyla, 15 sv., 1888–92.

Hry

Švédové na Moravě, spol. A. Muška 1870; Staří blázni, dle povídky J. Štolby, Kramuelova spol. 1873, i t.

Překlady a úpravy

E. v. Bauernfeld: Domácnost a romantika [Bür­gerlich und Romantisch], t. 1864, PD-AH 1871; L. Feldmann: Třešně, t. 1866; A. Bergen: Vražda na pražském předměstí [Der Mord in der Kohlmes­sergasse], Švandova spol. Plzeň 1867; L. Angely: Řemeslnická merenda [Das Fest der Handwerker], t. 1868; A. Berla: Český veterán, tamtéž 1868 s tit. Vysloužilec, t. 1872; T. Megerleová: Nový Monte Christo aneb Zlato neblaží, tamtéž 1868, t. s tit. Uro­zená dáma a dívka z lidu aneb Nový Monte Christo ženského pohlaví, [1878], E. Scribe, ú. A. Cos­mar: Tři ženy najednou, t. 1869; M. Moltke dle franc.: Srdce babičky, t. 1869; E. Théaulon: Královský panoš [Un page du Régent ou le Piege], t. in Česká Thalia 4, 1870, s. 25–27, 33–36 (šifra J. L. T.); A. v. Kotzebue: Zmatek nad zmatek, t. 1870, Kra­muelova spol. 1871; týž: Nevinní vinníci nebo Žena v prodeji, t. 1871 (šifra J. L. T); J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek, t. 1871; A. Wilhelmi: Hezká sestra, Kramuelova spol. 1872, t. 1874; A. v. Kotzebue: Čtveráctví pa­noše, t. 1872; dle něm.: Kejklíř, t. 1872; L.-S. Mer­cier, ú. W. Vogel: Octář aneb Světa lesk, pouhý dým, t. 1872; J. H. Zschokke: Krásná Sidonie, t. 1873,ochotn. Žebrák 1875; E. Souvestre, E. Devrient: Fabrikant, t. 1874; A. v. Kotzebue: O světové vý­stavě, t. 1874 (šifra J. L. T); H. Herzenskron dle franc.: Dívka je to a ne chlapec, t. 1874, Pokorného spol. Plzeň 1882; T. Megerleová dle G. Sand: Ves­ničané, t. 1874, Kramuelova spol. Plzeň 1875 s tit. Ve vesnici; F. Kaiser: Dělníkova milenka, t. 1875, i ochotn. Žebrák; H. Clauren: Střelec král aneb Vý­roční slavnost v Mudrákově, t. 1875; O. Ludwig: Dědičný polesný, t. 1875, ochotn. Žebrák 1876; A. Müllner: Velké děti, t. [1877], ochotn. Žebrák 1878. ■ J. N. Štěpánek: Pivovár v Sojkově, t. 1874.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 5230 Sobotka, matri­ka narozených 1837–1842, fol. 17. LA PNP: osobní fond. Archiv Městského muzea v Sobotce, inventář → K. Bílek, 1975. ■ J. Neruda, Hlas 2. 2. 1863 → České divadlo II, 1951 [Švanda, Strakonický dudák]; nesign.: J. L. T., Divadelní listy 1, 1880, s. 223n.; F. Schulz, ref. O životě a působení J. K. Tyla, Osvě­ta 11, 1881, s. 760●; ref. Z potulného života he­reckého: C. Moudrý, Divadelní listy 3, 1882, s. 109; F. V. Vykoukal, Květy 4, 1882, d. 1, s. 369n.; Str. [L. Stroupežnický], Lumír 10, 1882, s. 384●; nesign. [J. Neruda]: J. L. T., Humoristické listy 25, 1883, s. 330 → Podobizny II, 1952●; ref. Z naší doby: F. V. Vykoukal, Květy 6, 1884, d. 1, s. 501; J. F. Vrba [F. Dlouhý], Literární listy 5, 1884, s. 56; E. Miřiovský, Lumír 12, 1884, s. 144●; ref. Kresby: A. F. Tichý [F. Dlouhý], Literární listy 8, 1887, s. 352; B. Č. [Čermák], Hlas národa 18. 9. 1887, příl.●; -k, ref. Paměti starého vlastence, Zvon 1, 1900/01, s. 71●; k šedesátinám: nesign., Zlatá Praha 15, 1897/98, s. 168; R. J. Kronbauer, Hlas národa 8. 2. 1898●; nekrology: -e, Zvon 1, 1900/01, s. 251; Národní listy 9. a 12. 2. 1901 ráno; Národní politika 9. a 10. 2. 1901 ráno; L. Grossmannová Brodská, Jitřenka [Polička] 20, 1901, zábavná část s. 37, 41; Věstník Ústřední matice školské 17, 1901, s. 14; Illustrovaný svět 1, 1901, s. 257●; J. Vondráček: Počátky českých kočovných diva­delních společností, Budivoj 17. 7. 1914; M. Hý­sek: Dr. F. L. R. v zápiscích J. L. Turnovského, Československá republika 4. 3. 1923 → Literár­ní besedy, 1940; V. Müller: Spolek divadelních ochotníků v Žebráce od svého založení v roce 1812 do konce roku 1924, Žebrák–Hořovice 1925, s. 102n.; L. Grossmannová Brodská: K 25. výročí úmrtí J. L. T., Naše kniha 7, 1926, č. 2; M. Hýsek: J. L. T., Čtyři ze Sobotky, 1937, s. 21–40; F. Ham­pl: Záhadný dramatik, Poznamenaní, 1940, s. 101 až 135, s tit. Láska starého vlastence → Z bouř­ného času, 1955; A. Salava: Zapomenutý vlaste­nec, Knihy a čtenáři 6, 1945/46, s. 239n.; DČD III; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák, b. d., DÚk, s. 9n., 104, 126, 173, 265, 271; V. Kovářík: Zapomenutý epizodista, Slavní a zapomenutí, 1983, s. 63–74; F. Černý, 100. výr. úmrtí, Právo 1. 2. 2001. ■ LČL, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1113–1115

Autor: Šormová, Eva