Trojan, Alois Pravoslav

Alois Pravoslav
Trojan
2. 4. 1815
Knovíz u Slaného
9. 2. 1893
Praha
Intendant českého divadla.

Narodil se v rodině mlynáře a rolníka. Po gym­naziálních studiích ve Slaném a v Praze absol­voval filozofické ročníky a zapsal se na práva, která dokončil 1838. Praktikoval u magistrátu v Litoměřicích, pak pracoval na krajské ko­morní prokuratuře v Praze. Od dob univerzit­ních studií se účastnil vlasteneckého života, 1846 spoluzakládal v Praze Měšťanskou be­sedu. 1848 se zapojil do politického dění (byl vůdčí osobností schůze ve Svatováclavských lázních), stal se členem obecního zastupitel­stva Prahy, odtud byl zvolen do zemského sněmu a dvakrát vyslán s dalšími politiky do Vídně k jednání s panovníkem o českých zá­ležitostech. Na ústavodárném sněmu ve Vídni a v Kroměříži patřil k nejaktivnějším českým poslancům. V červnu 1849 se stal prvním (prozatímním) intendantem českého divadla v zemském výboru, funkci zastával do února 1851. S F. L. Riegrem a F. Palackým inicio­val 1850 vznik Sboru pro zřízení ND, po jeho ustavení byl zvolen jednatelem výboru. 1855 získal doktorát práv, následujícího roku byl jmenován notářem v Rakovníku, 1880 pře­ložen do Prahy, kde působil až do své smrti. Na počátku konstituční éry se vrátil do politi­ky (1861); jako poslanec českého sněmu i říš­ské rady se zasazoval o česká národní práva a samostatnost zemí Koruny české. V názoro­vě se štěpící národní straně patřil od 1872 k ra­dikálnímu (mladočeskému) křídlu, ve volbách 1891 dovedl mladočeskou stranu k vítězství nad Riegrovou stranou staročeskou. Napsal řadu právních studií a spisů, byl prezidentem českého notářského spolku, členem Průmyslo­vé jednoty, předsedou Národní jednoty severo­české. Praha a několik dalších měst mu udělily čestné občanství, 1887 byl vyznamenán řádem Železné koruny.

Divadlo chápal jako významnou platformu českého národního života a usiloval, podobně jako F. L. Rieger, o jeho institucionální osa­mostatnění. Byl jedním z členů připravované, avšak vídeňskou vládou zmařené Jednoty pro divadlo české (1845), jejímž cílem bylo získat jedno ze stavovských divadelních privilegií a zajistit českému divadlu vlastní působiš­tě. Po zvolení do zemského výboru důrazně prosazoval české divadelní zájmy. Zřejmě z jeho popudu byl na jaře 1849 ředitel StD J. Hoffmann vybídnut, aby požádal o povole­ní postavit letní arénu, do níž by se od května do konce září přesunuly české hry a jež by sloužila do plného osamostatnění českého di­vadla. V souvislosti s arénou poskytl zemský výbor řediteli Hoffmannovi zvláštní subvenci pro české hry a zřídil funkci prozatímního in­tendanta českého divadla. T. úzce spolupra­coval s intendantem StD Albertem hrabětem Nosticem (ve funkci od 1846); zemskému výboru předložili společný návrh na zříze­ní prozatímního českého divadla, v němž by po skončení letní sezony v aréně české hry plynule pokračovaly. Z pověření výboru měli vytipovat vhodnou lokalitu. Doporučili Kotce, avšak tento návrh zemský výbor kvůli vyso­kým nákladům na zakoupení a adaptaci ob­jektu zamítl a vyslovil se pro postavení nové budovy, k němuž však z finančních důvodů také nedošlo. Při návratu českých her z Aré­ny ve Pštrosce na stavovskou scénu T. docílil rozšíření vyhrazených termínů o čtvrteční ve­čery a prosadil navýšení subvence na 8 000 zl. pro období říjen 1849 – duben 1850. Polovina sumy byla výslovně určena na to, aby se ve StD udržela a v dramatickém umění i jazyku vzdě­lávala Tylem řízená česká herecká společnost. T. dbal i o umělecký rozvoj českého divadla; v zemském výboru inicioval vypsání soutěže na podporu původní dramatické tvorby (vy­hlášena v říjnu 1849 ve třech kategoriích: hra historická – dotováno částkou 250 zl., hra ob­čanská – 200 zl., kus vhodný k provozování – 100 zl.). Přestože průběh první letní sezony ve Pštrosce ukázal, že Praha nemá dostačují­cí divácké zázemí pro každodenní český pro­voz, T. nadále usiloval o zbudování domu pro české divadlo. Když zemský výbor na podzim 1849 stanovil místo (v dolní části Václavské­ho náměstí), zadal T. staviteli J. Frenzelovi vypracování náčrtů. Postupující restituce před­březnových poměrů však otázku samostatného českého divadla potlačila a T. musel napřít síly k pouhému udržení českých her, které ředitel StD J. Hoffmann kvůli údajné finanční ztrá­tě hodlal k 1. 10. 1850 ukončit a české herce propustit. T. znovu vymohl v zemském výboru subvenci (4 000 zl.) pro sez. 1850/51, avšak čtvrteční večerní termíny ve StD byly české­mu divadlu odebrány. Na přidělení zvláštní subvence řediteli Hoffmannovi vázal zemský výbor řadou podmínek: Vymiňoval si dohled nad repertoárem (tato pramovoc byla dele­gována na intendanta již při vyhlášení stavu obležení nad Prahou při červnovém povstání 1848) a rozhodující vliv na česká odpolední představení, hercům ukládal cvičení v dekla­maci, české výslovnosti a čtení (snaha zlepšit jazykovou kulturu) a od ředitele požadoval, aby jim k tomu poskytl vhodné podmínky („teplou místnost“). Poslední dva požadavky splněny nebyly. V únoru 1851T. na funkci z blíže ne­známých důvodů rezignoval. Jeho nástupcem se stal V. Bohuš rytíř z Otěšic, který ve věci dalšího financování českých her nevyvíjel žád­nou iniciativu, subvence nebyla přidělena a ře­ditel StD dal českým hercům k 1. 10. 1851 výpo­věď. T. úsilí a jeho výsledky tak byly zmařeny.

Z titulu intendanta podal T. 10. 7. 1850 vo­jenskému velitelství Prahy (vládlo městu od potlačení revoluce 1848) žádost o povolení založit společnost pro finanční sbírky na ND, která byla kladně vyřízena. Na ustavující valné hromadě Sboru pro zřízení ND (12. 9. 1850) byl zvolen jednatelem. Svými právnickými schopnostmi přispěl k právnímu uspořádání vztahu mezi sborem a zemským výborem. Pů­vodní představu zemského výboru (neomeze­né disponování s penězi ze sbírek, investorství stavby ND), která se sborem prakticky nepo­čítala, se T. diplomatickou obratností podařilo značně korigovat: smlouva uzavřená mezi obě­ma subjekty 9. 12. 1850 zajistila sboru výluč­né právo realizovat stavbu ND a rozhodnout o podobě budovy. Po odstoupení z jednatelské funkce (1852, rezignoval spolu s předsedou F. Palackým) T. už v českém divadle další ak­tivity, vyjma jednorázové účasti při znovuoži­vení činnosti sboru v červenci 1860, nevyvíjel. Na jeho průkopnickou intendantskou činnost navázal na počátku konstituční éry F. L. Rie­ger, který po řadě laxních intendantů-úředníků z padesátých let působil ve funkci ku prospě­chu a v zájmu českého divadla.

Prameny a literatura

Bohemia 6. 6. 1849 [jmenování intendantem]; J. K. Tyl: Národní divadlo, Národní noviny 19. 10. 1849, s tit. Ceny za české hry → Divadelní referá­ty a stati, 1960; P. A. Trojan: Provolání, Pražský večerní list 27. 10. 1849 a 2. 8. 1850; F. A. Šubert: Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba do­končená, 1881, s. 32, 36–39, 41–46, 77–79, 107; J. Neruda: Dr. A. P. T., Humoristické listy 14. 1. 1882 → Podobizny II, 1952; =: Dr. A. P. T., Zlatá Praha 2, 1885, s. 206; nesign., nekrolog, Světozor 27, 1892/93, s. 168; J. L. Turnovský: Nové rovy české, Osvěta 24, 1894, s. 171n.; K. Kadlec: Fran­tišek Palacký a české divadlo v Praze, in sb. Památ­ník na oslavu stých narozenin Františka Palackého, 1898, s. 473–484; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, s. 337–339, 347; K. Kazda: Dr. A. P. T., Slánský obzor 36, 1928, s. 13–19; M. Navrátil: Almanach československých právníků, 1930; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho budovatelé (Ději­ny ND I), 1933, s. 74–105; Česká Thalie před sto lety, ed. J. Vondráček, 1950; Vondráček II; DČD II J. Štaif: Dva typy občanského sdružování v době předbřeznové. Akcionářská jednota pro české di­vadlo a […], Documenta pragensia, sv. 18, 200, s. 141–159. ■ Otto, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1107–1108

Autor: Šormová, Eva