Tomsa, František Bohuslav

František Bohuslav
Tomsa
2. 7. 1793
Mašov (Turnov-M.)
26. 2. 1857
Praha
Prozaik, překladatel.

Občas podepisoval své práce Kadeřavský. – Pocházel z rolnické rodiny v osadě Kadeřavec spadající pod obec Mašov. Původně se měl stát krejčím, ale přímluva turnovského kaplana mu otevřela cestu na studia. V Praze absolvoval gymnázium a po třech letech studií filozofie (1818–21) se zapsal na práva. Univerzitní studium však nedokončil, v katalozích školy je evidován naposledy jako student třetího ročníku v akademickém roce 1824/25. Získal místo ve státní účtárně, kde se vypracoval až na pozici oficiála. Od 1836 působil souběžně jako guberniální český translátor. Redigoval několik časopisů (Dopisovatel pro Čechy, Če­choslav, Poutník slovanský, 1826–27, Praž­ské noviny, 1832–39, dále Všeobecný domácí a hospodářský kalendář), přispíval do Hýblo­vých Rozmanitostí, do České včely aj. Podlehl tuberkulóze, pohřben byl na Malostranském hřbitově.

K literární tvorbě T. přivedl vliv strýce, obrozenského spisovatele Františka Jana T., a prostředí kroužku zformovaného z poslu­chačů Hankových přednášek o české literatu­ře, k jehož členům patřili J. Hýbl, V. R. Kra­merius ad. T. začínal jako básník, později psal především zábavné a poučné knížky pro lid a romantické rytířské povídky. Patřil ke kmenovým autorům a překladatelům jindři­chohradeckého Landfrasova nakladatelství (1844–45 redigoval i jeho knižnici Zábavný vypravovatel romantických dějů a povídek). Kromě mnoha povídek německých autorů přeložil také Dumasův román Tři mušketýři (1851, 1852) a jeho pokračování Tři mušketý­ři po dvaceti letech (1852, 1853), Tři muške­týři ještě po desíti letech (1853, 1854).

Od studentských let se živě zajímal o diva­dlo a byl pravidelným návštěvníkem českých představení ve StD. K těm se pojilo něko­lik oslavných básní, jež složil 1820 (óda na J. N. Štěpánka coby překladatele hry Čtyři stráže na jednom stanovišti, oslava císařské návštěvy ve StD ad.). V první polovině dva­cátých let zaměřil k dramatu i svou překlada­telskou aktivitu. Přetlumočil Kotzebuovu hru Hodina večerní (vydání jej udává jako autora, nikoli překladatele). Poté překládal pouze hry německého dramatika T. Körnera: tříaktové drama Hedvika, truchlohru Tony a jednoakto­vou frašku Ponocný. K překládání dramatic­kých textů jej patrně podnítil obnovený pra­videlný český provoz ve StD (1824) a z něho plynoucí potřeba her. Nedobré zkušenosti s dramaturgií J. N. Štěpánka (druhé dvě hry několik let opomíjela) však mohly být pří­činou T. dlouhé odmlky; teprve po více než deseti letech přetlumočil další Körnerovu hru, historické drama z bojů proti Turkům Mikuláš hrabě Zrinský. Zejména Hedvika a Mikuláš hrabě Zrinský si získaly přízeň diváků, ve StD byly reprízovány a nově studovány. Mikuláš hrabě Zrinský se hrál ještě 1874 v PD, Hed­viku uvedl mj. Tyl za pobytu u Hilmerovy společnosti (1829). T. se českých představení snad účastnil i jako herec-volontér (zmiňo­ván Chmelenským). Divadelní referáty psal do Rozličností pražských novin (1832/33).

Překlady

[A. v. Kotzebue]: Hodina večerní, t. 1823; T. Kör­ner: Tony, t. 1823, StD 1831; týž: Hedvika, StD 1825, i t.; Ponocný, t. 1825, ochotn. Nová Paka 1831, StD 1834; týž: Mikuláš hrabě Zrinský, t. 1838, StD 1839, též s dovětky Obležení Sigetu, Dobytí Sigetu od Turků.

Prameny a literatura

J. K. Chmelenský: Divadlo české v Praze […], ČČM 5, 1831, s. 452n.; ref. Ponocný: J. K. Chme­lenský, Česká včela 1, 1834, s. 384; Pipo [J. V. Picek], Ost und West 1838, s. 338●; ref. Mikuláš hrabě Zrinský: -cký [K. Bělecký], Česká včela 5, 1838, s. 224; J. Malý, tamtéž 6, 1839, s. 376●; J. Ar­bes: Z uvadlých slavověnců, Světozor 32, 1897/98, s. 436n. → Theatralia I [1912, s přetiskem T. bás­ní o J. N. Štěpánkovi]; Vondráček I, II; DČD II ■ Jungmann, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1104–1105

Autor: Jacková, Magdaléna