Tichý, Alois

Alois
Tichý
1. 6. 1875
Chrudim
14. 1. 1922
Praha
Herec, zpěvák, autor kupletů a komických scén, ředitel pěvecko-herecké společnosti, nakladatel.

Otec byl obuvník. T. se vyučil soustružníkem, s divadlem začínal v šestnácti letech. Po pří­chodu do Prahy 1897 s kamarádem a též pří­znivcem divadla J. Sládkem vystupoval rok jako duetista u Cihelkovy společnosti. U pě­vecko-herecké společnosti jeho manželky K. Petrnouškové (někdy uváděna jako Pe­trnožková), hrající ambulantně např. U Buc­ků nebo U Rozvařilů, působil 1899/1900 jako sólový komik či s principálkou souboru v kontrastní manželské dvojici (malý a hube­ný – velká a tlustá); plnil též funkci režiséra. Poprvé byl ženat s Josefou Linkovou (sňatek 30. 1. 1900). 1901 účinkoval v Braithutově kavárně u B. Sodomy, 1902 u F. L. Šmída (ten jej však jako příliš lidového komika neak­ceptoval) a U Štajgrů na Václavském nám. (též jako vedoucí podniku). Prosadil se 1904 kuple­ty Kanimura a Vdovec a od 1905 v angažmá u Společnosti bratří Hartmannů U Lhotků na Václavském nám. (role židovského vojenské­ho dobrovolníka ve scéně Po čepobití, kuplet U nás ve Zbuzanech). 1907 přešel do Dvorní­ho pivovaru ve Štěpánské ul., kde byl hlavní hvězdou programu. 1913 založil vlastní Ka­baret Hvězda, do něhož si přivedl větší část družiny souboru Dvorního pivovaru (např. H. Škrdlíka, F. Kohouta). Podnik vedl až do své smrti.

T. byl typickým představitelem lidového komika, jeho doménou byl autorsky i interpre­tačně nenáročný humor rozvíjený v tradičních šantánových žánrech (kostýmní kuplet, sólový výstup, krátká komická scéna) a podporovaný i jeho zevnějškem: malou, hubenou postavou a zjizvenou tváří. Prosadil se a popularitu získal rázovitými „karikaturami“ příslušníků nejrůznějších profesních, sociálních a lid­ských typů, nejednou též ženského pohlaví. Zpodobňoval je dokonalým převlekem – kos­týmní maskou a portrétoval drasticky realis­tickou zkratkou. Scény, kuplety a výstupy psal sám nebo ve spolupráci s L. Ratolístkou, J. Wandererem aj., k charakteristickým číslům patřila Domovnice, Káča s máselnicí, Vojenská Barča, Pobuda či Tambor – major od šorfšiců. Svůj zřejmě nejznámější kuplet, eroticky dvoj­smyslnou Harfenici, napsal pro R. Slavínskou. V době vrcholné popularity (1910) se údajně uvažovalo o jeho hostování v ND.

Pořádal edice šantánových textů vydávané J. Švábem-Malostranským, M. Knappem či M. Urbánkem. Vydával je i vlastním nákla­dem, nejznámější byla řada Karikatury A. T., jež vycházela přibližně od konce 19. stol. do počátku světové války (sto čtyřicet titulů). Tiskl v ní i práce jiných autorů. Svá čísla natáčel též na gramofonové desky, pro různé společnosti jich nahrál přes pět set. Hrál ve třech filmech, ve snímku Aloisův los (1919) ztvárnil hlavní roli, určenou původně pro F. Futuristu.

T. předznamenal velké lidové komiky dva­cátých a třicátých let 20. stol. Byl jedním z nej­úspěšnějších šantánových umělců i po ob­chodní stránce. Během 1. světové války nabyl velkého jmění z Kabaretu Hvězda, který vedl pevnou rukou. Kabaret, jehož provoz byl po­staven na pravidelném, jednou za čtrnáct dní obměňovaném programu, dosáhl vrcholu po­pularity v popřevratovém období, po vzniku samostatné republiky.

Pseudonym

Fráňa Alois Chrudimský

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 644, obr. 791 [Tichý Alois, 1875]; Všeobecná regis­tratura, sign. T 430/1, kart. 3759. SOkA Chrudim: druhopis matriky narozených, u. č. 86, i. č. 2209. AMP: Sbírka matrik, ŽKR O17, s. 162, NMd: pozůstalost J. Waltnera [obs. i rkp. Začínám se rozhlížet]; Album historie lidových zpěváků v Praze 1870–1930, Klub členů bývalé Jednoty národních zpěváků – Organisace českých kabaretiérů, usp. a slovní doprovod napsal J. Waltner; J. Meszner: Jak se Praha bavila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem, soubor dokumentů a materiálů, 1988. ■ K. Nosovský, V. Pražák: Soupis československé literatury za léta 1901 – 1925 I/2, 1931, s. 516; V. Pletka: Přehledný soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. a v první polovině 20. století, Hudební věda 1, 1964, s. 330, 333, 336, 338n., 341, 346. ■ Umělecká družina ve dvorním pivovaře, Český ar­tista 1, 1910, zvl. č. 2, s. 5, č. 3, s. 3; Š. [F. L. Šmíd]: O vzniku, počátcích a působení českých zpěvních síní IV. [spr. III.], tamtéž 1, 1910, č. 4, s. 3; nesign.: Jubileum umělecké družiny ve Dvorním pivovaře, Zajímavé noviny 1, 1910, s. 79; axo: A. T., Český kabaret 1, 1921/22, č. 4, s. [3]●; úmrtí a nekrolo­gy: Tribuna 15. 1. 1922; Národní listy 17. 1. 1922; D. Pražský, Moravsko-slezský denník 18. 1. 1922 → V. Z., Český kabaret 1, 1921/22, č. 8, s. [1]n.; -ax, tamtéž, č. 6, s. [1]●; V. V. Tomek: Ze starých praž­ských šantánů, 1929, s. 96, 99, 129, 172, 187–196; J. Waltner: O pražských zpěváčcích, České slovo 17. 8. 1930; Katalog retrospektivní výstavky foto­grafií, rukopisů a různých tiskopisů z dob působení lidových zpěváků od roku 1863 do roku 1935, 1937; J. Waltner: O českém kabaretu, Národní listy 14. 8. 1940 + Pražský zpěvák A. T., tamtéž 16. a 20. 8. 1940 + Lidový zpěvák H. Zeffi, tamtéž 22. 8. 1940; L. Buzek: Historie pražského šantánu, Svobodné slovo 17. 3. 1957; V. Wasserman vypráví o sta­rých českých filmařích, 1958, s. 21, 76, 134, 199; J. Červený: Červená sedma, 1959, s. 50, 128, 141; V. Wasserman: Od zpěváčků ke kabaretu, in sb. Kniha o Praze, 1960, s. 227–230, 234; J. L. Kalina: Svet kabaretu, Bratislava 1966, s. 368; J. Karbusic­ký: Mezi lidovou písní a šlágrem, 1968, s. 137n.; DČD III; L. Klosová: Zvuková dokumentace české­ho činoherního divadla v letech 1848–1918, in Ději­ny českého divadla. Soubor zvukové dokumentace k I. – IV. sv., 1971, s. 18, 34 + deska 3, ukázka 29; F. Horáček: Muž s chryzantémou, G 10, 1974, č. 8, s. 12 [vzpomínky F. Kohouta]; A. Branald: Zrození velkoměsta, 1985, s. 207, 212, 215, 217; J. Kotek: Český kuplet, jeho prostředí a pěsto­vatelé, Hudební věda 22, 1985, č. 2, s. 106–108, 123–125, 131 + Šantán s červenou lucernou aneb Ať žije Baj-Kaj-Laj!, 1985, s. 30–32, 35, 169–177, 187–190, 200–202, 215–218 + Dějiny české po­pulární hudby a zpěvu, 1994, s. 190n., 199, 210; Český hraný film I (1898–1930), 1995, s. 27, 202, 230; L. Klosová: Česko-německá kabaretní tvorba před r. 1918, Divadelní revue 6, 1995, č. 1, s. 81, 86–88; Z. Šesták: Jak žil Žižkov před sto lety, 2005, s. 264, 305–310; P. Rut: Orchestrion v hla­vě, 2011, s. 37, 39; J. Adamec: Jak se dělá kabaret, b. d., s. 9. ■ ČHS, Zach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1102–1104

Autor: Švejda, Martin J.