Thomé, Franz

Franz
Thomé
21. 11. 1807
Vídeň (Rakousko)
22. 3. 1872
Praha
Divadelní ředitel, herec, režisér.

Byl synem vysokého úředníka. Po maturitě na gymnáziu v Drážďanech se obrátil k di­vadlu (debutoval 1824 ve Vídni) a stal se hercem německých společností. 1828 půso­bil u ředitele J. Suvara, s nímž patrně poprvé přišel do Čech; společnost hrála od počátku roku v Hradci Králové, kde se T. setkal s V. K. Klicperou, s nímž se na celý život spřá­telil a který pro jeho benefici přeložil svou dramatickou báseň Valdek. 1832 vystupoval v městském divadle v Brně za ředitelství H. Schmidta. 1838/39 byla jeho dalším známým pů­sobištěm letní scéna městského divadla v Pešti [Budapešť], kde se uplatnil též jako režisér. Od 1845 se mu dařilo získávat do nájmu měst­ská a zemská divadla, nejprve spojené scény v Lublani a Terstu, od poloviny května 1847 v Lembergu [Lvov]. V červnu 1848 převzal divadlo v Klagenfurtu, k němuž opět připojil Terst a Lublaň. 1850–53 měl poprvé možnost řídit velkou scénu ve Štýrském Hradci (osm sólistů opery, devatenáct herců, tři tanečnice a dvanáct elévek, čtyřiadvacet sboristů, dva­atřicet hráčů orchestru, dva kapelníci). Stále vystupoval jako herec, většinu her připravoval i režijně. Radikálně omezil zábavný repertoár (hry vídeňských předměstských scén), hojně pěstovaný za jeho předchůdců. Jeho dramatur­gie obsahovala řadu oper, první operety a sto šedesát sedm činoherních titulů. 1853–58 měl pronajato německé divadlo v Rize, s jehož souborem, který se věnoval zvláště opeře, zajížděl do okolních měst i na delší stagiony do Helsinek (1857 uvedl ve Finsku vůbec po­prvé Wagnera – operu Tannhäuser). S pověstí zkušeného podnikatele zvítězil v konkursu, který zemský výbor vypsal 1857 na pronájem StD od Velikonoc 1858. V Praze spolupraco­val s předchozím ředitelem StD J. A. Stöge­rem, který mu jako tichý společník vypomáhal finančně a zasvětil jej do problémů pražského prostředí. 1859 vybudoval T. se Stögerovou pomocí velkou scénu pro letní provoz – No­voměstské divadlo (bylo majetkem T. a jeho rodiny). Technicky dobře vybavená budova sloužila zejména náročnému opernímu a vý­pravnému repertoáru a přispěla ke zdokonale­ní české i německé inscenační praxe. V období od otevření českého PD 18. 11. 1862 do března 1864 vedl T. z pověření zemského výboru obě pražské zemské scény. Po definitivním osamo­statnění PD byla ředitelská místa od Velikonoc 1864 nově obsazena: ve StD R. Wirsingem a v PD F. Liegertem. Ten se po necelých dvou sezonách dostal do závažných finančních ob­tíží a v novém konkursu získal T. od září 1865 opět ředitelství PD. Po vypuknutí prusko-ra­kouské války na základě standardního člán­ku všech ředitelských smluv o „zásahu vyšší moci“ soubor PD k 1. červenci 1866 rozpustil. Po dohodě s intendantem F. L. Riegrem za­půjčil českým hercům Novoměstské divadlo a přenechal jim příslušnou část subvence, aby mohli provozovat české hry. Sám Prahu oku­povanou pruským vojskem opustil. Od září 1867 do Velikonoc 1870 řídil zemské divadlo v Linci. Pak usiloval o zadání divadla v Kar­lových Varech, ale neuspěl. Vrátil se do Prahy a žil jako soukromník z výnosu Novoměst­ského divadla. 1872 podlehl déle trvající chorobě, pochován byl na Olšanských hřbi­tovech.

Za své první pražské ředitelské éry vedl T. v prvních čtyřech letech StD, sdružující německojazyčný a českojazyčný provoz, jejichž poměr doznal pod vlivem politické­ho vývoje (pád bachovského absolutismu a obnovení ústavního života 1860) značných změn. Dosavadní německou hegemonii zru­šilo na jaře 1861 rozhodnutí českého sněmu o rovnoprávném uspořádání divadelních zále­žitostí (následně uděleny dvě subvence – česká a německá). Nově jmenovaný intendant české­ho divadla F. L. Rieger prosadil v zemském výboru rozšíření termínů vyhrazených českým představením ve StD a T. se zavázal zařadit – do doby otevření PD – osmnáct českých čtvrt­ků v hlavní budově a dvaaosmdesát českých představení v Novoměstském divadle. Ve věci osamostatnění české scény se dále neangažo­val, veškerá jednání vedli herci a intendant. Obzvláště náročné bylo období 1862–64, kdy řídil obě scény. Podle smlouvy se zemským výborem měl udržovat dva oddělené soubo­ry, tento závazek však mohl realizovat pouze částečně. Český soubor se postupně dobudo­vával, odchod řady herců do PD znamenal pro StD oslabení činoherního ansámblu, provoz­ní komplikace působilo využívání dekorací a kostýmů oběma divadly (v PD se fundus teprve vytvářel).

Když T. 1858 nastoupil do StD, českoja­zyčný provoz se omezoval prakticky jen na činohru; opera trpící nedostatkem kvalifikova­ných zpěváků stagnovala (do počátku 1861, kdy její vedení převzal kapelník J. N. Maýr, se konala pouze tři představení; hudební di­vadlo zastupovaly dvě frašky se zpěvy, čtyři balety a pantomimy, jeden melodram). T. na­bídl vedení českých představení Klicperovi, ten však ze zdravotních a věkových důvodů odmítl. T. potvrdil stávajícího vrchního reži­séra J. Chauera ve funkci, po jeho smrti ji za­stával od 1859 J. J. Kolár. K prvnímu českému představení své ředitelské éry zvolil T. truch­lohru Soběslav od V. K. Klicpery, u nějž ta­ké objednal zahajovací proslov. Ač omezo­ván neznalostí jazyka, převzal režii některých českých představení, především se však staral o materiální a správní aspekty provozu. Do PDbyl přijat Pavel Švanda ze Semčic jako organi­zátor budoucí samostatné činohry. Po vypršení první smlouvy 1864 odcházel T. ze StD i PD se značnými dluhy. Jeho nástupce (a věřitel) F. Liegert se záhy zadlužil také. Když nebyl schválen Liegertův a Wirsingův projekt slou­čení českého a německého divadla, předlože­ný v červnu 1865 zemskému výboru, a Liegert musel na další činnost v PD rezignovat, do­stal se T. s Riegrovou podporou zpět do ve­dení českého divadla. Vedly k tomu zejména praktické důvody: ač již nedisponoval mate­riálním zázemím StD, vlastnil Novoměstské divadlo, jež mohlo poskytnout české scéně vý­znamné služby. Činohru řídil nadále P. Švan­da (v opeře vedené J. N. Maýrem se 1866 uskutečnily první dvě premiéry Smetanových děl: Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta v první verzi). V českém tisku byl T. často předmětem kritiky. Vytýkal se mu nezájem o českou kulturu a údajné zištné důvody, jež ho vedly k pronájmu PD. Ryze podnikatelský zájem, s nímž do českého divadla vstupoval, nelze popírat, avšak jeho ředitelská zkušenost a materiální zázemí pomohly českému divadlu v době, kdy se v českém prostředí odpovídající osobnost nenašla.

Prameny a literatura

NMd: pozůstalost J. Vondráčka, zvl. kart. 12 a 15 [archivní materiál]. KČD: fotokopie cedule K. Meisl: Honzíček Tolpatsch’s aus Leitomischel komische Abenteuer oder Ein Tag in Brünn, Brno 30. 12. 1832. ■ J. Pešek: Kočující divadelní společ­nosti v Hradci Králové, Zlatá Praha 32, 1914/15, s. 545; Theateralmanach [Wien], 1839, s. 55; nesign.: Máme ředitele divadelního, Slavoj 7, 1865, s. 52–54; Teuber III, zvl. s. 485–584, 680–683, 787; A. Čech: Z mých divadelních pamětí, [1903], zvl. s. 27, 29n., 37, 46, 48; Jan Bartoš: Prozatímní di­vadlo a jeho činohra, 1937, zvl. s. 80–88, 98–102; H. Wimmer: Das Linzer Landestheater 18031958, Linz 1958; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 55 až 89; V. Justl: V. K. Klicpera, 1960, s. 38n., 90, 119, 182, 199; P. Pražák: Smetanova Prodaná nevěsta, 1963, s. 33, 39, 41, 46, 68; Das Grazer Schauspielhaus, Graz 1964, s. 105n.; E. Grünsteidl: Die Geschichte des Linzer Landstädtischen Thea­ters im 19. Jh., dis., Universität Wien 1970; DČD III; G. Noé: Das Grazer Theater um die Mitte des 19. Jhs., Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark [Graz] 84, 1993, s. 157–169; J. Got:Das Österreichische Theater in Lemberg im 18. und  19. Jahrhundert, Wien 1997, I, s. 417, 456–467, 476n., 479, 484; II, s. 492n.; M. Trávníčková: Pro­zatímní divadlo 1862–1883, Sborník NM v Praze, ř. A – Historie 57, 2003, č. 3–4. ■ ČHS, HD, Kosch, NDp, Wurzbach; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1100–1102

Autor: Ludvová, Jitka