Thám, Václav

Václav
Thám
26. 10. 1765
Praha
kolem 1816
[?]
Dramatik, překladatel, herec, ředitel divadelní společnosti.

Křtěn Václav Alois. Pocházel z rodiny hrabě­cího valdštejnského kuchaře. Mladší bratr fi­lologa, spisovatele a překladatele Karla Ignáce T. 1775–80 studoval na Akademickém gymná­ziu, kde jeho spolužáky byli F. Heimbacher, V. Mertlík, M. Majober, K. Pluth a M. Stuna, budoucí spolutvůrci Vlastenského divadla a je­ho repertoáru. 1780–82 pokračoval ve studiích na filozofii a dosáhl hodnosti magistra. Od 1784 byl policejním komisařem u pražského magistrátu. Současně začínal psát českou poe­zii a překládat divadelní hry. 1785 redigoval časopis Das Pragerblättchen (vycházel jen od července do září), literárně debutoval prvním svazkem sborníku Básně v řeči vázané a na divadle se uvedl překladem Weidmannovy hry Štěpán Fedynger neb Sedlská vojna. Z místa policejního komisaře byl 10. 10. 1789 propuš­těn pro zanedbávání úředních povinností a pro podezření ze zpronevěry. Poté se cele věnoval divadelní činnosti. 1789–99 byl členem sou­boru Vlastenského divadla (dvakrát nakrátko propuštěn: na jaře 1793 za vystoupení v pod­napilém stavu, v létě 1796 z neznámých dů­vodů), kde účinkovala od 1793 i jeho první manželka, dcera herce L. Haima Josefa († asi 1799). Souběžně redigoval Schönfeldské c. k. pražské noviny (červen 1789 – duben 1790), s hercem Merunkou vydával 1791 Journal c. k. privilegovaného Vlastenského divadla U Hybernů (nedochováno). 1799/1800 vedl, zprvu s V. Svobodou, hereckou společnost v Liberci a v Hrádku n. Nisou, která pro dlu­hy záhy skončila. 1801 hrál se skupinou her­ců ve Šternberku, po jejím rozpadu byl 1802 angažován v Brně a nejpozději 1804 v Opavě u V. Mihuleho, kde od 1802 působila jeho dru­há manželka Josefa, roz. Groisingerová. 1805 oba manželé přešli do divadla knížat Anhalt­-Köthen-Pless na zámku ve Pštině [tehdy Pless] nedaleko Katovic, které řídil J. Sartori. T. tu zaujal přední místo. Soubor zajížděl hrát i do okolních měst (Glivice, Opole, Olešnice, Kališ). Koncem 1806 se vrátil do Prahy k po­zůstalostnímu řízení po otcově smrti a zdržo­val se tu ještě 1807. Jeho další známé diva­delní působiště bylo u ředitele J. Ch. Kuntze v Prešpurku [Bratislava] a v Rábu (od května 1809 do jara 1810), od června 1810 hostoval v Budíně a Pešti [Budapešť]. 1811–12 byl an­gažován u I. Siegeho (ve Znojmě a Jihlavě), údajně též jako režisér. Po Siegeho vypovězení ze Znojma kočoval 1812–16 po Moravě a Dol­ních Rakousích s malou společností J. Kronese, který byl předtím i se svou rodinou rovněž u Siegeho. 1816 je doložen u společnosti ře­ditele K. Via v rakouském Stockerau. Poté se jeho stopa zcela ztratila a další osudy i úmrtí zůstávají stále tajemstvím.

První T. známý překlad divadelní hry (Schi­kaneder: Die Lyranten, dochovaný ve třech opisech s různými názvy, nejstarší s tit. Comi­ca opera Veselá bída anebo Nuzní hudebníci) pochází z doby před vznikem Vlastenského divadla. Tehdy se T. jako redaktor časopisu Das Pragerblättchen věnoval divadelní kritice i historii (mj. stať Kurze Geschichte der Prager Schaubühne, 1785) a patřil k vůdčím osobnos­tem v okruhu iniciátorů českého divadla. Své představy a názory o divadle vtělil i do povíd­ky Kníže a divadlo, otištěné v novoročním čís­le Pražských novin 1790. V jazykově utrakvis­tickém Vlastenském divadle působil v druhé fázi jeho existence (od 1789) především jako dramatik a překladatel. Z téměř jednoho sta T. převážně nedochovaných dramatických textů, zahrnujících širokou škálu žánrů a stylů, tvořily asi čtvrtinu hry původní, zbytek překla­dy a adaptace cizích předloh. Svou překlada­telskou aktivitu (překládal jen z němčiny, jino­jazyčné hry z německých převodů) orientoval zprvu na dramatiku vyhraněně osvícenského zaměření uváděnou na scénách josefínské Vídně, v níž problémy a konflikty obvykle nacházely řešení zásahem osvíceného vladaře (např. Weidmann: Štěpán Fedynger neb Sedl­ská vojna, Nádeník od stavu; Schikaneder: Loutníci, Poctivý rolník; Rautenstrauch: Pra­vovec a sedlák). S rozhledem vybíral i ideově příbuzné hry autorů německých (Iffland: Vlas­tenská láska a vděčnost, Fridrich Rakouský neb Věrnost českého národu; Kotzebue: Dítě lásky; Schröder: Strejček v Lisabonu; Törring: Anežka Bernauerová; Hagemann: Ludvík Sko­čec). Překladatelskou pozornost věnoval zvláš­tě německým autorům z Čech (Komareck: Marie z Montalbanu, Čech a Lech aneb Vyvo­lení Kroka za vývodu českého; Guolfinger v. Steinsberg: Konrád z Helfenfelsu aneb Rytíř Starkenberg, Honza Kolohnát z Přelouče aneb Dostaveníčko v Nových alejích). Výběr titu­lů korespondoval s repertoárem většiny stře­doevropských scén osvícenského zaměření, od něhož se ovšem lišil větším podílem her s českou tematikou (T. nejednou děje lokali­zoval do domácího prostředí) a také zřejmou snahou obsáhnout rovnou měrou jak tituly pro většinové obecenstvo, tak „vyšší“ žánry tragé­die a měšťanského dramatu.

Požadavky plynulosti divadelního provozu nutily T. k stále hektičtější překladatelské ak­tivitě. Po 1793 překládal zejména zpěvoherní libreta (Henslerova, Perinetova, Schikanede­rova – mj. i k Mozartově Kouzedlné píšťale), z činoher nové kusy Ifflandovy a Kotzebuovy. Byl nejvýznamnějším zástupcem první obro­zenské překladatelské generace, jejíž přínos sice poznamenala neustálenost norem správ­né češtiny, ale úzký vztah k divadelní praxi ji nutil průkopnicky zvládat jazykové, veršové i stylové problémy překladatelského řemesla s jednoznačným zaměřením na divadelní účin. V literárních dějinách býval T. charakterizo­ván obvykle na základě své rané lyriky jako rokokový anakreontik. Jeho vesměs nezacho­vané dramatické texty, které měly zčásti ráz vlasteneckých historických her se zpěvy, by tuto charakteristiku patrně značně poopravily. T. jimi nejednou zahajoval řadu historických dramat na obdobná témata v tvorbě pozděj­ších obrozenských dramatiků (např. Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera, Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj na hradě Děvínu, Kutnohorský horníci aneb Kdo se vynasnaží, netrpí nouzi, Václav Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlant­ský, Švédská vojna v Čechách aneb Udatnost pražských měšťanů a študentů). Psal též ve­selohry, o jejichž povaze se rovněž můžeme dohadovat jen z názvů (např. Kulhavý, koktavý a němý aneb Pouta, houpačka a past, Koblihy neb Zkažený masopust). Jeho jediná němec­ky napsaná původní rytířská hra, Hanns von Bleylöwen oder Der irrende Geist bei Töplitz [Hanns von Bleylöwen aneb Bludný duch u Teplic], nebyla úspěšná. Během desetileté činnosti ve Vlastenském divadle pokryl zhruba polovinu veškeré tamní české produkce svými původními hrami, adaptacemi a překlady. Vý­razně tak formoval repertoár, který zejména v období před utužením cenzury 1793 svědčil o T. ujasněné osvícenské koncepci.

V českých i německých představeních Vlas­tenského divadla se uplatňoval jako herec. Trva­lo však dosti dlouho, než našel obor, v němž vy­nikl. V českých představeních mu byly zprvu vyhrazeny role prvních milovníků a hrdinů, v německém repertoáru hrál hlavně intrikány. Pro milovnické úlohy však postrádal více ci­tové vřelosti, v intrikánských rolích často pře­háněl šablonovitě negativní charakteristiku. Posléze se jeho doménou stali hrdinové s in­telektuální převahou a ušlechtilí nebo po­směvační muži jiskřící rozumovou aktivitou. Vedle toho hrál na pražské scéně množství podružných rolí. Jako herec osvícensky klasi­cistické orientace dbal na kulturu deklamace a formu vystoupení. Jeho přednes (někdy prý až monotónní) se pojil s přesnou charaktero­vou kresbou v promyšlený a uměřený celek. Vývoj českého divadla od poloviny devade­sátých let tomuto směru herectví příliš nepřál a T. své herecké vlohy věnoval nadále spíše divadlu německému. S úspěchem hrál postavy z her Ifflandových, Zieglerových nebo Guol­fingerových, které do češtiny nebyly příliš čas­to překládány. V českých představeních musil vystupovat i ve zpěvohrách, přestože pro ně měl mnohem méně předpokladů. Patrně proto pokračovala pak jeho herecká dráha na mi­mopražských německých scénách, kde sklí­zel relativní úspěchy ještě v prvním desetiletí 19. stol. Ve Pštině, kde se uvedl jako intrikán­ský rytíř Bruno (Spieß: Klara von Hohenei­chen), vytvořil řadu rolí (např. Martin, Kotze­bue–Himmel: Fanchon, das Leiermädchen; Herb, Vogel: Der Amerikaner) a kritika jej chválila jako přemýšlivého umělce. Ještě 1809/10 byl herecky činný celou jednu sezonu v Prešpurku [Bratislava], 1810 hostoval v Peš­ti a v Budíně [Budapešť] ve čtyřech vzájemně dosti odlišných charakterních rolích, mj. jako prohnaný advokát Wespenberg z Geweyovy hry Der seltene Prozeß prodchnuté ideály jo­sefínského osvícenství.

Šifry

T-M, T-m., T-W-M., W.-T., W-m-T., W-T-m., W-l Tm.

Hry

Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera, Nostic. div. 1786; Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj na hradě Děvínu, Vlast. div.-Bouda 1788; Kulhavý, kokta­vý a němý aneb Pouta, houpačka a pasť, tamtéž 1789; Ponocný z Brandejsa neb ošizený rychtář/ soudce, Růžodol 1789; dále vše Vlast. div.-U Hy­bernů: Šťastný den, 1789; Koblihy neb Zkažený masopust, 1790; Kutnohorský horníci aneb Kdo se vynasnaží, netrpí nouzi, 1790; °Bruncvíkova ces­ta do Prahy, 1790; °Bruncvíkovo neštěstí a smrt, 1790/91; °Kníže Bruncvík, to jest jeho cesta do svě­ta, 1790/91; Mikulášovo nadělení aneb Punčocha za oknem, 1790/91; Vyvýšení do rytířského stavu aneb Turnaj u Brandejsa, 1792; °Jako čarodějnice k upálení odsouzená a šťastně zachráněná vdova, 1792; °Povýšení českého knížectví na království, 1792; °Krvavý duch pod Vyšehradem, 1792; °Švéd­ská vojna v Čechách aneb Udatnost pražských měš­ťanů a študentů, 1792; °Zamilované strašidlo, h. V. Tuček, 1795 [není vyloučena shoda s hrou P. Šedivého, U Hybernů 17. 4. 1796]; °Chudoba a láska, 1797; Hanns von Bleylöwen oder Der ir­rende Geist bei Töplitz, 1797; °Poselství míru, 1797; °Radost knížat nad štěstím poddaných, 1797; °Šťastné braní na vojnu, mezi 1785–1806.

Překlady

P. Weidmann: Štěpán Fedynger neb Sedlská voj­na, t. 1785, i Nostic. div.; J. J. Engel: Vděčný syn, Nostic. div. 1785; dále Vlast. div.-Bouda: E. Schi­kaneder: Louteníci aneb Veselá bída, 1786; anon.: Zámek podvádí mistra aneb Ptáček není v kleci, 1787; Molière: Don Žuan neb Kamenná hostina, 1786–87; anon.: Hospodář, 1786–87; F. A. Meyer: Julinka neb Otcové hleďte svých dětí, 1786–87; F. G. Hagemann: Martinský rohlík a martinská husa [Die Martinsgänse], 1786–87; L. Anseaume, h. R. E. Duni: Mlékařka a oba myslivci, 1786–87; P. Weidmann: Nádeník od stavu [Der adelige Taglöhner], 1786–87; L. Erdmann: Petrovští [Der Räuber im Walde], 1786–87; G. Eckert: Svárlivý neb Spravedlivá dědička, 1786–87, i s tit. Štěkavec; J. Rautenstrauch: Pravovec a sedlák [Jurist und Bauer], 1786–87 E. Ch. v. Kleist: Seneka, 1786 až 1787; anon.: Strašidlo ve vsi nebo Vojáci na dovole­né, 1786–87; H. Braun: Venkovská škola, 1786–87; A. W. Iffland: Vlastenská láska a vděčnost, 1786–87; G. Bertati, h. G. Paisiello: Zamyšlení mudrci, 1786 až 87; E. Günther: Život a smrt znamenitého pytláka bavorského Hýsla aneb Tak se trestají zločinci, Rů­žodol 1789; dále Vlast. div.-U Hybernů: J. A. Tör­ring: °Anežka Bernauerová, 1790–91; J. Perinet dle Ph. Hafnera, h. W. Müller: Dvě sestry z Pra­hy, 1790–91; anon.: °Oklamaný mudrc, 1790–91; anon.: °Václav Albrecht z Valdštejna, vévoda frýd­lantský, 1790–91; anon.: °Vácslav Nábožný, vévoda český, 1790–91; F. Eberl: °Paruky v Konstantino­poli, 1791–92; anon.: °Silný Samson, soudce izra­elský,1791–92; Ch. A. Vulpius, h. K. Ditters v. Dit­tersdorf: Jarolím Držgrešle [Hieronymus Knicker], 1792; A. H. Niemeyer: °Abraham na hoře Moria, 1792; J. N. Komareck: °Marie z Montalbanu aneb Lanassy II. díl, 1792; J. N. v. Kalchberg: °Anežka, hraběnka habsburská, 1792; A. W. Iffland: Fridrich  Rakouský aneb Věrnost českého národu, 1792, i t.; anon.: Zámečník, 1792; anon.: °Lesník aneb Oběť lidí v Indii, 1792; anon.: Čarodějnice Popelka, 1793; anon: Masopustní blázni, 1793; J. N. Koma­reck: Čech a Lech aneb Vyvolení Kroka za vývo­du českého, 1793; E. Schikaneder: Poctivý rolník, 1793; anon.: Kalounkář z Domažlic nebo Čarodějná růže, 1793; E. Schikaneder, h. W. A. Mozart: Kou­zedlná píšťala, 1794; anon.: Albert a Konstance, 1795; W. Shakespeare: Hamlet, 1795; K. F. Guol­finger v. Steinsberg: Konrád z Helfenfelsu aneb Ry­tíř Starkenberg, 1795; E. Schikaneder, h. B. Schack, F. X. Gerl, W. A. Mozart [?]: Kámen moudrosti aneb Očarovaný ostrov, 1795; F. Ch. Schlenckert: Hrabě Wipprecht z Groyč, 1795; E. Schikane­der, h. F. X. Süssmayer: Zrcadlo z Arkádie, 1795; K. F. Hensler, h. F. Kauer: Rytíř Vilibald, 1795; J. W. v. Goethe: Klavigo [dub.], 1795; F. K. Guol­finger v. Steinsberg, h. V. Tuček: Honza Kolohnát z Přelouče aneb Dostaveníčko v Nových alejích, 1796; A. W. Iffland: Myslivci, 1796; E. Schika­neder: Kašpárek v Turecku aneb Štěstí je kulaté, i s tit. Kašpárek jako Turek, 1796; anon.: °Čechové [Die Böhmen, eigentlich die Oesterreicher], 1796; anon., h. A. Volánek: °Ševcovský svatvečer, 1796; E. Schikaneder, h. W. Müller: Sluneční slavnost brahmínů, 1796; J. Perinet, h. W. Müller: °Vesele, jen zvesela! [Lustig lebendig], 1797; K. F. Hensler, h. W. Müller: °Hezká markytánka aneb Je mír, 1797; K. M. Plümicke: °Lanasa, 1797; J. M. Cza­pek, h. V. Maschek: Honza Kolohnát z Přelouče,  II. díl, 1797; E. Schikaneder, h. různí sklad.: Oba Kašpárkové [Die beiden Antons oder Der dumme Gärtner], 1797; J. Perinet, h. W. Müller: Kouzedlná citara [Kaspar der Fagottist oder Die Zauberzither], 1797; E. Schikaneder, h. J. B. Henneberg: °Kou­zelný buben, 1797; K. F. Guolfinger v. Steinsberg: °Jednoruký voják, 1797; anon.: Pražský švindl, 1797; K. F. Hensler, h. V. Müller: Všudybyl, nikam nedošel [Der alte Überall und Nirgends], 1797; E. Schikaneder, h. J. Haibel: Jan/Janek z Domažlic [Tyroler Wastl], 1797; K. F. Guolfinger v. Stein­sberg: °Svátek Pražanů, 1797; A. v. Kotzebue: °Chytrá liška aneb Lest nad lest, 1798; E. Schika­neder, h. J. Ruprecht: °Přirozený zázrak nebo Svatba na zelené louce, 1798; J. Weidmann, h. I. Umlauf: Jilovští havyři nebo Rozbořená šachta [Die Bergknappen], 1798; E. Schikaneder: Pohořelý dům neb Šťastné navštívení, 1798; anon.: Kníže Bruncvík na cestách, 1798; K. F. Guolfinger v. Steinsberg, h. A. Vojtíšek: Strejček z Podskalí, 1798; H. G. Schmieder: Zemětřesení v Messině, 1798; K. F. Guolfinger v. Steinsberg, h. A. Vojtí­šek: °Ponocný liběšovský [Der Nachtwächter von Löbischau], 1798; F. G. Hagemann: Ludvík Skočec [Ludwig der Springer], StD 1805, i s tit. Vévoda Ludvík.

Role

Vlastenské div.

Strážný duch Prahy (V. Thám: Šťastný den) – 1789; Anatagoras (A. J. Zíma: Tharsia z Tyru), Fridrich Čtvrtý (A. W. Iffland: Fridrich Rakouský aneb Věrnost českého národu), Jan Dolinský (E. Schi­kaneder: Jan Dolinský nebo Krevní právo) – 1791; Ein Fourier (anon., h. A. Volánek: Der Schuster­feierabend) – 1793; Monostatos (E. Schikaneder, h. W. A. Mozart: Kouzedlná píšťala) – 1794; Hus­saren Rittmeister (K. F. Guolfinger v. Steinsberg: Der junge Invalide aus Vaterlands- und Menschen­liebe), Wellenberg (týž: Männerwuth und Weiber­tücke), Philipp (A. W. Iffland: Allzuscharf macht schartig), Süßmilch (K. F. Hensler: Die Frauenzim­merlaune), Friedrich (anon.: Doktor Moorenfels) – 1795; Rudolph (A. Anton: Der Morgenländer in Deutschland), Valentin (A. W. Iffland: Die Hages­tolzen), Southampton (Ch. H. Schmid dle J. Bank-se, H. Brooka, H. Jonese, J. Ralpha: Die Gunst der Fürsten), Burgvogt Rudolph (A. Anton: Der Rä­cher), Hauptmann (F. W. Ziegler: Inkognito), Prinz (K. F. Hensler, h. W. Müller: Die schöne Marke­tenderin), Ritter Wolfstein (K. F. Hensler: Der braune Robert und das blonde Nandchen), von Hiningen (K. F. Guolfinger v. Steinsberg: Wunder­bar, schnurrig und doch natürlich oder Die Ber­ggeister), Fritze (A. Anton: Der Apfel fällt nicht weit von Stamm), von Rad (H. Beck: Die Quäl­geister), Parozzi (H. Zschokke: Abällino), Gräber (A. W. Iffland: Der Vormund), von Diesburg (S. Win­kes: Adelkunde und Friedrich oder An einem Tag Braut, Witwe und wieder Braut), Gerichtsrath (Ch. F. F. A. Bonin: Die Drillinge), Schauspieler Be­hring (F. K. Sannens: Die Schauspielerin oder Jeder Stand zählt seine Edlen), Eduard Smit (A. v. Kotze­bue: Die Verläumder), Grosse (anon.: Die Österrei­cher), La Fleur (F. X. Süssmayer: Die edle Rache), Der Fürst (A. W. Iffland: Dienstpflicht), Grünau (týž: Die Advokaten), Ulrich (F. G. Hagemann: Der Bogenschütz), Kuenring (J. N. v. Kalchberg: Wilfing von Stubenberg), Wegenseil (F. Meisner: Die Leichtsinnigen), Franz Reinheim (P. Klein: Die schöne Nürnbergerin oder Sieg der Tugend und der Liebe) – 1796; Der Fürst (anon.: Er kömmt! Er kömmt! oder Die Vaterlandsliebe), Friedrich von Baaden (J. N. Raus: Konrad, der Unglück­liche genannt, Herzog von Schwaben), Marchese Melanchi (F. H. v. Einsiedel: Die Abenteuer auf Reisen), Junger Graf (E. Schikaneder, h. J. Haibel: Die beiden Antone), Schnek (anon.: Die Schweden vor Prag), Monostatos (W. A. Mozart: Die Zau­berflöte), Rath Berg (A. W. Iffland: Frauenstand), Posert (týž: Der Spieler), Fallbring (týž: Dienst­pflicht), Plampatsch (J. M. Czapek, h. V. Maschek: Die Hochzeit auf dem Lande), Ein Engländer (W. Palm: Verbrechen aus Unschuld), Rath Selting (A. W. Iffland: Die Reise nach der Stadt), Restni (A. Klesheim: Herr Spul oder Aechtheit ohne Schimmer) – 1797; Ein Friseur (A. v. Kotzebue: Der Wildfang), Frelon (týž: Die falsche Schaam), Offizir des Towers (F. J. H. v. Soden: Anna Boleyn, Königin von Engelland), Toski, Admiral der Flotte (K. F. Hensler: Eugenius Skoko, Erbprinz von Dal­matien), Ewald von Hohn (týž: Das Faustrecht in Thüringen), Georg von Gundelfinger (K. L. Gie­seke: Die travestierte Agnes Bernauerin) – 1798.

Brno – J. Rothe

Lord Harrisson (W. Vogel: Pflicht und Liebe oder Die Wiedervergeltung), Herr Grünthal (K. F. Guol­finger v. Steinsberg, h. V. Tuček: Hanns Klachel) – 1802.

Opava – V. Mihule

Graf Stern (J. M. Babo: Der Puls oder Diesmal hat die Kur angeschlagen), Friedrich, Falzgraf in Sach­sen (G. Hagemann: Ludwig der Springer), Ham­merling (L. Huber, h. V. Müller: Der eiserne Mann oder Die Drudenhöhle im Wienerwald) – 1804.

Zámecké div. Pština – J. Sartori

Bruno (Ch. H. Spieß: Klara von Hoheneichen), Bertrand (A. v. Kotzebue, h. F. H. Himmel: Fanchon, das Leiermädchen, Olešnice), Christian (A. v. Kotzebue: Das Kind der Liebe, Olešnice) – 1805; Musicus, Theaterdichter (týž: Schauspieler wider Willen), Herb (W. Vogel: Der Amerikaner), Zollvisitator (A. v. Kotzebue: Die Indianer in En­gland) – 1806.

Prešpurk – J. Ch. Kuntze

[?] (Ch. H. Spieß: Das Ehrenwort), [?] (F. W. Zie­gler: Der Machtspruch) – 1809.

Pešť & Budín – A. Cibulka

Wespenberg (F. X. K. Gewey: Der seltene Pro­zeß), Ein fürstlicher Buchhalter (E. Schikaneder, h. J. Haibel: Der Tyroler Wastl), Major Tromber (F. W. Ziegler: Die Mohrin), Der alte Herrmann (J. F. Jünger: Er mengt sich in Alles) – 1810.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, PML N6, matrika naroze­ných fary u P. Marie na Louži 1735–1767, s. 483, obr. 488; JCH O9, matrika oddaných fary u sv. Jindřicha 1784–1807, s. 146, obr. 149 [8. 9. 1793, sňatek s J. Haimovou]. LAPNP: osobní fond, inven­tář → B. Pražáková, 1986. Archiv města Liberce: žádost V. Tháma a V. Svobody o povolení k provo­zování her z 2. 6. 1799 se seznamem nabízené­ho repertoáru [dnes nezvěstné] → Laiske 1971. A. J. Z. [Zíma]: Na den provozování první české původní hry „Břetislava a Jitky“ pro věčnou památ­ku jazyka českého, [1786]. ■ Nesign., ref. Břetislav a Jitka, Prager Oberpostamtszeitung 14. 1. 1786; GTK 1792, s. 302; 1793, s. 165; 1798, s. 249; Theateralmanach [Brünn], 1797, s. 29; 1798, s. 270; F. B. Mikovec: Zur Geschichte des Prager Theaters. Von Steinsberg bis Liebich, Bohemia 20. 7. 1860, čes. → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; F. Bač­kovský: Začátky a rozvoj dramatického básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 470; F. V. Vykou­kal: Bratří Thámové, rodáci pražští, Hlas národa  22. 8. 1886, příl. Nedělní listy; F. X. Prusík: Brat­ří Thamové a soudruzi jejich, Světozor 20, 1886, s. 724–726; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 1–3, 31 → Theatralia I, [1912]; F. M. [Menčík]: Ze ži­vota starých herců pražských, Národní listy 3. 5. 1889; F. A. Šubert: Počátky české dramaturgie na rozhraní věku XVIII. a XIX., Obzor literární a umělecký 1, 1899, s. 59n., 75, 89–91; J. Máchal, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 248–260; V. Řezníček: Bouda, Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 201n., 204; J. F. H.: Stotři­cet let českého divadla a stoletá památka bratří Thámů, Světozor 16, 1915/16, č. 34, nestr.; E. Šebes­ta: Příspěvky k dějinám pražského divadla z konce 18. a počátku 19. století. Karel Hynek a Václav Alois T., Československé divadlo 2 (7), 1924, s. 18n., 37–40, 69n., 86n.; Č. Zíbrt: Honza Kolonát z Pře­louče, Český lid 25, 1925, s. 201–217; J. Máchal: Dějiny českého dramata, 1929, s. 81n.; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho budovatelé (Dějiny ND I), 1933, s. 23–25; V. K. Blahník: Příspěvek k dějinám českého divadla, Rozhledy po literatuře a umění 2, 1933, s. 132–134; V. Jirát: Dvě thámovská výročí, Divadlo 26, 1939/40, s. 234n.; F. Baťha: V. T., za­kladatel českého divadla v době obrození, Sloves­ná věda 5, 1952, s. 127–137; B. Indra: V. T. v Opavě r. 1802, Slezský sborník 51, 1953, s. 569n.; Vondrá­ček I; F. Baťha: Dva dokumenty k historii po­čátků českého divadla v Praze, Divadlo 9, 1958, s. 750–756 + Postava V. T. u Aloise Jiráska, Sborník NM v Praze, ř. C – Lit. historie 6, 1961, č. 3–4, s. 207–217; M. Kačer: V. T., Kulturně politický ka­lendář 1965, 1964, s. 194n., 325 + V. T., 1965; DČD II; K. Morav: Malá mezera v životě V. T., Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, [1970], s. 17; R. Pražák: Čeští divadelní umělci na německém di­vadle v Pešti a v Budíně na přelomu 18. a 19. sto­letí, Otázky divadla a filmu I, Theatralia et cinema­ tographica, SPFF BU 1970, s. 76–78; M. Laiske: Z životních osudů V. T. Jeho pobyt v Liberci a Hrád­ku nad Nisou 1799–1800, Sborník NM v Praze, ř. C – Lit. historie 16, 1971, č. 2, s. 141–151; M. Ces­naková: Co prozrazují budapešťské prameny. Příspěvek k záhadnému životopisu V. T., Lidová demokracie 18. 3. 1972; M. Laiske: V. T. dramati­kem píšícím také německy?, Časopis pro moderní filologii 56, 1974, (Philologica pragensia 17), s. 9; B. Srba: K zrodu ideje národního divadla v českém divadelním hnutí, Program SD Brno 55, 1983/84, zvl. s. 54n., 122–124, 304; A. Scherl: Typičnost životní dráhy V. T., in sb. Vznik českého profe­sionálního divadla, 1988, s. 75–81; Kniha o Liber­ci, Liberec 1996, s. 103; A. Scherl: V. T. a zámec­ké divadlo ve Pštině, Divadelní revue 9, 1998, č. 4, s. 34–41; F. Kutnar: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, 2003, zvl. s. 102, 122, 129, 195. ■ HD, Jungmann, Knihopis, LČL, NDp, Otto, Rie­ger, Wurzbach; Laiske, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1094–1100

Autor: Scherl, Adolf