Thám, Karel Ignác

Karel Ignác
Thám
4. 11. 1763
Praha
7. 3. 1816
Praha
Překladatel, jazykovědec.

Druhé křest. jm. uváděno též v české varian­tě Hynek. – Otec byl kuchařem a matka ko­mornou v domě hraběte Valdštejna na Starém Městě, mladší bratr Václav T. se stal drama­tikem, překladatelem a hercem. T. studoval 1775–80 na Akademickém gymnáziu a poté filozofii. 1782–83 pomáhal K. R. Ungarovi při budování speciálního oddělení českých tisků ve veřejné knihovně v pražském Kle­mentinu. Opakovaně a bez úspěchu se pokou­šel získat místo univerzitního učitele českého jazyka (konkurs 1784 ve Vídni, 1792 a 1801 v Praze). Živil se jako soukromý učitel češtiny a cizích jazyků, 1789 údajně krátce pracoval jako praktikant u bankální důchodkové správy. 1790 pomáhal bratrovi v redakci Schönfeldo­vých Pražských novin. Kolem 1800 soukromě vyučoval češtinu na gymnáziu v Brně. 1803 obdržel povolení k výuce českého jazyka a li­teratury na Akademickém gymnáziu (zahájil 31. 5. přednáškou Über den Karakter den Sla­wen), ale po roce musel odejít, patrně na nátlak J. Nejedlého. Marně se pokoušel uchytit jako kustod či skriptor v klementinské knihovně(1811, 1815). Žil v bídě, zemřel na tuberku­lózu v nemocnici Milosrdných bratří. Pohřeb obstaral z vlastních prostředků J. Dobrovský.

T. sdílel silný učenecký zájem o český ja­zyk s první obrozenskou generací, k níž ná­ležel; sestavil českou mluvnici (Kurzgefasste böhmische Sprachlehre, 1785) a česko-ně­mecký slovník (Neuestes ausführliches und vollständiges böhmisch-deutsches synony­misch-phraseologisches Nazionallexikon oder Wörterbuch, 1805) a další jazykové příručky. Neméně silně si uvědomoval komunikační možnosti divadla a jejich význam při konsti­tuování českého jazyka, kultury a společnosti. Již v Obraně jazyka českého (1783) vyzýval vyšší vrstvy k podpoře vzniku českého diva­dla. K prvnímu českému představení v Nosti­cově divadle (Stephanie ml.: Odběhlec z lásky synovské, 20. 1. 1785) napsal s bratrem Vác­lavem a knězem V. Stachem Ódu na svátek českého jazyka, jejíž tisk byl rozdáván v hle­dišti divákům. Hru v překladu K. Bully t. r. spolu s bratrem vydal. Byl jedním z iniciátorů Vlastenského divadla (1786), po jeho ustavení v něm sice nezastával oficiálně žádnou funkci, ale patřil do jeho stabilního okruhu. Podílel se především na dramaturgii, v níž oproti běžné zábavné produkci prosazoval hry většího umě­leckého a ideového významu. Dosud skrovný repertoárový rezervoár českého divadla obo­hatil v druhé polovině osmdesátých let 19. stol. třemi překlady: Shakespearovým Macbethem, Schillerovými Loupežníky a Gotterovým me­lodramem Medea – adaptací antické látky v módním sentimentálním stylu s hudbou J. A. Bendy. Macbethem uvedl poprvé do čes­kého prostředí Shakespeara, hru však přeložil z adaptace F. J. Fischera pro pražské němec­ké divadlo (vyd. 1777), jež se od originálu značně lišila a kterou ještě pokřivil četnými chybami. V předmluvě ke knižnímu vydání (1786) vyzvedl význam divadelní instituce pro rozumovou, citovou i mravní výchovu společ­nosti, pro šíření a kultivaci národního jazyka a znovu apeloval na podporu českého divadla. Text, cennější než překlad, patří spolu s podob­nými pracemi V. Tháma a P. Šedivého k prv­ním formulacím osvícenského pohledu na di­vadlo v českém prostředí a nepřímo předsta­vuje programová východiska Vlastenského divadla. Překladatelským a literárním poči­nem bylo přetlumočení Schillerových Lou­pežníků, pořízené pouhé čtyři roky po jejich mannheimské premiéře (1782). Volba překlá­daných her zřetelně vyjevuje T. představu čes­kého repertoáru, jehož páteř měly tvořit tragé­die. Z nepřímých indicií (knižní vydání, výčet titulů v korespondenci V. Tháma) se soudí, že všechny tři překlady uvedlo Vlastenské diva­dlo v sez. 1786/87; spolehlivě jsou provedení doložena později, Medea teprve kolem 1816 v Ústí n. Orlicí. T. na překládání divadelních her brzy rezignoval, snad k tomu přispěla deziluze z repertoárové praxe Vlastenského divadla nebo nepříjemnosti s úřady (1790–91 byl pro údajně nepovolenou distribuci Loupež­níků a Macbetha spolu s nakladatelem Schön­feldem policejně stíhán, potrestán důtkou a za­bavením neprodaných výtisků). Předpokládá se, že dohlížel na jazykovou správnost čes­kých her provozovaných Vlastenským divadla a také na bratrovu dramatickou tvorbu. Diva­delní otázce věnoval pozornost i v předmluvě k vydání česko-německého slovníku (1805), v níž – nedlouho po zániku samostatného Vlastenského divadla – zdůraznil prospěšnost stálého, řádně vedeného divadla. Jeho převo­dy Macbetha a Loupežníků zůstaly nadlouho jedinými českými zněními těchto her, znovu je přeložil až v závěru třicátých let J. J. Ko­lár. Macbeth tehdy na českém jevišti pevně­ji nezakotvil, ale na přelomu osmdesátých a devadesátých let 18. stol. podnítil v okruhu spolupracovníků Vlastenského divadla překla­datelský zájem o Shakespearovy hry (Hamlet, Král Lear), Loupežníci se v T. překladu hráli ještě 1833.

Šifry

K. T., K-t. [?], L.-T.-m., T. K.-m.

Překlady

W. Shakepeare: Makbet, t. 1786, Vlast. div.-Bou­da 1786–87 [?], U Hybernů 1790/91; F. Schiller: Loupežníci, t. 1786, Vlast. div.-Bouda 1786–87 [?], 1789; F. W. Gotter, h. J. A. Benda: Medea, t. 1787, tamtéž 1786–87 [?], ochotn. Ústí n. O. kolem 1816.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → B. Pražáková, 1986; osobní fond J. V. Zlobický, dopis V. Thá­ma z 20. 12. 1787 → Baťha. ■ Nesign., Prager Oberpostamtszeitung 24. 4. 1787 [př. Loupežníci]; K. H. Thám: Zpráva, Schönfeldské c. k. pražské noviny 9. 1. 1790 [vyd. Makbeth, Loupežníci, Me­dea]; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatické­ho básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 470n.; F. V. Vykoukal: Bratří Thámové, rodáci praž­ští, Hlas národa 22. 8. 1886, příl. Nedělní listy; F. X. Prusík: Bratří Thamové a soudruzi jejich, Světozor 20, 1886, s. 724–726; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární lis­ty 10, 1889, s. 3n. → Theatralia 1, [1912]; J. Má­chal, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 248–260; O. Fischer: Makbeth v Čechách, Naše doba 23, 1915/16, s. 490–497 → K dramatu, 1919, s. 233–241; J. F. H.: Stotřicet let českého di­vadla a stoletá památka bratří Thámů, Světozor 16, 1915/16, č. 34, nestr.; A. Fencl: Shakespeare v Če­chách, tamtéž, č. 35, nestr.; A. Lisický: O prvních českých zpracováních dramat Shakespearových, Osvěta 46, 1916, s. 489–492; O. Fischer: Úvod, in F. Schiller: Loupežníci, 1916, s. 10–14; E. Še­besta: Příspěvky k dějinám pražského divadla z kon­ce 18. a začátku 19. století. Karel Hynek a Václav Alois T., Československé divadlo 2 (7), 1924, s. 18n., 37–40; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho budova­telé (Dějiny ND I), 1933, s. 22–25; A. Fencl: První české překlady ze Shakespeara, Časopis pro mo­derní filologii 24, 1938, s. 161–168; Vondráček I; F. Baťha: Dva dokumenty k historii počátků čes­kého divadla v Praze, Divadlo 9, 1958, s. 750–756; O. Vočadlo: Předmluva, in W. Shakespeare: Kome­die I, 1959, s. 12n.; M. Kačer: Václav Thám, 1965, zvl. s. 49n.; DČD II; B. Srba: K zrodu ideje národ­ního divadla v českém divadelním hnutí, Program SD Brno 55, 1983/84, zvl. s. 124n.; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, Brno 2012, s. 95–99, 1100, př. Makbet, s. 339–363. ■ Jungmann, Kni­hopis, LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1093–1094

Autor: Kusáková, Lenka