Tesařová, Ludmila

Ludmila
Tesařová
24. 12. 1857
Praha
22. 4. 1936
Praha
Autorka loutkových her.

Pocházela z učitelské rodiny. Otec František T., autor pedagogických spisů a povídek pro mládež, působil na učitelském ústavu u tzv. Budče, matka byla majitelkou dívčího ústavu v Praze. Po jednoročním kursu pro pěstounky T. nastoupila 1876 v Karlíně do První mateř­ské školy, 1883 se stala ředitelkou a praco­vala tu až do odchodu do penze 1913. 1884 zřídila ve škole loutkovou scénu a novátor­sky propagovala uplatnění loutkového diva­dla při výchově a zábavách dětí ve školních zařízeních. Významem a možnostmi lout­kového divadelnictví se zabývala i v odbor­ných statích. 1898 založila a déle než třicet let redigovala edici Dětské loutkové divadlo pro školu a dům, vydávanou nakladatelstvím R. Storch, později Šolc & Šimáček, v níž pu­blikovala většinu svých loutkových her. Vy­dala také několik sbírek písní, básniček a her pro učitelky mateřských škol (Česká školka, 1886; Našim maličkým, 1891; Žáčkům školy mateřské, 1899; Dětem pro radost, 1910 ad.), řadu obrázkových knih s texty pro nejmenší děti (Obrázky, hýbejte se, smíškové, dívejte se!, 1883; Máš rádo zvířátka, milé dítě?, 1900; Pohádkové kukátko, 1903 ad.) a souborů pů­vodních i převyprávěných pohádek (Kvítka ze zahrádky královny Pohádky, 1899; Mamin­činy pohádky, 1900; Tatíčkovy pohádky, 1901; K. J. Erbena národní pohádky, 1924 ad.). Od 1923 spolupracovala s organizací Loutkářské soustředění. Věnovala se charitativní činnos­ti, od 1901 přepisovala pro zrakově postižené knihy do Braillova písma. Přispívala do ča­sopisů Škola mateřská, Pěstoun, Budečská zahrada, Malý čtenář, Malé noviny, Loutkář, Česká osvěta.

Literární práce T. nevynikaly námětovou originalitou ani osobitým zpracováním, ale byly čtenářsky oblíbené; některé její knihy, sbírky a hry byly opětovně vydávány. Patři­la k první generaci autorů, kteří psali hry pro začínající ochotnické loutkářské hnutí a jeho dětské publikum. Předlohou jejích loutkových her byly často lidové pohádky (Sůl nad zlato, Sněhurka, Šípková Růženka ad.), náměty čer­pala také ze všedního života dětí (mj. Vašíček a Helenka, V lese). Ve snaze po emocionál­ním a didaktickém účinu nezřídka zabředala do sentimentality a mentorství (např. Pasač­ka, Sirotkův štědrý den). Jednoduchý děj, malý počet postav a nevelké scénické nároky jejích textů poukazují na zkušenosti práce s dětmi i na respektování možností tehdejších tzv. rodinných loutkových divadélek. Do mnoha her vřadila Kašpárka, kterého však na rozdíl od komické a charakterově rozporuplné figu­ry loutkových her pojala jako sympatického a optimistického partnera dětských postav. Za hru Vodníkova Hanička získala 1919 oce­nění v soutěži Umělecké loutkové scény. Oje­dinělý pokus představovala v její dramatické tvorbě hra Vystěhovalci, líčící sociální problé­my emigrantů vracejících se z Ameriky zpět do vlasti, kterou s úspěchem uvedl J. Skupa v Plzni (1926).

T. patří k prvním autorům, kteří hledali vý­chodisko z krize tradičního lidového loutkář­ství v zesílené orientaci na dětské publikum. Její hry spolutvořily tento trend a připravovaly půdu pro další vývoj moderního loutkářství. Dodnes jsou občas uváděny dětskými ama­térskými soubory (např. Vodníkova Hanička nebo veršovaná komedie pro maňásky Zlá princezna Rosalinda).

Hry

Štědrý den, Pasačka, Ubrousku, prostři se, beránku otřes se!, Princezna Pampeliška – vše t. [1898]; V lese, Vašíček a Helenka, Princezna z Ledové hory, Kašpárek není rek – vše t. [1899]; Honza u Kra­konoše, Ježíškovo narození, Sůl nad zlato – vše t. [1901]; Pták Zlatohlav, t. [1902]; Sirotkův štědrý den, t. [1905]; Šípková Růženka, t. [1906]; Perní­ková chaloupka, t. [1912]; Sněhurka, t. [1912]; Pla­váček, t. [1917]; Vodníkova Hanička, t. [1919]; Zlá princezna Rosalinda, t. [1920]; Kouzelný pláštík, t. [1921]; Kašpárkoviny, t. [1921]; Poklad, t. [1921]; Pohádka o Ivánkovi, t. [1924]; Jak se stal Janíček králem, t. 1925; Vystěhovalci, t. [1926]; Kašpárek jde do světa, t. 1929, Krakonošův stromeček, t. b. d.

Prameny a literatura

R. Šimek, ref. Vodníkova Hanička, Úhor 8, 1920, s. 128; J. Veselý: Dva lístky do literární historie, Lout­kář 13, 1926/27, s. 164–166 [bibliografie do 1926]; DV, ref. Jak se stal Janíček králem, tamtéž, s. 184; J. Veselý: O L. T., průkopnici loutkářství na mateř­ských školách, Úhor 15, 1927, s. 154 + Za L. T., Loutkář 22, 1935/36, s. 146n.; Mík [J. Malík]: In memoriam L. T., Loutková scéna 2, 1945, s. 90; Z. Bezděk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, 1983, s. 33n.; O. Chaloupka, J. Voráček: Kontu­ry české lituratury pro děti a mládež, 1984, s. 67; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, zvl. s. 179. ■ LČL; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1090–1093

Autor: Dubská, Alice