Teisinger, Václav

Václav
Teisinger
28. 5. 1758
Praha
17. 9. 1843
Praha
Divadelní organizátor a mecenáš.

Křtěn Václav Ferdinand. Syn pražského za­hradníka a měšťana Johanna T., jehož rodina pocházela ze Štýrska. T. se stal rovněž zahrad­níkem, rozšiřoval rodinný podnik a majetek, zahrnující pozemky na pomezí pražského No­vého Města a Karlína a několik domů. Jeho společenskou prestiž zvyšovala funkce v měst­ské hospodářské inspekci, byl také přísežným odhadcem pro věci zahradnické. Podílel se na vytvoření zahrady pro hraběte J. E. Cana­la, zvané Kanálka. Své postavení, styky i pří­znivé ekonomické možnosti využíval k rozví­jení pražského kulturního života posilujícího sebevědomí českého etnika. Cestu k tomuto cíli spatřoval i v podpoře českých divadelních snah. 1819 dal postavit v prostorném salonu svého domu v ul. Na Dlážděném (v místech dnešního Masarykova nádraží) jeviště vybave­né papírovými dekoracemi. Tam pak hráli jeho synové Jan (1799 – po 1845), Václav (1801 až 1879) a dcera Kateřina (div. pseudonym Ama­lie, *1802) se svými mladými přáteli. Scéna měla zprvu soukromý rodinný ráz, hrálo se jen pro okruh známých a zvané hosty. Budila však značný zájem vlastenecké společnosti, neboť česká představení ve StD se konala jen spora­dicky. 1821 bylo divadlo vybaveno prostorněj­ším jevištěm a galerií pro hudebníky. Tehdy již T. získával potřebná povolení k divadelním představením, konaným k dobročinným úče­lům. Při adaptaci 1823 byly sál a jeviště rekon­struovány a celý divadelní prostor zvětšen. Zde se během zimního období hrálo téměř každou neděli. Na uměleckém vedení se T. nepodí­lel (později bylo v rukou pražského měšťana J. Miraniho, který na divadlo finančně přispí­val). Hlavní zásluhou T. rodiny zůstává vytvo­ření scény, která v první polovině dvacátých let 19. stol. zvýšila zájem o české divadlo v měš­ťanských kruzích. Vedle zkušených osobnos­tí (J. Haklíka, V. K. Klicpery) se kolem této scény postupně soustředili a spolupracovali s ní studenti a příslušníci mladé umělecké ge­nerace (herečka M. Forchheimová, skladatel F. Škroup, překladatelé J. Chmela a J. Linda ad.). Celkem bylo nastudováno a provedeno čtyřiadvacet her (další dvě připraveny, ale neuvedeny), z toho polovina jednou i více­krát reprízována. Kmenovým autorem se stal V. K. Klicpera (sedm titulů), k němuž se T. scéna programově přihlásila zahajovacím představením Běloušů. 1823 uskutečnila prv­ní pražské provedení veselohry I dobré jitro!, premiéry Hadriána z Římsů a Kytky, možná i Divotvorného klobouku (ve StD 1. 9. 1823). Klicpera udržoval s divadlem živý kontakt, za­hrál si tu i několik rolí, občas herecky vystupo­vala i jeho žena Anna. Ostatní repertoár sestá­val vesměs z her přebíraných z pořadu českých představení StD, vyjma singspielové úpravyl okální frašky P. Šedivého s hudbou V. Bartáka Pražští sládci aneb Kubíček dostal za vyuče­nou. Zejména za své veřejné etapy T. divadlo konkurovalo českým hrám ve StD a zřetelně se vymezovalo vůči jejich dramaturgii klicpe­rovským repertoárem a orientací na náročněj­ší publikum z okruhu studentů a měšťanstva. Přesto mezi oběma scénami fungovala urči­tá kooperace: Ochotníci od T. vypomáhali v českých operních představeních StD (Weigl: Rodina švejcarská; Cherubini: Vodař) a StD zapůjčovalo T. kostýmy a rekvizity.

T. provoz divadla z valné části finančně za­bezpečoval, zajišťoval rovněž úřední povolení nutná pro každé představení. Důvody vedou­cí k ukončení činnosti scény nejsou známy; mohlo jimi být zahájení pravidelného českého provozu ve StD (1824), který poskytl hercům­-volontérům větší možnosti uplatnění a satu­roval zájem tehdy ještě nepočetného českého publika.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, PE N5O4, matrika naroze­ných fary u sv. Petra 1744–1780, fol. 180, obr. 372 [zapsán Tajzinger]; JCH Z15, matrika zemřelých fary u sv. Jindřicha 1824–1846, s. 471, nová folia­ce 241. NA: fond Policejní ředitelství I, konskrip­ce, kart. 640, obr. 55 [Teisinger Wenzel, 1758]. ■ J. K. Chmelenský: Teisingrovo české divadlo v Praze, Česká včela 1, 1834, s. 208, 214–216; J. J. Stankovský: Kronika divadla v Čechách, in Almanach Matice divadelní, 1881, s. 67; Illustrova­ný svět 1, 1901, s. 257; J. Horáček: Teissingerovo divadlo a V. K. K., Osvěta 40, 1910, s. 309–313; nesign: České divadlo na počátku XIX. století, Dělnické divadlo 5, 1925, s. 88; J. Plavec: Fran­tišek Škroup, 1941, s. 84; Vondráček I; DČD II; V. Horyna: Důvěrné listy V. K. Klicpery, Hradec Králové 1983, s. 53–58; L. Sochorová: „Dívkovnadná! Přijmi vděky vřelé…“. Žena a tzv. domá­cí divadlo na počátku 19. století, Acta Musei Mo­raviae. Scientiae sociales 84, 1999, suppl. Folia ethnographica 33, s. 27–34. ■ EDS [Teisingerovo div.], ODS [in České divadlo]; Laiske, Místopis II [Praha-Nové Město, s. 238]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1090–1091

Autor: Dubská, Alice