Tandler, Josef Jakub

Josef Jakub
Tandler
5. 3. 1765
Praha
8. 8. 1826
Praha
Dramatik, překladatel.

Syn Martina T., řezače per z Prahy, který ze­mřel již 1772. Jako poloviční sirotek T. vystu­doval 1781–86 s výtečným prospěchem sta­roměstské Akademické gymnázium (poslední ročník jako stipendista), poté pravděpodobně 1786–88 filozofické ročníky na univerzitě. 1788 nastoupil úřednickou kariéru jako prak­tikant u důchodkové administrace. 1790–96 současně redigoval Schönfeldské c. k. pražské noviny (od 1792 též jejich přílohu Nové ven­kovské hospodářské noviny), jejichž redakci převzal po V. Thámovi. 1791 žádal s odvolá­ním na svou dramatickou tvorbu o profesuru české řeči a literatury na pražské univerzitě, ale nezískal ji. Pokračoval pak úspěšně v úřed­nické kariéře a krátký čas se ještě věnoval li­teratuře. Vedle prací pro divadlo je autorem spisku Popsání obyčejův při korunovaci krá­lův českých (1792) a dvousvazkové právnické příručky Dokonalý jednatel aneb zemský ad­vokát (1794–95; reedici 1804 obstaral P. Še­divý). 1802 se T., tehdy magistrátní úředník, oženil s dcerou svého kolegy Annou Pantzne­rovou, s níž měl pět dětí, dvě zemřely v ra­ném věku. Před smrtí pracoval jako likvidátor komorního výplatního úřadu. Zemřel na zápal plic, pohřben byl na Malostranském hřbitově.

Syn Josef (1807–1881), který vystudoval práva a po celý život pracoval ve státní službě, byl povýšen do rytířského stavu (s přídomkem von Tanningen), vyvíjel rovněž literární čin­nost (publikoval německy) a věnoval se i ma­lířství (soukromě studoval mj. u divadelního malíře A. Sacchettiho).

T. patřil ke skupině sdružené kolem Vlas­tenského divadla, pro něž překládal a psal di­vadelní hry. Žádný z jeho textů se nezachoval. Původní smutnohra Vůdce táboritů byla pro­vedena 1787 v Boudě pod názvem Jan Žižka z Trocnova s velkým úspěchem, zaznamena­ným dobovou kritikou, a poté dvakrát opako­vána (rukopis ještě 1862 v majetku rodiny je dnes nezvěstný; hru s tit. Otec Žižka uvedla Švandova společnost v Plzni 13. 1. 1873). O veselohře Čarodějství aneb Láska činí dívky odvážné (1793) není nic bližšího známo. Ostat­ní T. texty jsou překlady nebo úpravy. Zpě­vohra Ostrov lidožroutů (1790) byla ve Vlas­tenském divadle provedena do 1806 nejméně pětkrát, poté se stala oblíbeným titulem ochot­nických spolků v Žamberku a ve Vamberku. Je zachována v pozdějším, pravděpodobně upra­vovaném opisu (1838), v němž zůstal nejen burleskní děj (osudy vznešených ztroskotanců na ostrově obývaném lidožrouty) a komická postava Loro, ale i zřejmě původní osvícenská myšlenka sebezdokonalování jedince a pro jo­sefínskou dobu příznačná představa osvícené­ho panovníka, požívajícího úcty poddaných. K této ochotnické verzi se zachovala i úplná, avšak jistě nikoli původní partitura (1805). Kromě dalších překladů dobových kusů (či­nohra Guolfingera v. Steinsberg Libuše, libreto k Picciniho opeře Rybářská dcera – tlumoče­no zřejmě z německého převodu) obohatil re­pertoárovou zásobu českého divadla prvním překladem Shakespearova Hamleta (v sez. 1790/91 hráno U Hybernů, znovu 8. 7. 1792 v Nosticově div.), pořízeným nepochybně z německého převodu a úpravy. Ač T. práce pro divadlo nejsou početné, ve své době patři­ly povětšině k mimořádně úspěšným titulům. Průkopnickým počinem byl překlad Hamleta, který v okruhu autorů Vlastenského divadla podnítil zájem o toto Shakespearovo dílo, záhy znovu přetlumočené V. Thámem. J. Plavec při­pisuje T. text kantáty F. Škroupa, kterou zpíva­li 1833 akademici při pochodňovém průvodu, pořádaném v Praze na uvítanou císaře Františ­ka I. a císařovny. Text však zbásnil syn Josef T.

Hry

Jan Žižka z Trocnova, Vlast. div.-Bouda 1787, též s tit. Vůdce táboritů; Čarodějství aneb Láska činí dívky odvážné, Vlast. div.-U Hybernů 1793.

Překlady

K. F. Guolfinger v. Steinsberg: Libuše, první kněž­na a rekyně v Čechách [Libusse, Herzogin in Böhmen], Vlast. div.-Bouda 1787, též s tit. Libu­še, kněžna česká; anon., př. K. J. Förg: Panenský lov aneb Rybářská dcera [Das Fischermädchen], h. N. Piccini, tamtéž 1787, též s tit. Rybářské děv­če, Čižba na dívky; W. Shakespeare: Hamlet, Vlast. div.-U Hybernů 1790/91; anon.: Ostrov lidožrou­tů [Kaspar unter den Menschenfressern], tamtéž 1792, t. s tit. Lidožrouti na ostrově Fynysteria [opis 1838], in Památník ochotnického divadla ve Vam­berku, 1903.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JIL N4, matrika narozených fary u sv. Jiljí 1754–1781, s. 247, obr. 252; TO O6a, matrika oddaných fary u sv. Tomáše 1784–1815, s. 106, obr. 209; MIK Z9, matrika zemřelých fary u sv. Mikuláše 1808–1838, s. 431, obr. 220. NA: fond ČG-Publ. 1799–1805, sign. 102/247 [žá­dost o profesuru]. Archiv UK: Liber calculorum C. R. Gymnasii Pragae Veteris 1784–1786. ■ Schön­feldské c. k. poštovské noviny 1. 9. 1787 [Jan Žiž­ka z Trocnova]; Bohemia 10. 9. 1833 [text kan­táty Jana T.]; J. Jireček: J. J. T., ČČM 36, 1862, s. 262–271; J. Arbes: Billance původní dramatic­ké literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 32 → Theatralia I, [1912]; J. Máchal, in sb. Literatu­ra česká devatenáctého století I, 1902, s. 282n.; J. F. Král in Památník ochotnického divadla ve Vamberku, 1903, s. 187; A. Lisický: O prvních čes­kých zpracováních dramat Shakespearových, Osvěta 46, 1916, s. 492; A. Získal: První redak­toři Schönfeldských novin po Krameriovi, Časo­pis pro moderní filologii 7, 1919–21, zvl. s. 129, 209–212; J. Plavec: František Škroup, 1941, s. 168, 316, 632; F. Baťha: Dva dokumenty k historii po­čátků českého divadla v Praze, Divadlo 9, 1958, s. 750–757 + Obrozenští herci, rkp., b. d., NMd; DČD II; Vondráček I; L. Kusáková: T. zpěvohra Ostrov lidožroutů z roku 1790, in sb. Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku  1800, 2000, s. 275–284. ■ Jungmann, LČL, Otto, ÖBL, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1089–1090

Autor: Scherl, Adolf