Táborský, Vilém

Vilém
Táborský
19. 6. 1869
Praha
8. 4. 1935
Praha
Herec, režisér, autor, překladatel a upravovatel her.

Vl. jm. Václav Neumann. – Narodil se v rodi­ně pasíře na Novém Městě pražském. 1888 až 1890 a 1893/94 studoval práva, studium však nedokončil (používal titul JUC.). V souvis­losti s divadlem se poprvé objevuje 1891 jako autor jednoaktovky Po líbánkách, uve­dené v Pištěkově vinohradské aréně. Profe­sionální divadelní dráhu nastoupil jako herec 1894 u Pištěkovy společnosti, s níž hrál v zimě 1894/95 v ND v Brně. V létě 1897 byl angažován do souboru smíchovského di­vadla a účinkoval tu i v představeních cyklu iniciovaném spolkem spisovatelů Máj. 1898 byl členem souboru příležitostného Divadla na výstavě (Uranie, červen–říjen), odkud jej angažoval V. Budil. U jeho společnosti v Plzni také režíroval a stal výraznou postavou spole­čenského života města. Ve všech následujících působištích, jež pak rychle střídal, byl činný jako herec, režisér a autor překladů, úprav, dramatizací apod. Od Budila přešel k ředi­teli F. Lacinovi do ND v Brně (1899/1900), odtud na Smíchov do Švandova divadla, kde zakotvil na šest let; 1902 se oženil s členkou zdejšího souboru Marií Kohoutovou. V sez. 1906/07 působili oba ve slovinském Národ­ním divadle v Lublani, T. i jako režisér a šéf činohry. Po návratu do Prahy získali angažmá v MD Král. Vinohrad, otevřeném v listopadu 1907, avšak umělecky neuspokojeni je opustili již před koncem první sezony. T. zůstal bez angažmá, příležitostně vystupoval u ochot­níků. Znovu se manželé vydali na jih, nejprve do chorvatského Osijeku, poté do srbské­ho Bělehradu. Po rozchodu s manželkou (zů­stala v Bělehradě) na podzim 1911 se T. vrátil do Prahy (manželství bylo úředně rozloučeno 1922). Uchytil se v Lidovém (Pištěkově) di­vadle na Král. Vinohradech, 1913 jej ředitelka a koncesionářka M. Pištěková ustanovila umě­leckým šéfem (vrchním režisérem). Po pře­vratu založil spolu s dramatikem F. Šormem v Mozarteu Komorní divadlo (květen 1919). Po brzkém zániku ambiciózně koncipované scény nastoupil v září 1919 jako šéf činohry do Stálého divadla v Kladně. V březnu 1920 se připojil k Východočeské společnosti B. Je­řábka a odešel s ní do Bratislavy, kde utvářela základy SND. Na Slovensku působil do 1922, v sez. 1921/22 v zájezdovém souboru SND zvaném Marška. Po návratu do Čech vystupo­val v menších rolích na pražských předměst­ských scénách (Uranie, Pištěkovo divadlo), kde zřejmě svou divadelní dráhu ukončil.

T. byl vzdělanou osobností, dělící své umě­lecké zájmy do více oborů. Na svou tvorbu či na díla, s nimiž pracoval, nekladl velké náro­ky – a to jak v případě prací literárních (básnic­ké sbírky povýtce milostných veršů lyrického, respektive satirického charakteru Ve strunách duše, 1899; Z veselých veršů Vilíka Táborské­ho, 1901; povídkové vzpomínkové črty ve sb. Šestero povídek, 1911), tak divadelních. Jako dramatik (konverzační hry Po líbánkách, Zma­řené jubileum; sólové výstupy psané zejména pro Marii T.), autor úprav, dramatizací, ope­retních libret, překladatel či režisér vyhovoval převážně požadavkům nenáročných zábavných produkcí. Se závažnějšími či moderními diva­delními díly se setkával méně (překlady: Schil­ler: Don Carlos; Halbe: Bez domova; Ibsen: Divoká kachna; režie: Ibsen: Divoká kachna, Hedda Gablerová; Wilbrandt: Arria a Messa­lina; Przybyszewski: Zlaté rouno; úpravy a dra­matizace: dle von Schönthana a Dickense Malá Dorritová, dle Bjørnsona Novomanželé). Mezi jeho režiemi se objevovaly vedle rutinně zvlád­nutých inscenací i díla silného účinu (např. Smrt matky Jugovičů, 1920). Intenzivní režijní činnost vyvíjel za působení na Slovensku, kde připravil kromě většinových českojazyčných inscenací i první profesionální představení ve slovenštině (zvláště hry slovenských autorů, ale i Čechovovy jednoaktovy, Gogolovy Hrá­če a Ženitbu aj.). Jako herec zaujal již v Brně 1894/95; byl označen za nadějného aspiranta naivního naturburšství, jenž vládne mazlivým, měkkým hlasem. Ztvárnil tu Peška Hlavně (Vrchlický: Noc na Karlštejně), řezbáře Voj­těcha Karáska (Stroupežnický: Zkažená krev), nápadníka Lucentia (Shakespeare: Zkrocení zlé ženy) či prospěcháře Siquiera (Bozděch: Baron Goertz) a Filipa Šťovíka (Štech: Maloměstské tradice). Výrazného hereckého uplatnění do­sáhl v Plzni 1898/99, kde se stal prvním her­cem souboru, a posléze v Brně 1899/1900. Pro svůj vzhled krasavce a bonvivána byl nejčastěji obsazován do milovnických a hrdinských rolí v hrách salonního a veseloherního typu (Ma-sham, Scribe: Sklenice vody; Karel Horyna, Táborský: Po líbánkách; Percinet, Rostand: Blouznivci; Dr. Česal, Štolba: Na letním bytě), do Zeyerových dramat (Don Pelayo de Irote, Doňa Sanča; Tyr, Neklan; Radúz, Radúz a Ma­hulena) i klasických děl (Shakespearův Romeo a Hamlet). Vytvořil také řadu rolí z dramatiky realistické a symbolistní (Jan Hartwig, Halbe: Mládí; Gregor Werle, Ibsen: Divoká kachna; Bedřich Lobheimer, Schnitzler: Milkování; Jin­dra, Hauptmann: Potopený zvon). Vládl hlad­kým, distingovaným projevem, který jej však často sváděl k ležérnímu a nevzrušivému hra­ní; svůj přitažlivý zjev nejednou uplatňoval jen vnějškově, avšak herecky rutinně. Vdobě angaž­má ve Švandově divadle a posléze v Lublani za­ujal především pravidelným hereckým partner­stvím se svou chotí. Vytvořil s ní řadu dvojic v hrách zábavných (Silvio de Fettre, Schön­than–Koppel-Ellfeld: Renaissance; Leonce de Champ-Tourné, Bisson, ú. Wittmann: Deli­kátní poslání) i vážných (Ďorděvič, Nušić: Tak to musilo býti; Jaroslav Veletovský, Faster: Hříšníci; Pavel Burian, Lukavský: Kamenný ideál). Za vrchol T. herecké kariéry lze po­važovat charakterní role, ztvárněné v rámci cyklů Kruhu českých spisovatelů (Halvard Sol­ness, Ibsen: Stavitel Solness; Lafont, Becque: Pařížanka; Jiří, Suchý: Matka; Tesman, Ibsen: Hedda Gablerová), které vyžadovaly moder­nější herecký projev. Herecká činnost T. v do­bě působení ve Švandově divadle (a následně i v dalších divadlech) byla však upozaďována jeho ostatními divadelními aktivitami a stá­la ve stínu výkonů jeho talentovanější man­želky.

Pseudonymy a šifry

V. Mára, Villy Neumann Táborský, Vilouš Tábor­ský, Vilouš Táborský-Neumann, Vilouš, T. Villy, T. Vilouš

Role

Pištěkova spol. ND Brno

Pešek Hlavně (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i Švandovo div. 1903), Vojtěch Karásek (L. Strou­pežnický: Zkažená krev), Emil Drozd-Slavinský (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek) – 1894; Anto­nín (A. Jirásek: Otec), Vlček (K. Laufs, W. Jacoby: Nevěřící Tomáš), Václav (L. Stroupežnický: Naši furianti), Lucentio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Lepohlav (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu), Rosenkranz (W. Shakespeare: Hamlet), De Nan­tya (V. Sardou: Staří mládenci), Filip Šťovík (V. Štech: Maloměstské tradice), Václav (F. A. Šu­bert: Jan Výrava), Siquier (E. Bozděch: Baron Goertz) – 1895.

Švandovo div.

Max de Simiers (E. Pailleron: Myška), [?] (W. Shakespeare: Othello, benef.), Hrabě Vilém Vchynský + Cajus Valerius Catullus [?] (J. Vrch­lický: K životu + Pomsta Catullova, benef.), Jan Hartvig (M. Halbe: Mládí, i Budilova spol. 1898), Max (H. Sudermann: Zápas motýlů), Ana­tol (A. Schnitzler: Anatol) – 1897; Jan Vockerat (G. Hauptmann: Osamělé duše), Percinet (E. Ros­tand: Blouznivci, i Budilova spol. 1899) – 1898.

Div. na výstavě (Uranie)

Brádka (V. Štech, K. Šípek, B. Kaminský: Náš dům v asanaci), Alfred Godefroid (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů), Dr. Oestermark (A. Strindberg: Otec), Cornelius Griffin (H. a E. A. Paulton: Nio­ba) – 1898.

Budilova spol. Plzeň

Masham (E. Scribe: Sklenice vody), Romeo (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Buben z Bub­nova (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Griša (V. Krylov: Divoška), Don Carlos (F. Schil­ler: Don Carlos), Lert (W. Shakespeare: Hamlet), Edgar (týž: Král Lear), Karel Horyna (V. Táborský: Po líbánkách) – 1898; Knut (C. O. Wijkander: Ber­ta Malmová), Eugen Vilmar (V. Sardou: Andrea), Max (H. Sudermann: Zápas motýlů, i Švandovo div. 1902), Václav Sokol (Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský), Bedřich Lobheimer (A. Schnitzler: Milkování), Don Pelayo de Irote (J. Zeyer: Doňa Sanča), Bassanio (W. Shakespeare: Kupec benát­ský, i ND Lublaň 1907), Gregor Werle (H. Ibsen: Divoká kachna), Oskar (J. Zeyer: Legenda z Eri­nu), Jindřich z Lípova (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Cascart (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Ven­delín Šebánek (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bí­lého koníčka), Vojtěch (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Lorenco (W. Shakespeare: Othello), Vilém Krátký (F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Pan císařský rada), Karel (L. Archleb: Boža) – 1899.

Lacinova spol.

Mocný princ z Hispanie (J. Kvapil: Princezna Pam­peliška), Tyr (J. Zeyer: Neklan), Jaroslav Peterka (B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina), Alfred Godefroid (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů), Sabinin (A. S. Suvorin: Taťana Rěpinová), Radúz (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Konrád (E. Rau­pach: Mlynář a jeho dítě), Dr. Česal (J. Štolba: Na letním bytě, i ND Lublaň 1907) – ND Brno 1899; JUDr. Jaroslav Staněk (O. Blumenthal, G. Kadel­burg: To jsem sám rád), Jindra (G. Hauptmann: Po­topený zvon, i ND Lublaň 1907), Poručík Svatoš (F. v. Schönthan, G. v. Moser: Válka v míru), Hvěz­dinský (V. Štech: Třetí zvonění), De Siriex (V. Sar­dou: Fedora), Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet), Marcus (A. Wilbrandt: Arria a Messalina), Jero­ným (F. A. Šubert: Jan Výrava) – ND Brno 1900, Stanislav Hošek (J. Hilbert: Vina) – 1900.

Švandovo div.

Aristid Bonardel (H. Bocage, F. Crisafulli: Tatínkův diamant), Victor Brandes (O. E. Hartleben: Andě­la) – 1900; Silvio de Fettre (F. v. Schönthan, F. Kop­pel-Ellfeld: Renaissance), Orlando della Tore (L. Fulda: Dvojče), Bedřich (J. Šmaha: Tiché ju­bileum) – 1901; Ďordě Ďorděvič (B. Nušić: Tak to musilo býti), Julien (P. Veber: Vděčný přítel), Leonce de Champ-Tourné (A. Bisson, ú. K. F. Witt­mann: Delikátní poslání), Jaroslav Veletovský (O. Faster: Hříšníci), Moricet (G. Feydeau: Pytlác­ké rozkoše), Henri Bonardel (A. Guinon, M. Denier: Hlupáci) – 1902; Eugen Döhring (M. Halbe: Bez do­mova), Princ Waleský (A. Dumas st.: Kean), Rudolf (T. Barrière dle H. Murgera: Studenti a švadleny), Dr. Keller (H. Sudermann: Domov), Pavel Buri­an (J. Lukavský: Kamenný ideál) – 1903; Záhorna (F. A. Šubert: Žně), de Torcy (P. Bilhaud, M. Henne­quin: Japonská vása), Forcinal (A. Bisson: Zázraky magnetismu), MUDr. Krása [?] (J. Šmaha: Pátá ho­dina u Crescencie Berouškové), [?] (G. Hauptmann: Tkalci), [?] (O. Wilde: Na čem záleží) – 1904; Hal­vard Solness (H. Ibsen: Stavitel Solness), Hubert (M. Donnay: Houpačka), Lothar Brandt (H. Suder­mann: Čest), Henri de Sartoris (H. Meilhac, L. Halé­vy: Frou-Frou), André (V. Sardou: Fernanda), Filip (L. Anzengruber: Farář z Podlesí), Jiří (L. Suchý: Matka), Lafont (H. Becque: Pařížanka) – 1905; Raf­fael Santi de Urbino (F. A. Šubert: Láska Raffaelo­va), Anatol (A. Hennequin, A. Millaud: Niniche), Pa­tera (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě), Michael Dara (J. M. Synge: Ve stínu doliny), Cosimo (G. D’Annunzio: Gioconda, i Lublaň 1906), Tesman (H. Ibsen: Hedda Gablerová) – 1906.

ND Lublaň

Staršenski (G. Hauptmann: Elga), Trsten (H. Sto­bitzer: Na višavah [Na výsluní]), Alexej šl. Gor­nik (I. Cankar: Za narodov blagor [Pro blaho ná­roda]) – 1906; [?] (H. Nučič dle I. Tavčarja: Antonio Gledjević) – 1907.

MD Král. Vinohrad

Menyhardt z Longivalu (J. Vrchlický: Godiva), Brabancon (H. Lavedan: Markýz Priola), Pan Dum­by (O. Wilde: Vějíř lady Windermerové), Vicom­te (A. Capus: Slečinka z pošty), Yves de Mell (J. Jullien: Moře), Kunicyn (A. F. Pisemskij: Baal) – 1907; Revír z Chotyše (V. Štech: Deskový statek), Zygmund Przeslawski (S. Przybyszewski: Zlaté rouno), Simon Lavarède (P. Veber: Ruka nevěry), Robert – Narcis (M. Zamaçois: Šaškové), Max (A. Schnitzler: Život volá) – 1908.

Pištěkovo div.

Krištof Rott (K. Schönherr: Domov a víra) – 1914.

Komorní div.

[?] (F. Šorm: Zpověď duší), Robert Dvořák [?] (F. X. Svoboda: Přes tři vrchy) – 1919.

SND Bratislava

Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Ejlert Lövborg (H. Ibsen: Hedda Gablerová), Tomáš Pe­rout (F. Šrámek: Léto), Marc Arron (S. Michaëlis: Revoluční svatba) – 1920; Podkolesin (N. V. Go­gol: Ženitba)1921.

Uranie

Peterka (F. X. Svoboda: Ubitý drak) – 1922.

Režie

Švandovo div.

A. Schnitzler: Milkování – 1897; O. E. Hartleben: Anděla, E. Rostand: Blouznivci (i Budilova spol. Plzeň 1899), V. Táborský: Po líbánkách – 1898.

Budilova spol. Plzeň

H. Ibsen: Divoká kachna – 1899.

Lacinova spol. ND Brno

R. Nordmann: Padlí andělé – 1899; A. Wilbrandt: Arria a Messalina, K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka, Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský – 1900.

Švandovo div.

F. V. Kraus: Konec pohádky – 1902; M. Halbe: Bez domova – 1903; H. Becque: Pařížanka, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Renaissance – 1905; H. Ibsen: Hedda Gablerová, i SND 1920, G. B. Shaw: Kapitán Brassbound, K. Kolman: Mušky – 1906.

ND Lublaň

G. D’Annunzio: Gioconda, G. Hauptmann: Elga, H. Stobitzer: Na višavah [Na výsluní], W. Shake­speare: Beneški trgovec [Kupec benátský], I. Cankar: Za narodov blagor [Pro blaho národa], G. Haupt­mann: Potopljeni zvon – 1906; Molière: Gizdavki  [Směšné preciózky], J. Štolba: Na letovišču [Na let­ním bytě], A. Daudet: Arležanka, O. Mirbeau: Kup­čija je kupčija [Obchod je obchod], H. Nučič dle I. Tavčarja: Antonio Gledjević – 1907.

MD Král. Vinohrad

J. Jullien: Moře – 1907; S. Przybyszewski: Zlaté rouno – 1908.

Pištěkovo div.

V. Sardou: V zemi dolarů – 1911; V. Táborský dle anon.: Detektiv z ochoty – 1912; M. Prévost: Polo­panny, B. Bjørnson: Novomanželé (i SND – Marška 1921) – 1913; K. Schönherr: Domov a víra, W. Shakespeare: Othello – 1914.

Komorní div.

G. de Porto-Riche: Zamilovaná – 1919.

SND Bratislava

A. a V. Mrštíkové: Maryša, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, W. Shakespeare: Sen noci svatojanské, I. Vojnović: Smrt matky Jugovičů, G. Ohnet: Ma­jitel hutí, B. Nušić: Pustina, A. Daudet: Sappho, F. X. Svoboda: Poslední muž, A. Jirásek: Vojnar­ka, J. Kvapil: Oblaka, týž: Princezna Pampeliška, J. Gregor-Tajovský: Hriech + V službe, M. Rázus: Hana, F. Šrámek: Léto, K. Čapek: Loupežník, H. Bernstein: Ve víru, S. Michaëlis: Revoluční svatba, J. K. Tyl: Strakonický dudák, L. N. Tolstoj: Vláda tmy, M. Hennequin, G. Duval: Manžel šibal, G.-A. de Caillavet, R. de Flers, E. Rey: Rozkošná příhoda, J. Dvorský [V. Šrobár]: Z otroctva vekov, H. Ibsen: Nora, R. Rolland: Paní Montespanová, A. Dumas ml.: Dáma s kaméliemi – 1920; F. X. Svo­boda: Mlsáníčko, G.-A. de Caillavet, R. de Flers, E. Arène: Král, A. Guimerà: Nížina, R. Rolland: Vlci, V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne, F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27, G.-A. de Caillavet, R. de Flers: Papá, I. V. Špažinskij: Paní majorka, P. Socháň: Sedliacka nevesta, J. K. Tyl: Paličova dcera – 1921.

SND – Marška

J. Palárik: Inkognito, I. I. Mjasnickij: Zajac, F. X. Svoboda: Směry života, M. Béňa: Žena blud­nica, N. V. Gogol: Ženba, A. P. Čechov: Pytač­ky, týž: Medveď, N. V. Gogol: Hráči, B. Viková­-Kunětická: Přítěž, J. Štolba: Na letním bytě, F. X. Svoboda: Poupě, L. Stroupežnický: Zkaže­ná krev, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Timrava: Chudobná rodina – 1921; A. Bisson: Bezejmenná, J. J. Kolár: Pražský žid, K. a J. Čapkové: Ze života hmyzu, G. Davis: Katakomby – 1922.

Přaklady her a libret

G. Kadelburg, F. v. Schönthan: Pan císařský rada [Der Herr Senator], spol. P. Švandy ml. Plzeň 1895; O. E. Hartleben: Anděla, Švandovo div. 1898; E. Rostand: Blouznivci, tamtéž 1898, s tit. Roman­tikové VD 1923, rkp., [1898], DÚk; F. Schiller: Don Carlos, Budilova spol. Plzeň 1898; H. Ibsen: Divoká kachna, tamtéž 1899; O. E. Hartleben: Od pluku + Mravní požadavek, Švandovo div. 1900; T. v. Trotha: Na kluzkých parketách, tamtéž 1900; L. Fulda: Dvojče, tamtéž 1901, hráno i s tit. Blí­ženka; F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva, tamtéž 1901, t. b. d.; tíž: Renaissance [Svatba v Káni Galilejské], tamtéž 1901, t. b. d.; F. Herczeg: Mluvte s mama, tamtéž 1901;A. Bisson, ú. K. F. Witt­mann: Delikátní poslání, tamtéž 1902; G. Feydeau: Pytlácké rozkoše, tamtéž 1902; A. Bisson: Nebožtík Toupinel [Feu Toupinel], tamtéž 1902; G. Duval, M. Hennequin: Manžel šibal [Le coup de fouet], tamtéž 1902, t. b. d., též s tit. Past na muže, Manžel filuta; M. Halbe: Mládí, tamtéž 1903; týž: Bez domova [Vyděděná, Psanci], tamtéž 1903, t. b. d.; E. Pasqué, O. Blumenthal: Paní Venuše, MD Plzeň 1903; E. Jacobson: Štětka a Kolařík, tamtéž 1903; A. Bisson: Soudce dobrák [Le bon juge], tamtéž 1903; A. Mars, H. Kéroul: Salon Martin [Le Billet de logement], Švandovo div. 1903, s tit. Voják pa­nenka MD Plzeň 1906; A. Roda Roda: Dana Petro­vičová, Švandovo div. 1903, t. b. d.; G. Hauptmann: Růžena Berndtová, MD Plzeň 1905; G. Feydeau: Vévodkyně Crevetta [La Duchesse des Folies], tamtéž 1905; V. Léon: Vzdělanci, Uranie 1905; J. M. Barrie: V tiché uličce [Quality Street], MD Plzeň 1905; P. Gavault, A. Bourgain: Dáma z č. 23, Švandovo div. 1905; F. v. Schönthan dle Ch. Dic­kense: Dorritka, MD Plzeň 1906; K. Kraatz: Muž dvou žen, tamtéž 1906; P. Veber: Když láska procit­ne, Uranie 1906; A. Mars, A. Barré: Veselí kumpá­ni, MD Plzeň 1908; M. Dreyer: Dědeček a babička [Großmama], tamtéž 1908; B. Buchbinder: Kom­tesa kuchařkou [Die Küchen-Comtesse], tamtéž 1908; G. v. Moser, T. v. Trotha: Nebožtík kapitán, tamtéž 1910, t. s tit. Pan kapitán aneb Geniální vynálezce b. d.; S. a J. A. Quinterovi: Radost ze ži­vota, Intimní (Švandovo) div. 1912; A. Law: Polní myška, tamtéž 1913; M. Hennequin, P. Veber: Ne­máte nic k zdanění?, MD Plzeň 1914; P. Gavault, R. Charvay: Dítě za 10 000 franků [L’Enfant du miracle], tamtéž 1914. ■ H. Morton: Kráska z New Yorku, h. G. Kerker, MD Plzeň 1902, t. b. d.; K. Lindau, J. Wilhelmi: Jarní vánek, h. E. Reiterer dle Jos. Strauße, tamtéž 1903, t. b. d.; M. West, I. Schnitzer: Krajánek Straubinger [Bruder Strau­binger], h. E. Eysler, tamtéž 1904.

Hry a libreta

Po dvou měsících, Pištěkovo div. 1891 (pod jm. V. Neumann), t. b. d. s tit. Po líbánkách; Zmařené  jubileum, tamtéž 1892, t. b. d.; Recept na nevěrné ženy, Budilova spol. Plzeň 1898; Z mysteria života, t. in Plzeňské listy 1898, č. 49, příl.; Nový Robinson, dle anon., Švandovo div. 1901; Detektiv z ocho­ty, Pištěkovo div. 1912. ■ Grand Varieté v Pa­říži, h. R. Piskáček, Švandovo div. 1905; Nevidě­li jste Bobeše?, dle A. Felixe a H. de Guideraua, h. R. Piskáček, tamtéž 1905; Královniny diamanty, dle A. Dumase st., h. V. Mádlo, tamtéž 1905; Pozdě, h. V. Mádlo, ND Brno 1905.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JCH O21, matrika odda­ných fary u sv. Jindřicha 1900–1904, fol. 184. ■ K. Nosovský, V. Pražák: Soupis česko-sloven­ské literatury za léta 19011925, 1933, s. 504. ■ J. M. [Merhaut], Moravská orlice 31. 10. 1894 [Pešek, Noc na Karlštejně]; Národní listy 20. 11. 1897 [Jan Hartvig, Mládí]; P., Divadlo na výsta­vě, Světozor 32, 1897/98, s. 574; nb. [P. Nebeský], Plzeňské listy 18. 10. 1898 [Jan Hartvig, Mládí]; 3. 11. 1898 [Buben z Bubnova, Válka v míru]; 5. 11. 1898 [Romeo, Romeo a Julie]; 1. 12. 1898 [Po líbánkách]; 10. 2. 1899 [Percinet, Blouznivci]; 1. 3. 1899 [Gregor Werle, Divoká kachna]; nesign., tamtéž 29. 7. 1899 [T. verše]; 19. 8. 1899 [odchod z Plzně]; Moravská orlice 3. 10. 1899 [Tyr, Ne­klan]; 7. 10. 1899 [Peterka, Neznámá pevnina]; 20. 10. 1899 [Sabinin, Taťana Rěpinová]; 14. 1. 1900 [Jindra, Potopený zvon]; nesign., Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 72 [Jindra, Potopený zvon]; -an [F. Herrman]: Švandovo divadlo na Smíchově, Národní listy 5. 4. 1900; O. F. [Faster]: Švandovo divadlo na Smíchově, Divadelní listy 2, 1900/01, s. 87 [kritika výběru hry Nový Robinson, hra ne­jmenována]; H., tamtéž, s. 279 [Renaissance]; O. F. [Faster], tamtéž 3, 1901/02, s. 18 [Dvojče];-OVÁ [O. Fastrová], tamtéž, s. 71 [Vděčný přítel], s. 240n. [Konec pohádky + Mezi čtyřma očima + Delikátní poslání], s. 296 [Hříšníci], s. 373 [Pyt­lácké rozkoše]; nesign., tamtéž 4, 1902/03, s. 66; nesign., Čas 6. 12. 1902 [Henri Bonardel, Hlupáci]; nesign., Divadlo 1, 1903, s. 14 [Döring, Bez do­mova]; -vs-, Dalibor 27, 1904/05, s. 71 [Pozdě]; K. Hoffmeister, tamtéž, s. 233n., 241n. [Královniny diamanty]; Z., Divadlo 3, 1904/05, s. 262 [Solness, Stavitel Solness]; -v-, tamtéž, s. 411n. [Neviděli jste Bobeše?]; M. Fučík, Divadelní list Máje 1, 1905, s. 111 [Solness, Stavitel Solness]; 241n. [Grand Va­rieté v Paříži + Neviděli jste Bobeše?]; 2, 1905/06, s. 150n. [Tesman, Hedda Gablerová]; L.: Manželé Táborských…, Divadlo 4, 1905/06, s. 436; Sirius: Marja a Viljem Táborských v Lublani, tamtéž 5, 1906/07, s. 218–220; M. Kučerová: Slovinské zem. divadlo v Lublani, Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 109n.; Lad. T.: Dramatičtí umělci čeští na jiných scénách, Národní listy 12. 1. 1907, odp.; F. Terseglav: Naši igralci. Mara Taborska, Dom in svet [Ljubljana] 20, 1907, č. 1, s. 46n.; K. R., Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 223 [Zápas motýlů]; H., Národní listy 24. 2. 1907 [Malá Dor­ritová]; Hl., Divadlo 5, 1907/08, s. 196 [Rukanevěry]; J. Ščerbinský [P. Prusík], Divadelní list Máje 4, 1907/08, s. 221 [Šaškové]; nesign.: Manželé Táborští…, tamtéž 4, 1907/08, s. 240; A. B. Dostal: Čtyřicet let divadla na Smíchově, [1911], s. 53, 59, 70, 74, 84, 88, 94; J. Krecar, Divadlo 11, 1912/13, s. 66 [Radost ze života]; O. Schäfer, tamtéž, s. 115 [Polní myška]; M-ý, Sa­mostatnost 11. 9. 1913 [Dvojče]; Ch, Lidové no­viny 12. 3. 1920 [Karel IV., Noc na Karlštejně]; K.: Komorní divadlo v Praze, Tribuna 7. 5. 1919; -a, Jeviště 1, 1920, s. 97n. [Maryša + Noc na Karlšte­jně]; J. Hanka, tamtéž 1, 1920, s. 570n. [Hana]; S, tamtéž 2, 1921, s. 14 [Nora]; nv, Právo lidu 15. 6. 1923 [Romantikové]; F. Hlavatý: Z jevišťátek a z velkých scén, [1931], s. 46, 73, 75●; nekrology: jr, Národní listy 10. 4. 1935; od, Lidové noviny 10. 4. 1935●; L. Pacák: Opereta, 1946, s. 142, 163, 206, 328; J. Švehla: Účast českých umělců na roz­voji Slovenského národního divadla v Bratislavě v letech 19191939, rkp., [1948], DÚk, s. 7n., 24n.; O. Borkopec: Úvodem, in I. Cankar: Pro blaho ná­roda, 1956, s. 3–5; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 220, 235, 237, 250; D. Moravec: Vezi med sloven­sko in češko dramo, Ljubljana 1963, s. 90, 187, 262, 267–271, 301, 309; J. Knap: Čtyři herečky, 1967, s. 53n., 93, 112, 229; M. M. Dedinský: Pôsobenie českých režisérov v SND, Slovenské divadlo 17, 1969, s. 323–326, 506; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 203, 265. ■ EDUS, PBJ II, Teichman; Plzeň, VD 25, Lublaň, SND-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1084–1089

Autor: Švejda, Martin J.