Šmíd, František Leopold

František Leopold
Šmíd
18. 12. 1848
Praha
14. 8. 1915
Braník (Praha-B.)
Kabaretiér, zpěvák, herec, autor.

V matrice narozených zapsán Leopold Schmied. – Narodil se jako nemanželský syn švadleny Sofie Hubertové a truhlářského mis­tra Jakuba Schmieda, 1851 byl legitimován sňatkem rodičů. Po absolvování vyšší reálky v Panské ul. se vyučil strojníkem; uváděné studium na pražské polytechnice katalogy po­sluchačů v archivu ČVUT nepotvrzují. Vystu­poval od 1867 jako ochotník v malostranském spolku, 1868 nazvaném Čtenářsko-ochotnická jednota Thalie. 1868 byl devět měsíců vězněn za účast na táboru lidu v Praze Na Cibulce. 1869 utekl z domova k divadelní společnosti E. Rotta a v dalších letech vystřídal několik menších kočujících podniků: V. Brauna (zde navázal přátelství s E. Vojanem), V. Pázdrala, E. Zöllnerové a M. Kozlanské. 1874 se oženil s dcerou zpěváka, herce a divadelního ředite­le J. Sodomy Cecilií (1848–1913), jejíž bratři František a Bohumil byli také herci a kabaret­ní zpěváci. Propojení obou rodin prohloubil sňatek Š. sestry Marie s B. Sodomou (1875). Š. střídal kočování po venkově s pobyty v Pra­ze, kde se připojoval ve zpěvních síních k pě­veckým družinám nebo vystupoval sólově (U Labutě Na Poříčí, Na Perštýně, U Štajgrů). Není přesně známo, kdy získal koncesi, avšak nejpozději 1885 provozoval na venkově menší společnost, která měla na programu i drob­nější činohry (Š. obraz ze života Cikáni, De­inhardsteinova jednaktovka Jeník to vyzradil [Vdovec]). Po návratu do hlavního města 1886 převzal po tchánovi vedení ambulantní Pěvec­ko-herecké společnosti. 1890 založil U Čápů na Malé Straně první český šantán. Byl to z větší části rodinný podnik, do kterého 1892 angažoval herečku a zpěvačku R. Šípkovou (zpívala i italsky a francouzsky). V srpnu ote­vřel stálý šantán U Zlatého soudku v Ostrovní ul., kde působil do 1895. Se svou družinou hrál na Výstavišti po dobu Národopisné výstavy (1895; zde měl k dispozici vlastní pavilon na­zvaný Šmídova první česká zpěvní síň) a Vý­stavy architektury a inženýrství (1898, Diva­dlo u Nesmysla) a zajistil si popularitu i mezi mimopražskými návštěvníky. Mezitím půso­bil na jiných místech (v Konviktu, v zahradě Na Slovanech). Časté střídání lokalit, družin a spolupracovníků, včetně obměn vlastní spo­lečnosti, bylo důsledkem Š. konfliktní pova­hy; i proto si také nevybudoval stabilní hrací místo jako např. bratři F. a J. Hartmannové či A. Tichý. 1903 se vzdal koncese (převzal ji syn Vítězslav) a vystupoval s jinými společ­nostmi, od dubna 1912 také v novém pražském Kabaretu Lucerna. Po synově předčasné smrti 1914 provozoval krátce biograf. Zemřel na mozkovou příhodu, pohřben byl na Olšan­ských hřbitovech. Š. se stal předobrazem Ki­liána, ústřední postavy románu A. Branalda Chléb a písně (1952).

Dcera Cecilie Š. (*1882, dle konskripce) se stala operní zpěvačkou (koloraturní soprán) a působila zřejmě mimo české země; při hosto­vání v MD v Plzni 1904 byla ohlašována jako členka divadla ve Stuttgartu. Pohostinsky zpí­vala v brněnském ND za ředitele A. J. Frýdy (Olympie, Offenbach: Hoffmannovy povídky; Mignon, Thomas: Mignon – leden 1906). Syn Vítězslav (1872–1914) absolvoval pražskou konzervatoř, věnoval se populární hudbě, krát­ce i podnikání v oblasti kabaretu a šantánu.

Vysoký, štíhlý herec pružného těla, poho­tového ducha a bystré inteligence byl výbor­ným konferenciérem i vtipným improvizáto­rem a glosátorem současných událostí; dostal přezdívku „živé pražské noviny.“ Navázal na šantánové vlastenecké písně (Pomníky, 1885), prostřídal je časovými kuplety a končil komic­kými výstupy. Interpretoval vždy jen vlastní texty, hudbu ke kupletům mu psal později syn Vítězslav. Š. doménou byl sólový výstup ty­pických postav pražské ulice (Véna stávkař, Pražský Pepé, Dlaždič, Průvodce po Praze, Podskalák, Domovník, Nepečem aj.), jímž nahradil tradiční šantánové výstupy žánro­vých figurek, řemeslníčků a podomních pro­davačů. Drsně, až drasticky, ale bez hrubostí a lascivností vystihl bezstarostnou mentalitu pražských pobudů, kteří nehledají práci, „pro­tože žádnou neztratili“. Š. kritický pohled na lumpenproletariát vyvrcholil v jednoaktov­kách Z pražského zákoutí a Batalion, které se odehrávají v pokoutní krčmě, kam docházejí životní ztroskotanci a líčí své trudné osudy až s naturalistickou otevřeností. V Batalionu tvoří slabou dějovou nit historie deklasované­ho intelektuála doktora Uhra (jedna z mála Š. vážných rolí). Batalion přirovnávaný ke Gor­kého dramatu Na dně [Tille] dosáhl po pre­miéře U Zlatého soudku (1893) několika sto­vek repríz a byl několikrát nově inscenován (1912 v Kabaretu Lucerna opět se Š. v hlav­ní roli, 1921 v Revoluční scéně, 1923 v Adrii a Rokoku) a dvakrát zfilmován (1927 němý film s K. Hašlerem, 1937 zvukový s F. Smolí­kem). Společensko-kritický ráz Š. prací kon­venoval dobovým sociálně demokratickým názorům a jeho tvorbu lze označit za ideově, až ideologicky vyhraněnou. Texty vynikají bohatou jazykovou charakteristikou využíva­nou k povahokresbě, ke kritickému šlehu či komickému účinku. V kupletech, sólových výstupech a scénkách Š. pracoval s pražskou periferní češtinou (jedině Dr. Uher mluví spisovně) promísenou zkomolenou němči­nou a různými slangy (zlodějským aj.), těžil z dvojjazyčnosti pražského prostředí (Prů­vodce po Praze). Napsal několik operních travestií (Mistři pěvci vyšehradští, Cravaleria rusticana, Mlynář a jeho dítě, 1899) a lechti­vých frašek (Hlídací společnost, Chantecler). Vydával edice kupletů, list Nápověda (1902), redigoval časopisy Národní pěvec a od 1910 Český artista.

Jako interpret byl mistrem malého jeviště, které ovládal svou ztepilou postavou i origi­nálně znějícím poddajným hlasem, výrazným přednesem a mimikou. U rázovitých figu­rek nahradil tradiční jarmareční tón suchým humorem. Postavu charakterizoval na malé ploše hned při vstupu na scénu. Stačil mu k tomu vstupní kuplet, gestická zkratka, detail na kostýmu. Vystupoval téměř vždy v úboru a masce předměstského elegána – pražského Pepíka – v úzkých károvaných kalhotách, če­pici s kšiltem („nehtem“), barevným šátkem na krku a viržinkem v ústech; tento kostým jen nepatrně obměňoval. Ke Š. výrazovým pro­středkům patřily i prvky pantomimy a hudeb­ní klauniády (nápodoba hudebních nástrojů, in Generálský funus). Spíše než ze šantáno­vých vzorů vycházelo jeho herectví z arénní produkce sedmdesátých až devadesátých let 19. stol. Lidový staropražský šantán, na nějž také navazoval, obrodil a povznesl na profe­sionální úroveň. Š. kabaretní tvorba tvoří pře­chod od staropražského šantánu k modernímu literárnímu kabaretu.

Dramata a výstupy

Cikáni, Šmídova spol. 1885; Vybrané sólové výstu­py a scénky I, 1887 [obs. Diurnista]; II, 1888 [obs. Funibr, Kabinet voskových figur, Zneuznaný talentŽebrák]; Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky IV, 1891 [obs. Lázeňský sluha, Před za­stavárnou]; V, 1892 [obs. Čert, Sběratel nového mu­zea]; VI, 1894 [obs. Ku zdaru vlasti]; Z pražského zákoutí, 1892, t. 1893; Batalion, U Zlatého soudku 1893, i t.; Sólové výstupy – Kuplety – Deklama­ce, 1893 [obs. Pan Sylvestr, vzorový manžel, Žena a dýmka, Smrt a sedlák, Žebrák, Kuřáci]; Kome­dianti, Chantant Na Slovanech 1896; Mlynář a jeho dítě, t. 1899; F. L. Šmída Výstupy, kuplety, dvojzpěvy, komické scény, 1904 [obs. Véna, Batalion, Diurnis­ta, Dlaždič, Domovník, Dvě tchyně, Herec, Hledá místo, Jakou si kdo zazpívá, Kandidátka sebevraž­dy, Kuřáci, Omyl, Pan Sylvestr, vzorný manžel, Poutník, Pražský Pepé, Průvodce po Praze, Umění a příroda]; Nepečem, t. 1906; Ťululum aneb Tiché jubileum, t. b. d.; Zaza, t. b. d.; Cesta kolem světa, in Švábovy humoristické večírky II, b. d. ■ Kuple­ty in J. Kotek: Šantán s červenou lucernou, 1985.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, DUCH N7, matrika na­rozených fary u sv. Ducha 1845–1858, fol. 121; KOŠ O2, matrika oddaných fary u Nejsv. Trojice v Košířích 1873–1881, s. 5, obr. 8 [16. 6. 1874]; BRN Z1, matrika zemřelých fary u sv. Prokopa v Braníku 1907–1935, s. 125. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 605, obr. 9 [Schmied Leopold], obr. 11 [Šmíd Franz Leopold]. NMd: pozůstalost J. Waltnera [obs. i rkp. Začínám se rozhlížet]; pozůstalost K. Heřmana-Zefiho; Album historie lidových zpěváků v Praze 1870–1930, Klub členů bývalé Jednoty národních zpěváků – Organisace českých kabaretiérů, usp. a slovní do­provod napsal J. Waltner; J. Meszner: Jak se Praha bavila. Od zpěvních síní k divadlům malých forem 18601930, soubor dokumentů a materiálů, 1988. ■ L. Š., řiditel…, Národní politika 9. 9. 1893, odp.; Šmídův první český chantan, Národní listy 22. 11. 1893; nesign.: Batalion, pražský obrázek z ovzdu­ší alkoholu, Illustrovaný kurýr, příl. k Hlasu ná­roda, 3. 6. 1894; Třídenní svátek Ústřední Matice školské na výstavišti, Národní politika 17. 6. 1894, ráno [Batalion]; Naše Národopisná výsta­va českoslovanská, příl. Českých novin č. 30, 1. 7. 1895, s. 89n. [Š. zpěvní síň na výstavišti, i obr.]; I. Herrmann: Úvodní slovo k F. L. Šmída Výstu­py, kuplety, dvojzpěvy, komické scény atd., 1904; Herecká jubilea, Divadlo 5, 1906/07, s. 461n.; Hký [K. Horký]: Feuilleton, Národní obzor 1, 1907, č. 39; J. Krecar: Kabaret Lucerna, Divadlo 10, 1911/12, s. 283n.; nesign. [V. Tille]: Kabaret Lucerna, Národní listy 4. 4: 1911 + šifra; Šmí­dův Batalion, tamtéž 3. 4. 1912, ráno; J. Horáček: O českém kabaretismu, tamtéž 6. 9. 1913, več.●; nekrology: čv., tamtéž 19. 8. 1915; J. Horáček, Národní politika 20. 8. 1915; jsha, Národní lis­ty 21. 8. 1915; och, tamtéž 24. 8. 1915●; H. M. [Malířová]: Revoluční scéna, Rudé právo 6. 3. 1921 [Batalion]; M. B. Stýblo: Český národní zpěvák, vlastenec, humorista a spisovatel F. L. Š., jeho život a dílo, 1923; E. Bass: Módy pražské peri­férie, Potulky pražského reportéra, 1929, s. 36–38; A. Branald: Chléb a písně, 1952; L. Buzek: Historie pražského šantánu, Svobodné slovo 13. 3. – 17. 3. 1957; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 260, 286n.; V. Müller: Kumštýř z prkýnka – L. F. Š., Diva­delní noviny 11, 1967/68, č. 10–11, s. 8; DČD III; J. Kotek: Český kuplet, jeho prostředí a pěstovate­lé, Hudební věda 22, 1985, zvl. s. 118–124 + Ději­ny české populární hudby a zpěvu I, 1994, s. 189; L. Klosová: Česko-německá kabaretní tvorba před r. 1918, Divadelní revue 6, 1995, č. 1, s. 80–90 [zde i výstup Průvodce po Praze]; M. J. Švejda: Vítejte ve světě pionýrů stand-up comedy II, Svět a divadlo 22, 2011, č. 2, s. 150–153. ■ ČHS, HD

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1028–1030

Autor: Švejda, Martin J.Klosová, Ljuba