Syřínková, Karolína

Karolína
Syřínková
23. 10. 1839
Praha
6. 1. 1897
Praha
Herečka.

Vl. jm. Marie Ryšavá. – Byla dcerou praž­ského mistra obuvnického a majitele domu Josefa Ryšavého a jeho manželky Kateřiny, sestrou herce Karla Ryšavého. Zprvu hrála pod jménem Karolina Ryšavá (někdy považováno za pseudonym), od 1863 pod jménem Renne­rová, aby se odlišila od své švagrové, herečky M. Ryšavé, roz. Köhlerové. V tisku a odborné literatuře přesto docházelo k jejich záměně, dokonce byly vydávány za sestry. V úvodu umělecké dráhy vystřídala několik divadel­ních společností. Nevystupovala však ve StD (1852, 1854/55 a 1856), jak někdy uváděno [Javorin], šlo o Annu Rennerovou. Poprvé je doložena počátkem 1854 u Prokopovy spo­lečnosti v Plzni, poté až 1860 rovněž u Pro­kopa při jeho stagioně na Smíchově. Zdá se, že mezitím u Prokopa nehrála, neboť její vy­stoupení v Schillerových Loupežnících (Ama­lie) bylo komentováno jako pohotový záskok. Pak přijala u Prokopa angažmá, z upadajícího podniku ale záhy odešla k řediteli F. Zöllne­rovi, 1862 přešla k J. J. Stránskému, 1863 po­sílila nově vzniklou společnost Kramuelovu. V prosinci t. r. pohostinsky vystoupila v PD a byla přijata do zpěvoherního sboru. Dostá­vala také činoherní, povětšině druhořadé úlo­hy. V PD působila do března 1864, pak znovu od června 1865. Mezitím hrála u Kramuela, k němuž se po ukončení angažmá na pražské zemské scéně v červnu 1866 vrátila. Na pod­zim 1867 přešla ke společnosti P. Švandy ze Semčic, který právě zahajoval další zimní se­zonu v Plzni. Za pobytu u Švandy se v dubnu 1869 v Českých Budějovicích provdala za he­reckého kolegu F. Syřínka, s nímž na podzim odešla opět ke Kramuelovi. Po třech letech se manželé vrátili ke Švandovi a setrvali u něho až do jeho smrti 1891; angažmá přerušili kon­cem 1875, kdy se nakrátko stali členy souboru E. Zöllnerové. Nedlouho po Švandově smrti 1891 S. onemocněla a choroba ji omezovala v herecké činnosti. Vystupovala jen sporadic­ky jako host, od 1894 už nemohla hrát vůbec. Poslední léta trávila v domácím ošetřování.

Nadmíru přitažlivý vzhled předurčoval S. k rolím mladých milovnic, salonních dam a intrikánek. Pro tyto obory byla také přijí­mána do venkovských společností, u nichž platila za přední herečku. Lokální kritika ji zpočátku cenila jako představitelku nešťast­ných či hrdinských milovnic, vůči jejím vý­konům v postavách žertovných měla výhrady. Odmítavé hodnocení její Julie (Shakespeare: Romeo a Julie) naznačuje, že zřejmě postrá­dala schopnost hlubšího citového projevu. Po příchodu do Prahy o svých schopnostech nepřesvědčila. Její přednes trpěl přepjatostí, pohybový výraz postrádal větší invenci. Ne­ruda jí vytýkal chudý fond výrazových pro­středků a nepěknou manýru, kterou si osvojila u kočujících společností. Přestože v PD zjevně neuspěla, po návratu na venkov nikterak nesle­vila ze svých nepřiměřených nároků. U Švan­dy se důrazně ucházela o mladší reprezentativ­ní role, ač se jí mnohem lépe dařily komické typy jadrných žen. Pozici si ještě zhoršova­la svými rozmary a nesnášenlivou povahou. Ustavičné rozpory, snaha uplatnit se podle vlastních představ a v neposlední řadě sňatek s představitelem prvních milovníků ji načas odvedly ze Švandovy společnosti. Teprve po návratu, a zejména poté co opustila hereckou dráhu E. Pešková (1883), po níž převzala ně­které úlohy, se přehrála do rolí matron. Tento obor obsáhla v celé šíři žánrového spektra a napříč sociálními vrstvami: Ztělesňovala typy komické i důstojné, ženy z lidu, venko­vanky, měštky i aristokratky. Velmi často byla obsazována do postav z vyšších společenských kruhů v soudobých francouzských komediích a dramatech mravů, v nichž osvědčovala vedle charakterizačních schopností i předpoklady pro konverzační herectví. Především se však vypracovala ve znamenitou představitelku ple­tichářek, zakyslých starých panen, rezolutních žen drsnějších způsobů i vyjadřování, v nichž nejlépe uplatňovala přirozený temperament, živou mimiku, gesta a mluvní projev. S komi­kem J. Vilhelmem vytvořila sehraný, vzájem­ně se doplňující pár, který získal přízeň pub­lika a uznání kritiky. Její herectví postavené na práci s detailem a na odstíněných nuancích dosahovalo nebývalé autentičnosti v době, kdy se v jevištní tvorbě začínala prosazovat metoda věrohodného zobrazení životní skuteč­nosti. Umění S. se rozvíjelo v tvořivém pro­středí Švandovy společnosti, s níž byla spjata bezmála dvacet let a s níž prošla všemi jejími působišti. V Plzni hrála v městském divadle i v aréně, v Praze ji mohli diváci vidět na jevišti Švandovy Arény ve Pštrosce, později na Smí­chově v Aréně v Eggenberku a v Divadle u Libuše, brněnskému publiku se představila na scéně ND. Vrcholnou etapou bylo poslední desetiletí její kariéry, kdy svými výkony podpořila Švandovy dramaturgické a režijní sna­hy. Podle brněnské kritiky byla první dámou tamní scény. S vervou a citem pro realistic­kou charakteristiku ztvárňovala role ve hrách ruských autorů (Anna Andrejevna, Gogol: Revisor; Nina Štěpanovna Ašmetěva, Ostrov­skij: Divoška; Avdoťa Ivanovna, Špažinskij: Paní majorka) a v české realistické dramatice (Dubská, Stroupežnický: Naši furianti; Mešja­novka, Preissová: Gazdina roba).

Role

Prokopova spol.

Baruška (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě) – 1854; Amalie (F. Schiller: Lou­pežníci) – 1860.

Zöllnerova spol.

Regina (L. Feldmann: Po svatbě aneb Nehody no­vého manžela), Marie (F. Kaiser: Krejčí co lékař), Dorotka (F. Hopp: Statek Záhvozd) – 1861.

Stránského spol.

Matilda [?] (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska)– 1862.

Kramuelova spol.

Růžena (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž náro­da), Oldřiška (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Kar­la XII. navrácení se do vlasti), Královna Marie (V. Hugo: Královna a její milostník, i Švandova spol. 1890) – 1863.

PD

Karolinka (K. A. Görner: Manžel bez ženy, otec bez dítěte) j. h. – 1863; Madlenka (Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle G. Sand: Diblík z hor), Kníže Michal Ro­manov (F. B. Mikovec: Dimitri Ivanovič), Baruška (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvilku nějaké čtveráctví), Milina (týž: Zlý duch Lumpacivaga­bundus aneb Ludrácký trojlist), Terinka (J. Findei­sen: Jak si kdo ustele, tak lehne) – 1864.

Kramuelova spol.

Amalie (N. I. Kola, ú. J. K. Tyl: Poslední desítník), Dorotka (A. Bäuerle: Chudý pernikář) – 1864; Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie) – 1865.

PD

Emma Mostynova (M. Beer: Struensee), Blažej Kyselý (J. Nestroy: Rozpustilí kluci ve škole), Flo­ra (E. Pešková: Jen žádnou od divadla!), Baron­ka z Bellecour (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreur), Libosta (F. X. Told, h. A. E. Titl: Ča­rovný závoj) – 1865; Bělina (F. Raimund: Krako­noš a nevlídník), Paní de la Vieuxtour (E. Augier: Svatouškové), Seppl (E. Züngel: Náš pan soused) – 1866.

Kramuelova spol.

Hraběnka Trčková (F. Schiller: Valdštýnova smrt, i Švandova spol. 1867) – 1867.

Švandova spol.

Eliška Polská (V. Vlček: Eliška Přemyslovna), Armande (K. Gutzkow: Pravzor Tartuffa), Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Tisba (V. Hugo: Angelo, tyran padovánský), Korybut (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Lady Makbeth (W. Shakespeare: Makbeth), Vlasta (F. Stamm: Libuše, kněžna česká) – 1867; Milostna (F. Raimund: Marnotratník), Královna Žofie (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Anež­ka Sorelová (F. Schiller: Panna Orleanská), Mar­kyta (J. Nestroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Oberon (W. Shake­speare: Sen v noci svatojanské), Lucille (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Kateřina II. (B. Gul­dener: Kateřina II. a poslední král polský aneb Had v růžích) – 1868; Klára (F. Pyat: Hadrník pa­řížský), Markéta Burgundská (A. Dumas st., dram. F. Gaillardet: Tajnosti pařížské, i Kramuelova spol. 1870), Monika (J. J. Kolár: Monika), Ulrika Eleonora (E. Bozděch: Baron Goertz), Serafina (O. F. Berg: Paní máma aneb Když dá žena muži kvinde), Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Por­cie (W. Shakespeare: Kupec benátský, i Kramue­lova spol. 1872) – 1869.

Kramuelova spol.

Adleta z Kamenného Hrádku [?] (J. K. Tyl: Slepý mládenec) j. h. – 1869; Dolores (V. Sardou: Vlasť), Mína (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Marie Teresie (J. A. Lang: Marie Teresie aneb Poslední je­zovita), Marina (S. H. Mosenthal: Marina) – 1871; Donna Diana (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1872.

Švandova spol.

Pivoňková (J. Nestroy: Zrzavé vlasy) – 1873; Pauli­na baronka de Lussan (V. Sardou: Andrea) – 1874.

Spol. E. Zöllnerové

Alžběta (F. Schiller: Marie Stuartovna), Arria (A. Wilbrandt: Arria a Messalina, i Švandova spol. 1880) – 1876.

Švandova spol.

Matylda (K. Costa: Farářova dceruška), Cesarina (H. a T. Cogniardové, Bourdois: Cri-cri!), Baron­ka Veselská (J. Rosen: Můj milion) – 1876; Paní Tjaldeová (B. Bjørnson: Bankrot), Madame Chébe (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler se­nior), Paní ze Sukdolu (G. v. Moser: Zlatohlávek), Voršila (R. Benedix: Popelka), Paní Laiguisierová (A. Delacour, A. Hennequin: Proces Veauradieux), Marquisa z Gaillardieru (Mélesville: Spanilá mly­nářka) – 1877; Markýzka de Logny (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Baruška (O. F. Berg: Plzeňská paní domácí) – 1878; Markéta z Parmy (J. J. Stan­kovský: Žebráci), Goneril (W. Shakespeare: Král Lear), Vdova Prachenská (A. L’Arronge: Dobro­činné paní) – 1880; Paní de Maintenon (R. Genée: Veselá hostinská U Zlatého beránka), Paní Four­chambaultová (E. Augier: Rodina Fourchambaulto­va), Marie Lesczynská (A. E. Brachvogel: Narcis), Klytemnesta (J. Offenbach: Krásná Helena), Trn­ková (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Sabina (G. v. Moser: Pan bibliotekář), Marceli­na (P.-A. C. de Beaumarchais: Bláznivý den aneb Figarova svatba) – 1881; Anastasie (A. Lokay: Brouček), Paní Hugonová (E. Zola, dram. O. Gasti­neau, W. Busnach: Nana), Paní Chavaseau (E. Zola: Rabourdin a jeho dědicové), Hraběnka de Céran (E. Pailleron: Svět, v němž se nudíme) – 1882; Sleč­na Zuzana Poličanská (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Turusinová (A. N. Ostrovskij: Tak se dělá karié­ra), Madame Rey (Dumanoir, A. de Keraniou: Jed­na pláče, druhá se směje), Kateřina (E. Erckmann, A. Chatrian: Tvrdohlavci) – 1883; Hermina z Ar­moillu (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsou­zen), Zuzana Herzogová (J. J. Kolár: Mravenci), Markýza de Beaulieu (G. Ohnet: Filip Derblay), Paní Barbora Zoufalová (F. F. Šamberk: Rodinná vojna) – 1884; Anna Islajeva (I. S. Turgeněv: Mě­síc na vsi), Anna Andrejevna (N. V. Gogol: Revi­sor), Madame de Lamboise (P. Ferrier, F. Cohen, A. Valabrègue: Siréna), Karolina (R. Kneisel: Pa­pageno) – 1885; Sarah Reedová (Ch. Birch-Pfe­ifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Polyxe­na z Lobkovic (F. Duchek: Valdštýn), Manželka (B. Bjørnson: Novomanželé), Anna Pavlovna Progálinová (V. Krylov: Havrani aneb Chytrák na chytráky), Salomena (L. Stroupežnický: Zví­kovský rarášek), Sarah Mathesonová (V. Sardou: Vlasť), Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dcera), Hip­polyta (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Perl (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Madame Larcey (E. de Girardin: Pokuta ženy) – 1886; Mar­kýza de Rio-Zarés (V. Sardou: Dora), Paní Desva­rennesová (G. Ohnet: Sergej Panin), Juliina kojná (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Morana (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán), Aurelie Cafourková (J. Štolba: Vodní družstvo), Paní Guichardová (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Moravcová (F. A. Šubert: Jan Výrava), Johanna Stockmannová (H. Ibsen: Nepřítel lidu), Sibylla (J. Vrchlický: Exulanti), Paní de Thauzette (A. Dumas ml.: Denisa), Paní Helsethová (H. Ibsen: Bílí koně), Vévodkyně vdo­va (F. W. Hackländer: Tajný jednatel), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody), Paní Lindenová (H. Ibsen: Vánoce) – 1887; Avdoťa Ivanovna (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Avdoťa Mironovna Bělová (A. I. Palm: Náš přítel Něklu­žev), Marta (J. W. Goethe: Faust), Nina Alexan­drovna Karmina (A. N. Ostrovskij, N. J. Solovjov:¨Ženitba Běluginova), Dubská (L. Stroupežnický: Naši furianti), Paní Moučná (R. Kneisel: Ona něco ví), Anna Štěpanovna Ašmetěva (N. V. Ostrovskij: Divoška), Hermina de Sagancey (E. Pailleron: Myška) – 1888; Baronka z Cambri (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou), Verunka (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic), Regina (J. J. Kolár: Primator), Slánská (F. X. Svoboda: Márinka Vál­kova), Kamila Szederváryová (G. Csiky: Proletá­ři), Arina Galková (A. N. Ostrovskij: Vinný bez viny), Paní Pernellová (Molière: Tartuffe), Juana (J. Echegaray: Světec či blázen) – 1889; Mešjanov­ka (G. Preissová: Gazdina roba), Paní Didierová (T. Barrière, Lambert-Thiboust: Srdce kamenná), Madame Vertpré (E. Zola: Rabourdin a jeho dědico­vé), Hraběnka Marie Ludmila (F. A. Šubert: Probu­zenci), Valentina (P. M. Něvěžin: Druhá mladost), Matka Bartáková [?] (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor) – 1890; Kostelnička (G. Preissová: Její pastorkyňa), Královna Isabeau (F. Schiller: Panna Orleanská) – 1891; Markýza de Pompadour (A. E. Brachvogel: Narcis) j. h. – 1892.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JCH N21, matrika naroze­ných fary u sv. Jindřicha 1838–1842, fol. 97. SOA Třeboň: Sbírka matrik, Čes. Budějovice – sv. Mi­kuláš 65, matrika oddaných 1867–1871, obr. 74 [8. 4. 1869]. NMd: sign. T 128, almanachy spol. J. E. Kramuela, P. Švandy st. ■ Almanach PD 1865, 1866; Moravská orlice 31. 12. 1875 [ang. u Zöllne­rové]; nesign.: Letní divadlo na Smíchově, Česká Thalia 1, 1887, s. 173; nesign.: Městské divadlo, Jizeran 12. 3. 1887; nesign.: Švandova společnost v Jičíně, Jičínský obzor 24. 4. 1887; V. Štein Tábor­ský: Půl století českého divadla, 1904, s. 10, 13n., 16 + Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 99, 102, 104; K. Engelmüler: Z letopisů českého divadelnictví I, 1946, s. 233; J. Neruda: České divadlo II, 1951, s. 182, 187, 208; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 109, 121, 147; F. Černý: Hana Kvapilová, 1961, s. 77; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 63, 71, 82, 132, 135; DČD III; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 60–63; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 46, 199. ■ NDp, PBJ; Buchner, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 983–986

Autor: Šormová, EvaRandáková, Ludmila