Sychra, Matěj Josef

Matěj Josef
Sychra
21. 12. 1776
Ústí nad Orlicí
19. 3. 1830
Zámek Žďár (Ž. nad Sázavou)
Překladatel.

Pocházel z rodiny městského písaře. Po smrti rodičů získal díky V. Faltisovi, řediteli kůru pražského chrámu Nejsvětější Trojice, sti­pendium jako tamní kůrový zpěvák. 1792–96 navštěvoval piaristické gymnázium na Novém Městě, poté absolvoval filozofii (1797–98) a teologii (1799–1801). 1801 přijal kněžské svěcení a stal se kaplanem v Sebranicích (u Litomyšle). Od 1804 působil na Vysočině: v Bystré (do 1806), Německé Bělé nedaleko Poličky (do 1808) a Jimramově. Posledních šest let života strávil ve Žďáru, kde se mj. zasloužil o rekonstrukci Santiniho kaple sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Udržo­val přátelské a korespondenční styky s řadou významných osobností své doby, např. B. Bol­zanem, J. Jungmannem, B. J. Dlabačem aj.

Většina S. literární tvorby je věnována dě­tem a mládeži, pro něž psal především krátké mravoučné povídky a příběhy. Publikoval je v řadě časopisů a sborníků, zejména v těch, které vydával jeho přítel J. L. Ziegler, profe­sor teologie v Hradci Králové (Přítel mláde­že, Věrný raditel rodičů, pěstounů a učitelů, Dobroslav, Milozor, Milina), i v samostatných sbírkách (Povídatel, Kratochvilník, Mravné a krátké propovídky a podobenství aj.). Dě­tem byly určeny i básnické sbírky (Maličkosti v řeči vázané, Vázaného pilné a mravné mlá­deži školní). S. také sbíral a uveřejňoval lidová přísloví, rčení a pořekadla. Tuto zálibu využil ve spisu Versuch einer böhmischen Phraseo­logie [Pokus o českou frazeologii], souboru českých rčení a idiomů a jejich německých ekvivalentů. Vydal dvě sbírky kázání a na­psal naučnou knihu Veleslavín o praktických otázkách hospodářství a rodinného života. J. Jungmann v Historii literatury české a poté J. Vondráček mu mylně připsali rytířskou hru Jan hrabě Bělohradský od V. Sýkory.

S. je autorem překladů několika her němec­kého filantropisty Ch. F. Weißeho určených dětem (Dobře zvedené dítky, rodičův největší poklad, Oheň aneb Věrní přátelé v nouzi nej­větší štěstí, Bratrská láska, Přirozené kouzedl­nictví, Náhrada dobrého srdce). Poslední dvě byly donedávna považovány za S. vlastní díla a Přirozené kouzedlnictví (publikoval je pod svým jménem) tudíž za první původní českou hru pro děti; v obou případech jde však o pře­klad a úpravu. S. pojily s Weißem podobné názory na výchovu dětí a mládeže a snaha vést je k osvícenským hodnotám, především k altruismu a demokratickému smýšlení. Např. v Přirozeném kouzedlnictví je usvědčen z krádeže synek z dobré rodiny, který před­tím osočoval děti z nižších sociálních vrstev. Jako jiní překladatelé S. texty přizpůsoboval českým reáliím (např. jméno typické pro ně­mecké protestantské prostředí nahradil jiným, běžnějším v katolických Čechách), především ale nezřídka předčil autora předlohy i mnohé soudobé překladatele živostí a přirozeností jazyka i slovní vynalézavostí. Kromě her pro děti (provedení nezjištěna) přeložil a adapto­val do českého prostředí Kotzebuovu frašku Přestrojování a Molièrovu komedii Bezděčný lékař, kterou uvedlo StD. Byl to na dlouhá léta ojedinělý překladatelský (i dramaturgic­ký) počin, neboť Molièra české divadlo zcela opomíjelo (další hra se na repertoáru objevila až počátkem 1861).

Překlady a adaptace

Ch. F. Weiße: Dobře zvedené dítky, rodičův nej­větší poklad, t. in Povídatel I, Brno 1815; týž: Přirozené kouzedlnictví, t. in Povídatel II, Brno 1815; týž: Oheň aneb Věrní přátelé v nouzi, nej­větší štěstí; týž: Bratrská láska, t. in Kratochvíl­ník I, Brno 1819; A. v. Kotzebue: Přestrojování, t. in Dobroslav 1822, kn. b. d.; Molière: Bezděčný lékař [Le Médecin malgré lui], t. 1825, StD 1828; Ch. F. Weiße: Náhrada dobrého srdce, t. 1825 → M. J. S.: Povídky a jiné práce, Brno 1961.

Prameny a literatura

V. Kryšpín: Pomněnkový vínek ze spisů M. J. S., 1876; V. Rybička: M. J. S., Osvěta 6, 1876, s. 20–32; Vondráček II; F. Trenčík, K. Palas, in M. J. S.: Povídky a jiné práce, Brno 1961 [úvod, doslov a edič. pozn.]; DČD II; Z. Vyhlídal: Obroze­necký spisovatel M. J. S., Tišnov 2002; V. Brožová: Česká hra ze života dětí v 1. polovině 19. století, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, ed. J. Vyčich­lo, V. Viktora, Radnice – Plzeň 2005, s. 213–217. ■ Jungmann, LČL, Otto, ÖBL; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 978–979

Autor: Jacková, Magdaléna