Svoboda, Václav Alois

Václav Alois
Svoboda
8. 12. 1791
Navarov (Návarov) u Semil
8. 1. 1849
Praha
Básník, příležitostný dramatik, překladatel.

Psal se také Věnceslav (Wenceslaw) Alois (Aloysius) S., V. A. Svoboda Navarovský, Wácl. Swoboda z Nawarowa (přídomek zvo­lil podle rodiště), užíval i německé podoby: Wenzel Swoboda von Nawarow a Wenceslaw Swoboda dem Nawarower. Na divadelních cedulích uváděn též W. L. Swoboda. – Po­cházel z poměrně zámožné rodiny, otec byl sládkem. Číst a psát se naučil ve farní škole v blízkém Bozkově, trivium dokončil v Jeni­šovicích a v Liberci, kam byl dán výměnou, aby se naučil německy. 1802 se vrátil domů a studoval soukromě předměty prvních dvou gymnaziálních tříd, z nichž složil zkoušky 1803–04 na piaristickém gymnáziu v Mladé Boleslavi. V Praze na Starém Městě vycho­dil třetí ročník gymnázia, zbývající dokončil od 1805 v Mladé Boleslavi. 1808–10 studoval filozofii na pražské univerzitě, 1810 se zapsal na práva, po absolvování prvního ročníku se stal soukromým učitelem. Od 1812 pokračo­val ve studiu práv a zároveň složil učitelskou zkoušku z předmětů pro humanitní školy. Za pražského pobytu navštěvoval přednášky J. Nejedlého a J. Dobrovského, ovlivnila jej ká­zání B. Bolzana. 1809 navázal úzké přátelství s V. Hankou, později i s F. Klicperou a J. Ha­velkou, s nimiž pořádal deklamační akade­mie. 1814 získal místo prozatímního učitele na gymnáziu v Písku, 1815 byl jmenován pro­fesorem na gymnáziu v Jindřichově Hrad­ci, 1821 byl přeložen do Prahy a působil na malostranském gymnáziu jako profesor hu­manitních předmětů. 1819 se oženil, 1847 ovdověl. V revolučním roce 1848 byl zvo­len do Národního výboru, veřejných jedná­ní se však pro špatný zdravotní stav příliš nezúčastňoval. Zemřel na puknutí srdečni­ce, pohřben byl na Malostranském hřbitově v Košířích.

S. umělecky nevyrovnané básnické dílo, psané česky, německy a latinsky, obsahovalo zpočátku výrazně svobodomyslně zaměřené verše, jimiž se přiřadil k průkopníkům české politické poezie, později přibylo básní slav­nostních a příležitostných, oslavujících ra­kouský panovnický rod apod., od dvacátých let skládal také romance s náměty z českých dějin a legendické skladby (Svatý Jan Nepo­mucký). Značně rozsáhlá byla S. činnost pře­kladatelská, k níž byl disponován dokonalou znalostí šesti jazyků (ve své době platil za jed­noho z největších znalců latinské literatury, z latiny do němčiny přeložil díla Horatiova, Vergiliova aj.). Do němčiny přeložil Rukopis královédvorský (1818) a Rukopis zelenohorský (1824), básně J. Čelakovského, J. J. Kaliny, V. Hanky, J. E. Vocela aj., z němčiny do češtiny mj. básně F. Schillera a A. Müllera, pražského estetika a redaktora listu Bohemia, z němči­ny do latiny Goethovu tragédii Iphigenie auf Tauris. Značnou část původního básnického díla a překladů, estetické a filologické studie zveřejnil pouze časopisecky.

Od mládí se zajímal o divadlo. S oblibou navštěvoval v Bozkově představení podkrko­nošského sousedského divadla (pozdější ru­kopisné vzpomínky Bilder und Erinnerungen aus meiner Jugend obsahují několikastránko­vou pasáž o sousedském divadle a o konkrét­ních představeních na Bozkovsku). Pod ve­dením J. N. Štěpánka a P. Haklíka vystupoval v českých ochotnických představeních pořá­daných od 1812 ve StD, v nichž hrál obvykle intrikánské a hrdinské role. Kolem 1813 pře­ložil pod titulem Rozbojníci Schillerovo drama Die Räuber, rukopis překladu se nedochoval. V době jindřichohradeckého působení se vě­noval překladům Senekových tragédií z lati­ny do němčiny, později především překladům operních libret (do češtiny i němčiny). Přeložil také historickou činohru Břetislav a Jitka praž­ského německého autora K. E. Eberta, která se s úspěchem hrála až do sedmdesátých let 19. stol. Podle údajů ve vlastní Apologii (Bohemia 11. 1. 1849) měl přeložit drama A. v. Kotze­bua Graf Beniowsky a hru Das Gastrecht F. W. Zieglera (rukopisy dnes nezvěstné). Koncem dvacátých let psal umělecké a divadelní referá­ty do časopisu Monatsschrift der Gesellschaft des Vaterlandischen Museums in Böhmen. Pro otevření Stögerova Nového divadla v Růžové ul. (1842) napsal původní tříaktovou veselo­hru Karel Škréta, malíř. Je postavena na jed­noduchém anekdotickém příběhu ze Škrétova života, který S. v částečně pozměněné podobě převzal z Pelclových Geschichte der Böhmen. Škréta je považován nadutým německým „znalcem“ umění za provinčního českého mazala, když si však onen splete jeho obraz s dílem slavného nizozemského malíře, jenucen přiznat Škrétovi umělecké mistrovství. Hra má výrazné vlastenecké zabarvení, neboť Škréta hájí nejen svou čest uměleckou, ale i čest národní. Vtipně vypointovaný děj s mi­lostnou zápletkou spolu se svižnými dialogy využívajícími lidovou mluvu a slovní komiku (záporná postava mluví komolenou češtinou prokládanou četnými germanismy) zaručily hře značný divácký úspěch, i když její veršová forma (rýmované alexandríny) kladla zvýšené nároky na interprety i publikum. 1925 ji pře­básnil do novodobého jazyka J. Sajíc, 1937 ji upravil pro loutky J. Bartoš, látku použil R. Pivec pro svou hru Vítězná paleta (1943). S. je také autorem německého libreta k opeře F. Škroupa Drahomíra s námětem z českých dějin, která byla uvedena k výročí založe­ní pražské univerzity. Historická truchlohra Eližběta, poslední z rodiny Smiřických zůstala nedokončena.

Pseudonymy, šifra

Věnceslav, Vladyboř, Vladyboř z Vůlemilova, z Vůlemilova, V. Navarovský; W. A. S.

Hra a libreto

Karel Škréta, malíř, t. 1841, NdR 1842 s tit. Skre­ta, český malíř. ■ Drahomíra, h. F. Škroup (něm.), StD 1848.

Překlady her a libret

K. E. Ebert: Břetislav a Jitka aneb Ouklady zrádné­ho Vršovce, StD 1848. ■ Do něm. [L. A. Seneca’s] Die Trojanerinnen, in Tragödien nebst den Frag­menten der übrigen römischen Tragiker I–III, t. Wien – Prag 1821, 1825, 1830. ■ Anon. dle W. Shakespeara, h. V. Bellini: Montekové a Ka­puletové, StD 1838; F. Romani, h. V. Bellini: Norma, StD 1839, t. 1878; W. Friedrich, h. F. v. Flotow: Alessandro Stradella, StD 1845, t. 1874; J. Kupelwieser, h. M. W. Balfe: Cikánka, StD 1848.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → M. Gaži, 1996. ■ Ref. Karel Škréta: J. K. T. [Tyl], Květy 8, 1841, příl., s. 49 → Divadelní referáty a stati, 1960 [zde i s. 135, 138, 177n.]; K [F. Klutschak], Bohemia  30. 9. a 4. 10. 1842; J. Malý, Česká včela 11, 1844, s. 360●; Bohemia 11. 1. 1849 [nekrolog se S. vlastní Apologií]●; ref. insc. Karel Škréta v PD: H. [V. Hálek], Národní listy 20. 8. 1864; J. N. [Neruda], Hlas 20. 8. 1864 → České divadlo II, 1951●; nesign.: V. A. S. Navarovský, Světozor 2, 1868, s. 89; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dra­matického básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 551; A. Rybička: V. A. S., Osvěta 9, 1879, s. 801 až 821, 918–930, 977–990 → Přední křisitelé národa českého II, 1884; E. Pešková: List z mého deníku, Divadelní listy 5, 1884, s. 59; nesign. [J. Neruda]: V. A. S., Humoristické listy 30, 1888, s. 404 → Podobizny III, 1954; J. Hanuš, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 733–762; J. Kamper, tamtéž II, 1903, s. 399n.; J. Hanuš, tam­též I, 2. vyd. 1911, s. 811; Paměti J. Havelky, ed. G. Záhorský, Besedy Času, 1914, s. 267; F. Strej­ček: Jak se probouzel Jindřichův Hradec, 1930, s. 24; J. B. Čapek: Duch české literatury předbřez­nové a předmájové, 1938, s. 126; J. Plavec: Franti­šek Škroup, 1941, s. 358; A. Boháč: K dalším třem překladům Schillerových Loupežníků v době čes­kého národního obrození, Literárněvědný sborník PNP 2, 1982, s. 90; V. Ron: V. A. S. Navarovský a sousedské divadlo, Divadelní revue 11, 1990, č. 2, s. 49–51. ■ ČHS, HD, Jungmann, LČL, Otto, ÖBL, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 976–978

Autor: Vojtková, Milena