Suk, Josef Vilém

Josef Vilém
Suk
12. 5. 1858
Praha
27. 11. 1910
Hlinsko
Herec, divadelní ředitel.

Otec byl pozlacovač. Rodina žila nejpozdě­ji od 1860 v Benešově (narodilo se tu pět mladších sourozenců). S. se vyučil v Praze obuvníkem, ale v popředí jeho zájmu bylo divadlo. Hned po vyučení 1875 začal hrát s ochotníky. V září 1876 mu ředitel J. E. Kra­muele, který se od pobytu v Benešově 1866 dobře znal s jeho rodinou, nabídl vystoupe­ní ve vinohradské Aréně v Kravíně a pak ho angažoval. V Kramuelově společnosti, s níž putoval po venkově, se S. důvěrně sblížil s ředitelovou dcerou Emilií (byla o tři roky starší než on), svou častou hereckou partner­kou. Po sporu s Kramuelem, který se stavěl proti jejich sňatku, odešli oba ke společnosti T. Knížkové. Když se po několika měsících Kramuele oblomil, vrátili se a S. se posléze stal jeho zástupcem. V posledním roce tchá­nova života společnost vedl a po jeho smrti (1884) ji řídil jako artistický správce. 1886 získal vlastní koncesi a jako divadelní ředitel působil až do své předčasné smrti.

Divadlu se věnovaly i jeho mladší sestry: Marie (provd. Kašková, 13. 7. 1861 Benešov – 7. 10. 1932 Praha) a Anna (provd. Bermanová, 26. 3. 1863 Benešov – 22. 1. 1914 Praha), obě jako herečky. Herečkou se stala rovněž dcera Anna S. (17. 2. 1879 – 8. 7. 1908).

Na počátku své divadelní kariéry S. jako představitel mladistvých rolí získával přízniv­ce hezkým vzhledem a příjemným hlasem. U Kramuela brzy dostával úlohy milovnickéa hrdinské. Úspěšně ztvárnil např. Tyla v Šam­berkově hře Josef Kajetán Tyl, zdařile se uplat­ňoval v operetách (např. Orfeus, Offenbach: Orfeus v podsvětí) a ředitel ho vyzkoušel i v komických rolích. S. doménou se však staly role šlechticů (mj. společensky vytříbený Vác­lav hrabě Kounic z Bozděchovy hry Zkouška státníkova, Hrabě de Croix v komedii Z doby kotillonů téhož autora, tit. postava v Bothově hře Karla XII. návrat do vlasti), uhlazených salonních elegánů a bonvivánů, které předsta­voval s šarmantní lehkostí. Ve vlastní společ­nosti si často vyhrazoval atraktivní postavy, např. lorda Rochestera (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), kterého ztěles­nil po boku své ženy, hrající Jane Eyrovou. Byl i Prvním hercem v Shakespearově Hamletovi, krátce před smrtí hrál Petruchia ve Zkrocení zlé ženy a velkoobchodníka Werleho v Ibse­nově Divoké kachně.

Ředitelské začátky mu ulehčilo, že Kra­muelova společnost, kterou převzal, měla na­vzdory své tehdejší stagnaci na venkově stále dobrý zvuk. Nadto měl k dispozici tchánův bohatý fundus s velkou zásobou nákladných kostýmů, a především poměrně vyspělý a zku­šený herecký soubor. Snažil se pokračovat ve stopách J. E. Kramuela z jeho úspěšných dob a patřil k ředitelům, kteří vedli své pod­niky zodpovědně a dávali členům slušný plat; i proto někteří herci, např. V. Erhart, setrvali u S. (předtím u Kramuela) i více než dvacet let. S. společnost poměrně rychle konsolido­val a pozvedl její úroveň. Repertoár zaměřoval zejména na lidové publikum. Z českých dra­matiků často uváděl E. Bozděcha, J. J. Kolára, F. F. Šamberka a J. Štolbu, z cizích preferoval dobově oblíbené autory romantizujících her, komedií a konverzaček (Ch. Birch-Pfeiffero­vou, G. v. Mosera, E. Scribea, V. Sardoua ad.), příležitostně hrál klasiku, zvláště Shakespeara a Schillera. K jeho štacím patřily ve středních Čechách Mladá Boleslav a Kladno, ve vý­chodních Čechách Pardubice, Hradec Krá­lové, Chrudim, Litomyšl a Náchod. V červ­nu 1886 získal i časově omezené povolené hrát na Moravě. 1886–87 působil především na severozápadě Čech (Most, Teplice, Bílina, Duchcov, Ústí n. L.), v regionu s převahou německého obyvatelstva, kam české soubory zajížděly jen zřídka. V zimních měsících se na delší dobu vracel do Písku, 1888–89 hrál téměř čtyři měsíce v Olomouci. 1893 se poku­sil usadit na pražském předměstí Holešovice a pro svůj záměr získal majitele domu s hos­tincem U České koruny, který dal přestavět hostinský sál a v zahradě vybudovat letní aré­nu, a S. tak mohl hrát po celý rok na jednom místě. Pražské policejní ředitelství konstatova­lo dobrý vliv představení na místní dělnictvo a S. bylo i nadále povolováno působit v této oblasti. Soubor „Sukova divadla v Holešovi­cích“ tvořili vedle ředitele a jeho manželky B. Blažejová, V. Erhart, M. Erhartová, L. Kaš­ka, M. Kašková, M. Konětopská, J. Koně­topský, J. Počepická, M. Pražská, J. Pražský, H. Starý (též nápověda) ad. Společnost příle­žitostně vystupovala v Břevnově, Podbabě, Vysočanech a Braníku. 1896 si S. pronajal pavilon Flora na Výstavišti, nákladem 300 zl. ho upravil pro divadelní provoz a během Me­zinárodní lékárnické výstavy pořádal v srpnu a září tři až pět představení denně. Podní­cen velkými návštěvami hledal divadelní sál v blízkosti Výstaviště. Na Belcrediho tř. (dnes Milady Horákové) si 1897 pronajal sál v hos­tinci U Zlaté palmy, 1898 v hostinci U Města Prahy. T. r. získal pronájem pavilonu Uranie (v němž se hrálo během Výstavy architektu­ry a inženýrství) a do svého ansámblu přijal několik herců z výstavního divadla. Na Vý­stavišti působil tři roky, vždy zhruba od polo­viny května do poloviny října. K členům jeho společnosti tehdy patřili J. Bittermannová, R. Branald, F. Bursová, R. Deyl, J. Hadrbolco­vá, H. Jelínková, E. Jeřábková, A. Košnerová, B. Kovář, B. Lachman, K. Lier, M. Ryšavá, K. Ryšavý, J. Strouhal, E. Suková, F. Šípek, A. Šípková, A. Třebovský, L. Veselá, M. Vej­vodová, E. Wiesner. Po vypršení lhůty na pro­voz dočasného objektu získal finančníka J. Seiferta, člena správy Prvního pražského měšťanského pivovaru v Praze-Holešovicích, na jehož podnět správa pivovaru budovu za­koupila. V březnu 1902 byl dřevěný pavilon přenesen do pivovarské zahrady (dnešní ul. U Uranie), ustaveno kapitálové družstvo a S. jmenován ředitelem divadla. Provoz byl zahá­jen 12. 6. 1902, ale již 22. 7. 1902 byl S. nu­cen rezignovat, poté co zpronevěřil peníze na gáže. Po odchodu z Uranie, kde zůstala podstatná část jeho herců, sestavil menší dru­žinu, s níž hrál do konce 1902 pod hlavičkou společnosti K. Stockého. Po opětném získá­ní koncese působil především ve východních a severovýchodních Čechách (v létě 1903 a 1904 v lázeňském divadle v Bělohradě). Kro­mě divácky oblíbených her zařazoval i nároč­nější tituly (např. Šubert: Drama čtyř chudých stěn; Nušić: Pustina; Sudermann: Domov; Ib­sen: Divoká kachna; Gorkij: Na dně života; Madách: Tragédie člověka) a domácí novinky (např. Jirásek: Lucerna; Štolba: Její systém; Hladík: Závrať). Zjevně se inspiroval drama­turgií ND, řadu her uváděl krátce po pražských premiérách. V posledním období však měl jen průměrný soubor. Kromě hereckých a ře­ditelských aktivit také režíroval, pravděpo­dobně už u Kramuela, v Uranii se o režii dě­lil s herci K. Lierem, F. Šípkem, B. Kovářem a B. Lachmanem, později pověřoval režií her­ce A. Šlégla a H. Kleina. Záměr postavit diva­delní budovu v Letenských sadech či u Hláv­kova mostu pro nedostatek finančních pro­středků neuskutečnil.

Role

Kramuelova spol.

Ferdinand (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž náro­da) – 1875; Vicomte Gontram – Grillade (F. F. Šam­berk: Osudná kule), Kaubach (F. V. [Vratislav]: Vrah Francesconi) – 1877; J. K. Tyl (F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl), Michal Strogov (J. Ver­ne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Ferréol Mayran (V. Sardou: Ferréol), Hrabě Vladimír (P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniševi), Jin­dřich (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchod­ník), Adolf Zajíček (G. v. Moser: Zlatohlávek), (E. Augier: Paní Caverletová) – 1879; Vavřinec Šantala (K. Elmar, ú. J. H. Böhm: Šantala), Her­mann (F. Schiller: Loupežníci), Hynek (Ch. Birch­-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Budil (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Václav II. (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Moric Saský (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreurová), Orfeus (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí), Pavel Beneš (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Petr Spurný (A. L ̓Arronge: Můj Vojtíšek), Pierre (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci) – 1880; Kní­že Kaunic (A. Langer: Slovo k ministru, i S. spol. 1893), Robert (I. Zajc: Veselí plavci), Vérsac, šlech­tic z Gascogne (J. V. Nebeský [C. L. Frič]: Políček od ministra) – 1882; Josef (R. Kneisel: Ďáblova dcera) – 1883; Václav hrabě Kounic (E. Bozděch: Zkouška státníkova) – 1885.

Sukova spol.

Václav Rainer (J. J. Kolár: Mravenci), Fabiano Fa­biani (V. Hugo: Královna a její milostník), Lord Rowland Rochester (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský) – 1887; Doktor Navrá­til (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), Arcivé­voda Ferdinand (O. Redwitz: Filipina Welserová) – 1888; Boh. Oleandr (R. Kneisel: Tajný spolek mlá­denců) – 1889; Klíh (J. Nestroy: Zlý duch Lumpa­civagabundus), Napoleon I. (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – 1900; Svatoň (V. Baldessari Plumlovská: Svatoň a Milena aneb Láska bratr­ská), Vilém (K. Holtei: Eleonora, nevěsta hro­bu) – 1891; Karel XII. (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Karla XII. návrat do vlasti), Robert (E. Arago, P. Vermond: Robert ďábel a jeho zápisky), Bořek Dohalský z Dohalic (J. Vrchlický: Exulanti)– 1893; Petřík (R. Kneisel: Chudý písničkář), Rustan (T. a H. Cogniardové, T. Fronville, ú. J. J. Ko­lár: Chňap, Lap, Šňůra) – 1895; Karel Kratochvíl (F. F. Šamberk: Svatojanská pouť), Václav Dvo­řák (týž: Podskalák), Jindřich de Saint John, vi­komt Bolingbroke (E. Scribe: Sklenice vody), Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí), Dušek (J. Kvapil: Bludička), Loris Ipanov (V. Sardou: Fedora), Ště­pán Páleč (J. K. Tyl: Jan Hus), Stanislav Hošek (J. Hilbert: Vina) – 1897; Georges Bessieres (J. Barbier: Sarah, dcera otrokyně) – 1898; Hrabě de Croix (E. Bozděch: Z doby kotillonův), Václav Budil (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Kazimír (V. J. Kavka: Švihák a dělník) – 1899; Bernard Dufresne (P. Berton, Ch. Simon: Zaza) – 1900; Theodat (O. Blumenthal: Proces hraběcích dědi­ců) – 1902; De Prunelles (V. Sardou: Cypriena), Jacques (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci), Herec (M. Gorkij: Na dně života), Císař Ru­dolf II. (I. Madách: Tragedie člověka), První herec (W. Shakespeare: Hamlet), Karel Filar (V. Hla­dík: Závrať) – 1904; Werle (H. Ibsen: Divoká kach­na), Petypon (G. Feydeau: Dáma od Maxima), Voj­těch Králenec (F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn), Pastor Dobrovský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Řepinský (J. Štolba: Její systém)– 1905; Dvořan (A. Jirásek: Lucerna), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Sylvestr Cirkl (J. Štolba: Vodní družstvo), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – 1909; d’Artagnan (A. F. dle A. Dumase st.: Athos, Porthos a d ͗Artagnan aneb Tři mušketýři), Lord Richard Cromwell (E. Rau­pach: Smrt Olivera Cromwella, lorda protektora Anglicka) – b. d.

Režie

V. Sardou: Fedora – 1897; R. Benedix: Had v ráji, J. Štolba: Vodní družstvo, E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky, A. Lokay: Královna plesu – 1899; F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, E. Scribe: Skle­nice vody – 1900; O. Blumenthal: Proces hraběcích dědiců – 1902; V. Sardou: Cyprienna, Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský – 1904; G. Duval, M. Hennequin: Modrý pokoj – 1905; E. Bozděch: Zkouška státníkova – 1908; W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, B. Nušić: Pustina, H. Sudermann: Domov, J. Vrchlický: Noc naKarlštej­ně – 1909; F. Schiller: Úklady a láska – 1910.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 573, obr. 425, 427 [Suk Wilhelm]; fond PM 1891–1900, kart. 2547, sign. 8/6/17/3 [koncese]. NMd: sign. T 128, almanachy S. spol. ■ Nesign.: Divadlo, Tábor 16, 1879, č. 20 až 24; Y: České divadlo, Budivoj 8. a 15. 4 1880; -b-: Z Kladna, Jeviště 1, 1885, s. 56; Nová divadelní společnost česká na Moravě, Národní listy 7. 6. 1886; Nová divadelní koncese pro Moravu, Moravská orlice 8. 6. 1886; J. Vycpálek: Cestující společnosti, Čes­ká Thalia 1, 1887, příl. k č. 19, s. 2; K. Kozánek: Společnost pana S., tamtéž 2, 1888, příl. k č. 5, s. 1; Dr. J. H.: Z Hodonína, tamtéž, příl. k č. 6, s. 1; A. R., Rokycanské listy 15. 11., 1. 12. 1897; J. Lý [La­decký]: Výstavní divadlo znovu otevřeno, Thalia 4, 1899/1900, s. 58, 144–146; nesign.: Divadelní spo­lečnost V. S., Divadlo 4, 1905/06, s. 49n.; Národní listy 29. 11. 1910 [úmrtí]; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 23, 78, 84; R. Deyl: Sláva tráva, 1938, s. 29–37, 46n. + Opona spadla, 1946, s. 42n.; L. Pacák: Opere­ta, 1946, s. 205, 207n.; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 253–257, 262–264, 265–269, 271–276 + Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk, s. 129, 137, 238; S. Langer: Dokumentace o Uranii, rkp., 1960, DÚk, s. 7; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 120–123 + Čtyři herečky, 1967, s. 62n.; P. Marek: Prostějovská divadelní kultura v 19. století, rozmn., Prostějov 1990. ■ EDS [Sukova spol.]; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 960–964

Autor: Dubská, Alice