Sucharda st., Antonín

Antonín
Sucharda st.
29. 1. 1812
Stará Paka
23. 5. 1886
Nová Paka
Řezbář.

Pocházel z řemeslnického rodu, jehož umělec­kou tradici založil jeho děd Jan S. st. (1770 až 1820) ze Staré Paky, který se vyučil tkalcov­ství a později i řezbářství v blízkém klášteře paulánů. Živil se oběma řemesly, od 1789 měl ve Staré Pace řezbářskou a tkalcovskou dílnu. Jeho prvorozený syn Jan S. ml. (1797–1873) se od otce vyučil uměleckému řemeslu, zalo­žil sochařskou dílnu v Nové Pace a věnoval se především práci v kameni. Mnozí z dalších příslušníků rodu se stali malíři, sochaři, řezbá­ři, grafiky či restaurátory.

Také S. se vyučil řezbářství u otce, Ja­na S. ml. K řezbě loutek jej údajně podnítil V. K. Klicpera, který 1829 spolu s loutkářem J. Meissnerem k Suchardům zavítal. S. jej pak občas navštěvoval v Hradci Králové, s novopackými Meissnery se blízce stýkal a prokazatelně pro ně marionety řezal. Stal se uznávaným řezbářem loutek pro české ko­čovné marionetáře a zakladatelem této tradice v rodinné dynastii; výroba loutek není předtím u Suchardů doložena. Ve čtyřicátých letech už dodával marionety podkrkonošským loutká­řům a sám také příležitostně hrával s vlastno­ručně vyřezanými, téměř metrovými loutkami. 1846 přesídlil do Nové Paky. Jeho dílna pak dostávala zakázky od mnoha loutkářských ro­din: Finků, Kaisrů, Kellnerů, Kopeckých, Lag­ronů, Šimků, Třísků ad. V řezbování loutek pokračoval syn Antonín S. ml.

S. marionety se vyznačují uměleckostí a ba­rokizujícími prvky, které jsou zřetelné zvláš­tě u velkých loutek (kolem devadesáti cm). Obzvláště patrné je to v řezbě mohutných plnovousů, knírů a licousů noblesních po­stav a loupežníků. Figury lupičů také bývají často opatřeny pověstnými „klapačkami“, tj. otevíracími ústy, respektive pohyblivou bra­dou. Ta je na rozdíl od podobných a ne tak hojných „klapaček“ jiných řezbářů u mnoha S. loutek dokonale vkomponována do struk­tury vousů nebo vrásek bezvousé tváře. Starší S. řezby loutek jsou schematičtější a jedno­duše polychromované střízlivějšími barvami. V obličejích mají spíš neutrální výraz, oči jsou užší a hluboko posazené. Mladší loutky jsou stylizovanější a výraznější, působí nápadně „vypoulenýma“ očima a širokými ústy, což je příznačné hlavně pro marionety venkovských postav. Typologicky odpovídají dobovému marionetářskému repertoáru. Odráží se v nich konvence ztvárnění příznačných postav s da­ným charakterem. Za zcela specifické a neza­měnitelné lze pokládat S. celořezbované čerty, kteří v mnoha fantastických podobách repre­zentují celou škálu pekelné hierarchie od ďáb­líků s komickými hlavami kozlů nebo ptačím zobákem až po „vousaté a chlupaté“ démo­nické lucifery s mohutnými rohy a zvláštním „okřídlením“ paží a nohou.

S. loutky jsou primárním dokumentem čes­kého kočovného loutkového divadla a před­stavují osobitý doklad nejstarší produkce tzv. suchardovské marionetářské školy.

Prameny a literatura

S. loutky jsou ve fondech NMd, MZMd, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a v několika sou­kromých sbírkách. ■ J. Veselý: Korrespondence A. Suchardy o loutkách z let šedesátých, Český loutkář 1, 1912, č. 1; B. Sucharda: Suchardové – řezbáři loutek, tamtéž 2, 1918, č. 2; J. Veselý: Lout­kářská dynastie Maiznerů z Nové Paky, tamtéž 15, 1929, č. 7; B. Slavík: U Suchardů, 1973; DČD III; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, zvl. s. 51; J. Blecha, P. Jirásek: Česká loutka, 2008, s. 71, 75. ■ Knížák

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 960

Autor: Blecha, Jaroslav