Sucharda ml., Antonín

Antonín
Sucharda ml.
23. 5. 1843
Nová Paka
21. 9. 1911
Nová Paka
Sochař, řezbář.

Syn řezbáře Antonína S. st. Dle rodinné tradice se vyučil sochařství a řezbářství u svého otce. 1861–65 se zdokonaloval v Praze, nejprve u řezbáře a sochaře J. Votočka (byl 1847–50 u Suchardů tovaryšem), zároveň dva roky docházel na průmyslovou školu do ornamen­tálního oddělení truhláře F. Nikšiče a vzdělá­ní dokončil studiem sochařství na akademii. Po návratu do Nové Paky rozšířil rodinný podnik (Závod pro práce kostelní a pomníko­vé v kameni, dřevě a štuku), kde byla výro­ba loutek pokládána za rovnocennou ostatní produkci (sakrální plastiky aj.). Vyučila se tu řada řezbářů, mezi nimiž vynikl J. Mádle ml. (1848–1922). Dílna měla rozsáhlou klientelu nejen mezi loutkáři v Podkrkonoší, ale v ce­lých Čechách, na Moravě i v Uhrách. S. byl sochařem a řezbářem ponejvíce sakrálních plastik, mezi českými kočovnými marionetáři uznávaným řezbářem loutek a pokračovatelem rodinné tradice. Oženil se s dcerou zámožného mlynáře Annou Šádkovou, všechny jejich děti se věnovaly sochařství, řezbářství či jiným vý­tvarným disciplínám. Po odchodu na odpoči­nek žil s manželkou u syna Stanislava v Praze, zemřel při návštěvě Nové Paky. Pohřben byl do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Syn Stanislav S. (1866–1916) proslul jako tvůrce momumentálních plastik a pomníků a jako medailér. Bohuslav (1878–1927), řezbář a loutkář, který se věnoval také hudbě, převzal rodinnou dílnu. Mladší Vojta (1884–1968), so­chař, řezbář a loutkář, založil v Praze divadlo Říše loutek. Výtvarně nadané byly i dcery: Mi­roslava se stala akademickou malířkou a Anna (provd. Boudová, matka malíře C. Boudy) vy­nikla jako keramička.

V době S. působení se podle svědectví syna Bohuslava dílna soustřeďovala na zpracová­vání hlav, rukou a nohou loutek, protože trupy si vyřezávali loutkáři sami. S. marionety, po­dobně jako loutky jeho otce, jsou umělecky zpracovány a rovněž mají zřetelné barokizu­jící prvky. V traktaci řezby je ovšem patrné S. akademické školení; loutky jsou stylizo­vanější, ušlechtilejší. Ve výrazu i řemeslném provedení vykazují specifické rysy tzv. suchar­dovské školy, a to jak typologií, odpovídající dobovému marionetářskému repertoáru, tak svébytným a mistrně provedeným pojetím celořezbovaných čertů, vousatých loupežníků s pověstnými „klapačkami“, tj. otevíracími ústy, šlechticů, venkovanů ad. Jsou cenným dokladem starší produkce suchardovské ma­rionetářské školy.

Prameny a literatura

S. loutky jsou ve fondech NMd, MZMd, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. ■ B. Sucharda: Suchardové – řezbáři loutek, Loutkář 2, 1918, č. 2; B. Slavík: U Suchardů, 1973; DČD III; A. Dub­ská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 51n.; J. Blecha, P. Jirásek: Česká loutka, 2008, s. 64, 72–78. ■ Knížák, Toman

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 959–960

Autor: Blecha, Jaroslav