Strouhal, Josef

Josef
Strouhal
16. 1. 1863
Náměšť nad Oslavou
23. 6. 1940
Kladno
Herec, režisér, divadelní ředitel.

Syn Cecilie Holubářové a nemajetného sou­keníka a podruha Josefa S., rodiče se brali krátce po jeho narození. Rodina se přestěho­vala do Brna, kde otec získal práci a S. začal chodit do německé školy, pak do Slovanského gymnázia. Studenta upoutalo české divadlo a prý kvůli ochotnickému hraní (spíše kvůli návštěvám divadelních představení) musel ústav po pěti letech opustit. Odešel do Pra­hy pokračovat ve studiích, ale nedokončil je a vydal se na dráhu českého herce. Jeho sestra Marie se uplatnila jako tanečnice u německé­ho divadla v Brně (vystupovala pod jménem Mizzi Ströbel). S. zprvu prošel menšími koču­jícími společnostmi; údajně začínal u Postla, pak hrál u F. Ludvíka (u něho měl v listopadu 1881 na štaci v Berouně hrát Švandu ve Stra­konickém dudákovi), J. Košnera ad. V polovi­ně osmdesátých let působil u F. J. Čížka a 1885 u V. Choděry. T. r. byl angažován F. Pokorným pro zimní sez. 1885/86 v Brně, kde začalo jeho přátelství s E. Vojanem. Další tři roky strávil u P. Švandy ze Semčic (dvě zimy opět v Brně). 1887 se oženil s dcerou komika J. Vilhel­ma Kateřinou, rovněž herečkou, 1888 se jim narodila dcera Marie. V létě 1889 nastoupil u V. Budila v Plzni, po roce se vrátil ke Švan­dovi na Smíchov a absolvoval jeho posled­ní sezonu v Brně. Když ředitel náhle zemřel (5. 1. 1891), S. zůstal ve společnosti P. Švan­dy ml. Na podzim 1893 odplul i s rodinou do Ameriky, aby se připojil k herecké družině svého někdejšího principála F. Ludvíka, který hodlal v USA zřídit stálé divadlo pro krajan­skou komunitu. Ambiciózní záměr se nepoda­řilo uskutečnit, místo pravidelného provozu soubor podnikal namáhavá turné, v hlavním sídle, Chicagu, se hrálo pouze o nedělích a svátcích. Během téměř pětiletého pobytu v USA získal S. bohaté zkušenosti a osvědčil i organizační schopnosti. V poloamatérském souboru se lehce prosadil a postavení protago­nisty mu dodalo na sebejistotě. 1898 se vrátil do vlasti se zájezdem společnosti F. Ludvíka, po skončení série pohostinských her v Praze a Plzni už do zámoří znovu neodjel. K roz­hodnutí usadit se trvale v Čechách jej zřejmě vedla nejen touha hrát soustavně, ale možná i manželský rozvrat (žena s dcerou se vrátily do USA). Několikeré hostování ve vinohrad­ské aréně vřele přijaté obecenstvem zajistilo S. u Pištěka dobré angažmá. Ač si rychle vy­dobyl přední postavení a dostával hodně vel­kých rolí i slušnou gáži, pomýšlel na prestiž­nější působiště, než jakým byla předměstská lidová aréna. Počátkem 1900 hostoval u La­cinovy společnosti v brněnském ND (Loris Ipanov, Sardou: Fedora; Karel IV., Vrchlic­ký: Noc na Karlštejně), v srpnu a září t. r. vy­stoupil na zkoušku v ND ve třech rolích (Ed­vard Bender, Gilbert: Pokračování; Karel IV., Noc na Karlštejně; Antonín Kalaš, Ladecký: Dva světy), přijat ale nebyl. Načas se uchytil u společnosti J. V. Suka, s níž hrál v pavilonu Urania na pražském Výstavišti a na mimo­pražských štacích (1900/01). Od léta 1901 byl opět angažován jako herec a režisér u J. Pištěka, v Lidovém divadle na Král. Vinohradech působil ještě několik let po ředitelově smrti (1907), až do 31. 3. 1913. Mezitím dvakrát přeběhl ke konkurenčním smíchovským di­vadlům (srpen 1906 – prosinec 1907, červen 1908 – září 1909), začátkem 1906 hostoval u J. V. Suka na štaci v Písku. Ředitelkou a kon­cesionářkou vinohradského Lidového divad­la, vdovou M. Pištěkovou, byl začátkem sez. 1911/12 ustanoven vrchním režisérem a ta­jemníkem (uměleckým vedoucím). Po rozcho­du s Pištěkovým divadlem hostoval v dubnu 1913 v žižkovské Deklaraci řízené F. Trnkou (Loris Ipanov ve Fedoře, Robert v Ďáblových zápiscích) a cestoval se společností J. Blažka. V první polovině 1914 hrál a režíroval ve smí­chovských divadlech, se souborem připravil také tři inscenace pro přírodní divadlo v Krči (Blumenthal–Kadelburg: U bílého koníčka; Jirásek: Vojnarka; Preissová: Gazdina roba). Těsně před vypuknutím války hostoval v Piš­těkově divadle (srpen 1914), v červenci 1915 v Uranii. 1915 byl ustanoven ředitelem MD na Kladně, v jehož nové budově (otevřena 1912) působil od sez. 1915/16 stálý soubor. Na jaře 1919 po opakovaných neshodách s divadelním družstvem a orgány města slo­žil funkci a Kladno opustil. Hostoval v Žiž­kovské činohře, v sez. 1919/20 byl režisérem činohry a hercem Jihočeského ND, které bylo zřízeno v Českých Budějovicích po převratu 1918. Do Kladna se vracel nejprve jako herec (opakovaná hostování 1920), od března 1921 byl znovu ředitelem, 1925 po značném ome­zení kompetencí rezignoval (ředitelem se stal J. Burda). V divadle však zůstal jako herec a režisér, 1926 byl jmenován čestným ředite­lem. V Kladně žil až do své smrti.

Druhá manželka Marie Seifertová (21. 3. 1881 Litomyšl – 6. 11. 1963 Kladno, sňatek 1902), neteř herce J. Seiferta, byla dlouho­letou členkou Pištěkova divadla. Od 1903 zastávala přední role z oboru milovnic a tzv. sentimentálních heroin (např. Shakespearova Julie v Romeovi a Julii; tit. role Halmovy dra­matické básně Griselda; Hraběnka Rutlandová v Laubově dramatu Hrabě Essex; Princezna, Faster: Zakletý zámek; Lucie, Kościelski: Dvě lásky). Kritika ocenila její výkon v Gorkého Na dně (Nasťa). Dobře se uplatnila i ve vese­loherním žánru (např. Marie, Müller: Se stup­ně k stupni). Svou hereckou dráhu uzavře­la v kladenském divadle, kam 1915 odešla s manželem.

Začínající herec byl pro jeviště vybaven velmi příznivými fyzickými předpoklady: urostlou postavou (ve zralém věku nabyla na statnosti), pohlednou a výraznou tváří, hustou kšticí tmavých vlasů a znělým hlasem. Díky pěknému a zároveň mužnému vzezření měl otevřenu cestu k hrdinným milovníkům a k mladistvým charakterním rolím, k hrdi­nům „bez bázně a hany“ zápasícím o právo a spravedlnost. K velkým úkolům se však do­stával příliš brzy (např. Romeo, Faust), a když mu P. Švanda ze Semčic po odchodu E. Vojana do ND (1888) svěřoval jeho role (např. Shake­spearova Othella či Petruchia ve Zkrocení zlé ženy nebo Goethova Egmonta), konstatovala brněnská kritika, že k nim S. ještě nedozrál. Zastával stěžejní role v klasickém dramatu (Schillerův Max Piccolomini ve Valdštýnově smrti a Karel v Loupežnících, Shakespearův Hamlet aj.) i v repertoáru romantickém (např. v dramatech J. J. Kolára) a romantizujícím (Rowland Rochester v Sirotku lowoodském). Pro složitější postavy nehrdinských součas­níků (např. Palmův Něklužev, 1889) zprvu nenašel odpovídající výraz a vypomáhal si deklamačními klišé. Vytvořil velké množství salonních rolí v hojně uváděných společen­ských dramatech a komediích francouzských, potažmo německých. Postupně si na nich obrousil svou zpočátku málo hladkou konver­zaci a pohyb, jemuž chybělo elegantní gesto. Do galerie jeho rolí se ústrojně včlenily po­stavy význačných českých mužů (J. K. Tyl ze životopisné hry Šamberkovy, Karel IV. z Vrchlického Noci na Karlštejně) a hrdino­vé z her domácích autorů. Vlivem zkušeností a podnětů z několikaletého pobytu v zámoří S. herectví vyzrálo, oprostilo se od vnějších efektů a patosu a dospělo k přirozenějšímu mluvnímu i pohybovému výrazu. Vřazovalo se tak do hereckého vývoje konce 19. stol., avšak psychologické techniky umožňující tlu­močit niternou dramatičnost již neobsáhlo. S. poněkud přímočarý, vždy sdělný a výmluvný projev nacházel ohlas u publika pražských předměstí, na Vinohradech, Smíchově a Žiž­kově, později – až do konce dvacátých let – na kladenské scéně. Jako režisér a vrchní režisér Pištěkova divadla spoluutvářel téměř deset let jeho ráz. Repertoár sestavoval s ohle­dem na nenáročné publikum, jemuž nabízel zábavné a vzrušující kusy, které občas proklá­dal osvětovými ukázkami klasického dramatu nebo soudobými sociálně laděnými hrami. Podobně jako v herectví i v dramaturgickém náhledu dospěl S. přes realismus a naturalis­mus k prahu moderny, pro niž však pochopení nejevil. Jako první ředitel kladenského divadla budoval v tíživých válečných letech základy stálého profesionálního provozu. Vycházeje ze zkušeností z předměstských scén a jejich lidového publika kombinoval osvětově zamě­řený, umělecky náročnější program s divácky atraktivním a kasovně přínosným repertoárem v rozpětí od vesnického dramatu (Gazdina roba) po lechtivou frašku (Amorovy lázně). Přitažlivost divadelní nabídky zvyšoval zva­ním pražských herců (včetně někdejšího ko­legy E. Vojana), jejichž pohostinské hry byly nejen diváckým magnetem, ale také ukázkou vyspělého hereckého umění. Během druhého, poválečného ředitelského období několikrát vykročil ze své konzervativní orientace k mo­dernímu divadlu (nastudování hry bratří Čap­ků Ze života hmyzu a K. Čapka R. U. R.)

Role

Čížkova spol.

Ondřej (F. Nissel: Čarodějka), Václav Bořický (R. Benedix: Žebravý student), Václav (F. F. Šam­berk: Podskalák), Anatol Levašev (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně, i Pištěkovo div. 1905), Anafesto Galeoto (V. Hugo: Angelo, tyran pado­vánský), Vojtěch (J. J. Stankovský: Hej, Slované!) – b. d.; De Sirié (V. Sardou: Fedora), Toník (R. Knei­sel: Chudý písničkář), Bruno (Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle F. Bremerové: Matka a syn, i Choděrova spol. 1885), Oktáv (G. Ohnet: Majitel hutí, i Švan­dova spol. 1887), J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, i Choděrova spol. 1885), Vévoda Ště­pán (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i Švandova spol. 1888) – 1885.

Choděrova spol.

Percival (F. Halm: Griselda) – 1885.

Pokorného spol.

Otto z Vartenberka (L. Stroupežnický: Černé duše), Dr. Max Ostrý (F. Ruth: Olymp aneb Jako v nebi), Don Cesar (G. Pfleger Moravský: Della Rosa), Josef (S. H. Mosenthal: Debora, i Švando­vo div. 1906), Felix z Vardenů (Ch. Birch-Pfeiffe­rová: Růžena a Růženka, i Pištěkovo div. 1905), Dr. Stránský (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), André de Maurillac (V. Sardou: Dora, i Švandova spol. 1887), Záviš z Falkenštejna (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna, i spol. P. Švandy ml. 1893, Piště­kovo div. 1903) – 1885; Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i Pištěkova spol. 1899), Vilém z Vřesovic (L. Stroupežnický: Paní mincmistro­vá), J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Kryšpín Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý komediant)– 1886; Něklužev (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev, i Budilova spol. 1889, Švandovo div. 1906) – b. d.

Švandova spol.

Rytíř de Caraman (E. Bozděch: Z doby kotillo­nů), Alex (B. Bjørnson: Novomanželé), Václav (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Jean Alvarez (E. de Girardin: Pokuta ženy, i Budilova spol. 1893), Theseus (W. Shakespeare: Sen v noci sva­tojanské), Didier (O. Feuillet: Zakletá slečna), Štěpán Chanovský (J. Vrchlický: Rabínská moud­rost), Klaudio (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic) – ND Brno 1886; Jiří z Poděbrad (F. X. Jeřábek: Závist), Henry Chauvel (A. Valabrè­gue: Manželské štěstí), Decius Brutus (W. Shake­speare: Julius Caesar), Jeroným (F. A. Šubert: Jan Výrava, i Pištěkovo div. 1899), Romeo (W. Shake­speare: Romeo a Julie, i Ludvíkova spol., Piště­kova spol. 1898), Karel Rychtera (J. Štolba: Vodní družstvo), Maxmilian (E. Augier: Pelikán), Rudolf (F. W. Hackländer: Tajný jednatel), David Wolfram (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Jaroslav Sezima Rašín (J. Vrchlický: Exulanti), Fernand de Thauzette (A. Dumas ml.: Denisa), František Risler (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Rislersen), Lucian (A. Dumas ml.: Levoboček), Jan Stockman [?] (H. Ibsen: Nepřítel lidu), de Pomerol (V. Sar­dou: Fernanda, i Budilova spol. 1890), Ilja Nikitič Čardyn (A. N. Potěchin: Román mladé vdovy), Max Piccolomini (F. Schiller: Valdštýnova smrt), Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Lionel (F. Schiller: Marie Stuartovna), Helmar (H. Ibsen: Vánoce)– 1887; Volžin (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Se­verac (G. Ohnet: Hraběnka Sarah, i Pištěkova spol. 1898), Faust (J. W. Goethe: Faust, i Pištěkovo div. 1903), Albert Durand, velkokupec (M. Ordonneau, A. Valabrègue: Není Durand jako Durand), Po­ručík Skalický (F. v. Schönthan, G. Kadelburg, ú. J. Kühnl: Zlaté rybky, i Budilova spol. 1889), Fer­réol de Mayran (V. Sardou: Ferréol), Adolf Zajíček (G. v. Moser: Zlatohlávek), Dr. Richard Lichten­berg (V. Štech: Žena), Othello (W. Shakespeare: Othello, i spol. P. Švandy ml. 1891, Pištěkovo div. 1903), Egmont (J. W. Goethe: Hrabě Egmont aneb Povstání v Nizozemsku, i Pištěkovo div. 1900), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy,i Pištěkova spol. 1898, Švandovo div. 1906), Jiřík z Poděbrad (J. J. Kolár: Královna Barbora), Filip la Hoche (V. Sardou: Odetta) – 1888; Henry de Sartoris (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou), Jean de Hun (A. Dumas ml.: Princezna bagdadská), František (F. Nissel: Rudohorská čarodějnice)– 1889.

Budilova spol.

Plzeň Jules Carpiquel (T. Barrière, E. Gondinet: Třešti­dlo), Rytíř Kryštof Gluck (F. V. Jeřábek: Syn člo­věka), Loris Ipanov (V. Sardou: Fedora, i Pištěkova spol. 1899, Žižkovská činohra j. h. 1919), Hilarion (A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski: Manžel ze šetrnosti), Indor Kaiping (F. Duchek: Princ a ad­mirál), Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i ND Brno 1900, Pištěkovo div. 1906), André Roswein (O. Feuillet: Dalila), Jiří (J. Štolba: Závěť), Mauri­ce de Theronan (V. Sardou: Mnoho přátel naše ško­da) – 1889; Mánek Mešjaný (G. Preissová: Gazdi­na roba, i Švandovo div. 1908, MD Kladno 1915), Benedikt Zátonyi (G. Csiky: Proletáři), Grigorij Neznámý (A. N. Ostrovskij: Ruští komedianti), Tomeš Vítek (F. A. Šubert: Probuzenci, i Švandova spol. 1890, Pištěkovo div. 1904), Valentin Bláha [?] (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1890.

Švandova spol. ND Brno

Pavel (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i Pištěkovo div. 1900), Feidias – Rafael (T. Barrière, Lambert-Thiboust: Srdce kamenná, i Pištěkovo div. 1902), Hodač (V. Štech: Zlatý déšť), de Prunelles (V. Sardou: Cyprienna, i Švandovo div. 1906), Hrabě Almaviva (P.-A. C. de Beaumar­chais: Figarova svatba), Karel (F. Schiller: Loupež­níci, i Pištěkovo div. 1906) – 1890; Laca Klemeň (G. Preissová: Její pastorkyňa) – 1891.

Spol. P. Švandy ml.

Henry Duval (A. Bisson, A. Mars: Ta milá paní tchýně aneb Překvapení z rozvodu), Hrabě Mojmír (E. Pohl: Sedm havranů), Rowland Rochester (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowood­ský, i Pištěkova spol. 1898, Švandovo div. 1906), Alfio (G. Verga: Cavalleria rusticana) – Ml. Bole­slav 1892, Václav Rainer (J. J. Kolár: Mravenci, i Sukova spol. 1900), Kean (A. Dumas st.: Kean, i Pištěkova spol. 1899, Sukova spol. 1901, Pištěkovo div. 1909), Piorunovič (M. Bałucki: Klub mláden­) – Plzeň 1892; Jindřich Kubelka (F. X. Svoboda: Rozklad) – Plzeň 1893.

Ludvíkova spol.

Mr. Neville (W. Scowell: Dva malí tuláci), Plukov­ník Prescott (W. Gillette: Sever proti Jihu) – 1898.

Pištěkova spol.

Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí, i Švandovo div. 1906, Pištěkovo div. 1908) j. h., Václav Strou­hal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí) – 1898; Honza (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Narcis Rameau (A. E. Brachvogel: Narcis, i Švandovo div. 1906), Král (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Napo­leon I. (E. Bozděch: Světa pán v županu, i Klad­no) j. h. – Vinohrady 1899; Valjean [?] (V. Hugo, dram. J. J. Stankovský: Bídníci), Gregoire (A. Hen­nequin, A. Millaud: Niniche), Dufresne (P. Berton, Ch. Simon: Zaza) – 1900.

Sukova spol.

Sergeant Lefèvre (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) j. h., Karel (J. Borotínský: Stávka) j. h., Nikita (L. N. Tolstoj: Vláda tmy) j. h., Dr. Oskar Skalička (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka) – 1900; [?] (J. Vrchlický: Soud lásky), Foutunet Jefimovič Nědychljajev (I. V. Špažinskij: Trýzeň) – 1901.

Pištěkovo div.

Baron Rosenkranz (M. Klapp: Rosenkranz a Gül­denstern), Antonín Sebránek (P. Rosegger: V den soudu), Marcus Vinitius (A. Hoffmann dle H. Sien­kiewicze: Quo vadis) – 1901; Ferdinand (F. Schil­ler: Úklady a láska), Mokrý (J. M. Slavičinský: Na cestě k millionu), Tigellin (W. Barrett dle H. Sienkiewicze, ú. H. Bohrmann-Riegen: Ve zna­mení kříže), Jarník (O. Faster: Krásná Lída), Fa­biano Fabiani [?] (V. Hugo: Královna a její milost­ník) – 1902; Ben Hur (O. Faster dle L. Wallacea: Ben Hur), Bohouš (O. Faster: Zelené mládí), Hugo Brand (J. Lukavský: Slunce), Jan Hus (J. K. Tyl: Jan Hus), Baron Chevrial (O. Feuillet: Pařížský román), Della Rosa (G. Pfleger Moravský: Della Rosa, poslední Rožmberk), Mořic hrabě Saský [?] (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreuro­vá), Václav (J. K. Tyl: Drahomíra aneb Krvavé křtiny), Holofernes (F. Hebbel: Judita), Boleslav (G. Pfleger Moravský: Boleslav Ryšavý), Jan Roháč (M. Krajník: Jan Roháč z Dubé), Herec (M. Gorkij: Na dně) – 1903; Blanda (F. X. Svoboda: Márinka Válkova), Důraza (A. V. Šmilovský: Natalie), Ho­ryna (B. Buchbinder: Muzikant a jeho žena), Gian­ciotto (J. Neruda: Francesca di Rimini), Mortimer (F. Schiller: Marie Stuartovna), Mikuláš Zriny (T. Körner: Mikuláš hrabě Zriny), Vincenc Leb­duška (F. A. Šubert: Žně), Rudolf II. (E. Bozděch: Dobrodruzi), Dr. Ludvík Svoboda (F. A. Šubert: Velkostatkář), Václav Budil (F. V. Jeřábek: Služeb­ník svého pána), Don Juan (Molière: Don Juan), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Hrabě ze Strahlu (H. v. Kleist: Katinka Heilbronská), Oldřich (V. K. Klicpera: Oldřich a Božena), Petr I. (Ch. Birch-Pfeifferová: Car Petr Veliký) – 1904; Jean Baudry (A. Vacquerie: Zlatý muž), Raskolnikov (F. M. Dostojevskij, dram. J. A. Plu­čevskij-Pljuščik: Raskolnikov), Klement (K. Svět­lá, dram. B. Rohan: Zvonečková královna), Kuče­ra (F. X. Svoboda: Podvrácený dub), Julián Ščuka (I. Cankar: Pro blaho národa), Richard z Kerbrian­du (E. Scribe: Čarovné ruce), Anatol (A. V. Šmilov­ský: Záletný Anatol), Baron Miloveský (Ch. Birch­-Pfeifferová: Sládkova dcera), Evarist (C. Goldo­ni: Rázná Nina), Maxim (B. Pérez Galdós: Elek­tra) – 1905; Menšikov (V. Hálek: Carevič Alexej), Francek (A. a V. Mrštíkové: Maryša, i Uranie j. h. 1915), Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s ka­meliemi, i Švandovo div. 1907) – 1906.

Švandovo div.

Kamenný (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Koller (H. Sudermann: Domov), Milenec (M. Mon­tégut: Moderní nevěsty) – 1906; Artur Cleman (F. v. Schönthan dle Ch. Dickense: Malá Dor­ritová), Valentin Brown (J. M. Barrie: V tiché uličce), Jindra (G. Hauptmann: Potopený zvon), Vladimír Sergejevič Pokorkov (V. Krylov: Komu je na světě veselo?), Jiří Ludolf-Warteneck [?] (B. Dovsky: Byly to zlaté časy, i Pištěkovo div. 1908) – 1907.

Pištěkovo div.

Baron Viktor Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek), Kníže Něchljudov (H. Bataille dle L. N. Tolstého: Vzkříšení) – 1908.

Švandovo div.

Princ Cyrill (L. Xanrof, J. Chancel: Královnin manžel), Mark Emburry (L. Ryleyová: Malá Peggy) – 1908; Figaro (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba, i Pištěkovo div. 1911), Alex (B. Bjørnson: Novomanželé), Raffles (E. W. Hornung, E. W. Pres­brey: Raffles, i Pištěkovo div. 1910), Mistr Gaetano Locica (J. Vrchlický: Kočičí král) – 1909.

Pištěkovo div.

Abbé Grifard (V. Sardou: Travička), Čarudatta (Šúdraka, ú. E. Pohl: Vasantasena), Mladý cikán (K. H. Mácha, dram. V. Nejedlý: Cikáni), Alvaro Lara (J. Vrchlický: Láska a smrt), Václav III. [?] (F. B. Mikovec: Záhuba rodů Přemyslovců) – 1910; Henry de Targy (O. Feuillet: Román chudého mla­díka), Laurent [?] (E. Zola: Tereza Raquinová), Heřman (A. S. Puškin: Piková dáma), Ingomar (F. Halm: Syn pouště) – 1911; [?] (V. Sardou: Vlast), [?] (V. Hugo: Marion Delorme), Mnislav (V. Pázdral: Mnislav a Běla) – 1912; Julian Gray [?] (A. v. Winterfeld dle W. W. Collinse: Sestra červeného kříže) – 1913.

Švandovo div.

Ferdinand Maria Adrian (H. Müller: Rozkoš­ný Adrian), Schwarz (F. Wedekind: Lulu), Prof. Dr. Prell (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), An­tonín Havel (A. Jirásek: Vojnarka) – 1914.

Blažkova spol.

Pan Marke (E. Hardt: Blázen Tantris), Posa (F. Schiller: Don Carlos) – 1913.

Pištěkovo div.

Jan (F. S. Finžgar: Divý lovec) – 1914.

MD Kladno

Ivan Christoforovič Zakrutin (V. Krylov: Divoška), Hrabě Kutuzov (P. Nebeský dle franc.: Lydie aneb Román ruského nihilisty) – 1920; Gajev (A. P. Če­chov: Višňový sad) – 1926; Pilát (S. Lom: Kající Venuše), P. Antonín Marek [?] (A. H. Horáková: Libuňský jemnostpán), Caesar (G. B. Shaw: Cae­sar a Kleopatra), Martyška (R. Medek: Plukovník Švec), Napoleon (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne), Bezruký (J. Kolman-Cassius: Jak nás poznamenala), Kníže (F. Langer: Obrácení Ferdyše Pištory) – b. d.

Režie

Pištěkovo div.

A. Dumas st.: Kean – 1899; O. Faster: Krásná Lída – 1902; O. Faster dle L. Wallacea: Ben Hur, J. Lukavský: Slunce, O. Faster: Marie a Marta, J. K. Tyl: Jan Hus – 1903; J. Neruda: Francesca di Rimini, F. A. Šubert: Žně, O. Faster: Pražské švad­lenky, T. Körner: Mikuláš hrabě Zriny, H. v. Kleist: Katinka Heilbronská – 1904; M. Řezáčová-Semo­nická: Vesnický román – 1905.

Švandovo div.

A. I. Palm: Náš přítel Něklužev, K. Rožek: Podzim­ní svítání – 1906; O. Faster: Práci čest, G. Hirsch­feld: Matky, G. Hauptmann: Potopený zvon, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, G. Ohnet: Ma­jitel hutí, P. Gavault, R. Charvay: Moje ženuška Josetta, B. Dovsky: Byly to zlaté časy (i Pištěkovo div. 1908), E. Arago, P. Vermont: Ďáblovy zápisky, M. Dreyer: Dobytí zámku Wesenburga – 1907.

Pištěkovo div.

P. Starý: Magdalena, J. K. Tyl: Slepý mládenec, J. Verne: Děti kapitána Granta, A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi, G. v. Moser: Zlatohlávek, W. Shake­speare: Romeo a Julie, K. Costa, E. Jacobson: Muž z měsíce, P. Nebeský dle franc.: Lydie aneb Román ruského nihilisty (i MD Kladno 1920) – 1908.

Švandovo div.

P. Berton, Ch. Simon: Zaza, F. v. Schönthan, F. Kop­pel-Ellfeld: Komtesa Kukuč, A. H. Horáková: Jar­ní vody, V. Sardou: Fedora, G. Preissová: Gazdina roba, L. Xanrof, J. Chancel: Královnin manžel, A. Daudet, A. Belot: Fromont mladší a Risler starší (i Pištěkovo div. 1909) – 1908; P.-A. C. de Beau­marchais: Figarova svatba, B. Bjørnson: Novo­manželé, E. W. Hornung, E. W. Presbrey: Raffles (i Pištěkovo div. 1910), W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (i Pištěkovo div. 1914), F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Renaissance, T. Barrière dle H. Murgera: Život bohémský, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva – 1909.

Pištěkovo div.

Thomas: Zázračné dítě, O. Faster: Princ z pohádky – 1909; H. Bataille dle L. N. Tolstého: Vzkříšení, E. Pohl: Sedm havranů, E. Zola, dram. W. Busnach, O. Gastineau: Zabiják, A. a V. Mrštíkové: Maryša, V. Sardou: Travička, L. Anzengruber: Farář z Pod­lesí, Šúdraka, ú. E. Pohl: Vasantasena, E. Grangé, Lambert-Thiboust: Zlodějka dětí, R. Alvin: V srdci Chicaga, F. B. Mikovec: Záhuba rodů Přemyslov­ců, J. Vrchlický: Láska a smrt – 1910; F. Halm: Gri­selda, W. Shakespeare: Othello, týž: Romeo a Ju­lie, A. Dumas ml.: Sňatek z polosvěta, A. Daudet, G. Bizet: Děvče z Arelatu – 1911; R. Hawel: Mat­ka Starost, V. Hugo: Marion Delorme, F. Kaiser: Rozkřičený dům, F. v. Schönthan dle Ch. Dicken­se: Malá Dorritová, V. P. Stěžerský: Černohor­ci – 1912; J. Pulda: Pražské děti z mokré čtvrti, V. P. Stěžerský: Lucifer, K. Prüller: Klášterní sel­ka – 1913; R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Vějíř, F. S. Finžgar: Divý lovec – 1914.

Švandovo div.

N. Machiavelli: Mandragola, R. Auernheimer: Manželství podle mody, F. Philippi: Aféra Fosa­retova, V. Krylov: Divoška, O. Ernst: Flachsmann vychovatel, A. Jirásek: Vojnarka – 1914.

MD Kladno

G. Preissová: Gazdina roba – 1915; O. Wilde: Na čem záleží – 1920; K. a J. Čapkové: Ze života hmyzu – 1922; W. Shakespeare: Sen noci svatojan­ské – 1923; F. Langer: Periferie – 1925; K. Čapek: R. U. R. – b. d.

Prameny a literatura

MZA: Sbírka matrik, 102 21 Náměšť n. Oslavou, matrika narozených 1839–1865, s. 337, obr. 169. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 569, obr. 942. ■ Nesign.: Ze Vsetína, Moravská orlice 12. 3. 1885 [Choděrova spol.]; nesign., Plzeňské listy 8. 8. 1889 [Něklužev]; š. [J. Kuff­ner], Národní listy 29. 8. a 20. 9. 1900 [hostování v ND]; tamtéž 2. 8. 1900 [ang. do Švandova div.], 16. 3. 1913 [odchod z Pištěkova div.]●; J. Rydvan, Divadlo 10, 1911/12, s. 15 [Figaro], 49 [Kean]; nesign., Dělnické divadlo 5, 1925, s. 90, 115 [Klad­no]●; k jubileím: L., Právo lidu 15. 1. 1933; ma, Lidové noviny 16. 1. 1933; ll [V. Müller], Divad­lo 12, 1932/33, s. 116n.; ký, Právo lidu 16. 1. 1938●; nekrology: Divadlo 26, 1939/40, s. 217; Venkov  25. 6. 1940; ot, Lidové noviny 26. 6. 1940; J. Průcha, tamtéž 27. 6. 1940●; J. Průcha: Lidový umělec, Di­vadlo 1, 1950, s. 614n.; V. Šrámek: MD na Kladně po čtyřiceti letech, tamtéž 6, 1955, s. 895; J. Burda: Aby se nezapomnělo…, 1958, s. 242–244, 255n.; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 112, 114, 124, 132, 137n.; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 133–144; DČD III; S. Langer: Pištěkovo lidové divadlo na Král. Vinohradech, rkp., DÚk; M. Sehnalová: Z his­torie stálého českého divadla v Kladně, in alm. Stálý soubor Divadla v královském horním městě Kladně. Středočeské divadlo Kladno 19152000, 2000, s. 36–39. ■ PBJ; Brno, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 946–952

Autor: Šormová, Eva