Steinsberg, Florentin

Florentin
Steinsberg
30. 1. 1860
Chýnov
20. 2. 1929
Praha
Herec, režisér.

Florentin Guolfinger ze Steinsbergu, psán též Quolfinger, křest. jm. i Florian. Na divadle užíval většinou příjmení Steinsberg, i Stein­sberk. – Narodil se jako nemanželský syn les­ního kontrolora F. Guolfingera ze Steinsbergu a dcery domkáře Anny Miklové, byl legiti­mován jejich sňatkem 1. 10. 1867. Pocházel z téhož šlechtického rodu jako K. F. Guolfin­ger ze Steinsbergu, ředitel Vlastenského di­vadla z let 1796–99; byl přímým potomkem jeho strýce Johanna Lorenze Guolfingera von Steinsberg. Po maturitě na reálce v Rakovní­ku (1878) studoval do 1881 techniku v Praze a 1881–82 ve Vídni. Za studií v Praze hrál ochotnicky v Akademickém čtenářském spol­ku i jako volontér u Švandovy společnosti v Aréně v Eggenberku (Stankovský: Žebráci, 1880), ve Vídni se účastnil činnosti ochotnic­kého krajanského spolku Pokrok a se zájmem poznával herectví divadla Burgtheater. Po ná­vratu do Čech nastoupil 1885 profesionální hereckou dráhu u společnosti J. Pištěka (debut 23. 5. v Letním divadle na Král. Vinohradech) pod pseudonymem Beneš, který užíval do léta 1889. U Pištěka setrval do 1892 a absolvoval s ním též zimní stagiony ve starém divadle v Plzni (1886–89, 1891/92). 22. 9. 1888 se oženil s členkou Pištěkova souboru, herečkou a zpěvačkou Julií Hešovou, sestrou zpěváka V. Heše, člena PD a ND. Po dočasném roz­puštění Pištěkovy společnosti koncem 1892 hrál se členy souboru v Paslerově ústřední síni (v dnešní Anglické ul.) na Král. Vinohradech. 1893 byl po dvou pohostinských vystoupeních v ND angažován jako herec; 1903 byl ustano­ven režisérem. 1915 se po třicetileté herecké dráze rozhodl odejít na odpočinek a ND opus­til. Herecká penze mu nezajišťovala dostateč­né prostředky, proto nastoupil místo úředníka u smíchovského zádušního úřadu. Příležitost­ně režíroval a hrál u divadelních společností (např. u J. Faltyse v Řevnicích 1918). V ND s úspěchem hostoval 1918–21, byl znovu an­gažován a působil tu do 1. 6. 1925. Po manžel­čině úmrtí (1924) žil samotářsky na smíchov­ské Santošce, kde po čtyřech letech zemřel na zápal plic. Pohřben byl údajně na Vinohrad­ském hřbitově, hrob je dnes nezvěstný.

S. měl neobvykle všestranný herecký talent i dobré fyzické předpoklady pro jeviště: muž­nou, vzpřímenou postavu, pohlednou a vý­raznou tvář, pohybovou obratnost a zvučný hlas basové polohy. Byl také zručný kreslíř a této schopnosti využíval při líčení, které si vytvářel často již při prvních zkouškách. Svou divadelní dráhu začínal v oboru druhého mi­lovníka, dobře se mu dařily hlavně salonní role. Jeho projev byl zpočátku poznamenán sentimentalizovanou, „larmoyantní“ dekla­mací, kterou mu kritika opakovaně vytýkala. Po odchodu V. Budila, na jehož místo postou­pil F. Kaňkovský, S. přebíral od podzimu 1887 role Kaňkovského a postupně se dopracoval k prvním milovníkům, hrdinům a tzv. repre­zentativním postavám. Již při plzeňských stagionách Pištěkovy společnosti začal upou­távat výstižnou charakteristikou usedlých typů (např. notář Frossard, Ohnet: Hraběnka Sarah). Jeho doménou však zůstávaly postavy milovníků, šviháků a elegánů v salonních či společenských komediích a dramatech přede­vším francouzské provenience. Výkony v ro­lích, s nimiž se ucházel o angažmá v ND (Bo­huš Douša, Svoboda: Rozklad; Filip Derblay, Ohnet: Majitel hutí), přesvědčil vedení divadla i kritiku. Angažmá získal, ale v silné herecké konkurenci musel na podobné velké role dlou­ho čekat. Po řadu let byl zaměstnáván častěji jako spolehlivý epizodista. Pokud dostával větší role, nebyli to už milovníci a hrdinové, ale charakterní role a postavy v realistické dramatice. Od sez. 1900/01 začal být – tehdy čtyřicetiletý – hojněji obsazován do význač­nějších úloh usedlejšího charakterního oboru. Dosáhl uznání jako Teiresias (Sofokles: Anti­gona), Kapulet (Shakespeare: Romeo a Julie), Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovský (Gogol: Revizor). Výstižně charakterizoval figury a figurky Klicperovy (Matyáš Lelek v Rohovínu Čtverrohém, Vodrážka v Divotvor­ném klobouku, Jehoň v Hadriánovi z Římsu), Tylovy (např. Pavel Kolínský a radní Horina v Paličově dceři, hajný Trnka ve Strakonickém dudákovi), Kolárovy (Jan Žižka z Trocnova, Žižkova smrt, Valerianus Magnus, Pražský žid), Šamberkovy (Střela v Jedenáctém při­kázání), Vrchlického (Ješek z Vartenberka v Noci na Karlštejně) i Zeyerovy (Durink v Neklanu). Jeho herecké metodě byly blízké postavy z her realistického směru (Strouhal, Mrštíkové: Maryša; Rychtář Matouš a Řehák, Šubert: Jan Výrava; Šimon Talácko, Stroupež­nický: V panském čeledníku, Josef Habršperk, týž: Naši furianti; Bartoloměj Vosyka, Štolba: Vodní družstvo; Direktor Pilníček, Svoboda: Čekanky; Koudelka, Šmaha: Zlato; Petráš, Šimáček: Svět malých lidí; Pantáta Petráň, Horáková: Páni; Braha a Zima, Jirásek: Lucer­na, Mistr Purkart, týž: Kolébka, Salvaguardia, týž: Pan Johanes, Kopecký a Jílek, týž: Otec ad.), za jejichž ztvárnění byl ceněn kritikou i autory (děkovné dopisy v S. korepondenci). Mezi představitele psychologicky niterné­ho herectví Kvapilovy éry se nevřadil; jeho výkony z tohoto období, hlavně ve složitých shakespearovských postavách (Malvolio, Ju­lius Caesar), neobstály před kritickým soudem J. Vodáka. V duchu realistické herecké ško­ly dlouhá léta rozmnožoval početnou galerii svých žánrových figurek a reprezentativních rolí; jeho kmenový repertoár tvořily zejmé­na postavy z českých her, které si podržel po desetiletí. V první polovině dvacátých let, po návratu do ND, se jeho výrazově plastický projev dobře uplatnil v expresionisticky poja­tých inscenacích. V ND vytvořil více než šest set nejrůznějších rolí v celé šíři repertoárového spektra od antiky (Sofokles) až po současnost (Wedekind, Crommelynck, Pirandello, Čapko­vé). Kromě činoherních úloh ztělesnil několik rolí v melodramech (např. Oinomaos, Vrch­lický–Fibich: Námluvy Pelopovy), v operách (např. Car Ivan Hrozný, Rimskij-Korsakov: Carská nevěsta) i operetách (např. Bramarbas­so, Offenbach: Bandité) a pro své pohybové dispozice byl využíván v inscenacích baletů (např. Honza, Nedbal: Pohádka o Honzovi) a výpravných baletních férií. Režírovat začal již 1894, ale v této aktivitě nevynikl. Řadil se do skupiny hereckých režisérů ND, kteří představení vedli s důvěrou k individuálním výkonům herců a omezovali se na prostorové aranžování souhry. Často také přejímal režie, přesněji režijní dozor nad hotovými inscena­cemi jiných kolegů.

Role

Akad. čtenářský spolek – Aréna na Smíchově

[? ] (J. J. Stankovský: Žebráci) – 1880; Olaf Knud­son (E. Bozděch: Baron Goertz) – 1881.

Pištěkova spol.

Dr. Karel Schäfer (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Nachtigall (O. Blumenthal: Zvon reklamy), Hortensio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy) – 1885; Vítězslav Dubský (F. v. Schönthan: Jaromír Kvítek), Antonio (W. Shakespeare: Kupec benátský), Charles, vicomt z Mericourt (K. Birch­-Pfeifferová: Miláček Štěstěny), Dr. Lipanský (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský), Pa­vel z Postupic (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Jindřich Beroille (F. Pyat: Hadrník pařížský), Berka z Dubé (J. Vrchlický: Exulanti), Lert (W. Shakespeare: Hamlet), Felix Bacciochi (E. Boz­děch: Světa pán v županu), Baron Rozsypal (A. L ̓Arronge: Doktor Kalous), Vévoda de Bligny (G. Ohnet: Majitel hutí), Angličan (M. Klapp: Rosenkranz a Güldenstern) – 1886; Vratislav Střela (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Notář Frossard (G. Ohnet: Hraběnka Sarah), Promptov (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Beč­ka (J. Poláček dle L. Treptowa: Václavíčkova ro­dina), Václav (F. A. Šubert: Jan Výrava), Linhart (F. Duchek: Železniční velmož), Kašpar Šmejkal (L. Stroupežnický: Naši furianti, i ND 1895), Jaro­slav (G. Kadelburg, F. v. Schönthan: Zlaté rybky), Orsino (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Václav (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Oldřich z Rosenberka (J. J. Kolár: Královna Bar­bora), Rinçon (V. Sardou: Vlast) – 1887; Měděnec (L. Stroupežnický: Sirotčí peníze), Jacques (A. Den­nery, E. Cormon: Dva sirotci), Přemysl Otakar (L. Stroupežnický: Velký sen), Albert Durand (A. Va­labrègue, M. Ordonneau: Durand a Durand), Emanuel Střela (F. F. Šamberk: Jedenácté přiká­zání, i ND 1902), Václav Dvořák (týž: Podskalák), Nourvady (A. Dumas ml.: Princezna bagdad­ská), Ursakov (H. Chivot, A. Duru: Arturova lesť), Edgar (H. Crisafulli, H. Bocage: Perla), Frontenac (V. Sardou: Odetta) – 1888; Hugo (A. M. Šimáček: Bez boje), Rytmistr (A. Fredro: Dámy a husaři) – 1889; Phileas Fogg (A. Dennery, J. Verne: Cesta kolem světa za 80 dní), Karel V. (E. Scribe, E. Le­gouvé: Povídky královny navarské), Princ Curt (F. v. Schönthan: Cornelius Voss), Prof. Vaníček (A. Lokay: Dědoušek), Don Stefano Ruy Gomar (T. Barrière, E. Gondinet: Třeštidlo), Jindřich Mor­rison (V. Sardou: Bodří venkované), Oskar (J. Vávra: Nataša), Robinet (H. Meilhac: Slavný hrdina), Karel Lubenský (B. Štěchovský: Pod hladinou) – 1890; Števa (G. Preissová: Její pastorkyně), Strou­hal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Záhorský (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Král (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Kramer (H. Sudermann: Konec Sodomy), Montrichard (E. Augier: Olympie), Kolínský (J. K. Tyl: Paličova dcera, i ND 1893), Prosper Block (V. Sardou: Poslední psaní), Václav Rozvoda (H. Sudermann: Čest), Mistr David z Bru­selu (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Riverol (V. Sardou: Když si motýl křídla spálí), Jan Tonn­sen (H. Ibsen: Podpory společnosti), Jindřich z Fla­vigneulů (E. Scribe, E. Legouvé: Boj s dámami), Georges de Sorel (O. Feuillet: Montjoye) – 1891; Václav III. (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Pře­myslovského), Sir Valter Raleigh (H. Laube: Hrabě Essex), Ludvík (Molière: Tartuffe), Kleofáš Berá­nek (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservistova), Vá­clav Budil (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Alexandr (A. Lokay: Archa Noemova), Nesmě­lovský (M. Bałucki: Klub mládenců), František Štěpán Lotrinský (E. Bozděch: Zkouška státníko­va) – 1892.

ND

Bohuš (F. X. Svoboda: Rozklad) j. h., Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí) j. h., Žděralský (A. Abra­hamowicz, R. Ruszkowski: Manžel ze zdvořilos­ti), Prokop Trnka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Andreas Stuart (J. Verne, dram. A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech), Osrik (W. Shakespeare: Hamlet), Matyáš Lelek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý) – 1893; Bartoloměj Vosyka (J. Štolba: Vodní družstvo), Přátelská stráž (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Strouhal (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Zelenka (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník) – 1894; Theseus (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Spiridion (J. J. Kolár: Monika), Rudolf (J. Štolba: Peníze), Rubač (G. Preissová: Gazdina roba), Stradela (V. Sardou: Gismonda) – 1895; Durink (J. Zeyer: Neklan), Řehák (F. A. Šu­bert: Jan Výrava) – 1896; Samson (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Inkvisitor (J. Vrchlický: Marie Calderonová), Princ z Granady (G. Meyer­beer: Robert ďábel) – 1897; Zapotil (V. K. Klicpera: Zlý jelen), Bramarbasso (J. Offenbach: Bandité) – 1898; Hauffe (G. Hauptmann: Forman Henčl), Poutecký (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka plu­ku), Kapitán Carbon de Castel Jaloux (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Poručík Grimston (S. Jones: Gejša), Vojtěch Prokop z Höpflingu (F. A. Šubert: Probuzenci) – 1899; Charles (W. Shakespeare: Jak se vám líbí), Králíček (F. A. Šubert: Jan Výrava),Šimon Talácko (L. Stroupežnický: V panském če­ledníku), Radní Horina (J. K. Tyl: Paličova dcera), Teiresias (Sofokles: Antigona), Blank (B. Bjørnson: Nad naši sílu), Direktor Pilníček (F. X. Svoboda: Čekanky), Koudelka (J. Šmaha: Zlato) – 1900; P. Valerianus Magnus (J. J. Kolár: Pražský žid), MUDr. Plavec (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Še­bek (K. Želenský: Návrat), Jan Žižka z Trocnova (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Silvestr (Molière: Ši­balství Skapinova), Primátor počestného města (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Ješek z Varten­berka (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Capulet (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Šimon Lom­nický z Budče (J. J. Kolár: Magelona), Tankred (R. Lothar: Král Harlekýn), Grumio (W. Shake­speare: Zkrocení zlé ženy), Kaps (H. Heijermans: Naděje), Čenich (W. Shakespeare: Sen noci sva­tojanské) – 1901; Honza (O. Nedbal: Pohádka o Honzovi), Francesco Petrarca (J. Vrchlický: Soud lásky), Jehoň (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů), Ruy Gomez de Silva (V. Hugo: Hernani), Poštmistr (N. V. Gogol: Revisor), Jan Pešek (A. Jirásek: Emigrant), Chán Feofar (J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Petráš (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Josef Habršperk (L. Stroupežnický: Naši fu­rianti), Rychtář Matouš (F. A. Šubert: Jan Výrava), Červenka (F. X. Svoboda: Směry života), Car Ivan Hrozný (N. Rimskij-Korsakov: Carská nevěsta), Car Vatroslav (J. Zeyer: Pod jabloní) – 1902; Císař Zikmund (J. F. E. Halévy: Židovka), Hynek z Dubé (J. Hilbert: Falkenštejn), Rokos (F. A. Šubert: Dra­ma čtyr chudých stěn), Kardinál (G. Puccini: Tosca), Baron Jindřich Sokolov-Rodovský (F. V. Jeřábek: Syn člověka), Dr. Votava (J. Kvapil: Oblaka)– 1903; Velkostatkář Hybner (B. Viková-Kunětická: Cop), Hospodin + Patriarcha (I. Madách: Tragedie člověka) – 1904; Don Gomez de Mena (J. Zeyer: Doňa Sanča), Oinomaos (J. Vrchlický, h. Z. Fi­bich: Námluvy Pelopovy), Václav Říha (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Malvolio (W. Shakespeare: Ve­čer tříkrálový), Braha (A. Jirásek: Lucerna)– 1905; Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovský (N. V. Gogol: Revisor), Julius Caesar (W. Shake­speare: Julius Caesar), Hrobník Brožek (A. H. Ho­ráková: Ejhle člověk!), Siebl (J. W. Goethe: Faust) – 1906; Leonato (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic), Kopecký (A. Jirásek: Otec) – 1907; Pan­táta Petráň (A. H. Horáková: Páni), Rytíř Želeslav (O. Nedbal: Z pohádky do pohádky), Wilhelm Schlums (A. Jirásek: Samota), Benátský vévoda (W. Shakespeare: Benátský kupec), Brabantio (týž: Othello) – 1908; Kníže (A.-Ch. Adam: Gisela), Krakonoš (A. Baldessari Plumlovská: Krakonoš)– 1909; Salvaguardia (A. Jirásek: Pan Johanes), Nero (A. Rubinstein: Paní Moda), Orgon (Molière: Tartuffe), Otec (J. Mahen: Janošík) – 1910; Mis­tr Purkart (A. Jirásek: Kolébka), Kníže Obrězkov (L. N. Tolstoj: Živá mrtvola) – 1911; Sendivojus (J. J. Kolár: Magelona), Antonio (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Prometheus (L. v. Beethoven: Prometheus), Čas (M. Maeterlinck: Modrý pták) – 1912; Narses (J. Vrchlický: Midasovy uši) – 1913; Doktor Bartolo (P.-A. C. de Beaumarchais: Figaro­va svatba), Anne Vercors (P. Claudel: Zvěstování) – 1914; Král (O. Nedbal: Pohádka o Honzovi) – 1915; Krištof ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkov­ský rarášek) j. h. – 1918; Zima (A. Jirásek: Lucer­na), President soudu (H.-R. Lenormand: Tournée), Don Manuel Arias (V. Hugo: Ruy Blas), Gilbert (L. Holberg: Bradýř Melhuba) – 1921; Vojtěch (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovců), Grigo­rij Vasiljev (F. M. Dostojevskij, dram. J. Copeau – J. Croué: Bratři Karamazovi), Žán (A. Jirásek: Lucerna), Putifar (R. Strauss: Legenda o Josefu), Jiný chrobák (K. a J. Čapkové: Ze života hmy­zu), Stiefel (F. Wedekind: Procitnutí jara) – 1922; Starosta (F. Crommelynck: Velkolepý paroháč), Mr. Daubeny (O. Wilde: Bezvýznamná žena), 1. herec (L. Pirandello: Šest postav hledá auto­ra) – 1923; Zeman Zápolský (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Pan Rafle (H. de Bal­zac: Mercadet + A.-R. Lesage: Turcaret) – 1924; JUDr. Klika (F. A. Šubert: Na Valdštejnské šach­tě), Jan Podvinský (S. Lom: Žižka) – 1924.

Režie

ND

J. Vrchlický: Pomsta Catullova – 1894; F. X. Svo­boda: Směry života – 1902; týž: Olga Rubešová, J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr, F. V. Jeřá­bek: Syn člověka – 1903; B. Nušić: Pustina – 1904; J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy, K. Mašek: Betlém – 1905; H. Sudermann: Domov, A. Guimerà: V nížině – 1907; E. Tréval: Válka bohů, J. Vrchlický: Smrt Odyssea, L. N. Tolstoj: Vláda tmy – 1908; L. Andrejev: Láska k bližnímu, G. Davis: Katakomby – 1909; B. Nušić: Semberský vladyka – 1912; L. Novák: V ohni, W. Perzyński: Lehkomyslná sestra – 1914.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, Chýnov 10, matrika narozených 1856–1880, s. 35; Chýnov 19, matrika oddaných 1847–1878, s. 28 [sňatek rodičů]. Hist. ústav AV ČR: Genealogická kartotéka z pozůstalos­ti A. Sedláčka. LA PNP: osobní fond [zlomek kore­spondence, cedule Akad. čtenářského spolku 4. 7. 1881], inventář → R. Ferklová, 1998. Archiv města Plzně: cedule MD Plzeň. ■ Z areny smíchovské…, Divadelní listy 1, 1880, s. 120 [Žebráci]; Cfč [C. L. Frič]: Letní divadlo na Král. Vinohradech, Jeviště 1, 1885, s. 88 [debut]; A. Spal, Plzeňské listy 15. 10. 1886 [Baron Rozsypal, Doktor Kalous], 22. 10. 1886 [Antonio, Kupec benátský]; 3. 1. 1887 [Oldřich z Rosenberka, Královna Barbora] + Česká Tha­lia 1, 1887, s. 12, 32; J. S. [Schiebl], tamtéž, s. 314n. [Promptov, Náš přítel Něklužev], 343 [Bečka, Vá­clavíčkova rodina]; tamtéž 2, 1888, s. 8n. [Orsino, Večer tříkrálový; Václav, Jan Výrava], 59n. [Ol­dřich z Rosenberka, Královna Barbora], 72 [Pře­mysl Otakar, Velký sen], 310 [Nourvady, Princez­na bagdadská]; tamtéž 5, 1891, s. 338 [Prosper Block, Poslední psaní]; nesign.: Personál Pištěko­vy divadelní společnosti, Dalibor 12, 1890, s. 21; K. Š. [Štěpánek], ref. Letní divadlo na Král. Vino­hradech, Česká Thalia 3, 1889 až 6, 1892; š. [J. Kuff­ner], Národní listy 7. 3. 1893 [Bohuš, Rozklad], P., Světozor 27, 1892/93, s. 203 [Bohuš, Rozklad] + tamtéž 33, 1898/99, s. 130 [Hauffe, Forman Henčl]; š. [J. Kuffner], Národní listy 15. 10. 1900 [Teiresias, Antigona], 9. 12. 1900 [Koudelka, Zlato]; 5. 4. 1901 [Šebek, Návrat], 15. 5. 1901 [Žižka, Žiž­kova smrt], 6. 9. 1901 [Capulet, Romeo a Julie]; V-a [J. Vávra?]: K jubileu přítele, Divadlo 3, 1904/05, s. 305–307; nesign. [V. Tille], Přehled 4, 1905/06, s. 141n. [Malvolio, Večer tříkrálový]; K. M. [Ma­šek], České divadlo 2, 1918, s. 66 [hostování v ND, Talácko]; j.: Pensionování v Národním divadle, Lidové noviny 5. 6. 1925; Tý [V. Štein Táborský]: Tiché jubileum, Československé divadlo 3 (8), 1925, s. 107n.●; nekrology: Národní a Stavovské divadlo 6, 1928/29, č. 28, s. 1; V. Zatiranda, Di­vadlo 8 (15), 1928/29, č. 8, s. 5; Z. Schmoranz, Venkov 22. 2. 1929; R. Deyl st., Československé divadlo 12 (7), 1929, s. 69●; M. Laudová-Hořico­vá: Kdo na jeho místo?, Venkov 2. 3. 1929; J. Vo­dák: Shakespeare, ed. J. Träger, 1950, zvl. s. 289 [Capulet, Romeo a Julie], 431 [Malvolio, Večer tříkrálový]; DČD III; V. Strnad: Dvě význam­né kulturní osobnosti se vztahem k Chýnovu, in Výběr z prací členů Historického klubu při Jiho­českém muzeu v Českých Budějovicích 23, 1986, s. 26–32; M. Chromý: Guolfingerové ze Steinsber­gu – rytíři, fořtové, komedianti, Obnovená Tradi­ce [Čes. Budějovice] 12, 2001, č. 23, s. 51–62. ■ Otto, NDp; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 931–936

Autor: Scherl, Adolf