Srp, Josef

Josef
Srp
15. 2. 1833
Praha
31. 8. 1898
Karlín (Praha-K.)
Nakladatel.

V matrice oddaných zapsán Srb. Psal se též Jo­sef M. Srp. – Otec, krejčí původně ze Žebráku, provozoval živnost v Praze. S. se 1868 oženil v Chrudimi s Marií Papežovou, dcerou tam­ního měšťana a malíře. Tehdy pracoval jako městský důchodní v Heřmanově Městci, kde se 1871 narodil syn Josef. Rodina přesídlila do Prahy nejpozději 1882, kdy se S. stal společní­kem nakladatelské firmy Josef Mikuláš a spol. v Karlíně. Závod procházel vážnou hospodář­skou krizí a 1883 byl dán dražby. S. zakoupil část knižních zásob, 1884 založil vlastní pod­nik s názvem Josef M. Srp a 1885 získal na­kladatelskou koncesi pro Karlín. Firma sídlila v čp. 240 (Královská, dnes Sokolovská ul. 27), 1886–87 v čp. 268 (Královská 3). Koncem osm­desátých let rozšířil působnost o obchod s po­třebami pro divadelní ochotníky (líčidla, re­kvizity apod.) a 1894 získal knihkupeckou koncesi pro podnikání na území Prahy. Ze­mřel v pětašedesáti letech, pohřben byl na Ol­šanských hřbitovech. Závod převzal syn Josef S. ml. (1871 – po 1939), který však nakladatel­ské aktivity utlumil a 1905 podnikání ukončil.

S. navázal na divadelní edice koncipované J. Mikulášem. Teatralia a hry vydával postup­ně ve dvou knižnicích. První byl Divadelní ochotník. Repertoirum soukromých divadel (1884–98, sv. 210–258), jehož redakci svě­řil J. V. Fričovi (1884–85, sv. 210–216), pak ji převzal sám (sv. 217–258) a některé vy­dávané hry i upravoval. Z domácí produkce přinášela knižnice povětšině nenáročné hry, adaptace a dramatizace E. Peškové, A. Puldy, J. J. Stankovského, E. Züngela a mnoha dal­ších, převážně efemérní a leckdy pokleslé kusy. Zahraniční dramatiku zastupovaly pře­devším hry francouzských a německých au­torů (R. Benedixe, A. Dumase st., F. Kaisera, G. v. Mosera, A. de Musseta, E. Raupacha), v českém prostředí již známé a prověřené provedeními na pražských scénách i u koču­jících společností. Zlomek produkce tvořila literatura ruská a chorvatská. Knižnice Besed­ní divadlo (1886–98, sv. 21–54) byla zamě­řena na jednoaktové hry domácí provenience (F. S. Čech, E. Chvátal, E. Pešková, K. Šimů­nek). S. ji sám redigoval, stejně jako edici Vy­brané sólové výstupy, komické scény a popěvky (1887–99, 38 sešitů, později 8 sv.) vyhrazenou malým scénickým útvarům. Ve své nakladatel­ské činnosti se orientoval na ochotnickou diva­delnickou obec, v osmdesátých letech 19. stol. velmi početnou, avšak nadmíru se podroboval tzv. lidovému vkusu a zálibám. I proto byl za­stiňován Knappovým nakladatelstvím, které produkovalo náročnější dramatickou literaturu a s jehož konkurencí se po celou dobu svého podnikání potýkal. S. využil letité absence di­vadelního časopisu a 1885 začal ve spoluprá­ci s J. V. Fričem jako redaktorem vydávat list Jeviště. Fričova původní koncepce odborného obtýdeníku širokého záběru (referáty, kritiky, vzdělávací a popularizační články, informace o dění doma i světě) mířila k zaplnění této me­zery. Po půl roce převzal redakci S., změnil strukturu listu (zmizela např. kritická rubrika) a zaměřil ho výlučně na ochotnické divadlo. Od 1888 vycházel časopis s podtitulem List pro zájmy divadla ochotnického a přátel jeho, českých besed a spolků zábavních v měsíč­ním intervalu. Vedle S., který do něho přispí­val od jeho založení, byli zpočátku kmeno­vými autory J. V. Frič a C. L. Frič, později J. E. Šlechta. Po S. smrti redigoval časopis do jeho zániku 1904 syn Josef.

Šifry

J. M. S.

Vydání her

Divadelní ochotník

E. Erckmann: Kmotr Fritz, F. Kaiser: Dobrou noc, Růženko! – 1884; G. M. Maximov: Po smrti k ol­táři, V. J. Kavka: Kleofáš, K. Voitl: Premie, H. Mül­ler: Beethovenova první láska, G. Ohnet: Majitel hutí, J. Junghans: Irena, kostelnice, K. L. Kukla: Když prší – 1885; F. Lorbeer: Za dveřmi, F. J. Andr­lík: Sokyně, Sólové výstupy a popěvky Josefa Frankovského I; A. Dumas st.: Slečna de Belle­-Isle – 1886; F. Menhard Litoměřický: Uzel na šát­ku, A. N. Potěchin: Román mladé vdovy, K. Voitl: Rakovnické povstání r. 1543, V. L. M.: Na dušič­ky aneb Modlitba na hřbitově, V. Krylov: Med­věd námluvčím, J. Dürich: Kabát dolů! – 1887; J. Vilhelm [dle něm.]: Mistr Bedrník a jeho chasa, A. Vacquerie: Jean Baudry, A. de Musset: Vzneše­né rozmary, J. K. Tyl [spr. A. Dennery, G. Lemo­ine, ú. J. K. Tyl]: Spanilá Savojanka, F. Ž. Miler: Květa a Milenko – 1888; P. Ferrari: Dvě dámy; G. v. Moser: Slavnost založení, F. Menhard Lito­měřický: Boccacciův Dekameron, A. Valabrègue: Manželské štěstí aneb Z ráje manželského – 1889; F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě, J. E. Šlechta: Svatby reservníků – 1890; F. Lorbeer: Ženitba Jarolímova, F. Hlohovský Kováříček: V lázních, E. Pohl, [ú.] J. J. Stankov­ský: Milion aneb Dukátový strýček z Ameriky, E. Pešková: Babiččina opička, F. Heran: Čtenáři oznamovatele, E. Pešková: Tatínkův jedináček – 1891; J. E. Šlechta: Pan Bulíček v tisíci úzkostech, R. Benedix: Obětovaná aneb Cti otce svého – 1892; J. S.: Hledal našel, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, E. Krásnohorská: Ve službě národa aneb Náš druhý volební sbor – 1895; E. Scribe: Slepý malíř aneb Láska a přátelství – 1896; B. Mel­lanová: Venkované Praze aneb Hvězda Příkopů – 1897; A. Slezák-Bělský: Nerovní bratři – 1898.

Besední divadlo

E. Chvátal: Kandidát smrti, F. Lorbeer: V redakci, K. Šimůnek: Paní tchyně u večeře – 1886; F. D.: Jen kterou?, A. Duval, E. Chvátal: Zamilovaný Shakespeare, V. Stojanowski: Vřele milovaná Al­bina – 1887; V. Smutný: Psychosa – 1888; F. Menhard Litoměřický: Nový pan farář, R., B. Alle­gri: Havelok šedé barvy aneb Na nepravé stopě – 1889; A. Pavelka: Láska a dluhy, P. Rada: Osud­né psaníčko, O. Kamerský: Měl ho za blázna, E. Pešková dle anon.: Třiasedmdesát krejcarů pa­na Čvančary, A. A.: Signor Mišpulini – 1890; J. Štolba: Zráda – 1891; K. T., J. H. [Horálek]: Pan školní inspektor, J. Zyka Borotínský: Přerušená dostaveníčka – 1892; E. Züngel: Vysoké zpropitné – hluboké mlčení – 1894; týž: Studie k Hamletu, E. Pešková: Veselé narozeniny, J. Krchlebský: Taj­ný pokoj – 1895; J. John: Horká hodina, J. Horá­lek: Spiritisté, F. S. Čech: Společník, ale té druhé!, P. M. Malloch: Za jediný polibek, F. Rayimann: Selské námluvy, F. S. Čech: Pomsta – 1896; B. Mel­lanová: Omyl, J. A. V.: Rozsudek purkmistra Ša­lamouna, V. Stojanowski: Náš bodrý Cantalini – 1897; A. K. Vratislavová: Cena holubí aneb Dobrý žaludek lepší než velká učenost – 1898.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 3676 Chrudim, ma­trika oddaných 1867–1876, fol. 36 [zapsán Srb]; 3688 Heřmanův Městec, matrika narozených 1861–1878, fol. 467 [syn Josef Srp, 22. 3. 1871]. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 560, obr. 922 [Srp Josef, 1833], obr. 873, 874 [syn Srp Josef, 1871]. Seznam knih k dostání v kniho­skladu a nakladatelství J. M. S. v Praze Karlíně…, 1886 a 1891; Úplný katalog divadelních her, ko­mických výstupů, operet, zpěvů, merend a knih de­klamatorních vydaných bývalými nakladatelstvími Jos. Mikuláše a spol. a J. M. S. v Karlíně, nyní v majetku nakladatelství B. Kočího, 1905. ■ Úmrtí: Národní politika 1. 9. 1898, ráno; Typografia 11, 1898, s. 187●; DČD III ■ LČL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 926–928

Autor: Velemanová, Věra