Sládek, Josef Václav

Josef Václav
Sládek
27. 10. 1845
Zbiroh
28. 6. 1912
Zbiroh
Překladatel, básník.

Narodil se jako nejstarší z pěti dětí zednické­ho mistra a stavitele Petra S. a Antonie, roz. Mizerové. Školu vychodil v rodišti, od 1857 studoval v Praze na německém piaristickém gymnáziu (spolužáci S. Čech, O. Hostinský, S. Heller), pak na Akademickém gymnáziu (1862–65), kde jej ovlivnil starší spolužák hrabě Václav Kounic. Vedle prohlubujícího se zájmu o literaturu (první verše) se S. za­ujal pro cestování a studium jazyků, zejména angličtiny (pokus o překlad Byrona). Již před maturitou spoluzaložil spolek Ruch, 1868 re­digoval a vlastním nákladem vydal jeho první almanach (Ruch. Básně české omladiny k upo­mínce na založení Národního divadla). Po ma­turitě 1865 se zapsal na fakultu filozofickou (matematika, fyzika, zoologie a mineralogie), nikoli na teologickou, jak si přál otec. Roz­čarován domácím politickým a společenským vývojem rozhodl se na čas opustit vlast. Pře­rušil univerzitní studia a v létě 1868 odplul do Ameriky. Během dvouletého pobytu ji pro­cestoval od Michiganského jezera přes Cale­donii až po Mexický záliv. Živil se jako učitel na českých školách, redaktor krajanského tis­ku, jako nádeník na farmách a na lodi. Osvojil si polštinu a španělštinu, pokračoval v literár­ní činnosti (básně, překlady). Dobře poznal tamní poměry, život obyvatelstva i minorit (česká a polská komunita, Indiáni). Po návra­tu do Evropy se stal válečným zpravodajem v prusko-francouzské válce, padl do pruského zajetí a byl odsouzen k trestu smrti. Bismarck mu udělil milost s podmínkou, že ihned opustí bojiště. V polovině 1870 přibyl do Čech. Na­stoupil do redakce Národních listů (do 1875), pořádal přednášky a psal o poměrech v USA (např. Ústava spojených obcí severoameric­kých, První století severoamerické republikyŽeny a dívky v amerických školách). Paralelně působil jako lektor angličtiny na Pražské po­lytechnice (1870–1907). Na univerzitě složil první rigorózum (1871), po získání stáleho místa další závěrečnou zkoušku už nevykonal. Vyučoval angličtinu také na Československé obchodní akademii (1873–98) a na filozofic­ké fakultě (od 1882); napsal a uspořádal první české učebnice angličtiny. 1873 se stal spolu­majitelem listu Lumír (se S. Hellerem) a t. r. se oženil s Emilií Nedvídkovou. Po její časné smrti 1874 (zemřela po porodu mrtvé dcery) se na několik let stáhl do ústraní a teprve po na­léhání přátel, J. Vrchlického a J. Zeyera, se vrátil do veřejného dění. 1877 opět získal, ten­tokrát samostatně, Lumír, kolem nějž sesku­pil stejnojmennou básnickou skupinu v čele s J. Vrchlickým a J. Zeyerem, jež určovala hlavní směr české literatury osmdesátých a de­vadesátých let. Beletristický týdeník, který se stal její platformou, S. vydával a redigoval do 1898. Se Zeyerem podnikl cestu do Dánska, Švédska a Norska. 1879 se podruhé oženil s Marií Veselou (byla příbuzná J. Vrchlického). Manželství, z něhož se narodila dcera, mu při­neslo rodinné štěstí, otřes ze ztráty první ženy však nikdy nepřekonal. Trvalé pracovní vypětí a literární spory, v nichž se ocital jako vyda­vatel Lumíru a mluvčí literární skupiny, mu podlomily zdraví. Stižen míšní chorobou, kte­rá ho sužovala do konce života, vzdal se 1898 Lumíru, od 1900 omezil pedagogickou činnost a soustředil se na překládání Shakespearových dramat. Od 1892 byl mimořádným, od 1893 řádným členem ČAVU, 1908–11 předsedou její IV. (literární) třídy. 1906 zakoupil poze­mek ve Zbirohu a postavil si vilku, kde zprvu pobýval v letních měsících, pak trvale. Tam i zemřel, pohřben je na vyšehradském Slavíně. 1952 bylo ve Zbirohu otevřeno jeho muzeum.

Literární činnosti se věnoval od student­ských let jako básník a překladatel i jako re­daktor, vydavatel a organizátor. Jeho převážně lyrická poezie (Básně, 1875; Jiskry na moři, 1880; Světlou stopou, 1881; Na prahu ráje, 1883; Ze života, 1884; Sluncem a stínem, 1887; V zimním slunci, 1897; Za soumraku, 1907; Dvě knihy veršů, 1909) sdílí lumírovský kult vytří­bené formy (nikoli však zálibu v bohaté škále básnických forem a žánrů) a postulát svébyt­nosti umění, aniž by přitom básník rezignoval na vlastenecký akcent či sociální tematiku; životní hodnoty nalézá v jistotách domova, venkova, přírody, dětství, statečnosti a práce. Melodičnost, prostota a bezprostřednost ver­še dominuje ve sbírkách pro děti (Zlatý máj 1887; Skřivánčí písně, 1889; Zvony a zvonky, 1894). Program lumírovců, vycházející z od­kazu minulé i současné kultury euroamerické, S. realizoval především svými překlady. Do českého prostředí uváděl hlavně autory ang­lické (G. G. Byrona, R. Burnse, S. T. Colerid­geho, J. Keatse) a americké (T. B. Aldricheho, B. Harteho, H. W. Longfellowa: Píseň o Hia­wathě, E. A. Poea), ale i ruské (M. J. Lermon­tova, N. A. Někrasova), polské (A. Mickie­wicz: Konrad Wallenrod), švédské (E. Tegnér: Píseň o Frithiofovi, 1891), dánské a norské. Jako překladatel divadelních her debutoval v první polovině osmdesátých let v ND (Wij­kander: Berta Malmová). V té době zřejmě také napsal jednoaktovku Práce, jejíž uve­dení zmařila cenzura. Zůstala v rukopise stejně jako nedokončený překlad Miltonova dramatu Samson Agonistes. Od 1894 se sou­středil na přetlumočení Shakespearových dra­mat, jímž ho pověřila Matice česká, iniciátor českého vydání kompletního Shakespearova díla. Na projektu se měli podílet ještě E. Krás­nohorská, která odstoupila, a J. Vrchlický, jenž se nakonec zavázal pouze k překladu poezie (Sonety, Venuše a Adonis). Z celkového počtu třiceti sedmi her S. přeložil během šestnácti let třicet dvě, při práci na druhém dílu historické­ho dramatu Král Jindřich VI. zemřel (překlad dokončil podle jeho přání A. Klášterský). Pro monumentální úkol byl vybaven dokonalou znalostí angličtiny, překladatelskou praxí a básnickým talentem, jímž předčil všechny předchůdce. Řídil se zásadou tlumočit origi­nál co možná nejpřesněji, v duchu lumírovské estetiky kladl důraz na literární kvalitu překla­du a na tvůrčí vklad překladatele. Shakespeara chápal především jako básníka a jeho hry jako dramatické básně. S. rytmicky dokonalé pře­klady věrně tlumočí obsah předlohy, vystihují její metaforičnost a zdařile řeší slovní hříčky, do značné míry však uhlazují jadrnost origi­nálu (obscénosti, vulgarismy apod.). Verš byl pro S. nositelem vyšší mluvy, jež implikovala odpovídající jednání a vystupování drama­tických postav, které překladatel neodlišil ja­zykovým projevem a jimž květnatou, uměle stylizovanou mluvou dodával na ušlechtilosti a důstojnosti. Ve snaze přetlumočit veškerý obsah originálu byl nucen kvůli rozdílnosti an­gličtiny a češtiny zmnožovat počet veršů, a tak rozšiřovat rozměr jednotlivých her. Přijetí S. překladů nebylo jednoznačné; vedle pozitiv­ních ohlasů (J. Vodák, F. Strejček, A. Pražák) se od počátku setkávaly i s kritikou, napada­jící zejména nedostatek dramatičnosti a citu pro jevištní mluvu (V. Tille, O. Fischer, J. Vo­borník, R. Wellek, F. Chudoba, J. Baudiš). Na scénu se S. překlady dostávaly od konce osm­desátých let, rychle nahrazovaly už zastaralé převody. V ND je zprvu inscenoval většinou J. Seifert, spřízněného režiséra nalezly počát­kem 20. stol. v J. Kvapilovi, který svou shake­spearovskou dramaturgii trvale spojil se S. přebásněními (inscenoval jich dvacet, někte­rá opakovaně). Souzněla s jeho programem harmonického divadla básnického dramatu a měl pro ně znamenité interprety v čele s E. Vo­janem. Do poloviny dvacátých let 20. stol. žil Shakespeare na české scéně téměř výhradně ve S. překladech (využíval je i K. H. Hilar), později se k nim divadla vracela sporadicky.

S. překladatelský počin, ideově a esteticky spjatý s lumírovským programem, završil eta­pu tlumočení Shakespearových dramat jako básnických děl. Literárními kvalitami a roz­sahem se řadí k nevýznamnějším výkonům naší kultury. Stal se jedním z pilířů kvapilov­ské éry, která ve shodě se S. obohatila českou shakespearovskou inscenaci o esteticky klasi­cizující, básnicky pojaté interpretace.

Pseudonymy a šifry

A. Derval, Alexej Drinov, Anonymus, B. Kříž, František Vlna, J. S. Počátecký, J. S. Zbirovský, J. S. Zbirožský, Josef Bavor, Josef Bavorský, Jo­sef Tuvora, K. Sita, Milo, Oskar Milkovič, Satan Barnabáš, Vojtěch Černý, A. N., E., J. B., J. V. S., -n-, N.G., q, S., Slk., st, X

Hry

Edip král, t. 1874 (pseud. J. S. Zbirovský, s A. Ne­všímalem); Práce, t. in Lumír 16, 1888, s. 13–20, kn. in Americké obrázky a jiná prosa, ed. F. Strej­ček, [1914].

Překlady

C. O. Wijkander: Berta Malmová, ND 1884; A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana, ND 1885; W. Shakespeare: Král Jindřich IV., d. 1, ND 1888, přepr. t. 1905, ND 1916; Zkrocení zlé ženy, ND 1893, t. 1894, opr. překlad t. 1908; Sen v noci sva­tojanské, ND 1896, i t.; Makbeth, t. 1896, ND 1902; Kupec benátský, t. 1897, ND 1899; Julius Caesar, t. 1897, ND 1906; Bouře, t. 1898, MD Plzeň 1915; Král Lear, t. 1898, ND 1914; Jak se vám líbí, t. 1898, ND 1900; Romeo a Julie, t. 1899, ND 1901; Hamlet, t. 1899, MD Plzeň 1903; Cymbelin, t. 1899, VD 1923; Othello, t. 1899, ND 1908; Zimní pohád­ka, t. 1900, ND 1903; Dvé šlechticů veronských, t. 1901, ND 1902; Coriolanus, t. 1901, ND 1921 s tit. Coriolan; Král Richard III., t. 1903, ND 1911; Večer tříkrálový, t. 1904, ND 1905; Antonius a Cleopatra, t. 1904, ND Brno 1909; Mnoho povyku pro nic, t. 1904, ND 1907; Král Jan, t. 1904; Král Richard II., t. 1905; Král Jindřich IV., d. 2, t. 1906, ND 1916; Veta za vetu, t. 1907, ND 1914; Komedie plná omylů, ND 1908, i t., Veselé ženy windsor­ské, t. 1908, VD 1914; Marná lásky snaha, t. 1909, ND Brno 1922; Konec vše napraví, t. 1910, dru­žina V. K. Blahníka Praha 1932; Timon Athenský, t. 1910, Div. Na zábradlí 1969; Troilus a Kres­sida, t. 1911, VD 1921 (ú. P. Křička); Král Jin­dřich V., t. 1911; Král Jindřich VI., d. 1, t. 1912; Král Jindřich VI., d. 2, t. 1913 (s A. Klášterským). ■ Souborně: Dramatické dílo W. Shakespeara, 1898– 1913, 33 sv.; Komedie I–II, 1959; Tragédie I–II, 1962; Historie I, 1964; Historie II – Básně, 1964.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, část. zpracováno. ■ jv. [Vodák], ref. Zkrocení zlé ženy, Literární lis­ty 15, 1893/94, s. 299n. → Shakespeare, ed. J. Träger, 1950; Vbk [J. Voborník]: W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, Makbeth, Národní listy 13. 3. 1896 [k tomu: J. V. S.: Odpověď p. profeso­ru Voborníkovi, Lumír 24, 1895/96, s. 216 → J. Levý: České theorie překladu, 1957]; K. [F. V. Krejčí], ref. Sen v noci svatojanské, Rozhledy 6, 1896/97, s. 363; Quidam, ref. Julius Caesar, Lite­rární listy 19, 1897/98, s. 53; Dugazon, ref. Jak se vám líbí, Lumír 28, 1899/1900, s. 204; A. No­vák: J. V. S. a jeho nové překlady Shakespearea, tamtéž 28, 1899/1900, s. 119n.; A. Pražák: Nové S. překlady ze Shakespeara, tamtéž 29, 1900/01, s. 424●; ref. Romeo a Julie: -a-, tamtéž, s. 544; r. [F. V. Krejčí], Právo lidu 10. 9. 1901; nesign. [J. Vodák], ref. Dvé šlechticů veronských, Čas  5. 5. 1901 + ref. Král Jan, tamtéž 27. 9. 1904, oboje → Shakespeare, 1950; nesign. [V. Tille]: S. překlad Hamleta, Přehled 3, 1904/05, s. 390–392; k še­desátinám: α [J. Kamper], Politik 10. 1905; V. H. [Hladík], Lumír 34, 1905/06, s. 37n.; A. Kláš­terský, Máj 4, 1906/07, s. 97–101●; nekrology: [F. X.] Šalda, Novina 5, 1911/12, s. 511n. → Kri­tické projevy IX, 1954; A. Pražák, Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 530n.; nesign. [J. Vodák], Čas 30. 6. 1912; K. [F. V. Krejčí], Právo lidu 30. 6. 1912; M. Hýsek, Lidové noviny 6. 1912; A. N. [No­vák], Národní listy 2. 7. 1912 → Myšlenky a spi­sovatelé, 1914●; J. Thomayer: Několik vzpomínek na J. V. S., Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 61–63; B. Frida: Feuilleton, Zvon 16, 1915/16, s. 390n. [o překladech Shakespeara]; O. Fischer: Makbeth v Čechách, Naše doba 23, 1915/16, zvl. s. 501–505 → K dramatu, 1919; J. Baudiš: Příspěvky ke kri­tice českých překladů shakespearských, Časo­pis pro moderní filologii 5, 1915–17, s. 119–130, 217–233, 416–436; jv. [Vodák]: Nový pokus shake­spearský, Lidové noviny 18. 4. 1916 → Shake­speare, 1950; K. Engelmüller: Premiery Shake­spearových her na českém divadle, Lumír 44, 1916, s. 217–234; F. Strejček: J. V. S., jak žil, pra­coval a trpěl, [1916], opr. vyd. 1948; E. Chalupný: J. V. S. a lumírovská doba české literatury, 1916; A. Novák: J. V. S., [1920]; T. [V. Tille], ref. Troilus a Kressida, Prager Presse 18. 12. 1921; A. Kláš­terský: J. V. S. Jeho život, literární dílo, ukázky, bibliografie, 1922; jv. [Vodák], ref. Kupec be­nátský, České slovo 18. 4. 1924 → Shakespeare, 1950; R. Wellek: Okleštěný Shakespeare, Kriti­ka 1, 1924, s. 243–245 + S. překlad Hamleta, Ná­rodní a Stavovské divadlo 2, 1924/25, č. 17, s. 4n.; F. Chudoba: Nový pokus o překlad Shakespea­rova Hamleta, Naše věda 7, 1925/26, s. 161–179; B. Štěpánek: Na okraj Sládkova překladu Hamle­ta, Národní a Stavovské divadlo 3, 1925/26, č. 38, s. 3n.; R. Wellek: O nový překlad Hamleta, Roz­pravy Aventina 2, 1926/27, s. 10; O. Fischer: Král Lear v českém překladě, Lidové noviny 8. 12. 1927; O. Vočadlo: O S., Lumír 54, 1927/28, s. 288–295; [J.] Hora: Dvacet let od smrti J. V. S., České slovo  28. 6. 1932 → Poezie a život, 1959; A. Klášterský: Vzpomínky a portréty, 1934, zvl. s. 281–298, 434; M. Malý: Tvář básníka J. V. S., 1945; jpk [Polák]: J. V. S. v Národním divadle, Práce 17. 10. 1945; V. Jirát: S., Uprostřed století, 1948, s. 247–251, též in Duch a tvar, 1967, a Portréty a studie, 1978; O. Vočadlo: S. překlad Shakespearových dramat, Věstník ČAVU 61, 1952, s. 46–49; S. – Zeyer. Vzájemná korespondence, ed. J. Š. Kvapil, 1957; J. Levý: České theorie překladu, 1957, zvl. s. 178–190, 218n., 225, 581–586; O. Vočadlo: Čes­ký Shakespeare, Poznámky, Vydavatelské poznám­ky, in W. S.: Komedie I, 1959, s. 39–62, 595–641, 642–662 + Poznámky, Vydavatelské poznámky, in Komedie II, 1959, s. 583–634, 635–665 + in Tragédie I, 1962, s. 581–646, 647–670 + in Tragé­die II, 1962, s. 685–780, 781–805; J. Levý: Vývoj českého divadelního blankversu, Česká literatu­ra 10, 1962, s. 452–458 + Umění překladu, 1963, s. 113n., 117n., 130n., 235–247; J. Polák: Překla­datelské snahy J. V. S., AUP. Philologica 8, 1962, s. 1–13; 10, 1964, s. 35–39; O. Vočadlo: Poznámky. Vydavatelské poznámky in W. S.: Historie I, 1964, s. 774–864, 865–890 + in Historie II – Básně, 1964, s. 551–588, 628–635, 664–681; J. Levý: O překlá­dání shakespearovského verše a prózy, tamtéž, s. 682–717; J. Polák: S. aktovka Práce a dokumen­ty o jejím zákazu, SPFF BU 1966, ř. D literárně­vědná 13, s. 145–149; V. Müller: Doucha, S. a Sen noci svatojanské, Lidová demokracie 1. 5. 1965; Z. Stříbrný: S. a Vočadlův Shakespeare, Divadlo 16, 1965, červen, s. 70n. → Proud času. Stati o Shake­spearovi, 2005, dále též s. 296–300, 303, 308–311, 314n.; J. Polák: Šedesát let od smrti Jaroslava Vrchlického a J. V. S., Česká literatura 20, 1972, s. 563–568 + S. cesta k Shakespearovi, tamtéž 22, 1974, s. 439–445; M. Lukeš: Translator’s Choise – Reduction and Multiplicity of Meaning in Translati­on of Shakespeare, in Shakespeare Translation 6, Tokyo 1975, čes. s tit. Trápení s překlady → Mezi karnevalem a snem, 2004, s. 326–356; J. Polák: K redakční činnosti J. V. S. v Lumíru 1877–1898, Česká literatura 29, 1981, s. 35–40 + J. V. S. Ži­vot a tvorba, 1984 + Prameny a perspektivy, 1985, s. 37–46; F. Hrdička: Dva pohledy na Othella (J. V. S. a E. A. Saudek), Sborník Kruhu přátel českého jazyka z r. 1987, 1988, s. 45–53; V. Voko­lek, J. Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slez­sko III, Střední Čechy II, 2005, s. 107; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, Brno 2012, s. 147–159, 1097n. ■ LČL, Masaryk, Meyer, Otto, Otto-dod, Wurzbach; Brno, NAlb, Plzeň, MDP 50

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 907–911

Autor: Štulcová, Magdalena