Sklenářová-Malá, Otylie

Otylie
Sklenářová-Malá
18. 6. 1843
Vídeň (Rakousko)
23. 2. 1912
Praha
Herečka, herecká pedagožka.

Roz. Malá. Datum narození dosud uváděno 12. 12. 1844. – Narodila se v rodině Čecha a Rakušanky, otec byl vojenským lékařem. Základní vzdělání měla německé. Po matči­ně předčasné smrti pobývala jako devítiletá déle než rok s jedním ze dvou mladších bratrů u otcovy matky v Dolním Bousově na Bole­slavsku, kde chodila do české školy a rychle se naučila velmi dobře česky. Po návratu do Víd­ně se zapojila do kulturního života krajanské komunity: Recitovala, zpívala národní písně a jednou si zahrála s ochotníky (pod pseud. Svobodová v Raupachově veselohře Duch času, Divadlo v Josefově 11. 10. 1862). V Pra­ze, kam rodina přesídlila po otcově propuštění z ministerstva války 1862, se záhy seznámila s řadou čelných osobností (např. s politikem a intendantem PD F. L. Riegrem, kapelníkem J. N. Maýrem). Začala se připravovat na oper­ní dráhu u F. Pivody (hodiny zpěvu brala už ve Vídni), ale dlouhodobé a finančně náročné studium zaměnila 1863 za herecké školení u E. Peškové. Z podnětu jejího manžela, dramatur­ga PD P. Švandy st., byla pozvána k vystoupení na české zemské scéně. V květnu 1863 se před­stavila v tit. roli Schillerovy Panny Orleánské a Mosenthalovy Debory, vzápětí byla anga­žována pro obor hrdinek a sentimentálních milovnic. V únoru 1867 se provdala za práv­níka Josefa Sklenáře, tajemníka Družstva PD, v manželství se narodili dva synové, prvo­rozený zemřel v dětském věku. 1890 ovdově­la. Po sňatku vystupovala většinou pod jménem Sklenářová-Malá. 1881 se stala členkou sou­boru ND (1873 přispěla do sbírek na jeho stavbu výtěžkem z dvaadvaceti pohostinských představení ve výši 4 200 zl.). Poslední smlou­va končící v květnu 1902 jí byla na nátlak kri­tiky, kulturní veřejnosti a obecenstva o rok prodloužena. 3. 5. 1903 oslavila v roli Her­miony (Shakespeare: Zimní pohádka) čtyřicet let umělecké činnosti a rozloučila se s obe­censtvem. Během své herecké dráhy dostala řadu nabídek ze zahraničí, 1874 i od pražské­ho německého divadla, žádnou však nepři­jala a zůstala věrná české scéně. Často hrála u cestujících společností a ochotníků v mnoha českých městech i u krajanů ve Vídni (1866; tehdy odmítla angažmá v Burgtheateru, jež jí nabídl ředitel H. Laube), pravidelně účinkova­la v představeních pražského Akademického čtenářského spolku. Při otevření ND v Brně 1884 hostovala v zahajovacím představení Kolárovy Magelony v tit. roli. Její pohos­tinské hry v chorvatském Záhřebu 1896 (tit. role Schillerovy Marie Stuartovny, Sardouo­vy Fedory, Grillparzerovy Sappho, Volumnie v Shakespearově Koriolanovi) byly umělec­kým triumfem a také kulturně-politickou mi­sí. S.-M. se stala vyhledávanou přednašečkou veršovaných proslovů při kulturních i politic­kých příležitostech (např. při Shakespearov­ských slavnostech v Novoměstském divadle 1864), recitovala na lidových shromážděních, měšťanských i dělnických besedách a dekla­mačních zábavách; od poloviny devadesátých let pořádala recitační večery v Praze i na ven­kově. Stála též u počátků českého divadelního školství: 1873–74 vyučovala v operní škole PD zřízené B. Smetanou, 1892–94 byla pro­fesorkou dramatické školy ND a od 1893 až do smrti učila na pražské konzervatoři. Půso­bila v ženských spolcích (Americký klub dam, Ženský klub český – čestná předsedkyně). Se­psala také své vzpomínky. 1901 jí byl udělen zlatý záslužný kříž s korunou, 1904 zlatá me­daile od města Prahy, 1908 byla jmenována čestnou členkou ND. Pochována je na Olšan­ských hřbitovech. 1933 byl v Čelakovského sadech u Národního muzea instalován její po­mník od sochaře L. Šalouna.

V PD postrádajícím herečku schopnou ob­sáhnout obor heroin a milovnic, jakou byla ve čtyřicátých a padesátých letech A. Kolá­rová, zaujala S.-M. okamžitě čelné místo. Od nástupu do konce 1863, tj. za necelý rok, sehrála patnáct velkých úloh a získala si lásku i obdiv obecenstva. Pro hrdinský obor, nabý­vající v konstituční době a státoprávních bo­jích šedesátých let funkci vzorů občanských i lidských ctností, měla předpoklady fyzické, duševní i mravní. Ztepile vznosná postava a klasicky modelovaný podlouhlý obličej s velkýma tmavýma očima, plnými rty a kle­nutým čelem naplňovaly představu ušlechtilé hrdinky plné odhodlání a silné vůle. Vznešené vzezření zrcadlilo vnitřní šlechetnost, čistotu a vážnost, již odrážel i lehce přichmuřený výraz tváře. Sytý, příjemně znělý, ohebný a dokonale ovládaný alt byl schopen vyjádřit nejjemnější významové nuance. Protože její předchozí styk s českým divadlem byl mini­mální, tvořila samostatně a originálně, těžíc ze své inteligence. Subjektivní pojetí postavy charakteristické pro herectví let padesátých jí bylo cizí; s úctou vůči životnímu a myšlenko­vému obsahu sloužila dramatikovým inten­cím. Korigujíc cit rozumem vědomě ovládala výrazové prostředky, jimž dominoval mluvní projev. Deklamační umění S.-M. se pojilo se vzornou jevištní češtinou nezatíženou žádnou manýrou či nedbalostí jako tehdy ještě u řady i předních herců. Brzy se oprostila od tzv. hu­dební deklamace, dbající na zvukové rozložení vět a na uplatnění krásného hlasu, a soustředi­la se k tlumočení významových obsahů veršů. Stala se vůdčí představitelkou nového herec­kého stylu PD, vyznačujícího se utlumením předchozího patosu, pohybovou úsporností a důrazem na racionální interpretaci role. Jeho těžištěm byla deklamace, ovlivněná i rétorikou politických táborů šedesátých let, mimika a gesta měly pouze doprovodnou funkci. S.-M. se stala kultivovanou hlasatelkou humanistic­kých idejí dramat Schillerových (Johana, Pan­na Orleánská, Luisa, Úklady a láska, Marie Stuartovna), Shakespearových (Julie, Romeo a Julie, Viola + Sebastian, Večer tříkrálový, Ofelie, Hamlet), Goethových (Klárka, Egmont, Markétka, Faust) či Lessingových (Emilie Galotti). Její historické postavy byly zakotve­ny v problematice šedesátých let a přinášely řadu aktuálních analogií a výzev. Hlasovým projevem a citem pro zvukovou tvárnost slova vnášela do tragického hereckého oboru prv­ní náznaky realistické charakteristiky postav (např. Kateřina v Ostrovského Bouři, 1870). Minuciézní hlasovou modulací splňovala ná­roky na hlubší individualizaci a konkretizaci charakteru, a proto se mohla uplatnit v soudobé francouzské dramatice (Sardou, Feuillet, Au­gier, Dumas ml. aj.) a v české veseloherní tvorbě (Jeřábek, Bozděch). Přispěla ke zci­vilnění hereckého projevu (tzv. konverzační styl) i ke stabilizaci novodobé jevištní češtiny. Svým uměním inspirovala domácí dramatiky (např. V. Vlček pro ni napsal tit. roli Elišky Přemyslovny, J. Vrchlický tit. roli dramatu Drahomíra), odpovědnou tvorbou, příklad­ným vlastenectvím i osobním životem zosob­ňovala současníkům ideál české umělkyně, občanky a ženy (V. Brožík dal její podobu kněžně Libuši v cyklu Přemyslovci, jímž vy­zdobil královskou lóži ND).

V počátečním období tzv. divadla velkého stylu podtrhovala svým uměním v repertoáru ND, zaplaveném senzačními tituly a druhořa­dými texty, skutečné hodnoty (např. Hraběn­ka Rosina, Beaumarchais: Figarova svatba). S její interpretací jsou spojeny první insce­nace antických tragédií (Sofokles: Antigona; Jokasta, týž: Oidipus král – 1889), význačné novinky evropské dramatiky (Jele, Vojnović: Ekvinokce; Ella Rentheimová, Ibsen: John Ga­briel Borkmann – 1897) i básnická dramata Vrchlického a Zeyera. S.-M. vnímavě rozpo­znala přínos realistické poetiky a podřizova­la se textu i požadavkům režie. Jedinečnou schopnost hlasové charakteristiky uplatnila při vytváření realistických postav. Dbala na jejich věrohodnou vnější podobu (kostým, maska), téměř je však necharakterizovala gesty a mi­mikou ani nepracovala s žánrovým detailem; její sošně podané ženy z lidu měly vždy ráz he­roin. Ztvárněním Madleny Vojnarové (Jirásek: Vojnarka), Kostelničky Buryjovky (Preissová: Její pastorkyňa) a Strouhalky (Šimáček: Svět malých lidí) se v ND paradoxně zařadila mezi průkopníky nového stylu. V poslední tvůr­čí etapě se stala znamenitou představitelkou zmoudřele vyrovnaných i zatrpkle rezignova­ných stárnoucích a starých žen. V období psy­chologického realismu po nástupu nové správy ND (1900) však nebyla doceňována její schop­nost hlasové charakteristiky, jako překážka se jevila absence jemně propracované pohybové a mimické složky. S.-M. decentně ustoupila novým tendencím a v devětapadesáti letech ND opustila. Za čtyřicet let herecké činnosti se potkala s několika uměleckými styly, které pro ni vždy znamenaly nový okruh rolí i obo­hacení výrazového rejstříku. Žádnému z nich však nepodlehla pasivně a vždy si uchovala nejvlastnější základ svého herectví, umění krásně mluvené češtiny. Zachovávajíc určitý odstup od role pozvedala postavy nad životní všednost, objevovala jejich velikost a sílu.

Druhým životním posláním se pro S.-M. stala výuka herectví. Na pražské konzervato­ři podnítila zřízení malé školní scény (kolem 1910) a zajistila pro ni z ND základní fundus. Adepti herectví tak poprvé mohli zkoušet vý­stupy i celá představení v dekoracích a kos­týmech. Zkušební scéně se věnovala s mimo­řádnou obětavostí, zastávajíc vedle činnosti dramaturgické a režijní i práci inspicienta, re­kvizitáře a garderobiérky. Vychovala řadu he­reček, např. M. Bittnerovou, A. Frankovskou, H. Veverkovou, L. Rottovou, M. Pospíšilovou, M. Horskou, H. Benoniovou, I. Grégrovou, K. Welsovou, R. Naskovou, M. Táborskou, J. Kronbauerovou, O. Beníškovou, B. Duraso­vou, M. Májovou, E. Bubeníčkovou, herecky školila i operní pěvce, např. E. Destinnovou, B. Plaškeho, P. Ludikara.

S.-M. patřila k nejvýraznějším hereckým individualitám českého divadla 19. stol., byla obdivována a uctívána několika generacemi diváků i divadelníků. Svým herectvím, zaní­ceným vlastenectvím, lidskými a občanskými kvalitami povznesla vážnost divadla a spolu­utvářela národní život české společnosti.

Role

PD

Johanna (F. Schiller: Panna Orleanská) j. h., Debora (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židovka) j. h., Katarina Bragadani (V. Hugo: Angelo, vladař padovánský), Luisa (F. Schiller: Ouklady a láska), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Kordelia (W. Shakespeare: Král Lear), Klára (J. W. Goethe: Egmont) – 1863; Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Markéta (J. W. Goethe: Faust), Kalpurnie (W. Shakespeare: Julius Cäsar, i ND 1885), Ama­lie ze Šlechtic (F. Schiller: Loupežníci), Cecilie (O. Feuillet: Montjoye), Isabella (J. Korzeniowski: Rodrigo a Isabella), Fenella (D.-F.-E. Auber: Ně­má z Portici, i ND 1885), Jane Eyreova (Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Jar­mila (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovské­ho), Emilie Galotti (G. E. Lessing: Emilie Galotti), Anežka (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři) – 1864; Sebastian + Viola (W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Karolina de Saint-Geneix (G. Sand: Markýz de Villemer), Desdemona (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský), Katinka (H. v. Kleist: Katinka Heilbron­ská aneb Zkoušení ohněm), Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikán­ské), Adrienna Lecouvreur (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreur), Donna Magelona Trebi­zonda (J. J. Kolár: Magelona, i ND 1884), Fernan­de (E. Augier: Svatouškové), Monika (J. J. Kolár: Monika), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský) – 1865; Celimena (Molière: Nevlídník), Hermie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Dorotka (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Viola (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Cecilie (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Královna Anna (E. Scribe: Sklenice vody aneb Účinky a příčiny), Cidlina (J. J. Kolár: Žiž­kova smrt), Eliška Přemyslovna (V. Vlček: Eliška Přemyslovna) – 1866; Porcie (W. Shakespeare: Kupec benátský, i ND 1884), Paulina (V. Sardou: Bodří venkované, i ND 1885), Hermiona (W. Shake­speare: Pohádka zimního večera, i ND 1893) – 1867; Milada (V. Vlček: Milada, i ND 1888), Isa­bella (P. Calderón: Sudí zalamejský), Donna Diana (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1868; Anna Pavlovna (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo) – 1869; Kateřina (týž: Bouře), Dolores (V. Sardou: Vlasť, i ND 1885), Mína (F. V. Jeřábek: Služeb­ník svého pána, i ND 1884), Fernanda (V. Sardou: Fernanda) – 1870; Kamilla hraběnka de Vardes (O. Feuillet: V dobách pokušení), Goneril (W. Shake­speare: Král Lear, i ND 1887), Vlasta (V. Vlček: Vlasta) – 1871; Verena (J. J. Kolár: Pražský žid, i ND 1884), Hraběnka Trčková (F. Schiller: Smrt Valdštýnova, i ND 1888), Kateřina (W. Shake­speare: Zkrocení zlé ženy), Blažena (týž: Mnoho povyku pro nic za nic), Marie Teresie (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i ND 1883), Titanie (W. Shake­speare: Sen v noci svatojanské, i ND 1884) – 1872; Šotek [Puk] (týž: Sen v noci svatojanské) – 1873; Andrea (V. Sardou: Andrea) – 1874; Klarissa de Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Alfons) – 1875; Arria (A. Wilbrandt: Arria a Messalina, i ND 1891), Josefina (E. Bozděch: Světa pán v županu, i ND 1884) – 1876; Královna Kunhuta (V. Hálek: Zá­viš z Falkenštejna, i ND 1885), Phaedra (J. Raci­ne: Phaedra), Markéta (L. Stroupežnický: Černé duše) – 1877; Henrietta Caverletová (E. Augier: Paní Caverletová, i ND 1895), Hero (F. Grill­parzer: Hero a Leander aneb Vlny mořské, vlny lásky) – 1879; Klára Vignotova (A. Dumas ml.: Levoboček, i ND 1890), Markéta (E. Scribe, E. Le­gouvé: Povídky královny navarské, i ND 1885), Sofonisba (B. Guldener: Karthaginka), Volumnia (W. Shakespeare: Koriolanus, i ND 1887) – 1880; Blažena (V. Vlček: Lipany), Kateřina Smiřická (J. J. Kolár: Smiřičtí) – 1881; Anežka de Champro­sé (E. Bozděch: Z doby kotillonův), Ulrika Eleonora (týž: Baron Goertz, i ND 1889) – 1881; Sappho (F. Grillparzer: Sappho), Odetta (V. Sardou: Odetta, i ND 1885), Penelopa (J. Vrchlický: Smrt Odyssea), Drahomíra (týž: Drahomíra, i ND 1888) – 1882.

ND

Salomena (B. Adámek: Salomena), Eliška z Rožm­berka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Hraběnka Rosina (P.-A. C. de Beaumarchais: Figa­rova svatba) – 1883; Lady Makbethová (W. Shake­speare: Makbeth), Královna Barbora (J. J. Kolár: Královna Barbora), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody) – 1884; Ludmila z Vře­sovic (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Ljubov Ivanovna Radostova (A. N. Ostrovskij: Vinný bez viny) – 1885; Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet)– 1886; Fanetta z Romaninu (J. Vrchlický: Soud lás­ky), Zuzana Černínová z Chudenic (L. Stroupež­nický: Sirotčí peníze) – 1887; Francesca Imperia (F. A. Šubert: Láska Raffaelova), Hraběnka Trč­ková (F. Schiller: Piccolomini) – 1888; Antigona (Sofokles: Antigona), Angela (J. Echegaray: Svě­tec či blázen), Drahomíra (J. Vrchlický: Bratři), Josefina Beauharnaisová (E. Bozděch: Jenerál bez vojska), Jokasta (Sofokles: Oidip král) – 1889; Madlena Vojnarová (A. Jirásek: Vojnarka), Kos­telnička Buryjovka (G. Preissová: Její pastor­kyňa), Marie (M. A. Šimáček: Svět malých lidí) – 1890; Amalie (H. Sudermann: Čest), Hippodamie (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smrt Hippodamie)– 1891; Mercedes (J. Echegaray: Velký Galeoto), Elvira (J. Racine: Cid), Královna (W. Shakespeare: Cymbelin), Batšéva (J. Zeyer: Sulamit) – 1893; Paní de Valfontaine (V. Sardou: Cyprienna), Sestra Marta (G. Hauptmann: Hanička) – 1894; Thisbé (V. Sardou: Gismonda), Zlodějova matka (J. Štolba: Zloděj) – 1895; Straba (J. Zeyer: Neklan), Epponina (J. Vrchlický: Epponina) – 1896; Jele (I. Vojnović: Ekvinokce), Slečna Ella Rentheimová (H. Ibsen: John Gabriel Borkman) – 1897; Královna Nyola (J. Zeyer: Radúz a Mahulena) – 1898; Paní Mar­jánka (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Eliška Polská (V. Vlček: Eliška Přemyslovna)– 1899; Polixena (L. Stroupežnický: V panském če­ledníku) – 1900; Vikomtessa de Vernieres (A. Du­mas ml.: Polosvět), Královna Gertruda (R. Lothar: Král Harlekýn) – 1901; Paní de Chantel (M. Pré­vost: Polopanny) – 1902.

Teatralia

Na prahu Prozatímního divadla, Thalia 2, 1897/98, s. 6n., 15n., 23n., 30–32 → Z mých vzpomínek, 1912.

Prameny a literatura

Pozůstalost v NMd. Vídeň, Taufmatrik des In­fanterieregiments Nr. 19, AB 01539, Jahr 1843, fol. 9. ■ J. N. [Neruda]: Angelo, vladař padován­ský, Hlas 1. 7. 1863 → České divadlo II, 1951; nesign.: Paní O. M. S., Světozor 3, 1869, s. 302n.; J. N. [Neruda]: Paní O. S., Národní listy 20. 12. 1873 → Podobizny I, 1951+ Ze zápasů o divadlo, Národní listy 27. 9. 1874 + Romeo a Julie, tamtéž 8. 10. 1874 → České divadlo IV, 1958; nesign.: České divadlo, Světozor 7, 1873, s. 223; D. [J. Dur­dík]: Z umělecké pouti paní S.-M., tamtéž, s. 428n. → Kritika, 1874; V. Vlček: O. S.-M., Osvěta 3, 1873, s. 458–464 → Tužby vlastenecké, 1879; Lumír [V. Hálek]: O. M., Národní listy 2. 5. 1873 + O. M. ve prospěch ND, tamtéž 1. 5. 1874 → O umění, 1954; nesign.: Přední úlohy S.-M., Světozor 10, 1876, s. 7; J. N. [Neruda], Národní listy 27. 10. 1877 + tamtéž 8. 5. 1878, oboje → České divadlo V, 1966 [Phaedra, Panna Orleán­ská]; J. Arbes: Čeština na českém jevišti, Divadelní listy 1, 1880, s. 236; J. N. [Neruda]: Paní O. S.-M. vypravuje, Národní listy 4. 1. 1881 → České divadlo VI, 1973 + nesign.: O. S.-M., Humoris­tické listy 25, 1883, s. 136 → Podobizny II, 1952; S. Heller: O. S.-M. List ku dvacetiletému jubi­leu, Národní listy 5. 1883; Š. [M. A. Šimáček]: Jubileum, Světozor 22, 1887/88, s. 319n. + O. S. M. a J. Seifert, tamtéž, s. 366; J. L. Turnovský: Debutantka, Z naší doby, [1888], s. 146–151; J. Arbes: O. S.-M. Studie dramaturgická, Česká Thalia 1, 1887, s. 1n., 24–27, 43–46, 64n., 76–79, 93n., 107–110, 126n., 137–139, 153–156 → Z českého jeviště, 1964; š [J. Kuffner]: Divadelní kronika, Národní listy 4. 1888; ý [J. Ladec­ký]: České divadlo v Brně, Česká Thalia 3, 1889, s. 8 + šifra J. Lý, tamtéž 4, 1890, s. 151 [Vojnar­ka]; V. Vlček: Květnové divadelní jubileum, Osvě­ta 29, 1899, s. 401–417; A. Wenig: O. S.-M., Divadelní listy 2, 1900/01, sl. 365–370; O. Faster: Lístek jubilejní, tamtéž 4, 1902/03, sl. 218n.; P. [K. Šípek]: O. S.-M., Máj 1, 1902/03, s. 501n.; -s- [A. B. Dostal]: Divadlo, Lumír 31, 1902/03, s. 278n.; K. M. [Mašek]: O. S.-M., Slovo 2, 1902/ /03, s. 214n.; K. M.: O. S.-M., Meziaktí 3, 1902/03, č. 249; š [J. Kuffner]: Kronika, Národní listy 3. 5. 1903; J. Vodák: Čas 3. 5. 1903 → Tváře českých herců, 1967 + Divné hospodaření našeho diva­dla…, Čas 5. 5. 1903; nesign.: O. S.-M., Illustro­vaný svět 3, 1903, s. 625–628; -al-: U O. S.-M. Interview, Divadlo 3, 1904/05, s. 95–100; A. Ře­háková: Stále jará a svěží, Národní listy 12. 12. 1904; R. J. Kronbauer: Ze vzpomínek O. S.-M., Vzpomínky, 1907, s. 175–185; F. A. Šubert: Ději­ny Národního divadla v Praze 1883–1900, 1908, s. 167n.; š [J. Kuffner]: Kronika, Národní listy 10. 3. 1912●; nekrology: K. [J. Kamper], Lumír 40, 1911/12, s. 285n.; J. Krecar, Divadlo 10, 1911/12, s. 230n.; J. Kvapil, Národní listy 24. 2. 1912 → O čem vím, 1932; A. Nečásek, Venkov 25. 2. 1912; A. Kuklová-Bezděková, M. Tůmová, Ná­rodní listy 26. 2. 1912●; V. T. [Tille]: Vzpomín­ky, tamtéž 24. 2. 1912 + šifra T., Z divadelní kroniky, tamtéž 3. 5. 1913; A. Řeháková: Několik listů O. S.-M., Květy 34, 1912, d. 1, s. 419–424, 580–590 + O. S.-M. Fragment životopisné studie, [po 1914]; K. Krecík: Recitační večery O. S.-M., Národní listy 5. 6., 30. 7. a 7. 9. 1915; J. Krecar: Sňaté masky, 1917, s. 56–60; F. Šorm: Umělecký profil hereček Národního divadla, 1918, s. 7–10; M. Laudová-Hořicová: Z vypravování O. S.-M., Venkov 1. 10. 1927; V. Zatiranda: Herecké kapi­toly. Velká naše tragédka, Divadlo 9 (16), 1929/ /30, č. 11–12, s. 11; A. Řeháková: Ze života a ko­respondence O. S.-M., [1931]; R. Deyl: Dvě vzpo­mínky, Československé divadlo 15 (10), 1932, s. 117n.; J. Vodák: Dva pamětné medailonky, 1932, s. 8–13, 21 + Vzpomínka na S.-M., České slovo 23. 2. 1932, vše → Tváře českých herců, 1967; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 41–44, 153–156, 256; V. Tille: Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu (Dějiny ND V), 1935, s. 174n.; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 226–228, 250, 254, 304; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 152–167; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 30n.; J. Teichman: Postavy českého divadla a hud­by, 1941, s. 67–71; R. Nasková: Jak šel život, 1941, s. 97–99, 214–215; bs: O. S.-M. a Mo­rava, Lidové noviny 24. 2. 1942; ps: Světlý zjev jara českého divadelnictví, tamtéž 12. 12. 1944; R. Nasková: Vítězný vavřín. K vzpomínkám na O. S.-M., Divadlo 30, 1944, s. 114; J. Vodák: Směry českého divadelního ženství, Divadelní zá­pisník 1, 1945/46, s. 350–357 → Tváře českých herců, 1967; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 67–71; E. Lukáčová: O. S.-M. a české děl­nické hnutí, Divadlo 5, 1954, s. 469; L. Říhová: O. S.-M., in Mistři českého jeviště I, 1953, s. 25– 51 + O. S.-M., in sb. Listy z dějin českého diva­dla II, 1954, s. 52–74; E. Konrád: Polobozi poblíž nás, Divadlo 6, 1955, s. 938n.; A. Scherl: Z mi­nulosti našeho uměleckého přednesu, in Akse­nov, Scherl, Vnouček: Kniha o uměleckém před­nesu, 1957, s. 34–40; J. Kronbauerová: Hodiny pod harlekýnem, 1973, s. 23–27; F. Kožík: Devět Ofélií, [1988], s. 105–122; J. Císař: Přehled dě­jin českého divadla, 2006, s. 139n.; L. Chválová: O. S.-M. Cesta na jeviště, Disk č. 35, 2011, s. 66 až 80; K. Sklenář: O. S.-M. Slavná herečka a její rodina, Genealogické a heraldické listy 32, 2012, č. 2, s. 2–9. ■ Masaryk, NDp, Otto, ÖBL, Rieger; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 901–907

Autor: Klosová, Ljuba