Sichrovský, Mikuláš

Mikuláš
Sichrovský
27. 5. 1802
Mirotice
10. 1. 1881
Mirotice
Řezbář loutek.

Psán též Mikoláš, příjmení Sychrovský. – Po­cházel z rodiny mirotického měšťana a pro­vazníka. U otce se vyučil řemeslu. Krátce stu­doval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se důvěrně přátelil s J. von Führichem, za­kladatelem proslulé vídeňské malířské školy. 1828 se vrátil do Mirotic, 1837 převzal rodin­ný podnik. Živil se provaznictvím a věnoval se řezbářství (drobné kostelní plastiky a nábytko­vé ozdoby). Byl nadšeným divadelníkem a pro místní ochotnický spolek (založený 1843) vy­tvořil za 16 zl. první dekorační soubor a oponu. Podle cestovního pasu (1848) měl povolen pro­dej svých řezbářských výrobků po celých Če­chách včetně Prahy. Podle vzpomínek M. Alše, jemuž byl kmotrem, se pokusil zhotovit velké mechanické divadlo s biblickými výjevy. Pro S. tvorbu marionet měla značný význam jeho vazba na loutkáře regionu, zejména na rod Kopeckých z Mirotic. Zřejmě znal produkce legendárního M. Kopeckého, neboť se úzce přátelil s jeho syny Janem a Václavem. Stal se poručníkem Janových dětí, Václavovi, s nímž působil v ochotnickém spolku, svědčil při sňatku.

S. je nejstarším prokázaným řezbářem ma­rionet pro české loutkáře. Loutky zhotovo­val pro členy rodu Kopeckých, jak dokládá vícegenerační soubor marionet A. Kopecké, po 1850 zásoboval snad všechny jihočeské loutkáře; mirotický původ svých loutek udá­vali marionetáři z rodu Kočků, Dubských a Pflegrů. Postupně proslul svými výtvory po celých Čechách.

S. řezbářský rukopis se vyznačuje charak­teristickými atributy: Obličeje loutek jsou jednoduché, oproštěné od nadbytečných de­tailů, mají poklidný ráz. Oči bývají posaze­ny dále od sebe, široce otevřené. Partie vlasů a vousů ve starších řezbách nejsou příliš čle­nité a nepůsobí tak dekorativně jako u loutek mladšího data, hlavně šlechticů a loupežníků, jejichž vlasy a vousy jsou řezány někdy až ornamentálně spolu s drdůlky, schematický­mi loknami a různými ozdobami. Bezvousé mužské tváře mívají nápadné vystouplé lícníkosti, ohraničené dlouhou vráskou. Ústa jsou většinou širší s plnějším spodním rtem, zdají se být mírně pootevřená. Mezi staršími loutka­mi se objevují celořezbované nekostýmované typy jako zpravidla černí, komicky vyhlížející čerti s krátkými rohy a rytíři s velmi zjedno­dušenou, kompaktně vyřezávanou zbrojí. Také část kostýmu některých ženských figur bývá provedena přímo v řezbě trupu. Způsob po­lychromie odpovídá tradiční technologii na­nášení barvy na křídový podklad s následným voskovým pokostem. S. marionety typologic­ky korespondují s tehdy uváděným repertoá­rem. Jejich výtvarné pojetí dokládá konvenci ztvárnění určitých charakteristických postav, které nesou znaky společenských vrstev a skupin, ale i bytostí nadpřirozeného světa. S. lout­kami se inspiroval M. Aleš při ilustracích pro edici her Divadlo s loutkami a v kresbách pro časopis Paleček.

Prameny a literatura

Loutky in NMd, MZMd, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Městské muzeum Týn n. Vl. a soukr. sbírky. SOA Třeboň: Sbírka matrik, Miroti­ce 7, matrika narozených 1796–1816, s. 13, obr. 15. ■ R. J. Kronbauer: Kopečáci. Vzpomínka M. Alše, Máj 7, 1908/09, s. 468n. + V kolébce českých loutkářů (Vzpomínka Mikuláše Alše), Český lout­kář 1, 1912, s. 56; J. Veselý: Život, dílo a rod Matě­je Kopeckého, Loutkář 14, 1927/28, s. 26 + Arnoš­ta Kopecká. Loutkářka Prácheňska, tamtéž, s. 196; J. Káš: O řezbářích a tiskařích lidových českých loutkářů, Český lid 2 (34), 1947, s. 154n.; J. Toman: Matěj Kopecký a jeho rod, 1960, s. 59, 106; J. Ma­lík: Matěj Kopecký legenda a skutečnost, 1969, s. 22–25; J. Blecha: Příspěvek k poznání geneze a specifik původních českých marionet, Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 89, 2004, s. 245–252; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 51; J. Blecha, P. Jirásek: Česká loutka, 2008, s. 64–66, 71. ■ Knížák

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 898–899

Autor: Blecha, Jaroslav