Scheiner, Artuš

Artuš
Scheiner
28. 10. 1863
Benešov
20. 11. 1938
Praha
Malíř a ilustrátor, autor loutek a dekorací pro loutkové divadlo.

Křtěn Arthur August. – Otec byl zemským ad­vokátem v Benešově, matka pocházela z měš­ťanské rodiny v Nepomuku. Po absolvování vyšší reálky v Ječné ul. v Praze nastoupil 1881 jako úředník na pražské finanční ředitelství. Kreslit a malovat začal již za studií, od polo­viny osmdesátých let publikoval kresby v čes­kých i zahraničních časopisech (mj. v Palečku, Zlaté Praze, Světozoru, v berlínských Lustige Blätter). Ač samouk, jeho práce prokazovaly vedle výrazného výtvarného talentu i vynika­jící techniku. Koncem devadesátých let z úřa­du odešel, aby se mohl plně věnovat výtvarné tvorbě. Proslul jako knižní ilustrátor románů, a zvláště pohádek B. Němcové a K. J. Erbena. Pohřben byl na Vinohradském hřbitově.

S. působení v oblasti loutkového divadla je spjato s domácím divadélkem, které 1894 zhotovil dětem svého bratra Josefa (byl staros­tou Sokola Pražského) a na němž také hrával. V dalších letech pro ně maloval nové dekora­ce, navrhoval a většinou i vyřezával hlavičky loutek. V době, kdy většina rodinných divadel kopírovala styl lidových marionetářů, patřil k prvním výtvarníkům, kteří se snažili, aby i výtvarné pojetí loutek a dekorací odpovídalo novodobým představám o loutkovém divadle pro dětské publikum. Jeho secesně stylizova­né dekorace udivovaly pohádkovou nádherou, pro loutky využíval nejrůznějších netradičních materiálů ke zvýraznění tajemnosti a fantastič­nosti pohádkových bytostí. Přestože šlo o sou­kromé divadlo, mělo v Praze značný ohlas; 1895–1907 navštěvovali jeho pravidelná před­stavení (jako recitátor v nich účinkoval 1888 i herec A. Gabriel) vedle rodinných přátel a známých i další zájemci.

Ve dvacátých letech 20. stol. S. spolupraco­val s amatérským loutkářským souborem So­kola na Král. Vinohradech. Teprve 1932 se do­stal do sériové výroby soubor S. loutkářských dekorací (proscénium, opona a dvacet devět archů fotolitograficky reprodukovaných deko­rací), které vydalo nakladatelství J. R. Vilímek. Edice měla pietně retrospektivní charakter, vět­šina dekorací byla replikou scén z rodinného divadélka bratří S. z konce 19 stol. Přestože stylem a výběrem jednotlivých typových pro­středí působil komplet archaizujícím dojmem, výtvarnými kvalitami si získal značné obliby.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 39 Benešov, matrika na­rozených 1862–1871, s. 42, obr. 44. ■ J. Scheine­rová: Procul negotiis, Loutkář 18, 1931/32, s. 160 až 163; J. Veselý: Čtyřlístek her Scheinerů, tamtéž, s. 206; Prospero: Nové dekorace A. S., tamtéž 19, 1932/33, s. 92n.; Loutkové divadlo A. S., tamtéž 20, 1933/34, s. 24 [inzerát s popisem kompletu]; J. Malík: Vývoj českých tištěných dekorací pro loutkové divadlo, in Loutkové divadlo Jaroslava Švába, 1947, s. 12 + Loutkářství v Českosloven­sku, 1948, s. 11; M. Podvětová: Česká loutkářská renesance, dipl., PdF UK 1976, s. 80n.; J. Blecha: Česká stolní loutková divadla – hračka, výtvarný artefakt, nebo element divadla?, Loutkář 53, 2003, s. 201; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 146. ■ Masaryk, Otto, Toman; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 893–894

Autor: Dubská, Alice