Sedláček, Jan Evangelista

Jan Evangelista
Sedláček
19. 11. 1866
Královo Pole (Brno-K. P.)
6. 5. 1932
Praha
Ředitel divadelní společnosti, herec.

Křtěn Johann. Na divadelních cedulích uváděn někdy s křest. jm. Josef. – Pocházel z chudých poměrů, otec byl strojníkem, a živil se také jako podruh. S. jako malé dítě často pobýval u prarodičů, kteří měli domek ve Slatině (dnes součást Brna). V Brně navštěvoval varhanic­kou školu, kde se seznámil s bývalým hercem, poté prostějovským regenschorim Navarou, který rozpoznal jeho talent a doporučoval mu divadelní dráhu. S. odešel 1885 k Choděrově společnosti, za pobytu v družině F. Pokorného se v Kutné Hoře 27. 9. 1892 oženil s kolegyní herečkou Emilií Hájkovou, v manželství se na­rodili dva synové. Ve společnosti Pokorného zůstal i po ředitelově smrti (1893) za vedení vdovy Terezie. V létě 1896 hostoval v Budi­lově aréně v Plzni, byl ohlašován jako hrdin­ský milovník, ale vystoupil ve dvou salonních rolích, v nichž vůbec neuspěl, a Plzeň vzápětí opustil. Po roce stráveném patrně u společ­nosti A. J. Frýdy se 1897 k Budilovi do Plzně vrátil. Ač byl tentokrát přijímán příznivěji, pobyl tu nejdéle do jara 1898. V březnu t. r. je doložen u P. Švandy ml., kde po třinácti letech konečně zakotvil. Se Švandovou společností, která už neobsazovala smíchovské divadlo ani nezískávala na celou sezonu divadlo v Brně či Plzni, cestoval po Čechách. Když ředitel po utrpěném úrazu přestával zvládat vedení, ustanovil S. uměleckým správcem (1903). Za­čátkem 1904 podnik přešel cele do S. rukou a nějaký čas figuroval pod názvem Společnost J. E. Sedláčka, dříve Švandova. S. postupně omezoval svou hereckou činnost ve prospěch práce režijní a organizační. Pokračoval v ko­čování, převážně po jižních a východních Če­chách; často se vracel do míst, kam zajížděla společnost P. Švandy ml. 1907 obdržel povo­lení k produkcím v Libni, v Aréně U Deutschů hrál však jen od září do prosince, kdy ji musel uvolnit nové majitelce, subretě M. Zieglero­vé. Cestující společnost udržel s obtížemi přes těžká válečná léta, 1921 se bezvýsledně snažil obsadit Divadlo sdružených měst východočes­kých. 1926 si pronajal Tylovo divadlo v Nu­slích, kde působil jako ředitel a koncesionář do července 1929; k jednotlivým produkcím si najímal též Lesní divadlo v Krči. Ztrátový provoz a finanční problémy jej přiměly di­vadelní podnikání 1929 ukončit. Byl členem Svazu divadelních ředitelů a v závěru své divadelní dráhy byl zvolen jeho jednatelem (1929). V posledních letech života provozoval půjčovnu divadelních kostýmů v Dlouhé ul. v Praze. Byl zpopelněn v novém strašnickém krematoriu.

Oba synové, Stanislav (1899–1961) a La­dislav (1902–1965), se stali režiséry a herci.

Manželka Emilie (vl. jm. Marie Dlouhá, 6. 6. 1868 Staré Benátky – 10. 2. 1933 Praha) začínala 1888 u Faltysovy společnosti a po­čínaje pobytem u ředitele Pokorného sdílela se S. všechna další angažmá. Byla dobrou he­rečkou, schopnou výstižné a životné charak­terokresby, pamětníkům připomínala M. Ry­šavou. Už od mladšího věku hrávala zralé ženy, její doménou se staly nejrůznější typy ma­tek a matron, úspěchy slavila v mnoha figu­rách z domácí dramatiky (Ema, Šamberk: Je­denácté přikázání; Markéta, Stroupežnický: Zvíkovský rarášek; Vrbová, týž: Václav Hrob­čický z Hrobčic; Dubská, týž: Naši furianti; Maryna, Jonáš: Oplancija; Paní Šrámková, Archleb: Maroušek; Honzova máma, Kvapil: Princezna Pampeliška; Kocianová, týž: Obla­ka; Černá, Svoboda: Směry života; Poissardo­vá, Bozděch: Jenerál bez vojska; Koubková, Horáková: Dolorosa; Honzačka, táž: Ejhle, člověk). K jejím význačným rolím patřila pro-třelá Wolfová v Hauptmannově komedii Bob­ří kožich. Ve francouzských veselohrách byla vynalézavou interpretkou bezpočtu tchyní.

Začátky S. herecké dráhy nebyly přesvědči­vé, mladý adept herectví nahrazoval nedostatek zkušeností a uměleckého cítění povrchně pře­bíranou manýrou afektovaného gesta a mluv­ního výrazu (kritický P. Nebeský mu vytýkal nevhodné a nepříjemné „koketní návyky“). Postupně se nešvarů zbavoval a jeho výraz se oblomil, zůstal však hercem poměrně úzkého rejstříku. Dobře se uplatňoval v rolích natur­buršů, vcelku jednoduchých venkovských mlá­denců a chlapíků (Antonín Havel v Jiráskově Vojnarce, Francek v Maryše bratří Mrštíků), pro něž měl urostlou postavu a přímou, po­hlednou tvář. Hrál i Švandu ve Strakonic­kém dudákovi, tíhl k idealizovaným hrdinům(Havlíček Borovský v sentimentální hře Šam­berkově, Jan Sladký Kozina v dramatizaci Ji­ráskových Psohlavců) a k romantickým mi­lovníkům (Kristian v Rostandově Cyranovi z Bergeraku), v nichž mohl uplatnit svou zá­libu v patosu. Výborně prý hrával Barona v Gorkého Na dně; jeho dobrosrdečná komi­ka se dobře doplňovala s figurami a figurkami v domácí dramatice (Klásek v Jiráskově Lu­cerně, Hubínek v Tylově Fidlovačce).

Jako divadelní ředitel projevoval organi­zační schopnosti i poměrně vysoké umělec­ké ambice, které se mu dařilo uskutečňovat v první dekádě (1905–1914), kdy uváděl so­lidní repertoár s reprezentativním zastoupe­ním domácích autorů (J. J. Kolár, Bozděch, Šamberk, Šimáček, Šubert, Stroupežnický, Vrchlický, Zeyer, Horáková, Jirásek, Kvapil, Leger, Štolba), doplňovaný ukázkami moderní dramatiky včetně realisty Gorkého (Na dně) či symbolisty Drachmanna (Byl jednou jeden král) i dekadenta D’Annunzia (Monna Vanna). Na počátku měl v souboru heroinu M. Pro­cházkovou-Malou a všestranného J. Puldu, jejichž herecký potenciál umožnil insceno­vat klasické tragédie (např. Schiller: Marie Stuartovna; Shakespeare: Richard III.) a ro­mantická dramata (Rostand: Cyrano z Berge­raku). Oba si tu zopakovali své parádní role (Pulda např. Chlestakova v Revizoru, tit. úlohu Zorrillova Dona Juana Tenoria; Procházková­-Malá např. Roxanu v Cyranovi, Sardouovu Andreu, Alžbětu v Noci na Karlštejně či Ma­rii Terezii v Bozděchově Zkoušce státníkově). V ansámblu začínalo několik budoucích osob­ností (B. Karen, F. Smolík, J. Vojta), prošli jím A. Nedošínská, F. Zvíkovský, V. Šimáček, Jo­sef Hurt (také maloval dekorace) s manželkou Marií. Po libeňské stagioně 1907 část členstva přestoupila do podniku M. Zieglerové. S osla­beným souborem zahájil S. další etapu ces­tování na sklonku 1907 v Pardubicích. 1909 získal posilu ve Z. Gräfové (krátce u něho působila už 1907), jež tu do 1912 ztělesnila několik Shakespearových hrdinek (Desde­monu v Othellovi, Porcii v Kupci benátském, Blaženu v Mnoho povyku pro nic) i Ibsenovu Heddu Gablerovou. Stálou hereckou oporou byla ředitelova manželka Emilie (hejtmanova žena v Gogolově Revizoru, staropanenská uči­telka Sturhahnová v Ernestově Flachsmannu vychovateli, Sára v Nathansenově Průlomu). Do repertoáru přibyla Vrchlického Godiva a Jiráskova Samota, Lotharův Král Harlekýn a Ibsenův John Gabriel Borkman, Maeterlinc­kův Modrý pták. V původní premiéře uvedl 1914 v Berouně Jiráskova Jana Roháče (v ND až 1918). Za válečných let začínala činohru vytěsňovat dosud spíše sporadicky uváděná, zato divácky atraktivnější opereta a společnost jevila postupující stagnaci. Poslední období v Tylově divadle v Nuslích probíhalo ve zna­mení sestupu do nížin tzv. lidové produkce, sestávající ze starého obrozenského repertoá­ru, z obehraných frašek F. Schönthana a spol. (Zlatá Eva, Komtesa Kukuč), sentimentálních dramat a soudobých efemérních kusů; jistou specifikou byly „farské“ veselohry lehce anti­klerikálního zaměření od J. Haise Týneckého (Na horské faře, Veselohra na faře).

Role

Pokorného spol.

[?] (E. Scribe: Čarovné ruce) – 1891; Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák) – 1892; Beránek (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, i spol. P. Švan­dy ml. 1898) – b. d.

Budilova spol.

Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi) j. h., Adhémar (V. Sardou: Cypriena) j. h. – Plzeň 1896.

Frýdova spol.

Karel Havlíček (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský) – 1897.

Budilova spol.

Max (K. Karlweis: Hrubá košile), Taffy (G. du Maurier, dram. P. M. Potter: Trilby) – Plzeň 1897.

Spol. P. Švandy ml.

Dr. Česal (J. Štolba: Na letním bytě), Kníže Teodor (J. Brandl: Princezna Ninon), Mikuláš Dačický z Heslova (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Bořivoj Paris (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děv­čat), Hrabě Mojmír (E. Pohl: Sedm havranů), Osef (K. Jonáš: Oplancija) – 1898; Horst z Neuhofu (F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Pan rytmistr a komtesa Kukuč), Adolf Dubois [?] (A. Capus: Manželové paní Leontiny), Hrabě Oton [?] (Lope de Vega: Král a sedlák), Mortimer (F. Schiller: Ma­rie Stuartovna), Prokop [?] (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Sochař Košatka (J. Lukavský: Kamenný ideál), Jan Flemming (O. Ernst: Flachsmann vy­chovatel), Antonín Havel (A. Jirásek: Vojnarka) – 1902.

Sedláčkova spol.

Kristian de Neuvilletes (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Baron (M. Gorkij: Na dně), Prinzivalle (M. Maeterlinck: Monna Vanna), Jan Sladký Kozi­na (J. Libánský: Psohlavci), Karel IV. (J. Vrchlic­ký: Noc na Karlštejně) – 1904; Josef Fulín (B. Buch­binder: Třetí eskadrona), Robert Urban (K. Fořt, Č. Hráška: Na pomoc Rusům), Don Pelayo de Irote (J. Zeyer: Doňa Sanča), Francek (A. a V. Mrští­kové: Maryša), Fray Theofil Ibarra (V. Sardou: Čarodějka), První herec (W. Shakespeare: Ham­let, princ dánský), Gilbert Bergolini (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Dr. Prell (O. Ernst: Flachsmann vychovatel) – 1917; Hubínek (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka) – 1923; Klásek (A. Jirá­sek: Lucerna) – b. d.

Režie

Sedláčkova spol.

H. Sudermann: Domov, M. Maeterlinck: Monna Vanna, K. Mašek: Betlém, J. Libánský: Psohlavci, H. Drachmann: Byl jednou jeden král, A. Vivanti: Manžel, F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl, F. v. Suppé: Krásná Galathea, L. Stroupežnický: Si­rotčí peníze, N. V. Gogol: Revizor – 1905; A. Jirásek: Jan Roháč – 1914; O. Ernst: Flachsmann vycho­vatel – 1917; F. Hervé: Mamzelle Nitouche – b. d.

Prameny a literatura

NA: Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 535, obr. 798, 799 [Sedláček Johann, 1866]. MZA: Sbír­ka matrik, 17561 Brno Královo Pole, Nejsv. Troji­ce N 1860–69, s. 207, obr. 104. SOA Praha: Sbír­ka matrik, 52 Kutná Hora, matrika oddaných 1891 až 1898, s. 43; 27 Benátky n. J., matrika narozených 1857–1877, s. 134, obr. 135 [manželka M. Dlou­há]. ■ Divadelní anonce a referáty, in Ohlas od Ne­žárky 1902, 1904, 1907, 1909, 1911, 1915–1919; Osvěta lidu 1911; Pochodeň 1912–1913, 1915; nb. [P. Nebeský], Plzeňské listy 27. 8. 1896 [hosto­vání u Budila]; nesign.: Herecká družina řiditele J. E. Sedláčka, Divadlo 5, 1906/07, s. 102n.; V. Šá­mal: A. Jirásek v Berouně, Hlasy od Berounky 17, 1914, s. 1 [Jan Roháč]; F. Bohuslav: Pestrý svět he­recký, 1923, passim●; úmrtí a nekrology: Národní listy 7. 5. 1932; Právo lidu 7. 5. 1932; Národní po­litika 8. 5. 1932●; B. Karen: Episody, 1946, s. 135; S. Langer: Tylovo divadlo v Nuslích, rkp., 1958, DÚk, nestr.; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 44, 166; J. Vojta: Má cesta k Národnímu divad­lu, 1969, s. 41, 68–71; DČD III ■ ED [Sedláčkova spol.], Komenský; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 878–880

Autor: Šormová, EvaVelemanová, Věra