Sacchetti, Antonio

Antonio
Sacchetti
8. 1. 1790
Benátky (Itálie)
15. 4. 1870
Varšava (Polsko)
Divadelní výtvarník.

Pocházel z italské rodiny divadelních ma­lířů. Základy řemesla získal u otce Lorenza S. 1814–17 pobýval s otcem a strýcem Vincen­zem S. v Brně, kde společně pracovali na fres­kové výzdobě sálu a chodeb Divadla na Zelném trhu [Reduta]. S. tu vytvořil také několik deko­rací. Zřejmě přímo odtud přešel do pražského StD jako nástupce K. Postla. Funkci stavov­ského divadelního malíře zastával 1817–29. Vedle dekorací pro StD se věnoval krajino­malbě a maloval panoramatické obrazy měst (Prahy, Karlových Varů, Teplic). V Čechách svá panoramata také veřejně vystavoval, s určitos­tí na podzim 1822. Na objednávku ředitelky T. Schantrochové zhotovil 1827 blíže neznámý soubor dekorací pro městské divadlo v Karlo­vých Varech a účastnil se soutěže na dekorační výbavu nového divadla v Olomouci, v níž ale neuspěl. 1829–31 působil jako malíř dekorací ve Varšavě, 1832 v Drážďanech, 1833 ve Víd­ni, 1834 v Berlíně, 1835 znovu v Praze. Poté zakotvil ve Varšavě jako hlavní divadelní malíř carských státních divadel (1835–68): pracoval pro divadlo v Kališi (1853–56), maloval opo­ny pro dvorní divadlo ve Varšavě-Lazienkách (1842). 1852 jej zakázka pro StD (dekorace k Rossiniho opeře Wilhelm Tell) přivedla na­krátko do Prahy.

S. se údajně již jako osmnáctiletý osamostat­nil, nicméně až angažmá ve StD mu poskytlo příležitost ke kontinuální divadelní práci. Jeho tvorba, odvíjející se v této etapě pod silným vlivem otce a J. Platzera, vycházela z barokní italské scénografie a respektovala její ústřední princip, iluzivní perspektivu. K utváření celko­vého účinu scény důmyslně využíval světelné efekty i jevištní mašinérii (létací stroje apod.). Již tehdy začal pracovat s některými postupy a prvky, typickými pro divadlo romantismu, kupř. s prořezávanými (tzv. transparentními) dekoracemi. Jeho styl se v souladu s dobo­vými a repertoárovými požadavky uvolňoval a spěl k využití malířských výrazových pro­středků. K dosažení iluze prostorové hloubky mu již nesloužila pouze důsledná lineární per­spektiva, ale i perspektiva barevná, respektive vzdušná, založená na vztazích teplých a stu­dených barev, opticky přibližujících či odda­lujících zobrazovaný objekt. Tím zároveň své dekorace vizuálně odlehčil, odpoutal je od za­vedených schémat a navodil situaci pro další prosazovaní těchto postupů v dekorační praxi. Za vrcholnou práci pro StD jsou považová­ny dekorace k Raimundově kouzelné hře Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär (1827) a k Meyerbeerově opeře Robert der Teufel (1835). Všechny dekorace byly primárně určeny pro potřeby německoja­zyčného provozu StD, některé pak byly pou­žity i v českých představeních: Např. dekorace s hradčanským panoramatem do hry A. Bäuer­la Prag, Paris, London und Constantinopol se uplatnila ve frašce Alína aneb Praha v jiném dílu světa. Těžiště S. tvorby spadá do varšav­ského období, během něhož vytvořil na tři sta dekorací a svá nejvýznamnější díla. Zde se také završil jeho umělecký vývoj. Od kompli­kovaných architektonických obrazů s oblouky, stropy a klenbami v pozdně barokním stylu dospěl v závěru své kariéry k tendencím cha­rakteristickým pro druhou polovinu 19. stol. Jeho pozdní práce blížící se tzv. panoramatic­kému naturalismu svědčily o znalosti pokusů francouzských divadelních malířů se scénic­kým využitím dioramy.

Výpravy činoher a her s hudbou

MD v Brně

K. Töpfer, h. J. Triebensee: Swatopluck, König von Gross-Mähren oder Verrath in der Adamshöhle – 1816; F. Hopp: Burg Nowigrad bey Adamsthal oder Die Schauerkluft der Blutrache – 1817.

StD

F. Raimund, h. W. Müller: Der Barometermacher auf der Zauber-Insel, H. Clauren: Das Hotel von Wiburg, A. Bäuerle, h. W. Müller: Prag, Paris, Lon­don und Constantinopol (závěr. dekorace s panora­matem Hradčan) – 1824; F. v. Holbein: Die Zufälle (4. jedn.), A. W. Iffland: Die Jäger, Antony, Léo­pold, ú. W. Stich: Cardillac, der Goldschmied von Paris – 1825; F. Raimund, h. J. Drechsler: Das Mäd­chen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millio­när, F. v. Holbein: Der Prinz und sein Sänger oder Das Familiengericht, K. Lebrün: Eine Freundschaft ist der andern werth, A. v. Tromlitz: Die Douglas oder Der Kampf im Felsenthale (4. jedn.), C. Fe­derici: Die Dame im Schleyer (2. jedn. Pokoj) – 1827; J. Fouquet: Adam Wiederbauer, F. Raimund: Moisasurs Zauberfluch, T. Hell dle V. Ducangea: Drei Tage aus dem Leben eines Spielers (Vesnice, Hostinec, Chatrč na vrcholku hory) – 1828.

Prameny a literatura

NA: fond ČG PG 1821–1825, sign. 15b/4 [25. 9. 1822, povolení výstavy panoramat]. ■ Chronik der österreichischen Literatur Intelligenzblatt 6. 12. 1817; Schematismus 1819, s. 126; 1823, s. 178; 1824, s. 184, 693; 1827, s. 154; 1828, s. 157; 1829, s. 101; 1830, s. 103; nesign. [S. K. Macháček]: Di­vadlo české roku 1827, ČČM 1, 1827, sv. 2, s. 140; nesign.: Furore, Bohemia 26. 7. 1835; Ch. d’Elvert: Geschichte des Theaters in Mähren und Österr.­-Schlesien, Brünn 1852, s. 122–124; Teuber III, s. 60, 253; M. Kaufmann: Musikgeschichte des Karslbader Stadttheaters, Karlsbad 1932, s. 23; A. Novotný: Staropražští komedianti a jiné atrakce 18001850, 1944, s. 231–234 + Staropražská thea­tralia, 1955, s. 90n.; E. A. Hruška: Staropražská divadelní topografie, rkp., KČD, s. 202n.; B. Król: A. S., dekorator romantyczny, Pamiętnik teatralny [Warszawa] 8, 1959, č. 1–3, s. 219–250; DČD II; J. Hilmera: Česká divadelní architektura, 1999, s. 21; J. Trojan: Lokální hry ve staré brněnské Redutě…, Vlastivědný věstník moravský 53, 2001, s. 333–352; DČVU III/1; B. Srba: V zahradách Thespidových, Brno 2009, zvl. s. 40, 87, 97–99, 115n., 130. ■ Dlabač, ES [in Lorenzo S.], HD,NDp, ÖBL, Polsko, Thieme-Becker, Toman, Wurz­bach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 869–871

Autor: Velemanová, Věra