Sabina, Karel

Karel
Sabina
29. 12. 1813
Praha
9. 11. 1877
Praha
Dramatik, libretista, publicista.

Uváděna i data narození 28. 11. 1811 a 28. 12. 1814. Narodil se jako nemanželské dítě dcery ředitele krušovického panství Josefy S. a ne­známého otce (sám se prohlašoval za syna polského šlechtice). Byl vychován v Praze u příbuzných, v chudé rodině zedníka a do­movníka J. Soviny. Po absolvování Akademic­kého gymnázia a přípravných filozofických ročníků (1833) studoval v Praze (1834) a dva roky ve Vídni práva, která nedokončil. Za stu­dií v Praze se přátelil s K. H. Máchou, připojil se k ochotnické družině Kajetánského divadla; z jeho hereckého působení 183435 je známa jediná role (Filip ve Vogelově veselohře Klo­bouk). 1835 začal publikovat v Květech, 1837 se podílel na založení časopisu Ost und West, platformy české i německé demokratické in­teligence. Z Vídně, kde pobýval 1838 jako vychovatel a jako redaktor listu Der Adler, Welt- und Nationalchronik, byl policejně vy­kázán. Po návratu do Prahy 1839 se živil lite­rární a novinářskou činností. Psal a publikoval česky i německy, překládal z němčiny, polšti­ny, francouzštiny a angličtiny. Od třicátých let byl policejně sledován a vyšetřován pro sympatie s polským povstáním, pro podezření z účasti ve spolku Mladá Evropa, kvůli někte­rým básním apod. 1845 připravil první (jedi­ný realizovaný) svazek z plánovaných Spisů  K. H. Máchy, který doprovodil obsáhlou studií Úvod povahopisný. Od 1845 byl členem taj­ného protirakouského spolku Repeal, v revo­lučních letech 184849 aktivně působil ve ve­řejném a politickém dění, vedle E. Arnolda se stal vůdčí osobností radikálních demokra­tů. Redigoval Českou včelu a Noviny Lípy slo­vanské, sborník Tábor. Jiskry časové, přispíval do Pražského večerního listu, Pražských novin, Občanských novin, Týdeníku ad. Po potlačení pražských svatodušních bouří 1848 byl zatčen a čtyři měsíce vězněn. Již před sňatkem, který uzavřel na jaře 1849, měl nemanželského syna a dceru Eufrozinu (1844–1913, provdala se za novináře a překladatele E. Vávru). Za spolu­organizaci tzv. májového spiknutí proti monar­chii vedeného M. A. Bakuninem byl v květnu 1849 opět zatčen a po třiapůlleté vyšetřova­cí vazbě na Hradčanech (mj. s J. V. Fričem a K. Sladkovským) odsouzen za velezradu k trestu smrti. Rozsudek byl zmírněn na osm­náct let vězení v olomoucké pevnosti, při vše­obecné amnestii politických vězňů byl S. 1857 propuštěn. Po návratu ze žaláře, kde psal a in­tenzivně studoval (literatura, filozofie, přírodní vědy, sociologie, estetika, historie, ekonomie), platil v Čechách za nejvzdělanější osobnost s nejširším rozhledem. Publikovat mohl pou­ze se svolením policie, psal proto pod pseu­donymy (hlavně do časopisů Lumír a Jasoň). 1859 vstoupil do služeb tajné policie a jako agent působil do 1866, poté až do 1872 do­dával zprávy za zvláštní honorář. Za uvolně­ných poměrů konstituční éry se mnohostranně podílel na politickém a společenském dění: Účastnil se státoprávních bojů, řečnil na národ­ních manifestacích, participoval na rozmachu spolkového života a oživené žurnalistiky. Do přednášek Umělecké besedy přispěl řadou lite­rárních a divadelních témat. Psal do staročes­kého Pokroku i do mladočeských Národních listů, do Pražského deníku, Rodinné kroniky (186364 hlavní spolupracovník), Svobody (zde mj. vzpomínky na česko-německé literár­ní dění předbřeznové Prahy), Dělníka, do žen­ského časopisu Lada, do Boleslavana, Budivo­je aj., redigoval dva ročníky kalendáře Posel z Prahy (1862, 1863) a list Slovan (187172). Přispíval též do zahraničních periodik. Jako jeden z prvních se v Čechách zajímal o sociál­ní problémy dělníků a osvětovou činností usi­loval zvýšit jejich uvědomění. Popularizoval politiku, vědu a umění, přednášel též o histo­rii divadla (v Umělecké besedě, v dělnickém spolku Oul). Po odhalení konfidentské činnos­ti byl přinucen tzv. národním soudem (sku­pinou mladočeských politiků a spisovatelů) odejít z Čech (30. 7. 1872). Z drážďanského exilu se vrátil po vypuknutí masivní kampa­ně v tisku a marně se snažil obhájit brožurou Obrana proti lhářům a utrhačům (1872). Vy­obcován z národního společenství (zřekly se ho i obě děti) publikoval už jen německy, ano­nymně nebo pod pseudonymem. Na divadel­ních návěštích oper s jeho librety byl uváděn pouze iniciálami. Poslední léta žil v naprosté izolaci a bídě, opovrhován i po smrti, byl po­hřben pouze za přítomnosti dělnických spolků do neoznačeného hrobu na Olšanských hřbito­vech. S. kontroverzní osobnost a životní osu­dy se staly námětem románů (anon. [E. Rüf­fer]: Zrádce národa, 1872; V. Martínek: Zrád­ce národa, 1938) i divadelních her (E. Synek: Dvojí tvář, 1938; A. Goldflam, J. Kovalčuk a kol.: Záhadné povahy, 1987).

S. literární tvorba (básně, povídky, romá­ny) vstřebávala impulsy evropského vývoje od byronovského romantismu přes ideje hnutí Mladé Německo až po ruský naturalismus. V prózách, jimiž konstituoval v české beletrii typ sociálního románu, zachytil českou a ra­kouskou společnost předbřeznové éry a atmo­sféru po porážce revoluce (Synové světla, Na poušti, 1863; Oživené hroby, 1870 ad.). Svou autoritou zaštítil mladou generaci májovců a pokoušel se sladit romantický literární a di­vadelní program čtyřicátých let s novými pod­mínkami.

Přínosné jsou práce literárně teoretické a kritické, jejichž závěry lze vztahovat i na umění divadelní. Vyjadřoval se především k dramatu, které považoval za obraz kultur­ní i politické vyspělosti národa (Beiträge zur Geschichte der neuböhmischen Literatur, in Ost und West 1860). Z domácích dramatiků hodnotil nejvýše V. K. Klicperu, nedocenil však jeho veselohry. Na rozdíl od skupiny, kritizující ve druhé polovině čtyřicátých let Tylovu dramaturgii ve StD, si Tyla vážil, ale dával přednost jeho raným romantickým hrám. Odmítaje „národně buditelskou“ kritiku, po­suzující dílo podle jeho vlastenecké tendence a jazykové správnosti, stal se jedním ze za­kladatelů české umělecké kritiky. Nebyl však, jak se traduje, autorem série divadelních kri­tik v České včele 1846 (záznamy K. Havlíčka o proplacených honorářích potvrzují autorství F. L. Riegra; Thon, 1953). Pod vlivem kultu W. Shakespeara a požadavku individualizace dramatických charakterů přeformuloval v še­desátých letech původní romantickou kon­cepci dramatu činu. Místo střetu výjimečného hrdiny s nepříznivými poměry mělo drama konstituční éry rozvíjet děj vycházející z lid­ských povah, jejichž souhra i zápas plodí velké myšlenky vybízející k odporu proti malosti. Tento mravní apel podle S. názoru právě di­vadlo dokáže tlumočit nejúčinněji. V šedesá­tých letech u nás zavedl pojem publicistika, jímž chápal soustavné sledování uměleckého oboru z mnoha aspektů, včetně konfrontace se zahraničním vývojem; toto pojetí pak rozvíjel svou divadelněkritickou činností J. Neruda. Ve spisku Duchovný komunismus (1861) roz­pracoval S. teze své starší stati Demokratická literatura (1848). Chtěl setřít rozdíl mezi lite­raturou určenou inteligenci a lidu rozsáhlým vzdělávacím programem, v němž mělo místo i divadlo, mj. jako doplněk tehdy nedosta­tečného vzdělání žen. Ve stati Naše divadlo a jeho budoucnost, opírající se o práce J. Hýb­la a J. Jungmanna, nastínil dějiny českého di­vadla až po dobu Mozartova pobytu v Praze. Již jako psanec publikoval německy pojednání Das Theater und Drama in Böhmen bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts (nejprve ano­nymně ve fejetonní rubrice novin Prager Zei­tung, pak knižně pod pseudonymem), v němž otevřel problematiku dějin divadla na českém území v celé jazykové i žánrové šíři. Navzdo­ry některým věcným omylům zůstal spis jako jediná souhrnná práce po léta základním zdro­jem informací. Otevření PD 1862 prohloubilo S. zájem o divadlo a podnítilo jej k dramatické tvorbě. V listopadu 1866 se ucházel o místo dramaturga, avšak neuspěl. V květnu 1868 byl zvolen místopředsedou právě založené Jednoty divadelní, t. r. se stal spoluredaktorem prvního českého divadelního časopisu Česká Thalia. Jako libretista se od poloviny šede­sátých let podílel na rozmachu české opery. Psal pro téměř všechny soudobé skladatele: B. Smetanu (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta), V. Blodka (V studni), K. Bendla (Starý ženich), J. R. Rozkošného (Mikuláš), K. Šebora (Templáři na Moravě) a Z. Fibicha (Bukovín). 1866 debutoval zápletkovou veselohrou Inse­rát, jejíž situační komika, humorné záměny a svižný dialog naplňovaly požadavek původ­ní konverzační veselohry po francouzském vzoru. Další hry již nedosáhly úrovně zdařilé a jevištně úspěšné prvotiny (byla přeložena do němčiny, slovinštiny, chorvatštiny a srb­štiny). Frašky Tajné plány a Kocour a kočka propadly, veselohru Maloměstské klepny, vy­datně exploatující libreto Prodané nevěsty, uváděli pouze ochotníci. S. rozmarný humor ztroskotal i na historické veselohře Šašek Ji­řího z Poděbrad s hlavní postavou bratra Pa­lečka, kterou chtěl konkurovat Bozděchovým konverzačkám z prostředí francouzského nebo rakouského dvora. Vedle kompozičních nedo­statků poznamenalo S. hry, jako většinu jeho literárních prací, chvatné psaní. Historické drama Černá růže o dědickém sporu Rožm­berků (námět zpracoval již dříve v epické bás­ni), zatěžkané překypujícím dějem a v té době již banálními romantickými atributy, mělo blí­že ke staršímu typu rytířské hry než k dramatu činu, jak jej sám teoreticky postuloval.

Ač divadlo zaujímalo v širokém okruhu S. zájmů jen okrajové místo, jeho vklad do české divadelní kultury od třicátých do konce šede­sátých let je nezanedbatelný; spojil mladou generaci májovců s tím nejlepším z minulosti, realizoval divadelní požadavky osmačtyřicát­níků (teorie, kritické polemiky a publicisti­ka, původní konverzační veselohra, národní opera).

Pseudonymy a šifry

Norbert Bergenthal, Leo Blass, Robert Grün, Sabin­ský, Vojtěch Vrána, Arian Želinský, -a, AB, A. B., A. Z., E. Z., K. S., -ks-, K. Sab…, K. S…ský, K. S-ý, -n, S…, S-ý, -ρ-, -7­

Teatralia

F. Turinský, in Růže. Almanah na rok 1860, 1860, s. 129–150 (šifra K. S.); O divadle, Lada 1, 1861, s. 7, 15 (anon.), oboje → Vybrané spisy K. S. II, ed. J. Thon, 1912; Předslov, Z. Krasiński: Iridión, 1863, s. VIIXXIV; Naše divadlo a jeho budouc­nost, Kritická příloha k Národním listům 1864, č. 2, s. 3338 → Vybrané spisy K. S. II, ed. J. Thon, 1912; Vliv divadla českého na vývoj dramatické literatury české, Český obzor literární 1, 1867/68, s. 161–163, 186–190; 2, 1868, s. 4–7, 17–19, 37–39 → Vybrané spisy K. S. III, ed. J. Thon, 1916; Děje­pis literatury československé staré a střední doby, 1866; Das Drama und das Theater in Böhmen, Prager Zeitung 1. 11. až 31. 12. 1875 [31 pokr.]; 22. 1. až 10. 2. 1876 [7 pokr.] (anon.), kn. rozš. a s tit. Das Theater und Drama in Böhmen bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts, 1877 (pseud. Leo Blass), čes. Počátky českého divadla. Divadlo a dra­ma v Čechách do začátku XIX. století, př. G. Fučí­ková, ed. a doslov J. Fučík, 1940 [chybně zařazeny kritiky F. L. Riegra z České včely 1846]; Vzpomín­ky, vyd. M. Hýsek, 1937.

Hry

Inserát, PD 1866, i t.; Tajné plány, PD 1866; Čer­ná růže, PD 1867, t. 1868; Maloměstské klepny, t. 1868; Šašek Jiřího z Poděbrad, PD 1870, i t. s tit. Šašek krále Jiřího; Kocour a kočka aneb Nová Pra­ha v Americe, h. V. Hřímalý, PD 1870.

Překlad

K. Gutzkow: Uriel Akosta, StD-Novom. 1861.

Prameny a  literatura

AMP: Sbírka matrik, HŠ N9, matrika narozených fary u sv. Haštala 1808–1819, fol. 262; ŠT N20, matrika narozených fary u sv. Štěpána 1843 až 1845, fol. 181 [22. 12. 1844 dcera Euphrosina]. LAPNP: osobní fond, inventář → B. Pražáková, 1986. ■ J. E. Sojka: K. S., Naši mužové, 1862, s. 807–823●; ref. Inserát: J. N. [Neruda], Národní listy 5. 6. 1866 → České divadlo III, 1954; J. M., Lumír 2, 1866, s. 366n.●; ref. Černá růže, J. R. N., Česká Thalia 1, 1867, s. 193n.; =, tamtéž, s. 206n.; J. J. [Jireček], ref. Das Theater und Drama…, ČČM 51, 1877, s. 663n.; J. Arbes: Billance původní dramatické li­teratury české, Literární listy 10, 1889, s. 186 → Theatralia 1, [1912] + K. S., Naše doba 2, 1894/95, s. 506–524, 577–600, 684–706, 787–798 → Zá­hadné povahy, [1909]; J. Máchal: K. S., in sb. Li­teratura česká devatenáctého století III/2, 1907, s. 414–450; V. K. Blahník: S., 1911; M. Hýsek: Dva literární portréty. 2. K. S., Lidové noviny 6. 5. 1911 + S. dramatik, Jeviště 2, 1921, s. 162–165; Z. Tobolka: Případ K. S., Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu 1, 1921, s. 47–59; M. Hýsek: Případ Sabinův, Lumír 52,1925 ,s.237–249 + Ještě případ S., tamtéž, s. 390; J. Träger: S. di­vadelní kritik, Národní a Stavovské divadlo 5, 1927/28, č. 13 + Dějiny české divadelní kritiky od počátku až po Jana Nerudu, dis., FF UK 1928; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, vyd. M. Hýsek,1936, s. 101–103; V. Žáček: K případu K. S., ČČM 110, 1936, s. 73–93; F. Götz: K. S., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz, F. Te­tauer, 1941, s. 73–75; J. Kopecký: O K. S., Kritický měsíčník 4, 1941, s. 128–130; E. Bass: Čtení o roce osmačtyřicátém, tamtéž, s. 531n.; J. Thon: O K. S., 1947 + ediční poznámky in K. S. o literatuře, 1953, s. 348n. [k autorství kritik v České včele]; F. Vodička: Doslov, tamtéž, s. 291–301; R. Gre­beníčková: Doslov, sb. Čeští radikální demokra­té o literatuře, 1954, s. 243–258; J. Štěpánková: Literární historik K. S., Česká literatura 5, 1957, s. 185–199; H. Hrzalová: Jak vznikal a uskutečňo­val se ideál demokratické literatury kolem r. 1848, tamtéž 7, 1959, s. 40–60; J. Purš: K případu K. S., Rozpravy ČSAV 69, 1959, seš. 8, s. 27–79; J. Tax: Černá růže K. S., AUC. Philologica – Supple-mentum. Slavica Pragensia 1, 1959, s. 237–252; DČD II; DČD III; M. Pátek: Konfident, samz. 1978; S. Ravik: K. S. (portrét konfidenta), 1992; L. Klosová: Patero divadelních rolí agenta Romana (K portrétu K. S.), Divadelní revue 11, 2000, č. 1, s. 7–21; L. Kusáková: K. S., Česká literatura 48, 2000, s. 502–518; J. Dobeš: S., zrádce národa čes­kého, Lidové noviny 15. 7. 2004; M. Charypar: K. S. „Epigon“ a tvůrce, 2010; P. Kovařík: Národní soud nad zrádcem K. S., 2010; M. Szabo: Praž­ské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 127, obr. 121. ■ ČHS, HD, LČL, ÖBL, Otto, Otto-dod, Rieger, Wurzbach; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 866–869

Autor: Klosová, Ljuba