Řezníček, Josef Jindřich

Josef Jindřich
Řezníček
1. 5. 1823
Praha
8. 12. 1880
Kouřim
Dramatik, prozaik, překladatel.

Pocházel z nezámožné rodiny krejčího. Studo­val na Akademickém gymnáziu, kde byl jeho učitelem J. Jungmann. Již tehdy na něj měl velký vliv i J. K. Tyl, pro kterého vykonával různé pomocné práce (opisování her, korek­tury, pomoc při překladech). Po absolvování gymnázia (1841) pokračoval na filozofii, slo­žil státní zkoušky z francouzštiny a polštiny, studia však nedokončil. 184445 působil jako učitel. 1848 patřil k zakladatelům revolučně orientovaného časopisu P. Švandy st. Pozor!. Od 1849 pracoval ve státní službě, nejprve jako soudní úředník v Praze, 1850 přešel ke krajskému soudu v Plzni a t. r. k okresnímu soudu do Pelhřimova. Zde se aktivně účastnil veřejného života: Spoluzakládal pěvecký spo­lek Záboj (1861), byl členem Svatoboru, pro místní ochotníky psal a překládal divadelní hry, organizoval vlastenecké besedy a zába­vy. 1864 byl přeložen do Pacova, kde působil sedm let. Poté pracoval krátce v Příbrami, dva roky v Přibyslavi a nakonec se stal listovním v Kouřimi.

Ř. byl literárně aktivní především ve čty­řicátých a padesátých letech. V řadě časopi­sů publikoval básně, epigramy a romantické povídky s námětem lásky, která naráží na sta­vovskou nerovnost (soubor tří próz Novely), nebo s historickými tématy (Jiří Doupovec). Později se v próze Nepřátelé poctivosti zamě­řil na kritiku světa, v němž vítězí nepoctivci nad čestnými lidmi. Na své přeložení z Pelhři­mova do Pacova zareagoval satirickou dekla­mací Kvinde a jinde. Poté literární činnosti zanechal.

Ř. je také autorem několika dramat. Činohra ve čtyřech dějstvích Neapolský žebrák aneb Bez lásky žádná blaženost zpracovává stejné téma jako jedna povídka z Novel. Během po­bytu v Neapoli pozná albánský vévoda Enrico v žebrákovi Eugeniovi, kterého odvrátí od se­bevraždy a pak je jím sám zachráněn, svého domněle mrtvého syna Karla. Karel se však necítí v novém životě šťastný: Chybí mu jeho adoptivní otec, a především odloučení od své milé Augusty. Netuší totiž, že je to ve skutečnosti vévodova neteř Antonie, která se za chudou dívku vydávala jen kvůli němu. Rozhodne se vrátit do Neapole k žebráckému životu, cestou se však setkává s Antonií, vše se vysvětlí a Enrico ohlašuje svatbu šťastné­ho páru. Ř. tu využil řadu osvědčených prvků a postupů, známých již z antického dramatu a z dobrodružných románů: Motiv údajně mrtvého a znovu nalezeného dítěte, předmět, podle kterého je ztracený syn poznán (Eugenio u sebe nosí schránku s dokladem o svém půvo­du), převleky apod. Ve hře vystupují postavy typické pro tehdejší dramatiku: Vedle vévody, svědomitě pečujícího o blaho lidu, a ústřed­ního mileneckého páru hraje důležitou roli pomstychtivý hrabě Montbianco, kterému se nepodaří získat srdce Antonie, a proto chce dát vévodu i Antonii zavraždit. Tento plán mu však nevyjde a zahyne, když je jeho hrad přepaden. Také děj další hry Amerikáni aneb Kletba jed­norukého se podobá dobrodružnému románu. Zavádí nás do Virginie v době bojů za nezá­vislost a najdeme zde podobné typy postav jako v předchozí hře: Anglický setník Shwel je intrikán rozeštvávající osadníky a Angliča­ny. Tyto spory zasáhnou i do vztahu Gislema, jehož otec je vůdcem osadníků, a Evelýny. Gislem totiž zjistí, že Evelýna je dcera anglic­kého místodržícího. Po různých peripetiích se všechny hlavní postavy setkávají v Londýně (včetně Shwela, který skončil jako žebrák) a hra končí všeobecným smířením.

Po těchto dobrodružných hrách odehráva­jících se v cizích zemích se Ř. obrátil do sou­časnosti. „Vážná hra ve čtyřech dějstvích“ Syn chudého otce aneb Cesta do blázince vypráví o chudém mladíkovi Karlovi Litovovi, který se chce stát dramatikem. Jeho hra však pro­padne, otec ho nemůže dál živit a Karel je nucen vstoupit do služby. Nevede se mu ani v milostném životě – jeho milá Vratislava se ho zřekne, jejím přičiněním se dokonce načas ocitne v blázinci. Nakonec umírá právě v oka­mžiku, kdy se vše obrací k lepšímu (jeho hra dosáhla úspěchu v jiném divadle, Vratislava, která se mezitím provdala, se mu přichází omluvit). Další dramata (Dobrý student, Ses­třina pomsta, Konšelé na sněmu, Kaňka v ka­lamáři) nebyla hrána ani nevyšla tiskem. Na jeviště se nedostala ani opera J. Balandy Šár­ka, komponovaná na Ř. libreto.

Kromě vlastní tvorby také překládal drama­ta z francouzštiny a z němčiny, úspěšný byl zejména překlad hry K. Bluma Krištof a Rená­ta aneb Sirotkové, který se po uvedení ve StD dostal na repertoár několika divadelních spo­lečností.

Pseudonymy

Josef Katechysmus, Josef Masařík, Josef patriarch, Masařík, Weronika Wěnceslava

Hry

Neapolský žebrák aneb Bez lásky žádná blaženost, StD 1846; Amerikáni aneb Kletba jednorukého, StD 1847; Syn chudého otce aneb Cesta do blá­zince, StD 1847.

Překlady

K. Blum dle franc.: Krištof a Renata aneb Sirot­kové, StD 1846; K. Gutzkow: Boháč ve škole chudoby, StD 1850; L. Mayer dle E. Suea: Pan­ský syn a děti z národu, StD 1850; A. Dumas st.: Hrabě Herman, StD 1850; E.-L.-A. Brisebarre, M. Michel: Bengálský tygr, StD 1851, t. s tit. Ben­galský tigr 1868 (šifra J. Ř.); U. D. Horn: Šťastné líbánky, PD 1864.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond. NMd: rkp. her, sign. Č 48, 49, 59, 266. ■ K-ý, ref. Neapolský žebrák, Květy 13, 1846, s. 507, 511●; N. A., ref. Amerikáni, tamtéž 14, 1847, s. 238●; ref. Syn chudého otce: nesign., tam­též 14, 1847, s. 515; πρτ, Ost und West 11, 1847, s. 520; Břetislaw [F. B. Mikovec], Bohemia 26. a 28. 10. 1847 → Pražská Thálie kolem 1850, 2010●; J. M. P.: J. J. Ř., Světozor 16, 1882, s. 286; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 101 → Theatralia 1, [1912]; J. Kamper, in sb. Literatura česká deva­tenáctého století II, 1903, s. 405n., 416n.; K. Jun: Ochotnické divadlo v Pelhřimově, in sb. Památník Jednoty divadelních ochotníků Rieger v Pelhři­mově, 1934, s. 7; nesign.: J. J. Ř., Divadelní listy 3, 1882, s. 263n.; G. Erhart: Působení spisovatele  J. J. Ř. v Pelhřimově, 1941; DČD II ■ Jungmann,LČL, ÖBL, Otto, Rieger, Wurzbach [Rezniček]; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 864–865

Autor: Jacková, MagdalénaCesnaková, Milena