Řada, Pravoslav

Pravoslav
Řada
21. 7. 1852
Turnov
30. 8. 1916
Plzeň
Herec.

Narodil se jako nejstarší syn Jana Ř., kance­listy turnovského soudu. Již jako hoch byl okouzlen divadlem a v šestnácti letech se vy­dal kočovat. Poprvé je doložen u společnosti J. Krämera (na nedatovanou ceduli dopsáno 1869). 1871–75 měl angažmá u společnos­ti V. Brauna, kde se seznámil s E. Vojanem, s nímž ho pak poutalo celoživotní přátelství. 1876–78 prošel několika menšími kočov­nými družinami (V. K. Jelínka, V. Svobody, J. F. Kozlanského a J. Faltyse), 1878–81 pů­sobil u F. Pokorného. 1881–82 hrál u ředitele F. Ludvíka, 1882–83 u E. Zöllnerové, 1883 u V. Prokopové, pak znovu u Pokorného (sez. 1883/84 v Plzni). Již 1880 byl pozván ke zku­šebnímu vystoupení do připravovaného sou­boru ND; přestože uspěl, byl angažován až 1884. Od konce osmdesátých let byl aktivním členem ÚJČH, několik let působil v jejím vý­boru. Členem ND byl čtvrt století, 1909 odešel na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Roz­loučil se 17. září v úloze Falu Eliaba v Kolá­rově Pražském židovi. 1909 se stal pražským měšťanem a několik let žil v soukromí. Příleži­tostně vystupoval jako recitátor a deklamátor, např. 1910 v Písku ve Fibichově melodramu Vodník. V lednu 1916 hostoval v ND (První herec, Shakespeare: Hamlet), poté přijal nabíd­ku na funkci zástupce ředitele (místoředitele) MD v Plzni, kde nahradil narukovavšího ředi­tele K. Veverku. Koncem srpna byl sražen vo­zem elektrické dráhy, utrpěl těžký úraz hlavy a týž den zemřel. Po rozloučení v Plzni byly jeho ostatky převezeny do Prahy a uloženy na Olšanských hřbitovech. Jeho první man­želkou byla Marie Friedlová (též Frýdlová, 1855 – 29. 1. 1887), altistka činná v první po­lovině osmdesátých let v Plzni, patrně u spo­lečnosti F. Pokorného. Po její předčasné smrti se oženil s Marií, roz. Fischerovou.

Od počátku své herecké kariéry se stal Ř. vyhledávaným interpretem hrdinů a hrdin­ských milovníků, pro něž byl předurčen urost­lou postavou a mohutným hlasem s výraznou dikcí. Již u společnosti V. K. Jelínka si poprvé zahrál Hamleta a zopakoval si ho v dalších působištích. Do ND byl angažován pro druhé hrdinské role a postavy otců. Jeho repertoár doplňovaly role z tzv. společenské dramatiky (např. otec Duval, Dumas ml.: Dáma s kamé­liemi), z konverzačních her a veseloher (např. Jičínský, Šamberk: Jedenácté přikázání). Re­prezentativní figura nabývající postupem let na statnosti a otevřený sympatický obličej se širokými tvářemi z něho činily vhodného představitele rozvážných, bodrých a dobro­myslných mužů středního a staršího věku. Ztvárnil řadu shakespearovských postav (Hra­bě Gloster z Krále Leara, Baptista ze Zkrocení zlé ženy, Bratr Lorenzo z Romea a Julie, Hora­cio z Hamleta), role z antických tragédií (Ná­čelník sboru v Sofoklově Antigoně) či z bás­nických dramat Vrchlického (Přech z Knížat, Petrarca ze Soudu lásky) a Zeyera (tit. role v Neklanovi), v nichž dobře uplatnil své de­klamační umění, cit pro přednes veršů a jem­ně odstíněné hlasové polohy. Velkou skupinu mezi jeho postavami tvořily role kněží (Farář z Hauptmannova Potopeného zvonu, P. Ma­touš z Kvapilových Oblaků, P. Zeman ze Strou­pežnického Václava Hrobčického z Hrobčic ad.), vysokých církevních hodnostářů, ba samé­ho Hospodina (Zeyer: Pod jabloní). Zřídka do­stával příležitost vykročit z okruhu rozšafných, přímých a životem zmoudřelých mužů k od­lišným typům, zosobňujícím drsnou tvrdost, sobectví a nepochopení (např. továrník Wer­le v Divoké kachně, plukovník Schwartze v Sudermannově Domovu či prof. Dühring z Wedekindova Komorního pěvce). Pro psy­chologický herecký styl neměl valné pochope­ní a v posledních letech v ND dostával většinou menší a epizodní role, které však vytvářel neo­byčejně pečlivě a s citem pro hereckou souhru.

Role

Krämerova spol.

Zdislav (J. V. Frič: Zápas o korunu českou) – 1869 [?].

Braunova spol.

Petřík (R. Kneisel: Chudý písničkář, i Svobodo­va spol. b. d.) – 1871; Radoslav (S. K. Macháček: Ženichové, i ND 1891), Gobert (G. Ohnet: Ma­jitel hutí, i ND 1884) – b. d.; Rafael de Petrucci (F. X. Told dle E. Sribea: Ďáblův podíl) j. h. – 1884.

Spol. V. K. Jelínka

Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i Svobodova spol. 1878, Ludvíkova spol. 1881, Pokorného spol. 1883, spol. E. Zöllnerové b. d.) – 1877; Egmont (J. W. Goethe: Hrabě Egmont) – b. d.

Svobodova spol.

Markus (A. Wilbrandt: Arria a Messalina), Eduard (K. Rakovnický dle pověsti [dle F. Hoppa]: Sezná­mení v lese na Brabečkách, unešení z Merkovky a za­snoubení v Rakovníku) – 1877; Petruchio (W. Shake­speare: Zkrocení zlé ženy), Phileas Fogg (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Edmund (I. F. Castelli: Sirotek a vrah), Štěpán d’Ormeuil (V. Sardou: Andrea), Fromont junior (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior) – 1878; Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Kmotr Klíma (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík aneb Šotek z hor, i ND 1885), Jean Alvarez (E. de Girardin: Had v růži), Vávra (O. F. Berg: Izák Löwy), Alfréd Záleský (F. Kaiser: Krejčí lékařem), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Antonín Cicvárek (R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník), Václav Novák (A. Langer: Pražský dobrovolník), Claude Frello (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží) – b. d.

Společnost V. Prokopové

Lipovský (F. Kaiser: Nehody pana Pilulky), [?] (A. Dumas st.: Hugenoti a noc svatobartolomějská), [?] (S. H. Mosenthal: Debora), Přímý (A. v. Kotze­bue: Krejčí Divíšek), Libínský (T. E. Wilks: Benešov bez krejčího), Zigmund Herzog (J. K. Tyl: Chu­dý komediant a jeho dcera), Vilibald (týž: Jiříkovo vidění), Pavel Barták (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Václav Budil (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), [?] (J. J. Ko­lár: Magelona) – 1883; [?] (E. Erckmann, A. Cha­trian: Polský žid, benef.) – b. d.

Pokorného spol.

Jan Žižka z Trocnova (J. J. Kolár: Žižkova smrt), [?] (J. W. Goethe: Egmont) – 1884.

ND

Wagner (J. W. Goethe: Faust), Anselm (Molière: Lakomec), Vargas (V. Sardou: Vlasť) – 1885; Bratr Lorenzo (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Fran­tišek de Paula (C. Delavigne: Ludvík XI.) – 1886; Baptista (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Fran­cesco Petrarca (J. Vrchlický: Soud lásky), Hrabě z Glostru (W. Shakespeare: Král Lear) – 1887; Ji­čínský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Egeus (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské) – 1888; Náčelník sboru (Sofokles: Antigona), Dr. Don Tomás (J. Echegaray: Světec či blázen?), Zloboh (E. Pohl: Sedm havranů), Četník (J. Štolba: Zá­věť) – 1889; Švicar (F. Schiller: Loupežníci) – 1890; Věštec (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smír Tantalův), Mistr Purkart (A. Jirásek: Kolébka) – 1891; Doktor Zvěřina (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Bivoj (J. Vrchlický: Trojí políbení), Horacio (W. Shake­speare: Hamlet) – 1892; Gamaliel (J. Zeyer: Sulamit) – 1893; Hospodský (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Filip Dubský (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1894; Prokop Holý (J. J. Kolár: Smrt Žižkova) – 1895; Štěpán Mironovič Laptěv (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Neklan (J. Zeyer: Neklan), Komerční rada Mühling (H. Sudermann: Čest) – 1896; Perez Roca (J. Zeyer: Doňa Sanča) – 1897; Arnošt z Par­dubic (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Starosta Kocián (B. Viková-Kunětická: Neznámá pevni­na) – 1898; Antonio (W. Shakespeare: Kupec benát­ský), Schwartze (H. Sudermann: Domov) – 1899; Farář (G. Hauptmann: Potopený zvon), Pavel Ko­línský (J. K. Tyl: Paličova dcera), Baronet Oliver Líčko (R. B. Sheridan: Škola pohoršení), Nadles­ní (F. X. Svoboda: Čekanky) – 1900; Falu Eliab (J. J. Kolár: Pražský žid), Amias Paulet (F. Schiller: Marie Stuartovna), Profesor Dühring (F. Wedekind: Komorní pěvec), Clemens Bos (H. Heijermans: Naděje) – 1901; P. Jan Zeman (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic), Hospodin (J. Zeyer: Pod jabloní) – 1902; Klán (F. X. Svoboda: Pou­pě), Don Croquevilla (J. Vrchlický: Soud lásky), Přech (týž: Knížata) – 1903; Orgon (Molière: Tar­tuffe), P. Jan Matouš (J. Kvapil: Oblaka) – 1904; Werle (H. Ibsen: Divoká kachna) – 1905; Farář (K. Leger: Zima), Matyáš Roh (V. Dyk: Posel)– 1907; Páter Adamec (A. H. Horáková: Páni), Král (O. Nedbal: Z pohádky do pohádky) – 1908; D’Aquin (V. Sardou: Travička), Kardinál (K. Ma­šek: Král) – 1909; První herec (W. Shakespeare: Hamlet) j. h. – 1916.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 5266 Turnov, matrika narozených 1843–1861. Archiv ND: sign. P 247, P. Řada. Archiv města Plzně: cedule Krämerovy spol. [Frič: Zápas o korunu českou]. ■ Divadelní anonce a referáty, in Budivoj 1878, Plzeňské lis­ty 1883; Z Rakovníka, Národní listy 6. 12. 1877; Divadelní listy 2, 1881, s. 171, 239n.; 3, 1882, s. 221 [u Ludvíkovy spol.]; Plzeňské listy 13. 1. 1883 [Hamlet]; J. V. [Vrchlický, Hlas národa  15. 12. 1886 [František de Paula, Ludvík XI.]; Národní listy 27. 10. 1889 [Četník, Závěť]; š. [J. Kuffner], Národní listy 9. 1. 1900 [Farář, Potope­ný zvon], 15. 11. 1900 [Baronet Líčko, Škola po­horšení], 27. 4. 1901 [Profesor Dühring, Komorní pěvec], 8. 9. 1901 [Bratr Lorenzo, Romeo a Julie], 14. 12. 1901 [Clemens Bos, Naděje]; -a., Divadlo 1, 1903, s. 158n. [Don Croquevilla, Soud lásky]; F. A. Šubert: Dějiny Národního divadla v Pra­ze 1883–1900, 1908, s. 141, 179, 212●; odchod z ND: R. K. [R. J. Kronbauer], Máj 7, 1908/09, s. 456n.; R., Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 622n.; š. [J. Kuffner], Národní listy 17. 9. 1909; nesign., Plzeňské listy 18. 9. 1909; nesign., Divadlo 8, 1909/10, s. 21●; P. Ř. pražským měšťanem, Ná­rodní listy 18. 9. 1909; Almanach českých divadel 5, 1910, s. 97●; jmenování místoředitelem v Plzni: Národní listy 10. 1. 1916, več.; Národní politika  19. 1. 1916, příl.●; úmrtí, nekrology: Národní listy 30. 8. 1916, več., 2. 9. 1916, ráno; Český deník 2. 9.1916; Národní politika 2. 9. 1916, odp.●; J. Pulda: Komedianti včerejška, Trnava 1924, s. 59n., 63, 6572; J. Zelenka: Vzpomínám…, 1929, s. 84n., 91; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 134, 161, 194, 227, 244; G. P.: Česká premiéra Ibsenovy Divoké kachny před šestatřiceti lety, Lidové noviny 24. 2. 1940; K. Kinský: Vzpomínka na herce P. Ř., Be­seda, obrázkový čtrnáctideník Libereckého kraje, Českého ráje a Podkrkonoší 6, 1949, s. 190n.; J. Vodák: Shakespeare, ed. J. Träger, 1950, s. 289 [Lorenzo, Romeo a Julie]; V. Müller, J. Träger: Eduard Vojan, 1953, s. 63, IV (pozn. aparát); A. Ja­vorin: Pražské arény, 1958, s. 205; J. Burda: Aby se nezapomnělo…, 1958, s. 48, 80, 83; J. Knap: Zöll­nerové, 1958, s. 140 + Umělcové na pouti, 1961, s. 57, 92n., 112, 219; O. Spalová: Sága rodu Budilo­va, 1978, s. 128. ■ Komenský, NDp; Buchner, Plzeň 

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 861–863

Autor: Pinkerová, Helena