Ryšavá, Marie

Marie
Ryšavá
10. 9. 1831
Praha
19. 12. 1912
Praha
Herečka.

Roz. Köhlerová. Dcera truhlářského mistra a stavitele pian původem z pruského Slezska a české matky pocházející z Klatov. Navště­vovala německé školy, silně na ni působila četba českých knih a česká divadelní před­stavení. Poprvé vystoupila 1847 na ochot­nické scéně U Mrázů na Uhelném trhu jako Rozárka v Tylově Paličově dceři. Na základě ochotnických úspěchů jí 1850 nabídl angaž­má J. A. Prokop, u něhož debutovala na štaci v Mělníku rolí vdovy Jedličkové v Paličově dceři (16. 6.). Po dvou letech přešla na vý­zvu J. K. Tyla ke Kullasově společnosti, jíž byl nedlouho poté zakázán českojazyčný pro­voz. 1854 nastoupila do počeštěné společnosti F. Zöllnera, v níž setrvala po Tylově smrti do jara 1857. Pak vystřídala několik menších ko­čujících družin a 1859–60 pobyla opět u J. Kul­lase (podnik fakticky řídil J. Štandera; tehdy jí údajně počeštili jméno na Uhlířová), 1860 se vrátila k Zöllnerovi. V červenci 1861 se v Plzni provdala za herce Karla R. 1861/62 je dolože­na u I. Siegeho, který uváděl česká představení v jižních Čechách. Před otevřením PD jí ředitel F. Thomé nabízel angažmá a roli Jeleny v Hálkově Králi Vukašínovi, angažmá v PD jí nabízel 1862 i režisér P. Švanda, obě od­mítla. Po Zöllnerově smrti přešla počátkem 1863 ke Kullasovi, 1864 hrála u J. Krämera, 1865 u počeštěné společnosti Szeningovy, pak u J. J. Stránského. 1866 se stala členkou společnosti P. Švandy ze Semčic, která obsazo­vala zimní sezony v městském divadle v Plz­ni (1867–75) a v létě hrála v arénách na Král. Vinohradech (Aréna ve Pštrosce) a na Smí­chově (Aréna v Eggenberku). Od 1877 byla R. třináct let u J. Pištěka, s jehož společností vystupovala během zimních sezon 1879–81 v Plzni, v létě v Letním divadle na Král. Vino­hradech. 1890 se po několikaměsíčním pobytu u společnosti F. Ludvíka vrátila ke Švandovi, který byl tehdy ředitelem brněnského ND. Po jeho smrti (leden 1891) zůstala v Brně za ředitelství V. Hübnera. Další rok hrála v Hüb­nerově společnosti na moravském venkově, 1892–95 u společnosti L. Chmelenského, s níž se účastnila zájezdů do Vídně a Dalmácie. Poté pobyla krátce u J. Drobného, A. Chlumské­ho (1896) a znovu u Chmelenského (1897). Skupinou divadelníků, prosazujících myšlen­ku druhé pražské scény, byla vybrána do sou­boru Divadla na výstavě, které hrálo 1898 po dobu konání Výstavy architektury a inženýr­ství v pavilonu Urania. Poté působila ve spo­lečnostech P. Švandy ml. (1898) a J. V. Suka. Ve svých devětašedesáti letech byla novou správou ND přijata jako stálý host činohry (1900). Pro zhoršující se oční neduh hereckou dráhu v sez. 1911/12 ukončila. Nedlouho poté zemřela na zánět pohrudnice, pohřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Na divadelní scénu vstoupila R. v období, kdy se začal uskutečňovat Tylův program pro český venkov, vycházející z pojetí divadla jako školy mravního a občanského povznesení lido­vých vrstev. Bezprostředně ovlivněna Tylem ztotožnila se s touto koncepcí a zůstala jí věrná po celou svou hereckou kariéru. Na profesio­nální scéně debutovala rolí Jedličkové v Ty­lově Paličově dceři. Ačkoli byla obsazována podle potřeby souboru do nejrůznějších rolí od naivních dívek a milovnic až k starým že­nám, svými fyzickými předpoklady – vysokou a hranatou postavou, zbarvením hlasu – měla nejblíže k postavám charakterním. V tomto oboru uplatnila bystrý pozorovací talent, smysl pro účinnost pečlivě vybraných detailů gestického i hlasového projevu. Již v prvním období, zejména u Zöllnerovy společnosti, se pod vlivem Tylovy herecké školy projevovala jako herečka „realistická, nepatetická, plná lid­ské pravdivosti“. Zdařile vytvářela Tylovy po­stavy (tit. role v Paní Marjánce, matce pluku, Šestáková v Paličově dceři), šíři svého talentu prokazovala v tragických rolích romantického dramatu (Eva z Losu v Kolárově Mageloně, Amálie v Schillerových Loupežnících), v úlo­hách intrikánek, salonních dam, měštek a žen z lidu. Pro rozvoj jejího herectví měla velký význam dlouhodobá spolupráce s P. Švandou st. a také angažmá u Pištěkovy společnosti. Stala se uznávanou představitelkou ustaraných matek, povídavých matron, hádavých paniček, vesnických stařenek a babiček či komických tchyní, z nichž každé propůjčila jedinečnou a neopakovatelnou tvářnost. Neustrnula však pouze v tomto oboru, ale zvládala daleko šir­ší rejstřík rolí. Byla šílenstvím poznamena­nou Sárou (Sardou: Vlast) i majestátní Arrií (Wilbrandt: Arria a Messalina). V Pištěkově společnosti hrála po boku vynikajících herců, F. Šípka, E. Vojana, V. Budila, a především K. Liera, s nímž se stejným smyslem pro su­chý humor a komickou nadsázku vytvořila řadu výrazných komediálních párů. V osmde­sátých a devadesátých letech již v jejím he­reckém projevu dominovala úsporná zkratka, s níž dokázala vystavět životně pravdivou po­stavu. Často stačilo „blesknutí oka, hra prs­tů, pouhé usednutí“, aby pronikla k podstatě figury. Chápavým porozuměním pro každou postavu obohacovala celou inscenaci, nezříd­ka svým výkonem pozvedla bezvýznamné hry, např. ztvárněním Barušky Bergovu fraš­ku Farářova kuchařka. Herecké mistrovství plně uplatnila během čtyřměsíčního trvání Di­vadla na výstavě, v jehož souboru patřila k di­váckým magnetům. Excelovala ve Štolbově veselohře Na letním bytě (Kapičková), svůj humor rozvinula v Bissonově komedii Kon­trolor spacích vagonů (Madame Montpépin). Herecké výkony v Divadle na výstavě jí ote­vřely cestu do ND, kam podle mínění kritiky dávno patřila. Zde pak předvedla řadu zname­nitých rolí ze svého dřívějšího repertoáru, pře­devším z her Tylových (Šestáková z Paličovy dcery, Kordula ze Strakonického dudáka). Navzdory věku byla plna tvořivé síly a k těm­to kreacím připojila nové. V českých hrách vynikla jako Lízalka v Maryše, Mešjanovka v Gazdině robě, Anna v Jiráskově Janu Žižko­vi, Matka Kociánová v Kvapilových Oblacích. Šíři svého hereckého potencionálu prokázala i v hudebních žánrech. Již u Pištěka byla využí­vána ve zpěvohrách (např. Markýza, Strauss: Královnin krajkový šátek), v operetě se uplat­ňovala i u společnosti L. Chmelenského (Mat­ka představená, Hervé: Mamzelle Nitouche) a v ND (Juno, Offenbach: Orfeus v podsvětí, Klytaimnestra, týž: Krásná Helena). Herectví R. bylo publikem i kritikou pociťováno jako mimořádná hodnota a její umělecká tvorba představovala symbolickou spojnici tylovské školy a moderního psychologického stylu.

Role

Prokopova spol.

Jedličková (J. K. Tyl: Paličova dcera), Vojtěch (týž: Paní Marjánka, matka pluku), Klára (A. Fred­ro: Pan Čapek aneb Což pak mě nikdo nezná?), Markýta (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Java­na (V. K. Klicpera: Popelka varšavská), Marta (Ch. Birch-Pfeifferová: Štefek Langer z Hlohova), Klára (F. Pyat: Hadrník pařížský), Paní Závojská (J. Nestroy: Rozervanec aneb Strašidlo ve skle­pě) – 1852.

Kullasova spol.

Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák, i Zöllne­rova spol. 1860), Bětuška (týž: Paličova dcera), Paní Dyndalská z Dyndalovic (A. Fredro: Husaři a dámy) – 1852.

Zöllnerova spol.

Silfida (T. Kronesová: Silfida, panna jezerní), Mar­kýza Appianiová (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta, i Kullasova spol. 1860) – 1854; Eva z Losu (J. J. Kolár: Magelona), Kraska (V. K. Klic­pera: Jan za chrta dán), Votrubová (J. K. Tyl: Praž­ský flamendr), Rozárka (týž: Pražská děvečka a ven­kovský tovaryš aneb Paličova dcera) – 1856; Paní Marjánka (týž: Paní Marjánka, matka pluku), Ma­thilda (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska), Královna Marie (J. Franulová v. Weißenthurn: Jan, vévoda finský), Alžběta (F. Kaiser: Kněz a voják), Debora (S. H. Mosenthal: Debora), Amalie (F. Schiller: Loupežníci), Verunka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Magelona (J. J. Kolár: Magelona), Sarah Reedová (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský, i Švandova spol. 1867), Vratislava (J. J. Řezníček: Syn chudého otce aneb Cesta do blázince) – 1860; Královna Kunhuta (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Klíčnice Kordula (F. Hopp: Statek Záhvozd), Háta (J. K. Tyl: Chudý kejklíř), Miloslava [?] (V. K. Klicpera: Blaník aneb Zdeněk Zásmucký, benef.) – 1861; [?] (Ch. Birch­-Pfeifferová: Dobytí Smolenska, benef.) – 1862; Regina (L. Feldmann: Po svatbě aneb Nehody no­vého manžela) – b. d.

Kullasova spol.

Karolinka (K. A. Görner: Manžel bez ženy a žena bez dítěte), Lízinka (F. Kaiser: Krejčí co lékař), Vostřebalka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i Švandova spol. 1868, Piště­kova spol. 1880), Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dcera, i Pištěkova spol. 1886, ND 1900), Lady Milfordová (F. Schiller: Ouklady a láska), Marie (R. Benedix: Svéhlavost) – 1859; Madame de Pom­padour (A. E. Brachvogel: Narcis) – 1860.

Švandova spol.

Vévodkyně vdova (F. W. Hackländer: Tajný agent), Truquetová (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže, i Pištěkova spol. 1877), Barbora Sekáčko­vá (F. F. Šamberk: Jen žádný sněm!), Henrietta (O. Feuillet: Montjoye), Juliina kojná (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Čarodějnice (týž: Mac­beth), Hanna Kennedy (F. Schiller: Marie Stuartka), Millerová (týž: Ouklady a láska), Královna Isa­beau (týž: Panna Orleanská), Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Vlasta (F. Stamm: Libuše, kněžna česká) – 1867; Markéta, matka Husova (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Belina (Molière: Pacient a lékař), Kordula (J. Nestroy: Enšpígl), Selma (G. H. Putlitz: Damoklův meč), Háta (F. Kai­ser: Dráteník), Marta (J. W. Goethe: Faust), Sylvia (K. Sabina: Černá růže) – 1868; Juno (J. Offen­bach: Orfeus v podsvětí, i Pištěkova spol. 1879, ND 1904), Britta (E. Bozděch: Baron Goertz), Athé­nais, vévodkyně z Chateaurenard (Ch. Birch-Pfeif­ferová: Miláček Štěstěny, i Pištěkova spol. 1886), Hraběnka Lesneve (E. Scribe: Čarovné ruce), Mar­ta, představená (F. v. Suppé: Dívčí ústav), Kordu­la (J. K. Tyl: Strakonický dudák, i Pištěkova spol. 1881, Chmelenského spol. 1893, ND 1901), Veruna (J. Rosen: Stará škatule), Paní Krutová (J. Rosen: Mluví ve spaní), Bábinka (O. F. Berg: Paní máma aneb Když dá žena muži kvinde), Paní z Nema­nic (T. Flamm: Chudý milionář aneb Překážky na překážky) – 1869; Serafina (V. Sardou: Serafina), Zuzanka (J. J. Kolár: Mravenci), Marie Lesčinská (A. E. Brachvogel: Narcis), Sarah Mathesonová (V. Sardou: Vlast, i Pištěkova spol. 1881) – 1870; Jirovcová (K. Světlá, dram. E. Pešková: Vesnic­ký román), Marie (B. Bjørnson: Novomanželé), Aloe (J. Offenbach: Ostrov Tulipatan), Baruš­ka (O. F. Berg: Farářova kuchařka), Generálová z Mansfeltu (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bre­merové: Matka a syn) – 1871; Paní Senešalová (V. Sardou: Fernanda), Matka (J. Korzeniowski: Spekulant), Loukotová (F. Kaiser: Žebrákova poslední vůle) – 1872; Šampionová (L. Angely: Ze sedmi ta nejškaredější), Baronka de Jublains (E. Gondinet: Christiane, dcera dvou otců) – 1873; Klytaimnestra (J. Offenbach: Krásná Helena, i ND 1902) – 1874; Dorota (J. Rosen: Rodina podle mody), Markýza de Ceserane (T. Barrière, A. Reg­nault de Prebois: Hraběnka Somerive), Barbora (A. L’Arronge, G. v. Moser: Pan registrator na cestách) – 1875; Arria (A. Wilbrandt: Arria a Mes­salina), Královna Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Mařenka (K. Costa: Farářova dceruška), Anisa Vasiljevna (P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniševi) – 1876; Anežka (R. Benedix: Po­pelka) – 1877.

Pištěkova spol.

Aurora (Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla), Madame Chébé (A. Daudet, A. Belot: Fromont ml. a Risler st.), Baronka Kleopatra Dach Röderová (N. I. Čer­njavskij: Občanský sňatek) – 1877; Paní Larceyová (E. de Girardin: Pokuta ženy) – 1878; Marjánka (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Hermina z Armoil­lu (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen), Zuzana Poličanská (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, i Chmelenského spol. 1893), Záhorská (H. Müller: Se stupně k stupni), Eufrosina (J. Rosen: Malí velikáni), Pipa (J. Offenbach: Bandité), Jahelko­vá (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena), Anna (G. H. Putlitz: Afrikánka), Anna (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně) – 1879; Vévodkyně (E. Scribe: Král a květinářka), Paní Bernardová (E. Augier: Dítě lásky), Frochardová (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci), Guichardová (A. Dumas ml.: Pan Alfons) – 1880; Františka (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Sarah (G. v. Moser: Bibliote­kář) – 1881; Adéla (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Matka Klárčina (J. W. Goethe: Egmont) – 1882; Baronka z Targy (O. Feuillet: Pařížský ro­mán), Markýza de Beaulieu (G. Ohnet: Majitel hutí, i Chmelenského spol. 1893) – 1884; Stará Nána (E. Erckmann, A. Chatrian: Roháči), Špulá­ková (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody), Voršila (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský), Goneril (W. Shakespeare: Král Lear), Amálie Voňásko­vá (J. Rosen: Naše děvčata), Gudula (Ch. Birch­-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Salomena (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek,i ND 1903), Veronika (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, i Chmelenského spol. 1893), Alžběta (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Anna Mo­ravcová (J. Rosen: Žena dvou mužů) – 1885; Rů­žena Moučná (R. Kneisel: Ona něco ví!), Voršila (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Eufrosina (J. Ro­sen: Malí velikáni), Hildegarda (F. v. Schönthan: Hloupý kousek), Anežka (R. Benedix: Svéhlavost), Paní Potardová (F. Pyat: Hadrník pařížský), Vdova Sybilla (J. Vrchlický: Exulanti), Aurelie (F. F. Šam­berk: Podskalák), Genevieva (E. Cormon, E. Gran­gé: Trakař otce Martina, i Sukova spol. 1899), Perl (J. Vrchlický: Rabínská moudrost) – 1886; Žofie (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Aurelie (Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla), Kateřina (F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl, i ND 1901), Paní Cafour­ková (J. Štolba: Vodní družstvo, i Chmelenského spol. 1893), Avdóťa Mironovna Bělová (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Marie Dubská (L. Strou­pežnický: Naši furianti, i ND 1902), Anastázie (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění) – 1887; Re­beka (J. J. Kolár: Pražský žid), Avdóťa (I. V. Špa­žinskij: Paní majorka), Kunhuta (L. Stroupežnický: Velký sen), Veronika (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Baronka ze Sukdolu (G. v. Moser: Zlatohlávek), Růžena (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek)– 1888; Hermina de Sagancey (E. Pailleron: Myš­ka), Vdova Beránková (J. K. Tyl: Bankrotář), Paní Kalinová (Ch. Birch-Pfeifferová: Sládkova dcera a panská rodina) – 1889.

Švandova spol. ND Brno

Marcelina (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba), Marie Štěpánovna Šetkinová (P. M. Ně­věžin: Druhá mladost, i Hübnerova spol. 1892), Tetka Evina (G. Preissová: Gazdina roba) – 1890; Buryjovka (táž: Její pastorkyňa) – 1891.

ND Brno

Máma Havlová (A. Jirásek: Vojnarka) – 1891; Paní Heineková (H. Sudermann: Čest) – 1892.

Hübnerova spol.

Růžena Mamaiová (A. Daudet: Arelatka), Soukupo­vá (F. X. Svoboda: Směry života), Stařenka (F. Rai­mund: Marnotratník), Paní Raquinová (E. Zola: Tereza Raquinová aneb Muka vražedníků) – 1892.

Chmelenského spol.

Paní Nádherná (A. Anno: Nevěsta z Amsterodamu aneb Starý a mladý Kos), Pelagie Dziardziulinská (M. Bałucki: Klub mládenců), Pelageja Ivanovna Rogošinová (I. I. Mjasnickij: Uštvaný zajíc, i Div. na výstavě 1898), Představená dívčího ústavu (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Paní Kutílková (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Svůdná dívka)– 1893; Paní Pernellová (Molière: Tartuffe, i ND 1904), Juana (J. Echegaray: Světec či blázen), Bě­tuška (A. v. Kotzebue: Krejčík Divíšek) – 1897; Cilka (K. Costa: Bratr Martin) – b. d.

Div. na výstavě (Uranie)

Kateřina Kobosilová (K. Šípek, V. Štech, B. Kamin­ský: Náš dům v asanaci), Madame Montpépinová (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, i ND 1902), Hergentheimová (H. Sudermann: Zápas motý­lů, i spol. P. Švandy ml. 1898), Marie Kapičková (J. Štolba: Na letním bytě, i spol. P. Švandy ml. 1898, ND 1901), Markyta (A. Strindberg: Otec) – 1898.

Sukova spol.

Donátová (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Vladimírská (V. J. Kavka: Švihák a dělník) – 1899; Paní Johanna Wedenkindová (F. Philippi: Cestou trnitou), Karolina (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka), Radová Štěbetková (J. Rosen: Jací jsou ti naši muži) – 1900.

ND

Lízalka (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Eleonora Prášková (V. Štech: Maloměstské tradice) – 1900; Babička Kajlíková (B. Viková-Kunětická: Pří­těž), Ančka (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Marina (A. P. Čechov: Strýček Váňa), Tulpová (G. Haupt­mann: Hanička) – 1901; Matka (J. A. Kisielew­ski: Karikatury), Fevroňa Petrovna Pošlepkina (N. V. Gogol: Revisor), Petráška (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Stěpanida (M. Gorkij: Měšťáci) – 1902; Mešjanovka (G. Preissová: Gazdina roba), Paní de Moissand (E. Pailleron: Myška), Barbora Králencová (F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn) – 1903; Paní Koubková (A. H. Horáková: Dolorosa) – 1904; Bába (A. Jirásek: Lucerna)– 1905; Krocinová (A. H. Horáková: Ejhle člověk!) – 1906; Anfisa (A. P. Čechov: Tři sestry), Peluňková (A. Jirásek: Otec) – 1907; Kalousová (A. H. Ho­ráková: Páni), Babička (O. Nedbal: Z pohádky do pohádky), Nanny Websterová (J. M. Barrie: Velebníček), Matka Přemyslovna (A. Dvořák: Kní­že) – 1908; Anna (A. Jirásek: Jan Žižka), Petruše (týž: Jan Hus) – 1911; Máma (J. Kvapil: Princezna Pampeliška) – 1912.

Teatralia

Mé vzpomínky, Divadlo 10, 1911/12, s. 43n., 89–91.

Prameny a literatura

SOA Plzeň: Sbírka matrik, Plzeň O28, matrika oddaných 1860–1868, fol. 53 [9. 7. 1861]. NMd: cedule Prokopovy spol. ■ H.: Z venkova, Lumír 2, 1852, s. 143; Ed.: Z Tábora, tamtéž 10, 1860, s. 47; nesign: Z Prahy a venkova, tamtéž, s. 740n., 835; -o-: Letní divadlo ve Pštrosce, Česká Thalia 3, 1869, s. 77, 118; nesign.: Herecké jubileum, Národ­ní listy 18. 9. 1875; nesign.: České národní divadlo v Brně, Divadelní listy 2, 1881, s. 342; A. S.: Diva­dlo král. města Plzně, Česká Thalia 1, 1887, s. 33 + Z Plzně, tamtéž, s. 13, 68, 83; B. Š. [Štěchovský]: Letní divadlo na Král. Vinohradech, Česká Thalia 2, 1888, s. 159, 174; nesign.: Jubileum zasloužilé he­rečky, Národní listy 3. 2. 1892; -ek.: České divadlo v Brně, Česká Thalia 6, 1892, s. 91; P.: Z divadla na výstavě, Světozor 32, 1897/98, s. 489; Nemo [K. B. Mádl]: Dramatické umění, Zlatá Praha 15, 1897/98, s. 468; I. Herrmann: M. R., Zlatá Praha 15, 1897/98, s. 517n. + Na potulné káře Thespido­vě, Národní listy 10. 7. 1898; O. F. [Faster]: Národ­ní divadlo v Praze, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 323; nesign.: 50 let herecké činnosti, Národní listy 7. 1900, ráno; nesign.: M. R., Divadlo 1, 1903, s. 94n.; R. J. Kronbauer: Z pamětí nejstar­ší české herečky paní M. R., Hlas národa, příl. Nedělní listy, 25. 1., 1. a 8. 2. 1903 → Záhadné příběhy a vzpomínky, 1904; -si-: Herecké pouti manželů Ryšavých, Divadelní list Máje 4, 1907/ /08, s. 40n.; nesign.: M. R., Divadlo 8, 1909/10, s. 441; K. Engelmüller: M. R. v české divadelní historii, 1911; K. Kamínek: M. R., Divadlo 10, 1911/12, s. 11n.●; úmrtí, nekrology: Národní po­litika 19. a 20. 12. 1912; Lidové noviny 21. 12. 1912, odp.; J. Vodák, Čas 20. 12. 1912; Národní listy 20. 12. 1912; J. Alexander, tamtéž 23. 12. 1912, več.; Národní politika 19. a 20. 12. 1912; Lidové noviny 19. a 21. 12. 1912; L., Divadlo 11, 1912/13, s. 95●; V. Budil: Za M. R., Český denník 2. a 9. 3. 1913, příl. Besedy č. 9 a 10; I. Herrmann: O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek I, 1916, s. 191–209; K. Mušek: M. R., Di­vadlo 3, 1922/23, s. 5●; 100. výr. narození: K. En­gelmüller, Divadlo 11, 1931/32; s. 7; r, Národní divadlo 9, 1931/32, č. 3, s. 7n.●; J. Kvapil: M. R., Divadlo 24, 1937/38, s. 53n.; G.[F. Goetz]: M. R., Národní divadlo 15, 1937/38, č. 7, s. 7; R. Nasko­vá: Jak šel život, 1942, s. 177n.; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 34–42; E. Vrchlická: Paní R., Svobodné noviny 29. 2. 1948; R. Nasková: OM. R., Divadlo 4, 1953, s. 90–92; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 67 + Umělcové na pouti, 1961, s. 17, 29, 66, 167–170 + Čtyři herečky, 1967, s. 16, 19, 27; J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 147–152; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973; s. 35–44; DČD III; Z. Zábranský: Herečka Tylovy družiny, Scéna 8, 1983, č. 25–26, s. 14; L. Klosová: Život za divadlo. Marie Hübnerová, 1986, s. 40, 55, 78; M. Šulc: Česká operetní kronika, 2002, s. 42. ■ NDp, Otto, PBJ; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 853–857

Autor: Dubská, Alice